Hotărârea nr. 239/2019

HOTARAREnr. 239 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA VICTORIEI NR. 176, SECTOR 1, BUCURESTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Victoriei nr. 176, Sector 1, București


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 23/07.03.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 260/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:


 • -  Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 1342/1648603/13.09.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 121/13.11.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar ■ nr. 22/06.03.2018;


 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 66/21.08.2018;

 • -   Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 871/Z/21.06.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 2077/18/SU-B1F/A/23.07.2018; ’

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul 1660879/28.09.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație

1660883/1661834/16323/16515/16.10.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B.

nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.pdC^fnf.5^4/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr./232/^04 2,/Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12(12,2dl8f      >A

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența depfeiprialp administrația publică, republicată;              \ț\                              /

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București,


avizul de principiu


nr.


nr.


inîn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), Legea nr. 215/2001 privind administrația publica completările ulterioare;


i îit. c) și art'45 alin. (2) lit. e), din cală, republicată, cu modificările și


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:   . . -

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Calea Victoriei nr. 176, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 80/17.12.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14901/18.12.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

J


ROMÂNIA


1913-20131 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Ca urmare a cereri adresate de S.C. ADEST ARCHITECTURE S.R.L. - arh.MaMflM____________ _Ip calitate de proiectant, pentru S.C. VICTORIEI 174 BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L., în calitate de” beneficiar, cu sediul .în-București,- Sector 2, Str. Dimitrie Pompei Nr.5-7, Clădirea C, Etaj 1, înregistrată la Primăria Municipiului București Nr.1679172/13529/09.11.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare se emite următorul:

AVIZ


NR. &O / ■/^.72.20!13_PENTRU

PUZ - CALEA VICTORIEI NR.176, SECTOR


GENERAT DE IMOBILUL: situat în CALEA VICTORIEI, Nr.176, SECTO ^BUCUREȘTI, NC206046, teren în suprafață de 3.527,00mp, conform Certificat de Urbanism Nr.1342/1648603 din 13.09.2018, eliberat de Primăria Municipiului București. Imobilul este proprietate privată persoană juridică.

INIȚIATOR:                                  S.C. VICTORIE1174 BUSINESS DEVELOPMENT

S.R.L.

S.C. ADEST ARCHITECTURE S.R.L.

PROIECTANT:


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018 amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință -(U.T.R.) CP1 - subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejată, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

Regim de construire: continuu sau discontinuu

Funcțiuni predominante: se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei și cu statutul de protecție al clădirilor pentru: funcțiuni publice de interes supramunicipal și municipal, administrative, culturale, de învățământ, funcțiuni terțiare superioare, media, edituri, agenții, comerț, servicii profesionale și personale, recreere și turism, locuințe;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max): înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangeTita sa la 45 grade;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 70%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): 3,00 mc. ADC/ mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: construcțiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului străzii;

Retrageri minime față de limitele laterale: în ca calcanele clădirilor învecinate dispuse pe ambe discontinue, în care parcela se învecine ză nui$

UKAS

so m • BO i«xn     001


calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita teterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage la o distanță egală cu minim 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

Retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile care alcătuiesc fronturi discontinue se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

anistic Zonal - Zone Protejate Construite, aprobat cu HCGMBnr.279/21.12.2000,


imobilul se încadrează în Zona Protejată' Nr.16 Calea Victoriei, caracterizată de urmă^ii^in^^ț^ri urbanistici:                                                                                                  |                    ...Regim de construire: continuu sau discontinuu;

Funcțiuni predominante: la nivelul parterului; comerțrattmentație-pubHca.-t alte funcțiuni destinate publicului; -la nivelurile peste parter: birourj/s ... ________

proporție de minimum 30%) - se mențin neschimbate acele utilizări irpRiale ale clădirilor care corespund cerințelor actuale sau se admite revenirea la acestea;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): Maxim 16,Om - minim 13,Om. Peste înălțimea admisă se acceptă realizarea a 2 niveluri retrase în gabarit, înscrise întrun arc de cerc cu raza r=4 __ m continuată cu tangenta la 45 față de orizontală. înălțimea noilor construcții nu va putea depăși,-? totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 65%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): 3,0 mpADC/ mp. teren,

Retragerea minimă față de aliniament: așezarea clădirilor se va face pe aliniamentul definit de clădirile existente;

Retrageri nwime față de limitele laterale: în cazul în care pe una din limitele laterale ale parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan pe o lungime de maxim 15,0 metri de la aliniament iar față de limita opusă a parcelei se va retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,0 metri;

Retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă dar nu mai puțin de 5.0 metri; în cazul în care pe limita posterioară a parcelei există calcanul unei construcții învecinate, noua clădire se va alipi la acest calcan;

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:


ura sau orice- ■' locuințe., -(într-oUTR : Subzonă Mixtă - Servicii, Birouri

Regim de construire: continuu;

Funcțiuni predominante: Servicii/Birouri înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 13,00m-16,00m cornișă la stradă, 23,00m; Regimul maxim de înălțime (RH max): P+2E-3E, 3S+P+4E-E5R;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 65%

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 3,6 mp. ACD/ mp.teren

Retragerea minimă față de aliniament: aliniată cu imobilul de la Nr.174, conform Planului reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: 4,50m-5,00m, conform Planului de reglementari și Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: 5,00m, conform Planului de reglementari și Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;


de


ale


ale


CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Mu^ciprulQKBucurești și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobațe^rj ÂdGI^IB^fh 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primă^s^ujTtCipTnfwxBucdrești Nr. 16323/16515/1660883/1661834/ 16.10.2018 emis de Direcția Transporturi;/7 * /        7 \ TV k N

jina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector^, BbcQreș^Români^. < >■ < , J                 >\)

' 3O5.5S.0O int 3047                                                             î(K) Xs

ww.pmb.ro                                                                              y


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectorb, BbcQreștj^l Tel: 021.305.55.00 int 3047 http://www.pmb.ro


fes

V

UKAS MAMMSMflBNT mm*

ISO 3001 ■ BO 14OO1       001


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum si respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1660879/ 28.09.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal CALEA VICTORIEI NR. 176, SECTORUL 1, BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

<

k.


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. Nr.1342/1648603 din 13.09.2018, eliberat de Primăria Municipiului București.

•                   «,-» yWIIWWIM, WU1XIIVII/

Rh = 3S+P+3E+4-5Er

Hmax. cornișa clădire = 23 m

H comisa la strada = min. 13 m, max. 16 m P.O.T. max. = 65%

C.U.T. max. = 3,6

H#? A & 23$ fag


PLAN URBANISTIC ZONAL

CALEA VICTORIEI nr. 176 Nr. Cad: 206046, Sector 1, București

VICTORIEI 174 BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.


PLANȘA

03

Director/ Administrator

CODPROECT

CCS

SPECIALITATE

URB

EDITOR

AA

FAZA

PUZ

întocmit

Arh

7

Expert MC

REVIZIA

DATA

SCARA

Desenat

HWr-                     | AA/Jj

02

10.2018

1:500
aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL

Calea VICTORIEI Nr. 176, Sectorul 1, BUCUREȘTINr. Cad: 206046

IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTA

3S+P+3E+4-5ErAmplasament:

Calea Victoriei nr. 176, Sector 1, București

Nr. Cad: 206046

Beneficiar/ Investitor:

VICTORIEI 174 BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.

Str. Dimitrie Pompei nr. 5-7, Clădirea C, Etaj 1, Sector 2, București

Proiectant urbanism:

ADEST Architecture SRL

1 .

Sediu.Bucuresti, Str. Fabrica de Cărămidă nr. 1A casa 54, sector 1

Punct lucru: București, Str. Alexandru Sihleanu nr. 12, sector 3 Tel. 031.226.10.12 Fax : 031.226.10.14

Specialist Expert MC:


Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de amplasare a construcțiilor pe terenul studiat.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executatii construcțiilor in limitele terenului analizat prin PUZ.

Prezentul Regulament preia prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat cu HG 2145/2/modificata din 20.01.2000 si ale R.L.U. aferent P.U.G. al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269 din 21.12.2000 prelungit prin HCGMB nr. 324 din 17.11.2010, HCGMB nr. 241 din 21.12.2011 si HCGMB nr. 232 din 19.12.2012 conform imobilul este situat in CP1 - subzona centrala in care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejata.

De asemenea Regulamentul se corelează cu RLU al PUZ Zone Protejate - Zona Protejata nr. 16 Calea Victoriei, care a putut fi modificat in baza Art. 32. pct. (10) din Legea 350 din 06.07.2001 cu modificările si completările ulterioare.

I.2 DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament de urbanism se aplica teritoriului delimitat in PLANUL DE REGLEMENTARI care face parte integranta din prezentul regulament, este identificat prin adresa Calea Victoriei Nr. 176, Sector 1 si prin nr. cadastral 206046, are o suprafața de 3.527 mp (lot unic) si este situat in intravilanul Municipiului București, in partea central-nordica a orașului, pe un teren cu acces din Calea Victoriei, cu următoarele vecinătăți: la Vest - Calea Victoriei;

la Nord - teren privat cu clădire P-P+1 la nr. 178 pe Calea Victoriei - clinica

la Nord, partea din spate - teren cu clădire P+1 pe calcan, la nr. 7 din Henri Coanda - ambasada;

la Est - teren si clădiri private, clădire pe calcan P+1, la nr. 11 din B-dul Dacia -locuințe

la Sud - teren si clădiri private P+2, la nr. 174 pe Calea Victoriei - clădire monument Casa Cesiani®®lW0r- ’11 pe B-dul Dacia r curte si imobil de locuințe^ Regulamentul de urbanism cuprinde                              ^e utiJjz^eLaQbrfehlttui

si de realizare a constructtijpij^ ^ittii^^Eafl^șubUftPid^j^sa.       /              \


li /?

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la următoarele kon&


LOT UNIC - Zona mixta de birouri, servicii si comerț, cu maxim P+5 niveluri

ADEST ARCHITECTURE Srl

www.Adest.ro

Page 2 of 7


■ ■ •• V          -0-V

I//. .

imai in următoarele


I CCWOR'm CU ORO

1.4 DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUt

 • •  Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise situații:

 • 1.     condiții de fundare dificile care justifica un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul regulament;

 • 2.    descoperirea in urma săpăturilor a unor mărturii arheologice care impun salvarea si protejarea lor.

 • •  Modificarea condițiilor de construire impuse prin prezentul regulament constituie modificare a regulamentului si poate avea loc numai pe baza unei documentații de urbanism elaborate si aprobate conform legii astfel:

modificări privind funcțiunile admise, regimul de inaltime, P.O.T, C.U.T., aliniamentul si alinierea spre strada a construcțiilor, modificarea retragerilor minime fata de limitele laterale si spre spate ale parcelei sunt posibile in baza P.U.Z.


ADEST ARCHITECTURE SrlPage 3 of 7


TITLUL I I - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE FUNCȚIONALE

ZONA MIXTA - BIROURI, SERVICII, COMERȚ fn i i

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI


•.t

Marimea terenului, configurarea urbanistica si planul de dezvoltare a investiției au determinat organizarea terenului intr-o singura unitate teritoriala de referința, denumita LOT UNIC.

Lotul de inscrie in P.U.G. al Municipiului București in subzona CP1, subzona centrala in care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejata si in PUZ Zone Protejate - Zona Protejata nr. 16 Calea Victoriei, strada simbol a orașului, astfel incat pentru LOTUL UNIC se detaliaza si adapteaza reglementările acestei subzone.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art.1 - Utilizări admise

Sunt admise următoarele utilizări:

la nivelul parterului: comerț si alimentație publica (restaurante, cofetarii, cafenele), cultura sau orice alte funcțiuni destinate publicului, săli de conferințe, spatii de primire (recepție);

la nivelurile peste parter: sedii ale unor companii si firme, servicii de proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale (cabinete avocatura, notariat etc.);

parcaje subterane, spatii tehnice subterane aferente funcționarii imobilelor.

Art.2 - Utilizări admise cu condiționări

Se admit fronturi in care la parter publicul sa nu aiba acces cu condiția ca lungimea unor astfel de segmente sa nu grupeze mai mult de doua construcții adiacente.- ,

Se admite amplasarea de echipamente tehnice (pentru instalația de^climâtizăre^pe ultima terasa a clădirii, in perimetrul desenat, cu condiția ca ele sa fie panouri sau alte elemente de fațada, fara a se realiza un etaj tehnic.

j nrotejatej'vizuâl' cu / T .v-


Art.3 - Utilizări interzise

?•

Sunt interzise următoarele tipuri de activitati si de lucrări:

activitati care pot provoca degradarea clădirilor protejate ’^au sunt incomi


depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-----activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile: publice sa u d i n i n stituti i Ie p u b I ice;                        /

depozitari de materiale refolosibile;           / CONFORM CU                           i

platforme de precolectare a deșeurilor urbaneU_____~_______

staționarea si gararea autovehicolelor in construcții suprateranepftfwtaj^țț^ lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajarile^din ${fetîi1e publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;                                             ~        ■

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art.4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Se mențin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor din zona protejata.

Art.5 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

Așezarea clădirilor fata de strada: front continuu, pe alinierea definita de clădirea vecina la calcan (clădire monument). Din configurația clădirii vecine rezulta alinierea clădirii propuse la o distanta de aproximativ 1,7 m fata de aliniamentul terenului (definit ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata).         ..... M

Alinierea construcțiilor nu va putea fi depășită cu balcoane sau console ale clădirilor, peste domeniul public.

Art.6 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Pe latura sudica, noua construcție se va lipi la calcanul clădirii de pe limita de proprietate (clădire monument), iar pe zona dinspre spate a parcelei (spre imobilul de la nr. 11 de pe B-dul Dacia) se va retrage cu minim 5,0 m.

Pe latura nordica (spre parcela cu nr. 178) se va realiza un calcan pe o distanta de maxim 20 m, apoi clădirea noua se va retrage cu minim 5,5 m, cu excepția unui punct unde clădirea poate ajunge la 4,5 m de limita de proprietate cu un corp de £ladire cu inaltime de max. P+2E; pana la realizarea unei construcții pe parcela de Iș/rtK'I^S/P^r® sa întregească frontul propus la strada prin PUZ Zone Protejate, calcanul qfea^va^j ti^t cu finisaje de aceeași calitate precum fațadele, fara a primi ferestre spre p/opri0tatea>ecimâ:-ț

Pe latura din spate a lotului, clădirea se va lipi parțial pe calcanul clădirii vecine max. P+2E), apoi se va retrage cu minim 5 m.


Art.7 - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcelai

Daca se va construi mai mult de o clădire, clădirile vor respect

1/2 din inaltimea celei mai inalte, sau 1/4 din inaltime numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi pentru activitati ce necesita lumina naturala.                                             --------------- - • ;

AOEST ARCHITECTURE Srir


f

I

Art.8 - Circulații si accese


; CONFORM CU ORfGINAI I

i

Parcela trebuie sa aiba asigurat un acces carosabil d publica in mod direct sau prin drept de trecere legal o>tfnu învecinate. Se va putea realiza si un acces auto din B-pe terenul vecin de la nr. 174.


3 m dintr-o circulație rin una din proprietățile âcia, prin servitute de trecere

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.                                ............. ......        . .....

In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in clădiri a persoanelor cu handicap locomotor sau cu dificultăți de deplasare.

Art.9 - Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai in parcajele special amenajate in subsolurile imobilelor, deci in afara circulațiilor sau a spatiilor publice. Se vor putea realiza 3 niveluri de subsol.

Calculul necesarului de locuri de parcare se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, Anexa nr. 5 - respectiv Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane (indicativ P132-93) si ale HCGMB nr. 66 din 06.04.2006 de aprobare a Normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București.

Art.10 - Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

Inaltimea maxima admisibila spre strada: H min. cornișa = 13 m, H max. cornișa = 16 m (P+3E). Vor fi adaugate suplimentar maxim doua niveluri cu condiția retragerii cu min. 7 m de la strada, rezultând H maxim cornișa = 23 m, Rh max = 3S+P+3E+4-5Er.

Art. 11 - Aspectul exterior al clădirilor

Arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al străzii, inscriindu-se, înainte de toate, in scara definita de clădirile existente.

Arhitectura clădirilor proupuse se va subordona cerințelor de coerenta a secvențelor particulare de tesut urban si va participa la punerea in valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturala contemporana; aceasta va tine seama de caracterul zonei si de caracteristicile clădirilor învecinate in ceea ce privește:

volumetria - simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcțiile din care volumul este perceput in relație cu cadrul construit in care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidențierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice etc.;

arhitectura fațadelor - armonizarea cu scara străzii ca ritm al Jjrriildrcji^prta verticale si orizontale si ca frecventa a elementelor-accent, a^moplzarea <pu\ vecinătățile imediate ca proporții ale elementelor arhitecturale; /   /             v

materiale de construcție - armonizarea texturii finisajelor Cu cșa a ciadiplor-învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea irt caracterul zbnefi;> ;/ culoare - armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectardavambiantei^ cromatice a străzii, sublinierea eventuala a ritmului fațadelor etc. V->’~;   “


n                                                   r <

r— --—

j

i

J CONFORM CU ORIG

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnArt.12 - Condiții de echipare edilitara are- publice^,,Lucrările de branșament se vor realiza pe cat posibil îngropat, după aprobareâ^tcgeGtefor de branșament de către furnizorii de utilitati din zona si numai in condițiile avizate de aceștia.

Se va asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

Toate noile branșamente pentru apa, canalizare, electricitate, telefonie, internet si televiziune vor fi realizate îngropat. ~

Se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit sau a unităților exterioare pentru aer condiționat sau ventilare, in locuri vizibile din circulațiile publice. Se recomanda conectarea clădirilor la unitati centralizate de telecomunicații, încălzire si ventilare.

In interiorul parcelei trebuie amenajate spatii pentru colectarea si depozitarea deșeurilor menajere, pana la ridicarea lor de utilajele societăților de salubrizare. Aceste locuri pot fi amenajate la subsolurile clădirilor sau in spatii închise special destinate, cu respectarea normelor de igiena si a celor de siguranța la incendiu.

Art.13 - Spatii libere si spatii plantate

Minim 20% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde la sol. Inca 10% se vor amenaja spatii verzi deasupra unor construcții - terase, prevazandu-se o grosime a solului care sa permită dezvoltarea vegetației si condiții de dreanare a excesului de umiditate.

Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase si, in acest sens, se recomanda realizarea parcărilor pentru autoturisme la subsolurile imobilelor.

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate.

Spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat ca spațiu public.

Art.14 - împrejmuiri

Spre strada nu se vor realiza împrejmuiri, cu excepția accesului auto pe parcela (prin gang), care se va închide cu poarta transparenta sau cu bariera.

Pe limita spre lateral - nord si spre spatele lotului se pot realiza împrejmuiri opace cu inaltime maxima de 2,5 m. Acestea vor fi realizate in totalitate pe terenul aflat in proprietate.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

••

::

:• •. • • • •

•î           \ • ♦


Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism


SERVICIUL URBANISM

Nr.ftj.P./......./.M»12.2018


RAPORTUL INFORMĂRII Și CONSULTĂRII

PUZ - CALEA VICTORIEI NR.176, SECTOR 1

1.     Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 22.12.2017 - 06.01.2018;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 09.02.2018 -24.02.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 15.11.2018 - 30.11.2018

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

2.      Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

3.     Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.


CONFORM CU ORIGÎMAL


I

I _                                                   ______

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate "cât'și-T documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.
standard de comunicare a


Ka/. - X-

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativ^'aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin pro răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

 • • - Dna. Iordan Antigona-Gamelia - Calea Victoriei Nr.478, Et.1, Ap.4, Sector 1, București;

 • •  Dna. Drijman Marcela - Bd. Dacia, Nr.11, Bl.A, Ap.5, Sector 1, București;

Numărul persoanelor care au participat la acest proces - 2 persoane;

5.     Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

 • • S-a răspuns sesizărilor adresate prin adresele:

o Nr.1600006/2072/22.02.2018 și 1588476/105/10.01.2018 - Dna. Drijman Marcela;

oNr. 1597936/1709 1597935/1668/20.02.2018 și 1588398/107/10.01.2018 - Dna. O Iordan Antigona-Camelia;

 • • Răspunsurile inițiatorului documentației, la sesizările primite a fost postat pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare;

 • 6.      Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor^ la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederije PUG-Ftl44^aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurați ^djficabHeJoh a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a nt concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la i, pornind de la elaboratorul proiectului șirnembrii comisiilor

spațiL|țij>^pul5lic adiacent cbncretizat care parii/pă numeroși profesioniști I îț Tri

Bd. Regină 'Bfșâbetar

j nr:47, cod poștaFO.50013, sector 5, București, România

V

UKAS

MANAC3ACHT

ISO 3001 • BO 14001       OO1


Bd. Reginh^t^b^l

Tel: 021.3ok551OQ int 4016 http://www.pmb.ro


CONFORM CU ORiGîNAI

de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimaie .în..cursykde!< v_ comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cjLrcJmpefență. Este de înțeles făptui că atât în -mediu! profesional cât și în cel public existăropinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și âviW^,>însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 16323/16515/1660883/1661834/16.10.2018 emis de Direcția Transporturi;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.66/21.08.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, la care s-au făcut răspunsuri către petenți, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - CALEA VICTORIEI NR. 176, SECTOR 1, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei.de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.