Hotărârea nr. 235/2019

HOTARAREnr. 235 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA SEBAN VODA NR. 206, NR. 208, NR. 210-218, SECTOR 4, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

I CONFORM CU ORIGINALUL L


HOTĂR

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Șerban Vodă nF. 206, nr-. 208, nr: 210-218, Sector 4, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 36/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 251/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 4 - Certificatul de urbanism nr. 1532/50440/06.10.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 128/21.11.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanismiavizul preliminar nr. 7/17.01.2018; Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 61/08.08.2018;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 929/ZP/12.07.2018;

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene: avizul nr. 154684/27.12.2017;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 2384/99/01.03.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 339063/21.02.2018;               / / /

Telekom România Communications S.A.: avizul nr. 100/05/03/0375/20.02.2018;

Regia Autonomă de Transport București: avizul nr. 2772/05.03.2018;

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București - RADET: avizul nr. 5769/26.02.2018;

E- Distribuție Muntenia: avizul nr. 4/2/31.05.2018 și avizul nr. 207004043/05.02.2018; Distrigaz Sud Rețele - Engie: avizul nr. 312366262/26.02.2018;

Apa Nova București S.A.: avizul nr. 91801315/08.02.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul 1641933/13.07.2018;                             ....."

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1584657/23392/02.02.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioar^ ^^^.

Legii nr. 350/2001 privind amepâjâ^e^teijforixîbi și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare;


nr.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectobf

i CONFORM CU ORIGI^

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind apjffban Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;


\\ o,


*

— " %

gulartWț


'•4        >//

MjGeneral de


- Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Șerban Vodă nr. 206, nr. 208 și nr. 210-218, Sector 4, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 45/18.07.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 1656692/2018, reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniela Raiciu


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 23.04.2019

Nr. 235B-dul ReginaElfsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului - SERVICIUL URBANISM

•••• •. ••••     • e

:-••••     1 a* •     2 •

•                  • • v. . •• •

p.:

România 1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Urmare la solicitările si completările transmise Primăriei municipiului București de către S.C. SERBAN VODĂ PLAZA DEVELOPMENT S.R.L. in calitate de inițiator prin reprezentant S.C VEGO^CONCEPT ENGINEERING S.R.L. (fosta VP EGO CONCEP S.R.L.) în calitate de elaborator al do urbanism,-in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritorj cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ ARHITECT SEF //&

,       //■£ TAUNIC/a


Nr. din data de /<S- o .

PENTRU

PUZ - CALEA SERBAN VODĂ NR. 206; NR.208;

SECTORUL 4, BUCUREȘTI

Prezentul Aviz modifica si inlocuieste Avizul Arhitectului Sef nr. 20/26.02.2018,

In conformitate cu reglementările impuse de Avizul nr. 929/ZP/12.07.2018 emis de Ministerului Culturii si Identității Nationale-Directia pentru Cultura a Municipiului București

Generat de imobilele : situate în București, Calea Serban Vodă nr. 206; nr. 208; nr.210-218, sectorul 4, București, în suprafață totala de 18094,00 mp.

Inițiator : S.C. SERBAN VODĂ PLAZA DEVELOPMENT S.R.L.

Proiectant : S.C. VEGQ CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: URB. VOINEA LUIZA ODETTE

Amplasare, delimitare, suprafața zona studita in P.U.Z. :

Zona studiata prin P.U.Z. se afla situata in Sectorul 4 al municipiului București, in Zona de Sud a Municipiului, si este delimitată astfel : la Sud - Calea Serban Vodă; la Nord - proprietăți private; la Vest -proprietăți private; la Est - Colegiul National „GHEORGHE SINCAI”.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. / P.U.Z.aprobate anterior:

Conform Regimului juridic, economic si tehnic prezentate in Certificatul de urbanism nr. 1532/50440/06.10.2017 eliberat de Primăria Sectorului 4, București, amplasamentele care fac obiectul studiului urbanistic se incadreaza in P.U.G. Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completata cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010; H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011: H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012 si H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015), in Unitatea Teritoriala de Referința U.T.R. CA2 -subzona centrala cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltime medie, mare si cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu, caracterizata de următorii indicatori urbanistici:

POTmax - 70%; CUTmax-3,0 mpADC/mpteren.

Prevederi Aviz nr. 929/ZP/12.07.2018 emis de Ministerul Culturii si Identității Nationale-Directia pentru Cultura a Municipiului București:

POTmax-70%; CUTmax-3,6 mpADC/mpteren; Rhmax-3S+P+8E+Etehn.

Prevederi P.U.Z.-R.L.U AVIZATE:

FUNCȚIUNI - locuințe colective; birouri; poeaext^servicii.

INDICATORI URBANISTICI - POTmax-70°/^,/p^^^^J6 mpADC/mpteren; Rhmax-3S+P+8E+Etehn.

//                  z


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucure Tel: 021.305.55.00 http://www. pmb.ro

I   «s*010*

V

C KAS

MAMACDWMT svsnx

ISO 9OO1 • BO 14001

OO1


Circulații si accese :

Se vor asigura accesele, circulațiile și necesarul locurilor de parcare și garare conform H.C.G.M.B. nr. 66/ 2006, privind „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului bucurești si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație”.                                                                    .    . .   .

Echiparea tehnico-edilitara:

Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica.

Prezentul Aviz este un Aviz tehnic si poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.Z..

Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru aprobare PUZ:

Se mențin condițiile solicitate prin Avizul Arhitectului Sef nr. 20/26.02.2018 .

Documentația tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. si cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

4EX/18.07.2018Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00 int 4016

http://www.pmb.ro


Acces pietonal orientativ


Acces carosabil aprovizionare orientativ______I   *JSMONUMENTE ȘI ZONE CONST PROTEJATE

X DE REȚELE PUBLICE V///A Zone construite protejate, instituite prin HCGMB ANAL


279/2000

Monumente istorice, conform LMI 2015


; alimentare cu apă potabilă

: canalizare

alimentare cu gaze

'ES llOKv.' Zona de protecție a monumentelor istorice


I--

i CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. crt.

Obiectiv/ reper in zona

!

Categoria de interes

suprafața

1

Parcul Tineretului

municipial

200 ha

2

Parcul Carol

municipal

45 ha

3

Colegiul Național Gheorghe Șincai

municipal

1,97 ha

4

Crematoriul uman "Cenușa"

5

local

0,09 ha

Nr. crt.

Denumire

Existent CA2

(conform situație teren și prescripții PUG aprobat)

Propus M2a

mp

0/ /o

mp

0/ /o

1

Suprafața teren

18094,00

100,00

18094,00

100

2

Suprafața spații verzi

-

-

3618,80

20

3

Suprafața platforme betonate -circulații carosabile si pietonah

1809,40

10

4

Suprafața construită la sol

-

-

12665,80

70

5

Alte amenajări

-

-

-

-

6

P.O.T. maxim

-

70,00

-

70

7

C.U.T. maxim

3,00

-

3,60

-

8

Suprafața desfășurată

-

-

65138,40

-

9

R.H. maxim

P+14 .....

-

3S+P+8E+E.th

-

10

H. maxim la^owșăx

45,0.0

42,00

-

/£/ v-?  5

CT: ,

struire ansamblu locuințe

)lectl
_

isi

"         \’A

VEGO C     ____ f RING S.R.L.^n

CIF r829319742              X.f-___________________te cglectNe, birouri, comerț si servicii,,in regim maizim de înălțime 3SjtP-FSE+E.tlr7^^^ 4,‘Bacuresfl


PROIECT NR.: VPE2017010


urb. Oaer.i


NUME


SEF PROIECT__________

COORDONATOR PROIECT [vego CONCEPT ENCLNEERINC S.R.1


PROIECTAT

DESENATVERIFICARE INTERNA3ESTINATIE


LOCAȚIE


FAZA
>D PROIECT 3055I; -țSj>’7 ’

-BENEFICIAR

S.C. ȘERB AN VODĂ PLAZA DE!

t

I

Adresa:

Str. Gheorghe Titeica, nr. 212-214,EtJ}!0' nr 01 - Sector 2, București

NUME PLANȘA:

OENt> REGLEMENTARI URBANI§TfcE=i ' ZONIFICARE FUNCȚIONALA


- PLANȘANR.:


U 03


NUME PLANȘA

ȘEF DE PROIECT:

Urbanism: Urb. Odette-Luiza VOINEA

AMPLASAMENT:

Calea Șerban Vodă, Nr. 206, 208, 210-218, sector 4, București

DATA:


Iulie 2018


Splaiul Independenței nr. 291-293. etaj 14


060031 - Sector 6. București


T. 03713 6 9 382
VOLUMUL n - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERW PLAN URBANISTIC ZONAL „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, BIRO

SERVICII, CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME 3S+P+8E


Str. Calea Șerban Vodă nr.206, 208, 210-218, Sector 4, Municipiul


1. INTRODUCERE:


1.1. Date de recunoaștere a documentației

• Denumirea lucrării:

Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, COMERȚ ȘI SERVICII, CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME 3S+ P+8E+Eth”, pentru imobilul-teren, localizat în Sector 4, Str. Calea Șerban Vodă Nr. 206, 208, 210-218, Municipiul București

• Beneficiar:

ȘERBAN VODĂ PLAZA DEVELOPMEN^^.L^u^^diul în București, Str. Gheorghe Țițeica, nr.212-214, Etl^HOmsOfâjA.brrOul nr. 01, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțumfșlbhr^jJw/ll 615^2007, CUI 22323827                       ’ 1 f1 \ W/ ? ?/

• Proiectant:

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., ch ^'âiAm $ucurș$i? iector 6, Splaiul Independenței nr. 291-293, etaj\14,Ămat^i^tâ sub J40/13314/2011, C.U.I. RO 29319742, tel +40 037 13 $9j82;ja/+40 021 31 50 398

• Data elaborării:

Iulie 2018

• Faza

P.U.Z. - Plan Urbanistic ZonalCONȚINUT:                                          ț

£5 direcția .5 £ ASISTENTĂ

TITLUL I- DISPOZIȚII GENERALE:

CZfOPWt CU ORIG'N+'+i

llsz TEHN,CÂȘI JURIOICĂ =4%. * -

1. Rolul regulamentului local de urbanism

rCurt»fț

2. Baza legală a elaborării

3. Domeniul de aplicare


TITLUL II- PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ


M2a


SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU ȘI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE.


TITLUL I- DISPOZIȚII GENERALE:_______

1. Rolul regulamentului local de urbanism:


Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice și economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum și a regulamentelor locale de urbanism.________________

Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director.______________________________

Prescripțiile cuprinse în prezentul RLU (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pentru întregul teritoriu ce face obiectul PUZ.__________________________________________________________________________________

Regulamentul local de urbanism cuprinde și detaliază prevederile referitoare la regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului

(CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retrageri față de aliniament, limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materiale admise.____________________________________

Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și format analogic, la scară adecvată, în funcție de tipul documentației, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pe baza ortofot op lanuri lor sau pe baza unor măsurători pe teren, cu respectarea și integr^Fea’leitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, puse la dispoziție de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară................. — --
Splaiul Independenței nr. 291-293, etaj 14


060031 - Sector 6, București T. 03713 69 382
n-

X-
Odată aprobat, împreună cu PUZ-ul, RLU aferent acestuiafeenstituie^Ldeauțoritate al administr^țis^^? publice locale.____________________________________________________ __________________     //(y nioc„,. a


2;Baza legala a elaborării:


asistență tehnică Șl


Ordonanța de urgență nr 7 din 2 februarie 2011 pentru modificar privind amenajarea teritoriului si urbanismul publicata in M.

Legea 262/2009 privind aprobarea O.U.G. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție; Legea nr. 453/2001 care modifică și completează Legea nr. 50/1991;


Ordin nr. 176/N//16 privind “Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal"Indicativ GM-010-2000 august 2000 al M.L.P.A.T.

Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism și de amenajarea teritoriului.

Legea 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane. Lege nr. 313/2009

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

Ordonanța de urgenta privind instituirea Programului National de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spatii verzi in localități, OUG nr. 59/2007

Legea nr. 453/2001 care modifică și completează Legea nr. 50/1991;

Legea nr. 13/2007- legea energiei electrice; Ordonata nr. 43/2010 de modificare a legii energiei electrice 13/2007


Ordinul președintelui Autorității naționale de reglementare in domeniul energiei nr.4/2007, art. 31 “ norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacităților energetice”

Ordin pentru modificarea anexei nr.l la Ordinul Ministerului Culturii di Cultelor nr 2.314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizata si a Listei Monumentelor Istorice dispărute, MzOf/anul 178 ( XXII) nr. 670 bis 1. 10.2010

Legea 5 /2000 privind Planul de Amenajare a Teritoriului National Secțiunea a -III- A Zone protejate

Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice

Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată);

Legea privind circulația juridică a terenurilor (nr. 54/1998);

Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (nr. 33/1994);

Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr. 7/1996);

Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995);

Legea privind protecția mediului (nr. 137/1995, republicată);

Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997);

Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998);

H.G.R. nr. 525/1996 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

H.G.R. nr. 855/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996;

Codul Civil actualizat 2011;


3. Domeniul de aplicare

Regulamentul de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, București se aplică teritoriului determinat in planul de proiecție Stereo 70 și în suprafață de 18094$&mp compus din următoarele terenuri:

 • - nr. cad. 207988 — 5.751 mp;

 • - nr. cad. 224521 - 7.258 mp;

 • - nr. cad. 202573 - 1.855 mp;
4. Restricții și permisivități de intervenție referitoare la imobilele din Calea Serban Vodă nr. 206, 208, 210-218 din perspectiva relației cu valorile cufrmale existimtrmr-zrrrrir

f

j CONFORM CU ORIGINALUL4.1. Generalități

Valorile de patrimoniu construit, care trebuie protejate, precum și identificate și delimitate în Planul de reglementări urbanistice, zonificare         ală al prezentuluT^tĂZj*

CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, COMERȚ ȘI SERVICII, CU REGÎnT MAXIM DE ÎNĂLȚIME 3S+P+8E+Eth”, Str. Calea Șerban Vodă, Nr. 206, 208, 210-218, Sector 4, București.


Lista monumentelor istorice înscrise în L.M.I. 2015

Nr. crt. LMI 2015

Denumirea monumentului

Adresa LMI 2015

COD LMI

1992

COD LMI

2004

COD LMI 2010

COD LMI

2015

205

Parcelarea Șerban Vodă

Calea Șerban Vodă — str. Soldat Ilie Șerban - str. Ni copoi e

41E0023

B-n-s-B-

17927

B-II-s-B-

17927

B-II-s-B-

17927

1300

Parcul Carol

Piața Libertății f.n. sector 4 (delimitat de P-ța Libertății f.n. — str. G-ral Candiano Popescu — Calea Șerban Vodă — str. Cuțitul de Argint - str. Dr. Constantin Istrati)

41E0001

B-II-a-A-

19016

B-II-a-A-

19016

B-II-a-A-

19016

1776

Uzina Electrică Filaret

Str. G-ral Popescu candiano, nr. 2, sector 4

41B1433

B-n-m-B-

19461

B-II-m-B-

19461

B-II-m-B-

19461

1777

Tumul de apă "Cetatea    lui

Țepeș Vodă”

Str. G-ral Candiano Popescu, nr. 6, sector 4

B-II-m-B-

21011

2094

Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” Alexe

Calea Șerban Vodă, nr. 123, sector 4

B-n-m-B-

19753

B-II-m-B-

19753

B-II-m-B-

19753

2095

Liceul Ghorghe Șincai

Calea Șerban Vodă ,

nr. 167, sector 4

41B1794

B-II-m-B-

19754

B-II-m-B-

19754

B-II-m-B-

19754

2096

Crematoriul '"Cenușa”

Calea Șerban Vodă, nr. 183, sector 4

B-II-a-A-

21028

2097

Crematoriul uman

Calea Șerban Vodă,

nr. 183, sector 4

B-II-a-A-

21028.01

2098

Columbar

Calea Șerban Vodă nr. 183, sector 4

B-II-a-A-

21028.02

2403

Monumentul lui Gheorghe Șincai

Calea Șerban Vodă f.n. sector 4, în fața liceului "Gheorghe Șincai’"

41D0358

B-BI-m-B-

20055

B-m-m-B-

20055

B-m-rn-B-

20055

4.2. Restricții și permisivități de intervenție referitoare la imobilele din Calea Șerban Vodă nr. 206, 208, 210-218 din perspectiva relației cu valorile culturale existente în zonă

Setul de restricții și permisivități formulate se raporreâză la valorile culturale din vecinătatea imobilelor în discuție respectând, totodată, reglementările cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism pentru zona studiată.

în conformitate cu studiul istoric de fundamentare aferent prezentei documentații, modul de construire pentru imobilele situate în Calea Șerban Vodă trebuie să se raporteze la Liceul „Gheorghe Șincai” și la Parcul Carol. Ținând cont de caracteristicile acestor două monumente, precum și relația cu terenul studiat, după cum 'Urmează: "           .......... '     .

Volumele clădirilor care alcătuiesc ansamblul arhitectural-urbanistic propus vor fi concentrate pe zona dinspre Calea Șerban Vodă;

Zona situată înspre parcelarea poziționată la nordul imobilului studiat va fi rezervată amenajărilor peisagere pe o lățime de minimum '/2 din înălțimea clădirii mai înalte cu care se învecinează, iar construcțiile propuse vor adopta o fragmentare a volumelor;

Volumul situat peste drum de Liceul „Gheorghe Șincai” se va amplasa în mod simetric față de liceu, în raport cu axul arterei Șerban Vodă - care le desparte;

Construcția dispusă în unghiul format de Calea Șerban Vodă, înspre Liceul „Gheorghe Șincai”, va adopta un limbaj arhitectural specific pentru o rezolvare de colț ținând cont de morfologia stilistică a clădirii liceului sau va propune o rezolvare înrudită cu aceasta;

în partea de nord-vest a imobilului studiat - înspre zona de protecție a parcului Carol- înălțimile clădirilor care alcătuiesc anasamblul vor avea o înălțime descrescătoare până la maximum 25 m la cornișă, de la cota terenului amenajat;

Se recomandă ca frontul construit dinspre Calea Șerban Vodă să preia, prin fragmentarea volumelor propuse, diferența de nivel pe care o are parcursul acesteia pe lungimea întregului aliniament;

Se acceptă accente de înălțime dispuse în plan secundar în raport cu Calea Șerban Vodă și în partea de sud-vest a terenului, în afara zonei de protecție a monumentelor învecinate;

Se recomandă ca arhitectura ansamblului spre Calea Șerban Vodă să respecte relația de vecinătate cu Parcul Tineretului;

Se recomandă adoptarea unei soluții care să asigure o compatibilitate a funcțiunilor propuse, prin găsirea unor proporții corespunzătoare între funcțiunea de locuire și cea de comerț și servicii, care să o includă și pe cea de birouri.TITLUL II- PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE ȘI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ       '


M2a

SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU ȘI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+14 NIVELURI CU ACCENTE ÎNALTE.

Art 1. Utilizări admise


 • 1)    instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

 • 2)    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • 3)

 • 4)


CONFORM CU ORIGINALUL et0';

9

L • 5)

 • 6)

 • 7)

 • 8)

 • 9)

 • 10)

U)

12)

 • 13)

 • 14)

 • 15)lăcașuri de cult; comerț cu amănuntul; activități manufac depozitare mijXgros; hoteluri, pen£i restaurante, baruri, cofetării, caferi sport și recreere în spații acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri;

locuințe cu partiu obișnuit;


Art 2. Utilizări admise cu condiționări


Art 3. Utilizări interzise


- clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale:

 • 1)    funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

 • 2)    se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici;

 • 3)    pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;


- se interzic următoarele utilizări:

1) activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

construcții provizorii de orice natură;

depozitare en-gros;

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

curățătorii chimice;

depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau-toxice;IMAdNEAZÂ-țl

viitorulArt 4. Amplasarea clădirilor față de aliniament


Art 5. Amplasarea față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor


CONFORM CU ORIGINALI,

I


Art 6. Circulații și accese


Art 7. Staționarea autovehiculelor


---------------------------------------—-----

Art 8. Înălțimea maximă a clădirilor


 • 9)    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • 10)  lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • 11)  orice lucrări de terasament care pot să provoace

scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.______________

1) Ansamblul construcțiilor propuse prin prezenta

• documentație - • se" vor amplasa retrase ' față ' de aliniamentul (limita de proprietate) străzii Calea Șerban Vodă la min 3,00m. • 1)   Construcțiile aferente ansamblului propus, s retrage față de limita posterioară minim 5,00m;

 • 2)    Față de limitele laterale c

• retrage astfel:

L I 3)    min 5,00 m față de linii

! 4)    min 3,00 m față de limita laterală vestică.

 • 1)    în toate cazurile, este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dezabilități sau cu dificultăți de deplasare;

 • 2)   parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

 • 3)    în toate cazurile este obligatorie asigurarea

accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți de deplasare.__________________________

 • 1)     calculul capacității de parcare în funcție de obiectiv, modul de amplasare și detaliile de proiectare se vor asigura în conformitate cu “Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane” (indicativ PI32-93), a Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme (indicativ NP 24-97), Anexa nr. 5 a Regulamentului General de Urbanism și HCGMB 66/06.04.2006;

 • 2)     staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

 • 3)     în cazul în care nu există spațiu suficient pentru

asigurarea locurilor de 'parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 150 metri. _______

1) Regimul de înălțime propus este 3S+P+8E+Eth iar înălțimea maximă a construcției va fi 42,00 m (conform aviz AACR nr.2384/99 din 01.03.2018 este permis un regim de inaltime de 70,00 m)._____________

1) aspectul clădirii va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni și exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care sjeăflăîn relații de co-vizibilitate;

1 7 '
Splaiul lndependențeTnrSZ§fi^istQllP^^^O6OC3'l - Sector 6, București T.IX713 69 382 F. 021 31 50 398 uicuui.uego.holdings '"'j' gffice<8>uegoholdingsIMAGINEAZÂ-ȚI virroRui


li • 2)   aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

 • 3)   se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;


CONFORM CU ORIGINALUL


Art 11. Spații plantate


Art 12. împrejmuiri
 • 1)   Apa potabilă - orice construcție nouă trebuie să fie racordată la rețeaua publică de distribuție a apei potabile sau să-și aibă asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar București;

 • 2)   Canalizare menajeră - racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru dS instalație nouă;

 • 3)   Canalizare pluvială - amenajări trebuie astfel realizate încât să penjuta meteorice spre rețeaua publicy€olectpâre a ace^$n% -racordarea burlanelor la canalizarea pluvială\^fe^f^ obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se e producerea gheții;

 • 4)   Rețele electrice, telefonice și CATV - cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca și iluminatului public, de asemenea, și rețelele de telecomunicații trebuie introduse în subteran - în caz de imposibilitate tehnică și numai atunci, pot fi dispuse astfel încât să urmărească liniile de cornișă ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbră ale acoperișurilor; branșamentele, pe cât posibil trebuie ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele trebuie plasate la extremitățile fațadelor^ vopsite în tonul fațadelor pe care se aplică;

 • 5)    Gaze - toate conductele în afara imobilelor vor fi amplasate în subteran;

 • 6)    Salubritate - orice clădire de locuit (locuințe

individuale și/sau colective) precum și orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihnă sau recreere, trebuie să fie prevăzute cu amenajări pentru colectarea deșeurilor menajere în containere.________________________________

 • 1)    terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • 2)    suprafața de spatii verzi amenajate la sol va fi de 20% din teren;

 • 3)   se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către

lădirile învecinate;

se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase._______

 • 1)    în toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere la stradă;

 • 2)    spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc;
1MAGINCAZÂT1 virroRui

 • 3)    marcarea limitei proprietății în cazul palierelor cu

funcțiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;               ' *       -- •• • '

 • 4)   împrejmuirile parcelelor vor fi opace cu înălțimi de maxim 3,00 metri;

 • 5)    organizarea de șantier pentru executarea lucrărilor se va amenaja în incintă.

Art 13. Procent maxim de ocupare a terenului

1) P.O.T. maxim = 70,00%

Art 14. Coeficient maxim de ocupare a - ■ terenului

1) C.U.T. maxim — 3,6 rîip. ADC /mp. Teren

IMAGWEAZÂȚ1 virroRw.

ANEXA NR.l- DEFINIȚII TERMENI UTILIZAȚI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Unitate teritorială de referință (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unității administrativ-teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcțională și morfologică din punct de vedere urbanistic și arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează după caz, în funcție de relief și peisaj cu caracteristici similare,evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar și mod de construire omogen, folosințe de aceiași natură a terenurilor și construcțiilor, regim juridic al imobilelor similar

Zona funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se determină funcțiunea dohiinantă existentă și viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceiași funcțiune dominantă (zona de locuit, zona activităților industriale, zona spațiilor verzi, etc.) Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.

Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și sc calculează după cum urmează :

 • - coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate : suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal / carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;

 • - procent de ocupare a terenului (POT) — raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

 • - Excepții de calcul ale indicatorilor urbanistici POT și CUT :

 • - dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

 • - dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.

Interdicție de construire (non aedificandi) - regulă urbanistică potrivit căreia, într-o zonă strict delimitată, din rațiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizații de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcțiunea propusă.

Alinierea clădirilor - linia pe care sunt dispuse fațadele clădirilor spre strada si care poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasa fata de acesta, conform prevederilor regulamentului. în cazul retragerii

JU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

Nr. ^^^£Z..2O18


••••


^CONFORM CU ORIGI


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 206; NR. 208; NR.210-218, SECTOR 4, BUCUREȘTIASistehta 'Picași JURfDlCA


1.     Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 22.12.2017 - 06.01.2018.

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 17.01.2018 -31.01.2018.

 • •  etapa de avizare a proiectului -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 21.02.2018 -19.03.2018.

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

2.      Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

3.     Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare și consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au notificări, buletine informative sau alte materiale sfrise.                ~ “j


DIRECȚIA


în vecinătatea amplasamentului studiat.

asistența FFRWCași


Numărul persoanelor care au participat la acest

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de p procesului de informare si consultare:

Pe parcursul procedurilor de Consultare a publicului, soluția urbanistică propusă a fost contestată de persoanele care au participat la procesul de consultare (Sesizări anexate în copie la prezentul Raport)

5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Anexăm punctele de vedere transmise Primăriei Municipiului București, de către elaboratorul documentației de urbanism și/sau inițiator care au fost postate pe site-ul PMB (anexat în copie la prezentul Raport).

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, ISU, Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.
Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 23392/1584657/02.02.2018 emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.61/08.08.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 206; NR. 208; NR.210-218, SECTOR 4„ BUCUREȘTI”’.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal d500\3, Tel: 021.305.55.00 int 4016          * X

http://www.pmb.ro

UKAS bMMMSEMCNr rrîmJ*

SO WO1 > BO 14QO1       OU 1