Hotărârea nr. 238/2019

HOTARAREnr. 238 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA ACTIUNII NR. 26, LOT 1, SECTOR 4, NC 228320, BUCURESTICONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREromania2019.euHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada ApțiurAfif. 26, Lot 1, Sector 4, NC 228320, BucureștL J


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 44/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 259/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 1404/1640216/13.09.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr.

64/21.05.2018;                     ..........

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 111/16.10.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 108/29.11.2018;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1704/S/26.11.2018;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 912558/04.06.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.690/31.05.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne   - Direcția Generală   Logistică:   avizul   nr.

418.765/27.11.2018;

 • -  Comisia de coordonare a   Primăriei Municipiului   București:   avizul   nr.

1679693/03.01.2019;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1626155/9011/30.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. <


Legea nr. 215/2001 privind administrația completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNTUTPT1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Adfiuniijflff/^e, Lot 1, Sector 4, București, NC 228320, în conformitate cu avizul Arhireettrfui"șef/nr. 09/18.02.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 2025/18.02.2019, reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Dar


SECRETAR GENERAL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


București, 23.04.2019

Nr. 238B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romani

F»W*. J» *«C 3»*<


DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORHJtLW-----___

DIRECȚIA URBANISM LAMC^nfl

SERVICIUL URBANISM: C F0RM CU 0R,G’NALUl^

I

Ca urmare a cereri adresate de S.C. CPCP Studio Arhite

răJBistematizare și Amenajări


Interioare S.R.L - Arh.MWiUtfBBMrtMM(|RUR BCDEF f în calitate de Proiectant de Urbanism, pe.ntru S.C. VEL PITAR S.A. cu domiciliul/sediul social în Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș, Nr.22, telefon/fax.-, e-mail - , înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr.1699333 din 17.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. 0^ I / & * 02 .2019

PENTRU

PUZ - STRADA ACȚIUNII, NR. 26, Lot 1 - SECTOR 4, NC 228320

GENERAT DE IMOBILUL: situat în București, Str. Acțiunii Nr.26, Lot 1, Sector 4, NC228320, în suprafață totală de 16.574,00mp proprietate privată persoană fizică (conform CVC Nr.770/11.04.2018), în conformitate cu Certificatul de Urbanism Nr. 1404/1640216 din 13.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului București. Imobilul este proprietate privată persoană juridică.

INIȚIATOR:                                                      S.C. VEL PITAR S.A.

PROIECTANT:                                         S.C. CPCP Studio Arhitectură

Sistematizare și Amenajări Interioare

S.R.L

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:            arh.MBflMtaraTI^ZDA-

RUR BCDEF6G5

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află pe teritoriul administrativ al Sectorului 4, teren intravilan. Imobilul este cuprins în Parcelarea Progresul, Cod LMI B-ll-s-B-17915.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

• Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr.877/12.12.2018), imobilul este situat în unitatea teritorială de referință A2b - subzona unităților industriale și de servicii, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

Regim de construire: continuu sau discontinuu

Funcțiuni predominante: activități industriale productive și de servicii, IMM desfășurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren;

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H maxse vor respecta înălțimi maxime ale clădirilor


Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): 15,0 mc / mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare;

Retrageri minime față de limitele laterale: conform prevederilor viitorului P.U.Z.; clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 6.00 metri;

Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 metri;                   ___

• Conform Plan Urbanistic Zonal - Zona. de Sud a Sectorului 4, aprobat prin HCGMB Nr.443/25.07.2018, imobilul este situat în unitatea teritorială de referință CB1: Subzona serviciilor publice in afara zonei protejate, având următorii indicatori urbanistici admiși:

o POTmax=50%;


o CUT max=3,0 mp ADC/mp.teren; o Hmax=nu se limitează;             <

C0NF0RM CU ORIGINALUL

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

UTR : A2b - subzona unităților industriale și de servicii

Regim de construire: continuu sau discontinuu;

Funcțiuni predominante: FABRICĂ DE PÂINE Șl CLĂDIRE A înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 18,20m; Regimul maxim de înălțime (RH max): S+P+2E;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 45,76%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max.): 0,64 mp. ACD/ mp.teren

Retragerea minimă față de aliniament: conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale ^^damentul^c^^|e urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

CIRCULAȚIi SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 9011/1626155/ 30.07.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;                      /

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr.1679693/03.01.2019.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal STRADA ACȚIUNII, NR. 26, Lot 1 - SECTOR 4, NC 228320 cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.


Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valab# de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism Nr.1404/1640216 din 13.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului București.

ona Az - subzona Azpy-OT max=80%

UT max=15 volurtietric(0 I max=20m IU \

OT propus=45, UT propus=0,6 propus=18,20r

teren=16.574mp .          *

Cpropus=7.585mp^.?H^v

CD propus=10.665mp

inaltime=P - P+2 Dartial

-PLANȘA REGLEMENTARI

CATIGORIE---

SFMN/C ULOARE

SEMNIFICAȚIE

7,LteC3

LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ

«7/ l=l

LIMITĂ PUZ

Z J---Ub.

^ITELE PARCELELOR

CAROSABIL

PIETONAL

EDIFICABIL

FUNCȚIUNE LOCUIRE FUNCȚIUNI PRODUCȚIE INDUSTRIALA CU H < 10m FUNCȚIUNI COMERȚ, SERVICII SI TRANSPORTURI CU H < 10m EXTINDERE HALA

- P-P+2 DartialSTUDIO

ARHITECTURA RESTAURARE AMENAJARl INTERIOARE

PLAN URBANISTIC ZONALConstruire - modernizare si funetionalizare fabrica de pâine prin desființare parțiala corpuri extindere, compartimentare si modernizare hala existenta si birouri Str. Acțiunii Nr.26 lotul 1 sector 4 București


REGULAMENTUL ZONEI STUDIATE

 • 1. SITUAȚIA EXISTENTĂ

1.1. Accesibilitatea la căile de comunicație

Terenul care a generat prezenta documentație este situat în intravilanul mun. București, sector 4, pe str. Acțiunii nr.26 lotul 1.

Circulația principală în zonă se desfășoară pe str. Acțiunii, acesta avand 1 banda de circulație auto per flux cu lățime carosabilă de aprox. 3,50 m și îmbrăcăminte asfaltică. Circulația pietonală are lățimea de 1,50 m fara spațiu verde longitudinal. Parcarea se va face în interiorul parcelei.

1.2. Suprafața ocupată, limite, vecinătăți

Terenul studiat nu este liber, are 10 construcții și se află amplasat pe str. Acțiunii. în suprafață totală de 16.574,00 mp, terenul face parte dintr-o parcelă de formă rectangulara neregulata (cu lățimea de 90.75 m spre str. Acțiunii) si cu o lungime a parcelei de aprox. 160.13 m si cu o suprafață totală de 16.574 mp. Pe terenul respectiv exista in acest moment 10 corpuri de clădire. Acestea sunt: 3 corpuri de clădire anexa, respectiv: corp poarta, post trafo si platforma betonata acoperita in regim de inaltime P, si corpurile: sediu administrativ si hala si anexe in regim de inaltime P-P+2 si 4 extinderi propuse pentru hala in regim de inaltime P, unul in regim de inaltime P-P+l parțial si unul in regim de inaltime P-P+2 parțial si un birou containere.

Amplasamentul care face obiectul PUZ are o formă de rectangular neregulata, cu o latura la strada de aprox. 90.75 m si o latura in adâncime de aprox. 160,13 m si are următoarele vecinătăți:

la nord:

str. Acțiunii, cu o latură de aprox. 90,75m

la est:

imobile proprietate privata (Intrarea Zmeica) - latura de 160,13 m

la sud:

întreprinderea de construcții metalice si prefabricate lung.= 177,73 m

la vest:

imobile proprietate privata (Intrarea Baltisoara) — latura de 160,13 m

1.3. Suprafețe de teren construite si suprafețe de teren libere

Spre Sud (Drumul Bercenarului întregul front din care face parte amplasamentul este ocupat în totalitate de construcții, ce aparțin întreprinderea de construcții metalice si prefabricate cu funcțiune de hale, birouri sau

S.C. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare srl Bdul. Nicolae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr.15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

Cont RO94BRDE445SV21815514450R0N

Tel. 0040.21.320.66.31, 0040.21.320 66 38Tel./Fax. 021.320.66.35,

E-mail: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.catalinadana@gmai|.com


STUDIO

ARHITECTURA

RESTAURARE

AMENAJA» INTERIOARE


industrie mica. înălțimile variază, fiind cuprinse între P, P+l și P+2. Spre Nord este amplasata la strada Acțiunii corpul administrativ cu regim de inaltime Sp+P+2, cabina poarta si postul trafo - acestea avand regimul de inaltime P. Parcela și terenul care fac obiectul prezentei documentații reprezintă un punct de continuitate al frontului, avand in vedere ca se pastreaza marea majoritate a clădirilor si sc fac numai cateva extinderi ale corpului cu funcțiunea de hala de producție ce nu influențează nici la parametrii urbanistici si nici nu schimba estential volumul si nu au un regim de inaltime mai mare decât a clădirilor existente. Pe partea cealaltă a carosabilului exista cateva clădiri fara nici o valoare atat estetica cat si arhitectonica, ce se afla intr-o stare destul de avansata de degradare.

1.4. Tipul de proprietate asupra terenurilor

Amplasamentul este situat într-o zonă preponderent dc locuințe individuale, birouri sau industrie mica, pc parcele proprii.

Terenul in suprafața de 16.574,00 mp ce face obiectul prezentei documentații se află în proprietatea s.c. VEL PITAR S.A., conform actelor atașate.

Terenul, situat în intravilanul mun. București, sector 4, pe Str. Acțiunii, nr.26, lotul 1, cu numărul cadastral 228320, are o suprafață de 16.574,00 mp.

1.5. Condiții de fundare

Condițiile de fundare au fost stabilite printr-un studiu geotehnic, elaborat în conformitate cu normativele în vigoare. Concluziile studiului recomandă fundarea directă (fundații continue armate) în cuprinsul stratului de pământuri coezive argiloase-prăfoase.

La stabilirea soluțiilor de fundare a obiectivului s-a ținut seama și de caracteristicile specifice orașului București privind:

 • - adâncimea de îngheț = 90 cm, conform STAS 6054/77;

 • - încadrarea în zona seismică de calcul „C” cu un coeficient seismic Ks = 0,20 și perioada de colț Tc = 1,5 sec, conform Normativ PI00-92.

 • 1.6. Echipare edilitară

Zona studiată este echipată cu toate tipurile de rețele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, cablu TV.

Pentru obținerea avizelor, pc baza certificatului de urbanism emis dc Primăria Sector 4 București, beneficiarul va depune documentații la regiile de profil, în noua configurație a terenului și construcției.

 • 2. REGLEMENTĂRI

2.1. Obiective solicitate prin tema program

Terenul care a generat prezenta documentație este proprietate privată, apartinand societarii VEL PITAR S.A., conform actelor atașate.

Terenul, situat în intravilanul mun. București, sector 4, pe Str. Acțiunii, nr.26, lotul 1, cu numărul cadastral 228320, are o suprafață de 16.574,00 mp.

Pe teren se afla mai multe construcții dintre care corpul de clădire principal -clădire industriala- si corpul de clădire administrativa se pastreaza. Celelalte clădiri se vor demola.

Proprietarii doresc să realizeze pe acest amplasament extinderi la o clădirea industriala existenta, cu funcțiune fabrica de pâine si reamenajarea clădirii administrativa.

Certificatul de Urbanism nr. 1616/1457679 din 14.12.2016, eliberat de Primăria Municipiului București a i m pus, ^plcrigrhTtocm i ri i proiectului pentru eliberarea autorizației de construire, elaborarea unui

PCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare sri

.25 (fost Dem I. Dobrescu nr.15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI ,hw^)m./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

\ Cont: RO94BRDE445SV21815514450R0N

el. 0040.21.320.66.31, 0040.21.320 66 38Tel./Fax. 021.320.66.35,

iay^petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.catalinadanaPlan Urbanistic Zonal care să stabilească în ce mod va putea fi conformată clădirea ce urmează a fi realizată (extinderi la o clădire existenta). Prezenta documentație vine să răspundă acestei cerințe a Primăriei Municipiului București și este întocmită conform Metodologiei de elaborare și conținutul-cadru al Planurilor Urbanistice Zonale, aprobată cu Ordinul MLPAT nr. 37/N/08.06.2000.

Se propune edificarea unor construcții ca extinderi la hala de producție definitive cu o structură unitară și cu funcțiune de hala producție.

Regimul de înălțime al clădirii extinse va fi P-P+2 parțial (aproximativ h.coama de 18.20.m si h. 15.00 m). Se respectă P.O.T.-ul prevăzut de P.U.G = 80% (PROPUS = 45,76%), incadrandu-se in C.U.T. prevăzut de P.U.G. si Regulamentul de Urbanism al zonei si C.U.T. = 15 volumetric - respectiv 0,65 (PROPUS = 0,64). Suprafața construită va fi de 7.585 mp. Locurile de parcare vor fi amplasate în interiorul proprietății, apele pluvial se vor scurge numai in interiorul parcelei, respectandu-se Codul Civil si toate normele legale in vigoare.


- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) POT maxim (%):

P.O.T. PUG:          80%

P.O.T. PROPUS:      45,76%


- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI


C.U.T. PUG:           0,65

C.U.T. PROPUS:       0,64


2.2. Funcționabilitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor


Construcția ce face obiectul prezentei documentații va avea regim de înălțime P-P+2 parțial, avand o structura


de rezistenta din betona armat si parțial structura metalica. La parter sunt prevăzute următoarele spații:

spațiu producție depozitari materii prime, silozuri exterioare pentru făinuri, depozitari produs finit, depozit navete ambalare, spatii spalare navete ambalare, vestiare, grupuri sanitare, birouri, sala instruire, laboratoare, cabinet medical, centrală termică, atelier reparații,compresoare aer,


circulații;


La etaj sunt prevăzute următoarele spatii: depozitare ambalaje.


La etaj 2 sunt prevăzute următoarele spatii: depozitare navete curate pentru ambalare.

Cele doua etaje de depozitare sunt înscrise in silueta halei.

Clădirea administrativa care se reabilitează, cu regimul de inaltime Sp+ P +2E va avea următoarele spatii: La demisol: laboratoare, depozite, spatii tehnice, grupuri sanitare.

La parter: laboratoare, vestiare, birouri, săli ședințe, grupuri sanitare, oficiu.


S.C. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare srl

Bdul. Nicolae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr.15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

Cont. RO94BRDE445SV21815514450RON


Tel. 0040.21.320.66.31, 0040.21.320 66 38Tel./Fax. 021.320.66.35,


E-mail: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.catalinadana@gmail.com.
La etaj 1 si 2: birouri, săli ședințe, grupuri sanitare, oficiu.

2.3. Capacitatea, suprafața desfășurată


Spațiile propuse realizează o suprafață desfășurată Sd = 10560 mp (existent fiind 8.930 mp) și o suprafață construită Sc = 7.700 mp (existent fiind 7.460 mp). Clădirile vor permite un număr aproximativ de 315 de persoane lucratori.

2.4. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Clădirile existente de-a lungul str. Acțiunii în zona studiată sunt aliniate haotic fata de strada. In acest moment nu exista o aliniere nici la coama, nici la comisa si nici la frontul stradal.

2.5. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente

Atât materialele utilizate la realizarea obiectivului, cât și volumetria și imaginea lui sunt compatibile cu ținuta arhitecturală a clădirilor existente și cu caracterul zonei ce reglementează funcțiunea mixta. Toate fațadele clădirii vor fi tratate cu maximă atenție și cu materiale de finisaj de calitate superioară. Este interzisă folosirea materialelor de construcție precare și a culorilor stridente.

2.6. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

Se păstrează distanțele prevăzute în normative, reglementările documentațiilor de urbanism aprobate și ale Codului Civil, astfel încât nu sunt necesare intervenții.

2.7. Modalități de organizare și rezolvare a circulației

Strada Acțiunii este o artera de legătură cu Șoseaua Giurgiului si zona preponderent industriala a sectorului 4. dar nu este o artera circulata de numeroase mașini ci din contra este o artera liniștita cu circulația preponderenta a riveranilor si a celor ce deservesc zona industriala respectiva. De asemenea fiind o artera destul de larga nu creeaza probleme deosebite din punct de vedere circulații. Accesul pietonal și auto se va realiza dinspre Strada Acțiunii, deschiderea terenului la aceasta latura la bulevard fiind de aprox. 90,75 m. Parcarea-gararea nu este deficitară în zonă, in momentul actual toti riveranii parcand si in fata caselor lor, dar pentru lotul supus dezbaterii este prevăzută ca la aceasta adresa parcarea sa fie in incinta unde sunt asigurate prin parcaj suprateran cu acces din Strada Acțiunii, ce va asigura necesarul impus de funcțiunea propusă, conform HG 525/1996, suprafața de circulații (inclusiv parcari) fiind de 8.274 mp si cuprinzând 103 locuri de parcare + 3 locuri parcare camioane cu remorca, 3 camioane fara remorca si 9 dube-autospeciale, cu zone circulații si o zona special amenajata pentru acces marfa.

Accesul pentru utilajele de stingere a incendiilor se va face tot dinspre Strada Acțiunii, fiind posibila trecerea direct din carosabil pana la fundul lotului la stingerea incendiilor, cat si la clădirile învecinate,.—

2.8. Soluții de reabilitare ecologică și diminuare a poluării

Zona asigurata pentru plantații si spatii verzi este de 800,00 mp.


2.9. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea obiectivului

Nu este cazul.


S.C. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare srl

Bdul. Nicolae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr.15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI

Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

Cont: RO94BRDE445SV21815514450R0N

Tel. 0040.21.320.66.31,0040.21.320 66 38Tel./Fax. 021.320.66.35,________________________________

E-mail: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.catalinadana@gmail.com             r' 1


2.10. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea zonelor verzi

Se vor menține caracteristicile zonei privind spațiile verzi, zonele rănțase libergjrf cadrul terenului și spațiile dispuse perimetral parcelei urmând a fi prevăzute cu îmbrăcăminte de pământ vegetal și însămânțate cu ierburi perene și vegetație diversificată. Pe laturile proprietăților se vor planta arbuști ornamentali.


2.11. Profiluri transversale caracteristice

Lucările de drumuri de acces și platformele carosabile din incintă, vor avea o îmbrăcăminte din asfalt si pavele și vor fi încadrate de zone verzi.

2.12. Regimul de construire

Regimul de înălțime al clădirii extinse va fi P-P+2 parțial (aproximativ h.coama de 18.20.m si h. 15.00 m). Se respectă P.O.T.-ul prevăzut de P.U.G = 80% (PROPUS = 45,76%), incadrandu-se in C.U.T. prevăzut de P.U.G. si Regulamentul de Urbanism al zonei si C.U.T. = 15 volumetric - respectiv 0,65 (PROPUS = 0,64). Suprafața construită va fi de 7.585 mp. Locurile de parcare vor fi amplasate în interiorul proprietății, apele pluvial se vor scurge numai in interiorul parcelei, respectandu-se Codul Civil si toate normele legale in vigoare.

- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) POT maxim (%):

P.O.T. PUG:          80%

P.O.T. PROPUS:      45,76%

- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. PUG:           0,65

C.U.T. PROPUS:      0,64

2.13. Asigurarea utilităților

(.....


Este obligatorie racordarea noii clădiri la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare și energic electrică. Alimentarea cu apă și canalizarea menajeră

Beneficiarul se va racorda la conducta de apă potabilă și la rețeaua de canalizare menajeră și pluvială conform unor proiect de racordare întocmite și aprobate conform normativelor în vigoare. Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și

captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare. Alimentarea cu apă caldă se va face prin prepararea apei calde menajere în centrala termică proprie.

Alimentarea cu energie electrică

Obiectivul se va racorda prin branșament electric îngropat, proiectat de societatea abilitata pe plan local și aprobat conform normativelor în vigoare.

Alimentarea termică și cu gaze naturale

Racordarea la rețeaua de gaze naturale se va face prin branșament îngropat și care să nu afecteze fațada principală, conform unui proiect de racordare întocmit de societatea abilitata pe plan local și aprobat conform normativelor în vigoare. Aparatele de aer condiționat nu vor fi amplasate la fațada către strada, in asa fel incat spliterele sa nu fie vizibile dinspre strada si sa nu afecteze asupra plasticii de fațada. Alimentarea cu căldură se va face de la centrala termică proprie, amplasată în parterul clădirii.

Telefonie și CA TV

Racordarea la rețeaua de telefonie se va face prin intermediul unui branșament îngropat. Se va evita dispunerea antenelor TV-satelit și a cablurilor TV în locuri vizibile din circulațiile publice.

. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare srl

al^fescu.nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr. 15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI Nftprd.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

* Cont: RO94BRDE445SV21815514450RON

Tel. 0040.21.320.66.31,0040.21.320 66 38Tel./Fax. 021.320.66.35,

E-m^il: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.catalinadana@gmail.obm


0

STUDIO

ARHITECTURA CERTAI IPA&C AAAENA1AR! tNTFRIOARE


CONFORM CU ORIGINALULg^!^^^.

C                       A°'^CnA   c\

--reS'Sr^rA

9»<o \          ^^4 N

Urmează ca la fazele următoare de proiectare să fie solicitate avizele în vederea racordării la rețelele pubTice^ să fie respectate aceste avize precum și distanțele conform STAS.


2.14. Bilanț teritorial •      "».....

- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) POT maxim (%):

P.O.T. EXISTENT:    45,22%

P.O.T. PROPUS:      45,45%

- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T. EXISTENT:    0,546

C.U.T. PROPUS:      0,543

 • 2.15. Bilanț teritorial


  Nr. crt.

  Funcțiuni

  mp

  %

  1

  Suprafața construita propusă (existente + extinderi)

  7.585 mp

  45,76%

  2

  Circulații auto și pietonale

  8.189 mp (circulații auto, pietonale si parcaje)

  49.41 %

  3

  Zonă verde

  800 mp

  4,83%

  Total zonă studiată

  16.574,00 mp

  100,0%

S.C. CPCP STUDIO Arhitectura Sistematizare si Amenajări interioare srl

Bdul. Nicolae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr. 15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.3O sector 1 BUCUREȘTI Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

... .      Cont: RO94BRDE445SV21815514450R0N

Tel. 0040.21.320.66.31, 0040.21.320 66 38Tel./Fax. 021.320.66.35,-----;---.——

E-mail: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.catalinadana@gmail.com

3.1.3. CONCLUZII

Consecințele realizării obiectivului propus
Zona dispune de toată gama de rețele edilitare necesare bunei funcționări a unei clădiri cu funcțiune de locuire. Amplasamentul PUZ nu este afectat de trasee ale rețelelor tehnico-edilitare, acestea găsindu-se pe domeniul public.

Prin realizarea obiectivului propus, se continuă mobilarea frontului de clădiri aferent segmentului str. Acțiunii - zona sector 4 București și se adaugă o creștere calitativă a locuirii în zonă. Prin finisajele modeme și spațiile interioare

generoase, noul imobil va beneficia de un standard ridicat, fiind compatibil cu ținuta arhitecturală a clădirilor existente și cu reglementările funcționale ale zonei.

în urma analizei urbanistice a zonei, ținând cont de proporțiile parcelei, de vecinătatea clădirilor existente cu regimuri de înălțime cuprinse între P - P+2, de tendința evidentă a creșterii generale a înălțimii clădirilor, considerăm ca oportună soluția pentru obiectivul propus prin prezenta documentație de urbanism, avand in vedere faptul ca am incercat o aliniere

atat de orizontala cat si pe verticala a imobilului, ceea ce da un aspect ordonat zonei cat si faptul ca am reușit sa acoperim un necesar al serviciilor din zona centrala a localității.

3.2. Măsuri ce decurg în continuarea P.U.Z.

Pe baza documentației de față, aprobată de organele abilitate în acest sens, a aprobărilor și avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1616/1457679 din 14.12.2017, eliberat de Primăria Municipiului București, se va elabora documentația pentru obținerea Autorizației de Construire.


Bdul. Nicolae Balcescu nr.25 (fost Dem I. Dobrescu nr. 15) - blocul Wilson, sc.2 etaj 5 ap.30 sector 1 BUCUREȘTI Nr.ord.reg.com./an: J40/13506/2011 A.F./C.U.I.: 29336271 Banca: BRD-GSG

Cont: RO94BRDE445SV21815514450R0N         --

Tel. 0040.21.320.66.31,0040.21.320 66 38Tel./Fax. 021.320.66.35L_

E-mail: petrisor.chioreanu@gmail.com; preda.catalinadana@gmail.com
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romania2019.eu

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

02.2019


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULE Rll PUBLICULUI

PUZ - STRADA ACȚIUNII, NR. 26, Lot 1 - SECTOR 4, NC 228320

 • 1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 08.06.2018 - 23.06.2018

 • •  etapa de elaborare a propunerilor -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 07.09.2018-22.09.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 22.11.2018 - 06.12.2018

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.


  în etapa de avizare, program asupra son etapei de î ARPMB.is și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și esupune informâfEa publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media itere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii re, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

*


Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

........... —

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod |£>ștal

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


©

UKAS “ttssr

BO tOO1 • HO           001Aiar comenairme și recomanaariie persoanelor inieresaie cai și răspunsurile eiaooraioruiui documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.


 • 4.

  Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au^rimjt ne informative sau alte materiale scriser---""                    ///£■


buletine informative sau alte materiale scrisei

Nu este cazul.

 • 5.      Modul în care solicitantul a rezolvat'jntenționează & problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.

anului de urbanism sau amenajare


 • 6.      Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, îm

Nu este cazul.

 • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai ’ Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.


Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr. 9011/1626155/ 30.07.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost, emisă Decizia etapei de încadrare nr.108/29.11.2018 (Rectificată cu Nr.2681/04.02.2019).


/r


reglementările specmce umanismului a respectat soiuțme Tuncționaie, graaui ae insorire ai construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.                                       •

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de i informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA ACȚIUNII, NR.

26, Lot 1 - SECTOR 4, NC 228320”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.