Hotărârea nr. 24/2019

HOTARAREnr. 24 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “MODERNIZARE SPATIU PUBLIC URBAN PIATA DE FLORI GEORGE COSBUC" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

»

romania2Q19,eu

W

C-\\

/


î CONFORM CU ORi’G'îMS


HOTĂRÂREprivind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții "Modernizare spațiu public urban Piața de Flori George Coșbuc” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții - Direcția Planificare Investiții nr. 165/21.01.2019 ;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 23/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 26/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 103/2012 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Modernizare spațiu public urban Piața de Flori George Coșbuc”;

  • - Art.18 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 1, art. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor 36 alin. (2) lit. b) și lit. c), alin. (4) lit. e) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările pentru obiectivul de investiții "Modernizare spațiu public urban Piața de Flori George Coșbuc” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”.

  • (2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic Zonal - Rahova - Uranus - Piața de Flori - Plan Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona centrală", aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 17/2016.

  • (3) Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Modernizare spațiu

    i CONFORM CU ORiG$I T DIRECȚIA ss asistența gjj^HNlCĂ SI ££

JURIOICA o ^1)

•O i

*■//


^«ra ®%z/

  • (4) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verdezpe care se execută luUfarîle aferente  obiectivului de investiții de la alin. (1) și se modifică corespunzător Registrul Spațiilor Verzi al Municipiului București.

Art.2 Expropriatorul este Municipiul București. Aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București va lua măsurile pentru pregătirea documentațiilor necesare declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea obiectivul de investiții "Modernizare spațiu public urban Piața de Flori George Coșbuc” care vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

J

București, 31.01.2019

Nr. 24
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro
r

s/S.4/


țQx- etJSS


sr l


'^3330^

'7,17'


@34.43 i t


a#3r?


8^3


dna +fto


MPWlAHUIBCIllQf' .. MioifâlA


18 MODERNIZARE SPAȚIU PUBLIC URBAN PIAȚA DE FLORI GEORGE COȘBUCPLAN DE SITUAȚIE


A002