Hotărârea nr. 237/2019

HOTARAREnr. 237 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA ANDRONACHE NR. 199, SECTOR 2, BUCURESTI


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

.    r

I

! CONFORM CU ORIGINALUL


HOTĂRÂR

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șo atra-Aridronache nr. 199, Sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 42/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 257/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 89/4„A”/11.02.2019;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate 65/07.06.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar 85/01.08.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare 96/26.10.2018;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul nr. 25384/1435/12.11.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul 1664404/12.10.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1647643/13753/29.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificările și completările ulterioare;


nr.


nr.


nr.


nr.


cu


 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2J^ Legea nr. 215/2001 privind administrați^ completările ulterioare;


£jTalin>(5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din locală, republicată, cu modificările și


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Andronache nr. 199, Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 78/17.12.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14911/18.12.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anca DanielaRaiciu


. SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 23.04.2019

Nr. 237B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUC

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

J

Ca urmare a cererii adresatede SC M.K. ROM FACTOR SRL în calitate de ințiâ Vision Consulting SRL^ri9tinâ*C$ISiă - Urbanist (RUR D, E) în calitate de elaborator, î 1681235 din WMBIa Registratura PMB și intern la DU cu nr. 13793 din data de conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu și completările ulterioare, se emite următorul:


I----

f

AVIZ : CONFORM CU ORIGINALUL

NR. ZzTZ€~.2O18-

PENTRU


PUZ - ȘOSEAUA ANDRONACHE

SECTOR 2, BUCUREȘTIasistență r tehnică si *


GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Șoseaua Andronache nr. 199, teren în suprafață de 25086,00 mp, conform Certificatului de Urbanism nr. 1528/ 92/A din 29.12.2017, emis de Primăria Sectorului 2.

INIȚIATOR:

SC M.K. ROM FACTOR SRL

PROIECTANT:

SC Urban Vision Consulting SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Urb. WMMB»(D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință - (U.T.R.) A2a - subzona unităților predominant industriale; Sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și / sau este necesară schimbarea destinației, se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

 • - Funcțiuni predominante: activități productive nepoluante desfășurate în construcții agro-industriale mari, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor;

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: 20,00m

 • - Procent de Ocupare a Terenului (POT) maxim: 80%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) voi. maxim: 15% mc/ mp teren;

 • - Retragerea față de aliniament: Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de: - 10,00 metri pe străzile de categoria l-a și a I l-a; - 6,00 metri pe străzile de categoria a lll-a.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: conform prevederilor viitorului P.U.Z. PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

 • - U.T.R. M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu;

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni: Ansamblu Rezidențial și dotări complementare (Servicii, Birouri, Comerț, Sănătate);

 • - Regim maxim de înălțime RHmax - S+D+P+10E;

 • - Procent de ocupare a terenului POTmax = 50%;


 • - Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 2,90 mp ADC/mp.teren;

 • - înălțimea maximă a clădirilor Hmax = 37,00m

 • - Retragerea față de aliniamentul Șoselei Andronache: Clădirile se vor retrage la o distanță de 7,00m;

 • - Retragerea față de aliniamentul Străzii Suhard: Clădirile se vor retrage la o distanță de 10,00m;

 • - Retragerea față de aliniamentul Străzii Cumpenei: Clădirile se vor retrage la o distanță de 6,00m;

 • - Retragerea față de aliniamentul străzii propuse pe latura de Vest: Clădirile se vor retrage la o distanță de minim 3,00m;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: Clădirile se vor retrage la o distanță de minim jumătate din înălțimea celei mai înalte, respectiv de 18,50m, față de limita de Vest a parcelei.

 • - Suprafața de spații verzi amanajate va fi de 30% din suprafața totală a terenului, din care 20% pe sol natural și 10% pe placă.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 13753/ 1647643 din 29.08.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1664404 din 12.10.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal ȘOSEAUA ANDRONACHE nr. 199, SECTORUL 2, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. 2.0 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 1528/ 92/A din 29.12.2017, emis de Primăria Sectorului 2.

ALINIAMENT conf. AVIZ COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE NR.

13753/29.08.2018                                         -2-

EDIFICABIL PROPUS                              2S?fa>Zf

■3


ZONĂ REGLEMENTATĂ


ZONA MIXTĂ - LOCUINȚE COLECTIVE, SERVpClȚ BJR

SĂNĂTATE *•

-A WTEREN REZERVAT PENTRU LĂRGIRE PRoteSTR^^HĂriojAnf. AVIZ COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE NR)" '

1


ZONĂ STUDIATĂCIRCULAȚII

---------------------------------------------------1_________


ZONĂ MIXTĂ - M3, conf. P.U.G. BUCUREȘTI

LOCUIRE INDIVIDUALĂ


CIRCULAȚIE CAROSABILĂ

J


CIRCULAȚIE CAROSABILĂ INCINTĂ


CIRCULAȚIE PIETONALĂas,STENÎă TEHNfCA Ș| JURIDICĂ


SPAȚIU VERDE AFERENT CIRCULAȚIILOR


ACCES CAROSABIL


ACCES PIETONAL


NOTĂ: REGLEMENTĂRILE DIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE AU VALOARE JURIDICĂ

EXCLUSIV PE TERENUL CE A GENERAT P.U.Z., RESPECTIV ZONA REGLEMENTATĂ


TITLUL PROIECTULUI:


S.C. URBAN VISION CONSULT

CUI 35347232     J40/15499/21.ȘEF PROIECT PROIECTAT PROIECTAT DESENAT


NUME Șl PRENUME

urb CRJSTINA CiQACĂ

urb. CRIST'X__

~urb~<3H|PLAN URBANISTIC ZONAL \

SOS. ANDRONACHE, NR. 199   ? !

•                                                                            l • ;       ..         ■ ■:      • ' r - l

- ai-4L- /  /


TITLUL PLANȘEI:

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ REGLEMENTĂRI • 1. DISPOZIȚII GENERALE

  • 1.1. ROLUL R.L.U.

  • 1.2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

  • 1.3. DOMENIUL DE APLICARE


 • 2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

  • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONULUI NATURAL Șl CONSTRUIT

  • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.3. REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

  • 2.4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 2.5. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

  • 2.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

  • 2.7. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI Șl ÎMPREJMUIRI

 • 3. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

  • 3.2. CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

  • 3.3. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

S.C. URBAN VISION CONSULTING S R.L

J40/15499/2015. CUI - 35347232

'oAO'Sr£NTA r£HNfCA St


Regulamentul Local de Urbanism es mentație

glementare care cuprinde prevederi referitoare


la modul de utilizare a terenurilor și de amplasare a cons ,rî6r pe teritoriul aferent Planului Urbanistic Zonal, în suprafață de 25.086,00 mp.

Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea execuțiilor construcțiilor în limitele teritoriului reglementat în P.U.Z.

Prezentul Regulament local de urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal Ansamblu rezidențial și dotări complementare (servicii, birouri, comerț, sănătate, învățământ) Municipiul București, sector 2, Șoseaua Andronache numărul 199.

în abordarea sistemică a analizei perimetrului studiat s-a avut în vedere corelarea reglementărilor propuse - privind regimul juridic, economic și tehnic, cu reglementările din P.U.G. (de ordin general și local), aplicându-se normele în vigoare din domeniul urbanismului și construcțiilor.

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației locale și se aprobă împreună cu Planul Urbanistic Zonal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 - legea amenajării teritoriului și urbanismului.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se va face numai în cazul aprobării unor modificări ale P.U.Z.-ului, cu respectarea filierei de avizare pe care a urmat-o și documentația inițială.

1.2 BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/27 iunie 1996, modificată prin H.G.R. nr. 866/14 septembrie 2001, ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile specifice zonei studiate.

De asemenea, a fost avut în vedere « Ghidul cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea Regulamentului local de urbanism » aprobat cu ordinul MLPAT nr. 80/N/18 noiembrie 1996.

Regulamentul se elaborează în conformitate cu alte acte legislative specifice sau complementare domeniului, dintre care menționăm:

Constituția României;

Codul Civil;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

Legea nr. 18/1991 privind asigurarea sănătății populației;

Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor;

Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;

Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar și publicitatea imobiliară;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

Legea nr. 41/1995 privind protejarea patrimoniului cultural național;

SC URBAN VISiON CONSUL TING S R.L

J40/15499/2015. CU!*-35347232


Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului (repiblicată);

fiucuRts\


Legea drumurilor nr. 13/1974 și H.G.R. nr. 36/1996 (anexe);

Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

Legea nr. 26/1996 - Codul Silvic;           ;-------—

Legea nr. 71/1996 privind aprobarea PATN; j CONFORM cu originalul

Legea nr. 84/4996 privind îmbunătățirile funciare;

Legea nr. 106/1996 privind protecția civilă;

Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al ace

Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunii;

Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobare


sîenta

TEHNICA Ș| 5 JLIRIOICÂ

*


mediul de viață al populației;

Ordinul nr. 214/RT/16NN/ martie 1999 al ministrului Apelor , Pădurilor și Protecției mediului și al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajărilor Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului;

H.G.R. nr. 101/1997 - Norme speciale privind protecția sanitară;

Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august 2000, indicativ GM - 010-2000 privind Ghidul - metodologia de

elaborare și conținut - cadru al PUZ.

în cadrul Regulamentului Local de Urbanism se preiau prevederile cuprinse în documentații de urbanism și proiecte de specialitate întocmite anterior sau concomitent cu elaborarea P.U.Z.-ului.

1.3 DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism se aplică pe orice categorii de terenuri atât în intravilan cât și în extravilan, în limitele teritoriului reglementat prin P.U.Z.

Regulamentul Local de Urbanism se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local și constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Aprobarea se face pe baza avizelor obținute și a acordurilor prevăzute de lege.

Dacă prin prevederile unor documentații de urbanism P.U.Z. se schimbă concepția generală inițială care a stat la baza întocmirii P.U.G., este necesară modificarea acestuia, conform legii.

Modificarea Regulamentului de Urbanism se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale P.U.Z. și a Regulamentului aferent se poate face numai cu respectarea procedurilor inițiale.

La realizarea construcțiilor se vor avea în vedere reguli de bază privind ocuparea terenurilor, cuprinse în acte normative (legi sau norme departamentale), care statuează utilizarea și ocuparea terenurilor în intravilanul localităților.

Conform H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism , se va avea în vedere :

 • -   păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit, precum și depistarea și diminuarea

surselor de poluare în scopul îmbunătățirii factorilor de mediu conservarea, restaurarea, reabilitarea și protejarea patrimoniului construit; -......

 • -   protejarea zonelor cu valoare arheologică, ambientală, peisagistică, ecologică și sanitară;

 • -   securitatea construcțiilor și realizarea acestora conform normelor privind calitatea în construcții;

 • -   respectarea interesului public prin rezervarea amplasamentelor pentru obiective de utilitate publică și realizarea lucrărilor cu caracter public.

S.C. URBAN VISION "CONSULTING S.R.i."

J40/15499/2015, CUI- 35347232


2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Clădirile de orice natură, drumurile, rețelele edilitare, amenajările exterioare, împrejmuirile, elfe în intravilanul aprobat al localității, în baza certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire elibe prevederilor prezentului Plan Urbanistic Zonal.              p——-

La eliberarea autorizației de construire urmează să se verifice; CONFORM CU ORIGI dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului^.______________

stența


^EHNICAȘI


înscrierea funcțiunii solicitate în funcțiunea dominantă a zonei în care urm respectarea condițiilor impuse prin certificatul de urbanism emis antșri existența tuturor pieselor scrise și desenate prevăzute de Ordinul rîr Legii nr.50/1991 modificată și completată, în documentația de execuție; respectarea aliniamentelor, distanțelor, regimului de înălțime, POT- ul și CUT- ul, prevăzute în documentație; respectarea executării clădirilor și amenajărilor din materiale durabile;

asigurarea branșării clădirilor la rețelele edilitare; asigurarea parcajelor necesare conform P132-93; asigurarea platformelor de intoarcere.


Clădirile pot avea subsol, cota +0,00 fiind situată la min. +0,10 m peste cota terenului sistematizat.

Toate clădirile vor fi prevăzute cu fundații la min. 1.20m adâncime, cu respectarea recomandărilor avizului geotehnic anexat.

2.1 REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONULUI NATURAL SI CONSTRUIT

I

Utilizarea funcțională a terenurilor se reprezintă grafic în documentațiile de urbanism prin planșa 4 : Reglementari -Zonificare funcțională, căi de comunicație, restricții tehnice

Pentru asigurarea accesului la cursurile de apă și la lucrările hidrotehnice, în scopul menținerii integrității albiilor minore pentru efectuarea intervențiilor operative în situații excepționale, în jurul lacurilor naturale sau artficiale, barajelor și prizelor, precum și celorlalte lucrări hidrotehnice, se instituie zone de protecție conform Legii apelor nr. 107/1996 -Anexa 2. Modul de folosire a terenului va fi comunicat deținătorilor de terenuri și înscriși în evidența cadastrală și registrul funciar, constituind servitute.

Zonele de protecție sanitară se delimitează de către autoritățile administrației publice județene, pe baza avizului organelor de specialitate ale administrației publice.

Aplicarea regimului restricționai de folosire a terenurilor din zona de protecție se asigură de către Administrația Națională Apele Române, cu consultarea deținătorilor acestor terenuri în concordanță cu metodologia elaborată de Ministerul Apelor și Protecției Mediului.

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural - conformare și amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc.- depreciază valoarea peisajului este interzisă (art. 8 din - R.G.U.).

S.C. UREAH VISION CONSULTING S R~L

J4 0/15499/2015, CUI - 35347232 Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultufâ^^bștruit^ș/ințeres ^cal, declarate și delimitate prin hotărâre a consilliuIui județean, se face cu avizul serviciilor pubii^^c^t^^le^fudeț, subordonate Ministerului Culturii și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (arv^qQ^^<
Colectarea deșeurilor se va face la nivel de zonă, prin pubele cu roțile sau cu saci din material plastic. La poziționarea și dimensionarea punctelor de colectare se vor avea în vedere normele și actele normative în vigoare precum și caracterul zonei.

Se vor evita de asemenea depozitările întâmplătoare ale gunoiului, mai ales în zonele plantate. în caz contrar, se vor lua măsurile necesare, faptele în cauză fiind sancționate drastic, conform legilor în vigoare.

De asemenea, activitățile de salubrizare vor fi de natură sâ nu creeze probleme de sănăt^te^polyarea să degradeze cadrul ambietal și imaginea civilizată.       CONFORM CU ORIGINAL

//'* J DIRECȚIA

—      •< a ASISTENȚA

II j w TEHNICĂ Șl W'iî* JURIDICĂ

ÎSULUI R&âJJC ♦2.2 REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APĂI

9                                             9                      9

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice precum șFîn zonele de serW8£^£^ protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație

și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. Fac excepție construcțiile și amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora conform art. 11 - R.G.U.

Asigurarea echipării tehnico- edilitare în zonă se va face conform art. 13 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei conform art. 14 - R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția respectării indicilor maximi admisibili P.O.T. și CUT stabiliți prin documentațiile de urbanism.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va face în baza documentațiilor de urbanism aprobate și conform art. 16-R.G.U.

Indicii P.O.T. și C.U.T.

Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. reprezintă raportul dintre suprafața ocupată la sol (construită) și suprafața terenului considerat.

Practic POT- ul arată cât din suprafață se ocupă cu construcții și cât reprezintă spații libere și plantate.

Coeficientul de utilizare - C.U.T. reprezintă raportul dintre totalul ariei construite desfășurate și suprafața terenului considerat.

Valorile menționate în documentațiile de urbanism sunt maxime. Ele se stabilesc în mod diferențiat în funcție de parcelar, regim de înălțime, echipare tehnico- edilitară etc.

2.3 REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

9

• Orientarea față de punctele cardinale

Amplasarea și autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr.3 din R.G.U.

■ Amplasarea față de drumuri publice

Amplasarea și autorizarea executării construcțiilor și altor tipuri de lucrări (infrastructură, parcaje etc.) în zona drumurilor publice se va face conform art. 18 - R.G.U.

SC URBAN VISION CONSUL TING S.R.L

J40/15499/2015, CUI - 35347232


Amplasarea construcțiilor și autorizarea acestora în zona de protecție a drumu administratorului acestuia.                                                                      L

■ ■ ■■■ h

■ Distante minime obligatorii față de limitele laterale și limita posterioară a par ’ GenB^S '

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării distanțelor minime obligatorii fațăTTe limitele laterale

și limita posterioară a parcelei, prevăzute în documentațiile urbanistice, conform art. 24 - R.G.U. și Codului Civil.

■ Amplasarea construcțiilor unele față de altele, pe aceeași parcelă. Distanțe minime obligatorii

Distanțele dintre clădirile alăturate, pe aceeași parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite intreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de seism etc.

Distanțele minime acceptate sunt egale cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte puțin de 3,00m.                                             ;

CONFORM CU ORIGINALUL

2.4 REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGAIORU____

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitate de a^ destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incediilor - vezi art. 25 si Anexa nr. 4 -R.G.U.


Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel se va face numai dacă se asigură accese pietonale corespunzătoare importanței și destinației construcției conform art. 26 - R.G.U.

Organizarea circulației se va face în conformitate cu propunerile din documentația urbanistică P.U.Z.

2.5 REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării noilor consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică conform art. 27 - R.G.U.

Lucrările de îmbunătățire, extindere sau mărire de capacitate a rețelelor edilitare se vor realiza conform art. 28 - R.G.U. Proprietatea asupra rețelelor tehnico-edilitare este stabilită ca fiind publică a statului, dacă legea nu dispune altfel, conformart. 29-R.G.U.

 • 2.6 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

 • ■  Regimul de înălțime

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de înălțime prevăzut în documentațiile urbanistice, conform art. 31 - R.G.U.

 • ■  Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisp numai dacp aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei - veziart. 32-R.G.U.

 • 2.7 REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI Șl ÎMPREJMUIRI

■ Parcaje

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

S C URBAN VISION CONSULTING S R.L J40/15499/2015. CUI - 35347232


ilKiSAN

""T VISION

Parcajele vor fi configurate spațial în conformitate cu Normativul departamentali gen(ru proiectarea bâtelor în localități urbane - P132/1993 (și proiect nr.6970/N/1992 - URBANPROIECT), H.C.I^|f»\n^66xiî^0^04.f^D6 și cu respectarea prevederilor art. 33 și Anexa nr. 5 - R.G.U.

Parcajele aferente dotărilor complementare locuirii (servicii, birouri, comerț, sănătate, învrâț vecinătatea clădirilor destinate acestora, de-a lungul Străzii Suhard, perpendicular pe aceasta.

■ Spații verzi și plantate


or asigura în


Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției conform art. 34 și Anexa nr. 6 - R.G.U.

DIRECȚIA ASISTENȚA TEHNICA ȘI

JURICIC A


Se recomandă ca pe suprafețele neocupate cu clădiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica să se asigure plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 200 m de teren în zonele de protecție și amenajarea de spații plantate pe cca. 40% din suprafața dintre aliniament și clădiri.

■ împrejmuiri

Pentru realizarea împrejmuirilor se vor respecta de regulă prevederile art. 35 - din R.G.U.

r*-------------

I

j CONFORM CU ORIGINAL1

3. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

“          zz

Terenul studiat în P.U.Z. va cuprinde mai multe subzone funcționale, structurate în concordanțănrprevederile Planului Urbanistic General al Municipiului București și ale documentaților de urbanism în vigoare sau care și-au produs efectele.

Conform P.U.G. Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. 269/2000 aria studiată face parte din zona A2a - subzona unităților predominant industriale.


UNITĂTI SI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

9      »                                        *                        *

Unităti funcționale

9                     9

Subunități funcționale

1                    9

Suprafață (mp)

Procent

Ansamblu rezidențial si

*                  9

dotări complementare

Zonă mixtă

25 086

100%

Locuire colectivă

S C. URBAN VISION CONSULTING S R.L

J40/15499/2015. CUI - 353472321.   Utilizări admise.

 • ■   locuire colectivă;

 • ■   servicii;

 • ■   birouri;

 • ■   comerț;

 • ■   sănătate;

 • ■  învățământ.

2.   Utilizări admise cu condiționări

 • ■   fără obiect


■: CONFORM CU ORIGINALUL


DIRECȚIA JrjL- ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl 'ti JURIDICĂ O vSio e** ♦, x^?aian'^


r c

T> X

O

■o ^/)


3. Utilizări interzise

■ se interzice orice intervenție care contravine legilor și normelor în vigoare.

 • II. Condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor.

4. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

■ conform planului Zonificare funcțională - Reglementări, anexat.

5.  Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • ■   clădirile vor fi retrase de la aliniament cu min 6.00m (conform planului Zonificare funcțională - Reglementări, anexat).

6.   Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

 • ■   clădirile vor fi retrase de la limitele laterale ale parcelelor cu min 10.00m (conform planului Zonificare funcțională - Reglementări, anexat).

7.  Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

 • ■   clădirile vor avea între ele o distanță de min H/2 din înălțimea celei mai înalte.

8.   Circulații si accese

» >

 • ■   circulațiile pietonale și auto propuse vor respecta normele în vigoare.

  9.


Staționarea autovehiculelor

J iferente circulațiilor propuse respectă normele în vigoare.

ite parcarea autoturismelor perpendicular pe străzile de incintă și Strada Suhard.
11.


12.


înălțimea maximă admisibilă a clădirilor

■ regimul maxim de înălțime a clădirilor este de S+Ds+P+10EJe Reglementări, anexat).

1 înălțimea maximă este de 37.00m.


Aspectul exterior al clădirilo pentru

■ construcțiile vor avea o conformare volumetrică nu stingherească vecinătățile.< J DIRECȚIA


ASISTENȚĂ


| CONFORM CU ORIGINALUL

Condiții de echipare edilitară                  •----------j

• conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public conform cerințelor funcționale ale fiecărei categorii de spațiu.

1 se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate.


13. Spații libere și spații plantate

 • ■  se va asigura ponderea de spații verzi de minimum 20%, peste care se va adauga o suprafața de minim 10% pe placă, conform Deciziei de încadrare, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București.

 • ■   toate parcajele vor fi plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.

14. împrejmuiri

■ împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălțimi de minim 2.00 m din care un soclu de 0.60 m. și vor fi dublate cu un gard viu.

 • III. Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului

 • 15. Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

P.O.T. maxim = 50%

 • 16. Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

CUT maxim = 2,9 mp. ADC / mp. terenPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUC

Direcția Generală Urbanism și Ame

Teritoriului

Direcția Urbanism•’®e0

® • . • •...••A •••••.••

...• •••••


SERVICIUL URBANISM ^x././......12.2018


I                                                                              ■'

I

CONFORM CU ORIGINALU


RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI PUZ- ȘOSEAUA ANDRONACHE NR. 199, SECTOR 2, BUCUi- 5 rf^<c4 șî 5

A'


 • 1.  Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 15.06.2018 - 29.06.2018;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 13.07.2018 - 28.07.2018;

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 21.11.2018 - 06.12.2018;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Publicul a fost invitat să dezbată propunerea solicitantului în perioadele mai sus menționate aferente celor trei etape de consultare și informare pe site-ul www.pmb.ro și/ sau să transmită observațiile/ reclamațiile/ recomandările prin registratura Primăriei Municipiului București.

Nu au fost organizate întâlniri pentru dezbaterea propunerii.

 • 3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

La Primăria Municipiului București nu au fost înregistrate solicitări pentru modificarea soluției propuse.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.


 • 6.  Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Nu este cazul.

 • 7.  Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.

 • 8.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.


Nu este cazul.                                         --------—------1

 • 9.  Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nenreluarea brom

Nu este cazul. '                                 ’ i CONFORM CU

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism " presupune prez.entareax3ucrăpd<5i^^^u^i2^^ Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul PrimănefMunicipiului București; comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismuKn și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și Arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din P.M.B. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. In acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se solicită avizele Agenției pentru Protecția Mediului București, Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B., Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române și Serviciului Proiecte Urbane - PMB.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurare a edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 13753/ 1647643 din 29.08.2018, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 96 din 26.10.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.prezentul raport privind documentația „PUZ - ȘOSEAUA ANDRONACHE NR. 199, SECTOR 2, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare, a teritoriului și de urbanism iar în. conformitate cu.prevederile art.l 1 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.


/?