Hotărârea nr. 236/2019

HOTARAREnr. 236 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL DRUMUL SANCRAIU NR. 24-26 (LOT 3, LOT 4, LOT 5), SECTOR 5, BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


j CONFORM CU ORIGINALUL . I

HOTĂRÂR privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Drumul Sâncraîtmr 24-26 (Lot 3, Lot 4, Lot 5), Sector 5, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 38/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 253/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 5 - Certificatul de urbanism nr. 975-S/28.08.2017 si nr. 683-S/24.06.2016;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 41/13.07.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția  Urbanism: avizul preliminar nr.

25/09.03.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 35/30.05.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1644303/27.07.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1617732/7068/18.06.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

în temeiul prevederilor art.

Legea nr. 215/2001 privind ad completările ulterioare;


iV^2)4itIv^Xlin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPII

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Drumul Sâneratu nr. 24-26 (Lot 3, Lot 4, Lot 5), Sector 5, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 87/21.12.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Locai de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 15149/21.12.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETAR GENERAL

UCUREȘTI, Anca Daniela Raiciu                                    mfir

Anca Daniela Raiciu


București, 23.04.2019

Nr. 236


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BU

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea

Teritoriului .....

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

J


Ca urmare a cererii adresate de Mariana Uglea - Urbanist (RUR B, D, E, F5, F6, G2, G4, G5, G6, G7) în calitate de elaborator, reprezentant al ințiatorului<flMHflHM0M și                    înregistrată

cu nr. 1684665 din 27.11.2018 la Registratura PMB și intern la DU cu nr. 14200 din data de 28.11.2018, în


conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind am^nnjnmn tontogĂA4-și..urban și completările ulterioare, se emite următorul: . .         ! .

5 CONFORM CU ORIGINALU

aviz ;___

NR.JV iZJ.Z# .2018

PENTRU

• • :

,. • •••• ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


ASISTENȚA

TEHNICĂ Șl >URIOICAPUZ - DRUMUL SÂNCRAIU NR. 24 -

SECTOR 5, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Drumul Sâncraiu nr. 24 - 26, teren în suprafață de 1515,00 mp, format din lot 3 nr cadastral 222108 în suprafață de 505,00mp, din lot 4 nr cadastral 222109 în suprafață de 505,00mp și din lot 5 nr. cadastral 222110 în suprafață de 505,00mp, conform Certificatului de Urbanism nr. 975 S din 28.08.2017 prelungit, eliberat de Primăria Sectorului 5;

INIȚIATOR:                                  Constantin S or:r> și Constantin Roxana

PROIECTANT:                              Mariana Uglea - Urbanist

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Urb*MMHMB,D,E,F5,F6,G2,G4,G5,G6,G7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 5.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință - (U.T.R.) L1c - Subzona de locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite;

- Regim de construire: continuu sau discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă a clădirilor va fi P+1;

 • - Procent de Ocupare a Terenului (POT) maxim: 45%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim: 1,3 mp ADC/ mp teren

 • - Retragerea față de aliniament: retragerile față de aliniament se stabilesc prin P.U.Z. aprobat conform legii. Clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5.0 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de & doua mașini în fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă fără riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor;

- Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retr^ ffațSF.cteJjmita proprietății având fațade cu ferestre,


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București,^tomân

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

$

UKAS

BO 9001 « ISO 1400?        001


Clădirea se. va realiza în regim izolat, retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri. PREVEDERI P.U.Z. • R.L.U. PROPUSE:CONFORM CU ORIGINALUL'


 • - U.T.R. L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție;

 • - Regim de construire: discontinuu;

 • - Funcțiuni: locuințe individuale și collective mici;

 • - Regim maxim de înălțime RHmax - D+P+2E+M;

 • - Procent de ocupare a terenului POTmax = 45%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 1,56 mp ADC/mp.teren;

 • - înălțimea maximă a clădirilor Hmax = 10,00m

 • - Retragerea față de noul aliniamentul al străzii 2, nou propuse oile codiri se vor retrage la o distanță de 5,00m față de aliniament.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: Clădirile se vor retrage la o distanță de minim de 3,00m față de limitele laterale.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: Clădirile se vor retrage la o distanță de minim 3,00m față de limita posterioară a parcelelor.

 • - Suprafața de spații verzi amanajate va fi de 30% din suprafața totală a terenului, din care 20% pe sol natural și 10% pe terase.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. nr. 7068/ 1617732 din 18.06.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1644303 din 27.07.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal DRUMUL SÂNCRAIU nr. 24 -26 (lot 3, lot 4, lot 5), SECTORUL 5, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr.2.0 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de

Urbanism nr. 975 S din 28.08.2017 prelungiți elîberatde Primăria Sectorului 5.

UNICJPIULUIîntocmit: arh. Ana Maria Xaptopol /4ex.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal Ol

Tel: 021.305.55.00 int. 4016 http://www.pmb.ro


UKAS

MAKMZMENT

BO KOI-BO 14001      OOI


ZONIFICARE FUNCȚIONALA


Llc - Subzona locuințe individuale sau colective mici maxim P+2 niveluri și posibilitate de mansardare


REGLEMENTARI PROPUSE PRIN PUZ
Aliniament


Aliniere fata de alinianient


Aliniere fata de limita posterioara, a invecinate

Edificabil propus pe terenulEdificabil propus cu caracter orientativ


Străzi propuse prin prezenta documentație cu caracter orientativ


\\x


Suprafața de teren afectata-de drumurile cu caracter orientativ propuse prin prezenta documentație

Acces pietonal orientativ pe lot reglementat

Acees carosabil orientativ pe lot reglementat

Terenuri care necesita a fi reglementate prin documentații de urbanism ulterioare PUD / PUZ conform legislației in vigoare


Ordin de mărime a retragerii minime obligatorii fața de aliniament propus si limitele laterale si posterioare ale parceleiBENEFICIAR : CONSTANTIN SORIN SI CONSTANTIN ROXANA

I__________________________________________________________________________

PROIECTANT: MARIANA UGLEA - URBANIST


REGLEMENTARI URBANISTICE
| k

;4~

z]

1 *

-xjj


PLAN URBANISTIC ZONAL Drumul Sancraiu nr, 24-26, Sectorul 5, Municipiul București

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM"PUZ- DRUMUL SÂNCRAIU NR. 24-26, SECTORUL 5, BUCUREȘTI"

L


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

BENEFICIAR:PROIECTANT DE SPECILITATE: MARIANA UGLEA - URBANIST


 • I. DISPOZIȚII GENERALE...................................

 • 1.  Rolul Regulamentului Local de Urbanism

 • 2.   Baza legală a elaborării...............................

  Cuprins • 3. Domeniu de aplicare.............................................................................................................................................

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR __________________.........«^.^...6

 • 4.   Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului construit

 • 5.   Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

 • 6.  Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • 7.   Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • 8.   Reguli cu privire la echiparea edilitară

 • 9.   Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

 • 10. Reguli cu privare la amplsarea de spații verzi și împrejmuiri

 • III.ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

 • 11. Unități și subunități funcționale

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL SUBZONELOR FUNCȚIONALE

Anexa nr.l Glosar de termeni

14

I. DISPOZIȚII GENERALE—

a

Prezentul Regulament Local de Urbanism este aferent documentației "P.

NR. 24-26, SECTORUL 5, BUCUREȘTI7' care studiază teritoriul delimitat de: laEsT^str. N.D. Cocea; la Sud - Drumul Sâncraiu; la Vest -str. Sânpaul; la Nord -intr. N.D. Cocea așa cum s-a prevăzut în planșa anexă la Aviz de Oportunitate nr. 41 din 13.07.2017 și reglementează parcelele cu nr. cadastral 222108, 222109, 222110. Regulamentul Local de Urbanism face parte din PUZși se aprobă odată cu acesta.

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

 • (1)  Regulamentullocal de urbanism, aferent Planului UrbanisticZonal -"Drumul Sâncraiu nr. 24-

26, sectorul 5, București" este un regulament cadru având caracter de reglementare.

 • (2)  Regulamentul Local de Urbanism pentru parcelele reglementate, identificate cu nr. cadastral 222108, 222109, 222110 cuprinde și detaliază prevederile Planului Urbanistic Zonal referitoare la modul concretde utilizareaterenului, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și plantațiilor.

 • (3)  Autoritățile publice locale au datoria de a aplica sistematic și permanent dispozițiile Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calității cadrului construit, amenajat și plantat, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și dezvoltarea echilibrată a teritoriului și pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunității locale.

2. Baza legală a elaborării

(1)  Legislație care a stat la baza elaborării documentației:
 • -  Legea nr.350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul -cu completările și modificările ulterioare;

 • -  H.G. nr. 525 din 27.06.1996, republicată în 2002 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism -text actualizat la data de 24.05.2011.

 • -  Oridn MLPAT NR. 13/N/10/04.03.1999 pentru aprobare reglementare tehnică "GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE Șl CONȚINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL"-lndicativ: GM-010-2000;

 • -  Ordin MLPAT NR. 21/N/16.08.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "GHID PRIVIND ELABORAREA Șl APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM " Indicativ GM-007-2000;

 • -  Ordinul MDRT nr. 2701 din 30.12.2010 pentru aprobarea METODOLOGIE din 30 decembrie 2010 de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • (2)  Lista avizelor/acordurilor/notificărilorde specialitate emise de către autoritățile centrale sau


 • -  AVIZ COMISIA TEHNICA DE CIRCULAȚIE Nr. 7068/18.06.2018, emis de Direcția Transporturi din cadrul P.M.B


 • -  AVIZUL Comisiei de Coordonare a P.M.B. Nr. 1644303

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRAPJE Nr. 35 din 30.05.2018 emt Mediului București                      «nniMAim

CONFORM CU ORIGINALUL


 • (3) Corelare cu alte documentații

în cadrul Regulamentului Local de Urbanism se^—prefati prevederile cuprinse în documentația de urbanism P.U.G. al Municpiului București pentru sobzona funcționala Llc și documentația de urbanism P.U.Z. Ansamblu Strada Humulești - Drumul Sînpaul, sector 5, (Avizat cf. Aviz din 25.10.2011, reactualizat cf. HCGMB 317/2013).

3. Domeniu de aplicare

 • (1)  Planul Urbanistic Zonal, împreuna cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, face propuneri cu caracter orientativ pentru zona delimitată de: la Est - str. N.D. Cocea; la Sud - Drumul Sâncraiu; la Vest - str. Sânpaul; la Nord - intr. N.D. Cocea și detaliază reglementările funcționale și de ocupare a terenurilor din documentația menționată doar pentru parcelele situate la adresa str. Drumul Sâncraiu nr.24-26, identificate cu nr. cadastral 222108, 222109, 222110.

 • (2)  Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retrageri față de aliniament și limitele laterale și posterioare a parcelei, caracteristici arhitecturale ale clădirilor, materiale admise pentru parcelele identificate cu nr. cadastral 222108, 222109, 222110.

 • (3)  Pentru emiterea autorizației construirii pe terenurile din zona studiată prin P.U.Z., altele decât cele ce au generat prezenta documentație, se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) sau alt Plan UrbanisticZonal (P.U.Z.), cazuri specificate în Legea nr.350/2001 cu modificările și completările ulterioare, în vederea detalierii condițiilor de amplasare a noilor construcții pe parcelă în raport cu propunerile de dezvoltare a rețelei de căi de comunicație.

 • (4)  Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism vor fi permanent corelate cu evoluția legislației cu caracter general, precum și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului.

 • (5)  La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • (6)  La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, pe lângă prevederile documentației de urbanism și regulamentului local, a tuturor legilor


Io • (7)  Prezentul regulamen local de urbanism este valabil doar împreună cu planul de "Reglementari Urbanistice"- planșa nr. 05.

 • (8)  Orice derogare de la prevederile prezentului Regulament privind utilizarea tere conform legii în baza unei documentații


II. REGULI DE BAZA PRIVIw-sd u p uraprotrare-----“j

CONFORM CU ORIGINALUL | J

ND-MODU-


TERENURILOR


4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului construit


 • (1)   Pentru îmbunătățirea climatului, pe parcelele reglementate prin P.U.Z. identificate cu nr. cadastral 222108, 222109, 222110, minim 30% din suprafața unei parcele va fi amenajată cu spațiu verde plantat, din care minim 20 % va fi pe teren natural și 10% pe subsol betonat.

 • (2)   Suntinterzise sistemele de încălzire cu combustibili care prin ardere pot produce perdele de

 • (3) *lfToate construcțiile și amenajările vor fi racordate la rețeaua publică de apă și de canalizare.

 • (4) * 3 e vor respecta prevederile"Strategieie de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a

serviciul ui public de salubrizare în Municipiul București" aprobat cu HCGMB nr. 82/28.04.2015 stipulate în Cap. III 3.C Activitatea de salubrizare menajera" și Cap. III.3.D. Managementul Integrat al Deșeurilorîn conformitate cu activitățile desfășurate.


(5) Deșeurile rezultate, atât din activități de construire cât și ca urmare a utilizării ulterioare a construcțiilor, vor fi depozitate în containere închise, selectate în prealabil și vor fi evacuate periodic, prin contract cu o societate de salubritate.


5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public


(i) Conform Avizul Comisiei de Coordonare a P.M.B. Nr. 1644303/27.07.2018, la faza de obținere Autorizație de Construire se va prezenta un studiu de impact privind interacțiunea dintre elementele mediului urban și "locuințeîn regim deînălțime Ds+P+2E+M, sector 5, București, la structura hidrogeologică existentă, cu prezentarea măsurilor de prezervare a sitemului existent, dacă se realizează Demisol, Subsol sau pentru executarea de Puțuri Forate -Studiu Hidrogeologicavizatde Administrația Națională "Apele Române" prin structura din subordine.


(2) Conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație Nr. 7068/18.06.2018, la faza de proiectare DTAC după aprobarea documentației PUZ și obținerea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, se va reveni pentru avizul comisiei menționate și se va prezenta un Studiu de circulație privind impactul ansamblului asupra traficului din zonă.


 • (3)

 • (4)

(5)

Se interzice autorizarea executării altor construcții pe suprafațelede teren, parte din parcelele cu nr. cadastral 222108, 222109, 222110, care a fost rezervată în Planul Urbanistic Zonal


pentru realizarea drumului propus -"strada propusă 2".

-v ■

e ^reglementate, grevate prin P.U.Z. de o servitute de utijitate'publică Vor fi retate. publică înainte de emiterea Autorizației de Construire/ tonform ^ațe-prtvrnj exproprierea pentru cauze de utilitate pub/ica.                :-v

acetjfekcepțiej dă'fa alin. (4) cu condiția ca proprietarul,.țerenufu^ftvat prih ' : urbanistice aprobate de o servitute de utilitate publica, să dea^o declarație


Suprafețele transfer legisla6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

 • (i) Clădirile ce vorfi realizate, pe parcelele reglementate prin P.U.Z., identificate cu nr. cadastral 222108,222109,222110 - str. Drumul Sâncraiu nr.24-26, vor fi amplasate conform Planșei nr. 05- "Reglementări Urbanistice", în limitele edificabilului maxim admis:


 • (2)   Pentru clădirile ce vor fi realizate pe parcelele din zona studiată prin P.U.Z., altele decât parcelele reglementate, pe care sunt propuse arii edificabile cu caracter orientativ conform Planșei nr. 05 - "Reglementări Urbanistice", dacă țin cont de retragerile minime propuse cu caracter orientativ, se pot emite autorizații de construire fără a fi necesar să se întocmească documentații de urbanism P.U.D. sau P.U.Z..

 • (3)   Retragerile minime obligatoriiorientative, față de aliniamentul generat de străzile propuse cu caracter orientativ conform Planșei nr. 05 - "Reglementări Urbanistice", pot fi modificate prin documentații de urbanism P.U.Z. conform legislației în vigoare. Pentru clădirile ce respectă aceste retrageri, se poate emite autorizația de construire în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu, cu condiția respectării celorlate prevederi legale.

 • (4)   Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea față de aliniament se face conform legii.

 • (5)   în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privată și domeniul public.în situațiile parcelelor reglementate prin P.U.Z. se prevede un aliniamnet nou, aliniamentul nouse consideră cel rezultat în urma modificării limitei dintre proprietatea privată și domeniul public conform Planșei nr. 05-"Reglementări Urbanistice".

 • (6)   Regulile de amplasare față de aliniament se aplică tuturor nivel urilor supraterane ale clădirilor, inclusiv demisolurilor și părților subsolurilor care depășesc cota exterioară amenajată a terenului pe aliniament. Sunt admise depășiri locale ale limitelor de retragere față de aliniament, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a)  terasele/balcoaneledeschise vor putea depăși limita retragerii față de aliniament cu maxim 1,0 m

 • b)           iile subterane vor puteafi amplasate și pe aliniamentul stradal, cu condiția ca


toate elementele constructive ale acceselor pietonale sau carosabile, să se realizeze numai în interiorul parcelei. • a)  accesul ușor al mijloacelorși forțelor de intervenție, la cel puțin o fațadă vitrată (două

pentru clădiri înalte, foarte înalte sau săli aglomerate), precum și accesul autospecialelor de intervenție la vitrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole de tipul copertinelor mari, piloni înalți, parcaje auto, etc.); -.........

 • b)  posibilitățile de acces al mijloacelor de intervenție, atunci când este necesar și la a doua fațadă, prin amenajări cu lățimea de 12 metri;în cazurile când acest lucru nu este posibil,se asigurătrecereaforțelor(personalului)de intervenție prin treceri pietonale cu lățimea minimă de 1,5 metri

 • (8)   Retragerea minimă obligatorie între clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu minim jumătate din înălțimea celei mai înalte.

 • (9)   Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește pe bai

  Detaliu, dacă prevederile privind zona sau subzona funcțională sau unitatea te referință nu dispun altfel.                       [                           \         ad^pa.


  CONFORM CU ORIGINALUL i


7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii


 • (1)   Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exi^tăposHfîîități de accesTa drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației (onstrujCției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice, trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • (2)   în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor de la alin (1), cu avizul unității teritoriale de pompieri.

 • (3)   Numărul și configurația acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform Planșei nr. 05 -"Reglementări urbanistice" anexa la prezentul regulament local de urbanism.

 • (4)   în vederea asigurării acceselor obligatorii, pentru zona studiată prin PUZ, se propun străzi cu caracter orientativ, confor Planșei nr. 05 - "Reglementări urbanistice", profil transversal E-E, cu un carosabil de 6,0 m și trotuare pe ambele părți de 1,5 m lățime.

 • (5)   Acces^tla parcelele reglementate prin PUZ, se va face din strada propusă 2, profil transversal

 • (6)   Până la realizarea străzii propuse 2, conform profilului transversal propus, accesul la parcelele reglementate se va face din drumul de acces identificat cu nr. cadastral 222106.

 • (7)   Orice acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

 • (8)   Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor din "Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municpiului Bucureștiși prospectele necesare unei corecte funcționări a arterelorde circulație pe teritoriul Municpiului București" aprobat prin HCG MB nr. 66/2006.

8. Reguli cu privire ia echipar


(i) Autorizarea executării constru


(2)


(3)


Pentru terenurile reglementate prin PUZ, dezvoltarea echipării edil conformitate cu Avizul Comisiei de Coordonare Nr. 1644303/27.02.2018.

Alimentarea cu apă se va face din rețeaua admistrată de APA NOVA, daci existenta o permite. In caz contrar se admite asigurarea sursei de apa din sursa proprie (put forat) cu avizul Administrației Naționale "Apele Române".

 • (4)   Apele uzate vorfi deversate în rețeaua de canalizare administrată de APA NOVA.

 • (5)   Alimentarea cu energie electrică.se va face din rețeau de distribuție administrată de SCEnel Distribuție Muntenia SA.

  (6)

  • (7)

  • (8)

  (9)


Pentru terenurilereglementateprin prezenta documentație PUZ, se vor prevedea gospodărie de apă menajeră și incendiu calculate, stație pompare ape menajere dimensionată pe toate imobilele, conform normativelorîn vigoare.

Costul extinderii rețelelor edilitare și eventualele echipamente necesare fu corespunzătoare a acestora, va fi suportat în totalitate dp hpneficiar, altfel.

VW

a ° « z/


CONFORM CU ORIGINALUL amplasate în subteran. .


Toate rețelele și instalațiile tehnico-edilitare vorfi ____________________ „

L—---------

Extinderile de rețele, lucrărilede mărire a capacității ori noile rețele copsfruița/indiferent de natura ori regimul rețelei, suntgrevate de o servitute publică, fiind recunoșout dreptul general de racordare la aceste rețele, în limita capacității lorși cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, în limita capacității rețelei, fiind însă recunoscut dreptul său de a obține o plată proporțională cu costul dovedit al lucrării suportate de el, dacă nu există prevedere contrară, ori lucrarea nu devine proprietate publică / a furnizorului de utilități.

 • (10) Asigurarea suprafețelor de teren necesare realizării echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/dezvoltatorului, și constituie condiție de emitere a Autorizației de Construire.

9. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

 • (1)   Pentru a fi construibile, parcelele reglementate prin prezenta documentațiePUZ cu'număr cadastral 222108, 222109, 222110, vor avea următoarele dimensiuni minime;-

P Y-

 • -  Suprafața = minim 490 mp                                   /’J

 • -  Deschiderea la strada = minim 23 m

 • -  Adâncimea parcelei = minim 20m.


 • (2)   Parcelele din zona studiată se consideră construibile dacă respectă prevederile din Regulamentul Local de Urbanism aferen Planului Urbanisticgeneral al Municpipiului București, pentru subzona Llc. Pe parcelele care nuîndeplinesc condițiile din Planul Urbanistic General, se pot autoriza construcții în baza unui Plan Urbanistic de Detaliu prin care se va reglementa modul concret de construire, aprobat conform legislațieiîn vigoare prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5.

Conform alin. 3 litera e) al art.47 din Legea 350/2001 completată și modificată elaborarea Planului UrbanisticZonal este obligatorieîn cazul parcelărilorpentru diviziunea în mai mult de

3 parcele:

a) Prin parcelare se înțelege operațiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea în 3 sau mai multe părți alăturate a uneia sau mai multor proprietăți funciare distincte, destinate construirii, în scopul de a fi sau nu înstrăinateprin cedări, conce

 • b) Se înțelege prin parcelă, în sensul constituind osingură proprietate^publjiă sau privată, indiviză și care p> în conformitate cu legile si re

 • c) Proprietarii suprafețelor de teren pe a căror întindere se pot construi patru sau mai multe locuințe sau clădiri de orice natură, respectând prevederile prezentului regulament, au dreptul să le. parceleze. Dreptul, de parcelare este supus, în afară de ... . prevederile înscrise în reglementările legale, dispozițiilor prezentului regulament.(4) Pentru a putea obține aprobarea parcelării unui teren, proprietarul terenului trebuie să solicite în prealabil certificatul de urbanism. Acesta se va obține de la Primăria Sectorului 5 al Municpiului Bucureștii, și prin el autoritațiile publice locale sunt obligate conform Legii 350/2001 să solicite întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal ce se va aproba conform legilorîn vigoare și care va sta la baza viitoarei parcelări reglementând forma, dimensiunile, accesul și echiparea edilitară a viitoarelor parcele astfel obținute.


10. Reguli cu privire la amplsarea de spații verzi și împrejmuiri

(1) Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției după cum urmează:

a) Se va asigura o suprafață de minim 30% spațiu verde amenajat, din care cel puțin 2/3 pe sol.


b) Deasupra construcțiilor subterane - garaje, se vor putea amenaja spații verzi, cu condiția ca grosimea minimă a stratului de pămînt vegetal să fie de minim 40 cm. Se va asigura irigarea spațiilor verzi precum și drenarea apelor meteorice.

(2) împrejmuirileorientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 60 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pernițe vizibilitatea în ambele direcții și care permite pătrunderea vegetației. înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,0 m. împrejmurile vor putea fi dublate de garduri vii.


 • (3)

 • (4)


Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă


III. ZONIF1CAREA FUNCȚIONALA

*


11.


Unități și subunități funcționale(i) Prin prezenta documentație se reglementează păstrarea încadrării în subzona funcțională reglementate prin Planul Urbanistic General al Municpiului București:

Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat);


(2) Prin prezenta documentație, pentru ternurile studiate prin prezenta documentație P.U.Z., cu excepția parcelelor ce au generat documentația identificate cu nr. cad. 222108, 222109, 222110 și cu excepția situațiilor prevăzute în prezentul Regulament Local de Urbanism, pentru parcelele pentru care au fost stabilite arii edificabile cu caracter orientativ, se reglementează păstrarea prevederilor din P.U.G. al Municpiului București.10/16
IV. PREVEDERI LA NIVELUL SUBZONELOR FlJ(N^iON^L

pentru parcelele ce au generat documentația P.U.Z. identitate nr. cadastral 222108, 222109, 222110 -str. Drumul Sâncraiu nr72^


GENERALITĂȚI:

CONFORM CU ORIGINALUL

Terenul aferent parcelelor cu nr. cadastral 222108, 222109, 222110 locuințelor individuale sau colective mici cu P+2 niveluri și Mansardă.


SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ


1.


Utilizări admise

Locuințe individuale sau colective mici cu maxim P+2 nivelai

Echipamente și dotări publice specifice zonei rezidențialeî—li ct (2> JURIOICA


2. Utilizări admise cu condiționări

Se admite mansardarea clădirilor existentecu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;

se admitfuncțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 250 mp. se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații P.U.D.;


3. Utilizări interzise

Conform Regulamentului Local de Urbanism al PUG Municipiu București în vigoare la data elaborării prezentei documentații pentru subzona Llc.


4.


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR .————

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Suprajațasminimă egală cu 490 mp.

Deschiderea la stradă egală cu minim 23 m.

Adâncimea parcelei egală cu minim 20 m.5. Amplasarea clădirilor față de aliniament

Aliniamentul la Strada Propusă 2 va fi situat la 0,5 m (50 cm) în interiorul parcelelorfațăde limita de proprietate vest a acestora.


Construcțiile vor fi retrase de la aliniamentul străzi propuse prin PUZ cu minim 5,0 m.


Se aplică prevederile de la Capitolul 6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii din prezentul Regulament Local de Urbanism


6. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Clădirile se vor retrage față limitele laterale ale terenului în conformitate cu planul de

"Reglementări Urbanistice" - Planșa nr. 05, dar nu mai puțin de:

Lot 3 (numărul cadastral 222108):

 • •   minim 3,5 m fată de limita laterală SdW/'''/

 • •   minim 3,0 m față de limita laterală Nord' 7

Lot 4 (numărul cadastral 222109):

 • •   minim 3,0 m față de limita laterală Sud

 • •   minim 3,5 m față de limita laterală Nord

Lot 5 (numărul cadastral 222110):

 • •  minim 3,5 m față de limita latera a ’PucT^^^ ORIGINALUL ;

 • •   minim 3,0 m față de limita laterală NOr’d^

Clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelelor (est) cu minimi

7.Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă Retragerea minimă obligatorie între construcțiile de pe aceeași p privind securitatea la incendiu și normele sanitare privind însorirea.

Se aplică prevederile de la Capitolul 6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii din prezentul Regulament Local de Urbanism

8. Circulații și accese

Strada Propusă 2 va avea un carosabil de 6,0 m și trotuare pe ambele părți de 1,5 m.

Accesul principal auto și pietonal pe parcele se va face din Strada propusă 2 (intrare - ieșire).

Până la realizarea Străzii Propuse 2, accesul pe parcele se va face din drumul de acces existent cu o lățime de 4 m.

9.  Staționarea autovehiculelor (parcaje)

Toate autovehiculele vor staționa și vor fi parcate în interiorul parcelei conform Avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB.

 • 10. înălțimea maximă admisibilă a clădirilor înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși DS + P + 2E+M

H max la cornișă = 10 m

11. Aspectul exterior al clădirilor

Aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță".

12. Condiții de echipare

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice și la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fibre optice;

13. Spații verzi și plantate

Se aplică prevederile de la Capitolul 10. Reguli cu privire la amplasarea de spații verzi și împrejmuiri din prezentul Regulament Local de Urbanism.

Pe fiecare parcelă se va amenaja minim 30% spațiu verde calculat raportat la suprafața de teren neafectată de propunerea de realizare a străzii propuse 2, din care minim 20% spațiu verde pe sol natural si maxim 10% peste subsol betonat:

• Parcela cu nr. cad 222108 = min. 99 mp spațiu verde pe sol și max. 49 mp peste subsol/terase

I .                                  . -                  12/16


 • •  Parcela cu nr. cad 222109 = min. 99 mp spațiu verde pe sol și max. 49 mp peste subsol/terase

 • •  Parcela cu nr. cad 222110 = miri. 99'mp spațiu Verde pe sol și max. 49 mp peste subsol/terase La faza DTAC planul de situație va configura cu exactitate suprafața de spațiu verde pe tot terenul rămas după operațiunile de trasare a aliniamentului și realizarea străzii propuse 2, care traversează terenul, cu obligația respectării suprafețelor de spațiu verde indicate la aiiniantele anterioare.

*14. împrejmuiri

Se recomandă separarea spre stradă cu garduri transparente de maxim 2,0 m înălțime din care 0,6 m socluopac, dublatdegard viu. Gardurile pe limitele laterale și posterioare vorfi opace și vor avea înălțimea de 2,20 m.

SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI.

15. Posibilități maxime de ocupare a terenului (POT)

POT maxim = 45%

16. Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

Pentru maxim P+2, CUT maxim = 1,3 ADC/S teren


Pentru maxim Ds+P+2+M, CUTmaxim = 1,56 ADC/S teren

0,REcriA -a o as'ST64 P c Bunica și .5 £ Juridică


a*


1.


2.


3.


4.


5.


Accesul direct - posibilitatea de intrare - ieșire fără afectarea altor funcțiuni sau proprietăți (G.M-007 - 2000).

Accesul la drumurile publice - accesul caros

la parcelă (G.M-007-2000) .

Branșamentul electric - partea din instalația de distribuție a energiei iinia electrică (aeriană său subterană) șl instalația interioară (a ab^nalul^ftx

Cheltuieli de echipare edilitară - cheltuielile pentru realizar infrastructurii de gosp comunală și pentru exploatarea, modernizarea și dezvoltarea acesteia (alimentare canalizare, străzi, transportîn comun, salubritate etc.), care se asigură de regulă prin bu&i*â‘JeJUR'D,cA IocaIe (G.M - 007 - 2000).                                                                 * -    0*a*insă între


-007-2C


Construibilitatea - calitatea unui teren de a primi o construcție, a cărei destinație și caracteristici sunt compatibile cu atributele de fapt (legate de natura terenului și de caracteristicile sale) și de drept (vizând servituțile care îl grevează) ale acestuia (G.M -007-2000).


 • 6. Cornișă - Partea superioară, ieșită în afară și ornamentată, a zidului unei construcții, având rolul de a sprijini acoperișul și de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe fața clădirilor (DEX 1998). în cazul inexistenței acestui elementîn arhitectura clădirii,în prezentul regulamentse va considera streașină acoperișului.

 • 7. Demisol (prescurtat: D) - nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțimea liberă a acestuia și prevăzut cu ferestre în pereții de închidere perimetrală. Demisolul se consideră nivel suprateran al construcției. (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor).

în sensul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, se consideră demisol nivelurile construite care respectă regula de mai sus pe cel puțin o latură a clădirii.

 • 8.  Destinația terenurilor - în sensul prezentului Regulament, modul de utilizare a acestora, conform funcțiunii prevăzute în reglementărilecuprinseîn planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobate conform legii (G.M-007 - 2000).

 • 9.  Domeniul public -totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate publică, ce aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale. Domeniul public poate fi de interes național, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept public, aparține statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea în regim de drept public, aparține comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor (G.M -007-2000).

 • 10. Drumurile publice - drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, gestionate de autoritățile administrației publice centrale sau locale, și clasificate tehnic, conform legislației și terminologiei tehnice, în autostrăzi, drumuri expres, naționale, județene și comunale în extravilan și străzi în intravilan (G.M -007-2000).

 • 11. Echiparea edilitară - ansamblul format din construcții, instalații și amenajări, care asigură în teritoriul localităților funcționarea permanentă a tuturor construcțiilor și amenajărilor, indiferent de poziția acestora față de sursele de apă energie, trasee majore de transport rutier, feroviar, aerian sau naval, cu respectarea protecției mediului ambiant (G.M -007-2000).

  12.


Echiparea edilitară în sistem individual - asigurarea utilităților și serviciilor edilitare prin construcții și instalații realizate și exploatate pentru un imobil sau un grup de imobi^ Edificabil (suprafața edificabilăj-suprafață componentă a unei parcele jh interi o rDWlăr fi amplasate construcții, în condițiile Regulamentului Local de Urbanismdesfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parceleîJTuîFiau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacOperite,• teraselor si'copertinelor


necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție; (Legea 350/

în înțelesul prezentului Regulament, pe terenurile îrrpanta^—mta clădirilor/corpurilorde clădire la care, cel puțin pe o laturLaTacestdra, pardose^ situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurătoretHrrafmult de jumăt:

înălțimea liberă, sunt considerate subsoluri și vor fi luate ca atare la calculul indicelui CUT.

Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită. (Legea 350/2001)

Excepții de calcul ale indicatorilor urbanistici POT și CUT:

dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții (Legea 350/2001).

 • 15. Interdicție de construire (non aedificandi) - regula urbanistică urmare căreia, într-o zonă strict delimitată, din rațiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizației de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcțiunea propusă (Legea 350/2001).

 • 16. îmrejmuirile - construcțiile sau amenajările (plantații, garduri vii), cu caracter definitiv sau temporar, amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (G.M -007-2000).

 • 17. Obiectiv de utilitate publică - se consideră obiective de utilitate publică: prospecțiunile și explorările geologice; extracția și prelucrarea substanțelor minerale utile; instalații pentru producerea energiei electrice; căile de comunicație; deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicații, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalații pentru protecția mediului; îndiguiri și regularizări de râuri; lacuri de acumulare pentru surse de apă și atenuarea viiturilor; derivații de debite pentru alimentări cu apă și pentru atenuarea viiturilor; stații hidrometeorologice, seismice și sisteme de avertizare și prevenire a fenomenelor naturale periculoase și de combatere a eroziunii.de adâncime; clădirile și^grenurile construcțiilor de locuințe sociale și altor obiective social-e de Învățământ;.-, sănătate* 'cultură, sport, protecție și asistență socială, precum și de administrație, publică și . pentru aujOTjjătile judecătorești: salvarea, protejarea și punerea în valoare a monumehtelor,\ . ansamblurilor și siturilor istorice, precum și a parcurilor naționale, rezerVâțijlori '


CONFORM C-U ORIGINALUL^----—

monumentelor naturii; prevenirea și înlătuxa^a-wrrrărtfoTdezastrelor ridurile -cutremur^. v inundații, alunecări de terenuri; apărarea țării, ordinea publică și sigurar^a'trhțidna.lăl(Legea z/ 33/1994, O. MLPAT nr. 21/N/2000)


 • 18. Parcajele - spații amenajate la sol sau în construcții pentru staționarea, respeetiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp (G.M -007-2000).

 • 19. Parcela - suprafața de teren ale cărei limite sunt sau nu materializate pe teren, proprietatea unuia sau,rnaimultorprpprietari, aparținând domeniul ui publicsau privat, și care are un număr cadastral ce se înscrie în registrul de publicitate funciară. împreună cu construcții! amenajările executate pe suprafața sa, parcela reprezintă un bun imobil (G.M -007-


  DIRECȚIA


  £ 5 asistența

  • 20. Parcelare - acțiunea urbană prin care o suprafață de teren este divizată în loturi m^ț^iic^' destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regulă este legată locuințe individuale, de mică înălțime (Legea 350/2001).

  • 21. Regimul juridical terenurilor- totalitatea prevederilor legaleprin care se obligațiile legate de deținerea sau exploatarea terenurilor (Legea 3

  • 22. Riscurile tehnologice - factori generatori de accidente majore datorate activităților umane (G.M-007 - 2000).


  :hnică și


23. Servitute de utilitate publică-sarcina impusă asupra unui imobil pentru uzul și utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Măsura de protecție a bunurilor imobile publice nu poate fi opusă cererilorde autorizare decât dacă este continuăîn documentațiile de urbanism aprobate (având drept consecință o limitare administrativă a dreptului de proprietate) (Legea 350/2001).

 • 24. Subsol (prescurtat: S) - nivel construit al clădirii având pardoseala situată sub nivelul terenului (carosabilului) înconjurător cu mai multde jumătate dinînălțimea liberă. Subsolul se consideră nivel subteran al construcției (după: P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor). în sensul prezentului Regulament, pe terenurile în pantă, se consideră subsol nivelurileconstruite care respectă regula de mai sus pe cel puțin o latură a clădirii.

 • 25. Suprafața construită desfășurată (SCD sau ADC) - suma suprafețelor desfășurate a tuturor planșeelor. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiiletehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție (Legea 350/2001).

 • 26. Suprafața construită (SC) - suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilorînchise ale etajelor se include în suprafața construită (Legea 350/2001)

 • 27. Zona funcțională-parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dominantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dom inantă (zona de locuit, zona activitățflor industriale, zona spațiilor verzi etc.). Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale (Legea 350/2001).

Zona de protecție - suprafețe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protecția zonelor învecinate (stații de epurare, platforme pentru depozitarea controlată a deșeurilor, puțuri seci, cimitire, noxe industriale, circulație intensă etc.)(Legea 350/2001)
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM••12-201!icONFORM CU ORIGINALUL


RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - DRUMUL SÂNCRAIU NR. 24 - 26 (lot 3, loj SECTOR 5, BUCUREȘTI1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pent a intyfina și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.


Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 14.08.2017 - 28.08.2017;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 06.12.2017 - 21.12.2017;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 05.10.2018 - 20.10.2018;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.


în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.


2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Publicul a fost invitat să dezbată propunerea solicitantului în perioadele mai sus menționate aferente celor trei etape de consultare și informare pe site-ul www.pmb.ro și/ sau să transmită observațiile/ reclamațiile/ recomandările prin registratura Primăriei Municipiului București.

Nu au fost organizate întâlniri pentru dezbaterea propunerii.


3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

La Primăria Municipiului București nu au fost înregistrate solicitări pentru modificarea soluției propuse.6.  Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare.

Nu este cazul.

7.  Modul în care solicitantul a rezolvat; Intenționează sa rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.


 • 8.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru. Nu este cazul.

  *Sis^Ta


9.  Alte informații considerate necesare pentru a

wsține-prel

CONFORM CU ORIGINALUL î urbanism presupune


Nu este cazul.

Procedura de avizare a documentațiilor Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și


irbanism din cadrul<£rimări^i Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltări^ Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și Arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din P.M.B. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se solicită avizele Agenției pentru Protecția Mediului București, Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B., Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurare a edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 7068/ 1617732 din 18.06.2018 emis de Direcția Transportul, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 35 din 30.05.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.l36/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - DRUMUL SÂNCRAIU NR. 24 - 26 (Iot 3, Iot 4, lot 5), SECTOR 5, BUCUREȘTI”.
Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.l 1 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.l36/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.