Hotărârea nr. 234/2019

HOTARAREnr. 234 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA STEFAN CEL MARE NR. 7-9 (LOT 1/2), SECTOR 2, BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>


><y/ai


HOTĂRÂ

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șosea Sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 35/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 250/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 2 - Certificatul de urbanism nr. 193/13/„S726.02.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate 73/29.06.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar 102/20.09.2018;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare 97/29.10.2018;


nr.


nr.


nr.


Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 913292/12.07.2018;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.936/19.07.2018;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 13994/30.07.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 422.357/06.08.2018;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT-5193/23.07.2018; Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1680777/20.12.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1643664/12923/10.09.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate p re lungit ă;-prio Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, >ț6târârea/A/G^.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotș^^^^Ș^r: 877/12.12.2018;


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5'BuCirre^t.j-,              021305 55 00; www.pmb.ro

CONFORM CU ORICu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2 administrația publică, republicată;

izională în


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7-9 (Lot 1/2), Sector 2, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 05/01.02.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 1254/01.02.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 23.04.2019 \

Nr. 234
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULpI
Direcția Urbanism - Serviciul LCOfclfifWI CU

fTrK-'C^ry

2-3 h(l£>4%

romania2019.


Ca urmare a cererii adresate de SC Metropolitan Arhitects InternaMnal ȘRL / urb. (RUR D, E) în calitate de elaborator, reprezentant al ințiatorului MinisASISTENȚAI AdnjiAistrației și Internelor - C.S.


Dinamo București, înregistrată cu nr. 1692719 din 20.12.2018 la           ra PMB și intern la DU cu nr.

15111 din data de 21.12.2018,^ în..conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2004 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

NR. 5 / 0Ă 02 .2019

PENTRU

PUZ - ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR. 7 - 9 LOT 1/2, SECTOR 2, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Șos. Ștefan cel Mare nr. 7 - 9 lot 1/2, teren în suprafață de 39073,00 mp din acte și din măsurători, nr. cadastral 237122, conform Certificatului de Urbanism nr. 193/13 S din 26.02.2018, eliberat de Primăria Sector 2;

INIȚIATOR:

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR - C.S. DINAMO BUCUREȘTI

PROIECTANT:

SC Metropolitan Arhitects International SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb               <□, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință

 • - (U.T.R.) V3b - complexe și baze sportive; Sunt admise construcțiile și instalațiile specifice conform proiectelor legal avizate

 • - Funcțiuni: complexe și baze sportive;

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri;

 • - Procent de Ocupare a Terenului (POT) maxim: cu construcții, circulații, platforme 30%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim: 0.35 mp ADC/ mp teren sau conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z. avizat conform legii;

 • - Retragerea față de aliniament și retrageri minime față de limitele parcelei: conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

 • - U.T.R. V3b - complexe și baze sportive;

 • - Funcțiuni: Stadion/ spații verzi/ instalații specifice/ spații de parcare/ anexe (spații comerciale, servicii, alte amenajări necesare activităților sportive);

 • - Regim maxim de înălțime RHmax - S+P+2E;  CONFORM CU ORIGINA • - Procent de ocupare a terenului POTmax = 36%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului CUTmax = 0,62 mp AfcC/mpt°rpn;

 • - înălțimea maximă a clădirilor Hmax = 30,00m;

 • - Retragerea față de aliniamentul Străzii Comandor Eugen Botez: confo

Reglementări;

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: Clădirile se vor retrage la o &

limita de Vest, suprafață acoperită cu plantație înaltă, cu rol de barieră fonică;

 • - Suprafața de spații verzi amanajate va fi de 63,7% din suprafața totală a terenului, din care 42,5% pe sol natural, conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului București nr. 97 din 29.10.2018.

Toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.

 • - Circulații și accese: se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile, care vor fi tratate ca alei principale. Parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 12923/ 1643664 din 10.09.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale, dacă este*-<~\ cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1680777 din 20.12.2018.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE nr. 7 - 9 LOT 1/2, SECTORUL 2, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice aie organismelor centrale și/ sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. 2.0 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 193/13 S din 26.02.2018, emis de Primăria Sectorului 2.
i ,

3,5

S& 3,5

,     3,5

3,5

, .3,5

3,5

4,0

L .

' fie*

sg

29,0ROPOLITAN INTERNA

;ST1, Sector >, Str. Vasile Topliceanu nr. 14, Iței: 07

ROIECT:

ICAT:

uri}*                                    V1 ■'

_

țCTAT:

urb. Mihai Alexandru AfAZGA

I.CTAT:

urb.^lia Ioana s£R3A^\^

țCTAT:

urb. Catalin-OWWjjfcit ’T

-CTAT:

arh.Razwn GHITA \ A'-l j

-   ,     •. ' r

rR- •>'

țCTAT:

arhSDan VOICULESq^

SCARA:

1/2.000


BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL MUN. BUCUREȘTI - PRI

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI CLUBUL SPORTIV OINAMO BUCUREȘTI

INIȚIATOR:

CLUB SPORTIV OINAMO BUCUREȘTI


nr.123 2018
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE STADION NOU - CLUB SPORTIV DINOMO

SOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR. 7-9 (lot 1/2),

Sector 2,

Mun. București
CONFORM CU ORIGINALUL

CUPRINS - REGULAMENT LOCAL DE URBA

TITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE • 1.1 Domeniu de aplicare...........................................................................................

 • 1.2 Corelări cu alte documentații.........................................................................................

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZQNE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

 • 2.1 Unități Teritoriale de Referință

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT.

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl        .............................

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI .......... PARCELĂ.

Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl                     ...

Articolul 9- STAȚIONAI^^^fgKK/KKfL.................................................................

Articolul 10- ÎNĂLȚIMEA MAXH&R&l^țBlh CLĂDIRILOR

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Articolul 12 - CONDIȚII DE                    

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPA^fl PL/^f^E.

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPAREA TERENULUI (POT)

Articolul 16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHiTECTS
S'      fe Top csanu '• 3i -3j

Sector 5, B u c_u resti, Romania T e I e f o(Ro17408307)

TITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 Domeniu de aplicare

Prezentul regulament aferent Planului Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE STADION NOU -

PENTRU CLUB SPORTIV DINAMO - BUCUREȘTI, SOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE nr. 7-9 (lot 1/2), Sector 2, București, se aplica pe teritoriul delimitat cu linie roșie intrerupta din planșa de reglementari care face parte integranta din prezentul regulament, la nivel local, astfel:

La vest - Strada Barbu Vacarescu,

La nord - Strada Comandor Eugen Botez/ Str. Lt. Comandor Av. Gh. Banciulescu,

La est - Calea Floreasca, iar

La sud -Șoseaua Ștefan cel Mare.

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

PUG - București

Certificatul de Urbanism cu nr. 193/13"S" din 26.o2.2ol8 emis de Primăria Sectorului 2 a Municipiului București pentru aceast teren, il incadreaza pe acesta in U.T.R. V3B - subzona complexe si baze sportive (Stadionul Giulesti, Parcul Sportiv Dinamo, Complexul Sportiv Steaua, Stadionul Progresu, Arenele B.N.R., Baza Sportiva Pescărușul (Bucureștii Noi),.,Baza Sportiva C.C.C.F. (Bucureștii Noi-Straulesti), Baza Sportiva Politehnica, Baza Sportiva Granitul, Baza finortiva Grivita, Clubul Sportiv Metalul, alte baze si cluburi sportive).                        v

•« ' ***»"'*•»*■

Procent maxim de ocupare a terenului- P.O.T.

P.O.T. Maxim = 3o%,

(P.O.T. cu construcții, circulații, platforme)

Coeficient maxim de utilizare a terenului - C.U.T.

C.U.T Maxim = o.35 mp. ADC / mp. teren - sau conform normelor specifice in vigoare si P.U.Z. avizat conform legii

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

 • 2.1 Unitati Teritoriale de Referința


  METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

  31- ^39. sc. 2. Ap. 39


  I S~e c tor 5 , Bucure s t i , R o m a n i a

  I Telefon: 7(Ro17408307) | e-mail:


  cffi


  SECȚIUNEA I; UTILIZARE FUNCȚIONALA


  Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

  CONFORM CU ORIGI

  Sunt admise orice amenajari pentru practicarea sportului in spatii deșcbp necesare si alte activitati legate direct de activitatea sportive, in concordant vigoare si internaționala - in ceea ce privește standardele FIFA, UEFA, UEFA EURO 2o2o.  IRECTIA ASISTENȚA TEHNICA Șl -5 URIDICA n

  ♦ Z' a”'  ♦ '


  ie legsilatia romaneasca in invederea susținerii competiției


Inclusiv stadion acoperit, spatii de cazare, comerț, servicii si amenjarile aferente (circulații, parcari, alei pietonale etc.)

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Se admit construcții pentru expoziții, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), activitati sportive;

Alimentație publica si comerț nelimitate la arealele deja existente conform proiectului inițial si care funcționează in acest scop (cf. legislației si temei proiectantului);

Se admit noi corpuri de clădiri pentru cultura, sport, recreere si anexe, cu condiția ca suprafața acestora insumata la suprafața construita si menținută, la cea a circulațiilor de toate categoriile si a platformelor mineralizate, sa nu depaseasca 3o% suprafața terenului care a generat prezenta documentație

Articolul 3-UTILIZĂRI INTERZISE

orice intervenții care contravin legilor si normelor in vigoare

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR >• • .. ♦ »          ♦

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala (X).

- in conformitate cu studiile de specialitate si avizate coform legii

Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala (X). - in conformitate cu studiile de specialitate si avizate coform legii

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala (X).

 • - in conformitate cu studiile de specialitate si avizate coform legii

*.....

Articolul 7 - AMî’LÂSAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA.'"***"

conformau.Z.-U.04.01 - Reglementari Urbanistice-Zonificare Funcționala (X).

 • - in conformitate cu studiile de specialitate si avizate conform legii


P.U.Z. - CONSTRUIRE STADION NOU PEJNTlR^CLUBtTTSPORTIV DlNAMO BUCUREȘTI ... Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7-9, (

Document: Regulament Local de Urbanism
asistkwța TțHNtCA $1


Articolul 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE
 • - conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice -Zonifica

 • - conform studiilor de specilitate avizate conform legii

 • - accesul existent din Sos. Ștefan cel Mare in complexul Clubului Sportiv Dinamo, pentru suporteri/fani - acces pietonal , cat si pentru cel auto - acces carosabil - ocazi - pentru întreținerea complexului sportiv.

- un al doilea acces se va realiaza in complexul Clubului Sportiv Dinamo si către noul stadion (aferent prezentului studiu urbanistic ) se va realiza din Str. Lt. Comandor Av. Ghe. Bancilescu, atat pentru suporteri/fani, cat si pentru auto - pentru parcarea/gararea neceara pentru evenimentele sportive dorite

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

staționarea autovehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 66 din o6.o4.2oo6" privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație".

Nota:

se vor putea realiza 1, 2 subsoluri in funcție de numărul rezultat ca urmare necesarului de locuri de parcare cu respectarea a H.C.G.M.B.. nr. 66 din o6.o4.2oo6

in cazul in care se va constata necesitatea de a se mai realiza un subsol se va putea solicita realizarea acestuia la următoarele faze de proiectare - autorizarea lucrărilor de construcții

Articolul 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

- inaltimea maxima a clădirilor nu va putea depăși P+2E, si nici mai mult de 30 m,

cu excepția instalației nocturne si a acoperișului retractabil, după caz, a stadionului. Observație - Soluția tehnica se va stabili prin proiectul de arhitectura.

- conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice -Zonificare Funcționala.

Nota:

se vor putea realiza 1, 2 subsoluri in funcție de numărul rezultat ca urmare a necesarului de locuri de parcare cu respectarea a H.C.G.M.B. nr. 66 din o6.o4.2oo6

in cazul in care se va constata necesitatea de a se mai realiza un subsol se va putea solicita realizarea acestuia la următoarele faze de proiectare - autorizarea lucrărilor de construcții

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

imediate: asi


conform P.U.Z., cu condiția integrării in particularitățile zonei si armonizării cu vecinătățile orvTexprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va Helor actuale ale arhitecturii europene de "coerenta" si "eleganta'*’Articolul 12 -CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala.

 • •       se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

 • •       se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezerva pietonilor, din spatiile mineralizate^rdin-spatiile plantate cu gazon;


  --

  P.U.Z. - CONSTRUIRE STADION1 NOU (’ENTRUCL Șoseaua Ștefan cel Mare nț: 7>8, (iot 1/2) Settor Document: Regulament Lo$al de Urbanism . A

  UBUL SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI

  2, Mun. București

  JJ

  Page:6/7

  l XV'W;

  x - -                  ,-----------------

METROPOUTAN INTERNATIONAL ARHITECTS

TelefonJgJIBJgj^fRo 17408307)


•       se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobil

dispunerea vizibila a cablurilor TV; etc

Articolul 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala.

SPAȚIU VERDE PE SOL NATURAL                                42,14 %

SPAȚIU VERDE PE PLACA (TERASE)                                21,2 %

plantațiile inalte se vor dipune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare si vor fi înconjurate cu gard viu de l,2o metri înălțime

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

- conform normelor specifice existente, se recomanda împrejmuiri transparente de 2,oo metri înălțime, din care soclu opac de o,6o metri dublate de gard viu

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

- P.O.T. maxim 36%

Construcții, platforme, circulații carosabile si pietonale

Nota:

 • - orice construcție noua sau extindere de corp principal a unei construcții existente peste P.O.T.-ul existent se poate realiza doar

daca P.O.T.-ul general raportat la intrega suprafața a Complexului Clubului Sportiv Dinamo nu depășește P.O.T. = 3o%

 • - raportarea P.O.T. se face la intreg complexul Clubului Sportiv Dinamo

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

- C.U.T. maxim = o,62

Nota:

-prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism se aplica numai asupra terenului care a generat P.U.Z. (terenul din Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2). Asupra celorlalte terenuri care sunt incadrate in U.T.R V3b - subzona complexe si baze sportive (Stadionul Giulesti, Parcul Sportiv Dinamo, Complexul Sportiv Steaua, Stadionul Progresu, Arenele B.N.R., Baza Sportiva Pescărușul (Bucureștii Noi), Baza Sportiva C.C.C.F. (Bucureștii Noi- Straulesti), Baza Sportiva Politehnica, Baza Sportiva Granitul, Baza Sportiva Grivita, Clubul Sportiv Metalul, alte baze si cluburi sportive), si sunt cuprinse in zona de studiu se vor aplica prevederile celei mai recente documentații de urbanism sub incidența careia intra.

raportarea C.U.T. se face la intreg complexul Clubului Sportiv Dinamo

Întocmit,
liPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI p— Direcția Urbanism -

Serviciul Urb^0RM qu

Uri /Wf

romania2019.eu

*: Ocmiro». o        'Jntr* V'jrxxr*

/ & <5*

' ▼ ’T DtRECT'* V *

/j? aS»6TENJA

V»X^jURlDtC A

/'♦ O

A
RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR. 7 - 9 LOT 1/2, SECTOR 2, BUCUREȘTI

1.  Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 05.07.2018 - 20.07.2018;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 07.08.2018 - 22.08.2018;

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 20.10.2018 - 04.11.2018;

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Publicul a fost invitat să dezbată propunerea solicitantului în perioadele mai sus menționate aferente celor trei etape de consultare și informare pe site-ul www.pmb.ro și/ sau să transmită observațiile/ reclamațiile/ recomandările prin registratura Primăriei Municipiului București. Nu au fost organizate întâlniri pentru dezbaterea propunerii.

3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

La Primăria Municipiului București nu au fost înregistrate solicitări pentru modificarea soluției propuse.

 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise; Nu este cazul.

 • 5.  Numărul persoanelor care au participat la acest proces. Nu este cazul.

 • 6.  Rezumatul probiemeloK^ofc^rvațiUor ^Prezefvelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare; Nu este cazul.

 • 7.  Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public; Nu este cazul.

 • 8.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru; Nu este cazul.

 • 9.  Alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau neprcluarca propunerilor;

Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se solicită avizele Agenției pentru Protecția Mediului București, Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B., Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. și, după caz, cele ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, avize SRI/MApN/ MAI și avizul MAI - ISU.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurare a edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul, unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 12923/ 1643664 din 10.09.2018, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a /'" , fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 97 din 29.10.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/ 30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE NR. 7-9, SECTOR 2, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.l 1 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București — însușirea prezentul"' rannrt