Hotărârea nr. 233/2019

HOTARAREnr. 233 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA PLEVNEI NR. 145, SECTOR 6, BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCI

romania2019.euprivind aprobarea Planului Urbanistic (ZoriaKJ<

Sector 6, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 32/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 247/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București - Certificatul de urbanism nr. 53/1574024/25.01.2018;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 40/15.10.2014;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția  Urbanism: avizul preliminar nr.

95/14.08.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 100/02.11.2018;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr.1812/M/27.12.2018;

 • -  Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 26071/1452/03.12.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 913627/07.08.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 54.056/09.08.2018;

 • -  Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 14155/13.08.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 422.459/31.10.2018;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT-7424/12.10.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1661377/28.09.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1648722/13905/04.09.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996\ orivind Probarea Reaulamentului General de


Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B.

12, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.1'272018;


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 03/22.01.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 820/23.01.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^

Anca Daniela Raiciu /

L

iBucurești, 23.04.2019

Nr. 233SECRETAR GENERAL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl
AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA URBANISM

romania2019.eu


Ca urmare a cereri adresate de SC PLEVNEI RESIDENCE IMOBILIAR SA, în calitate de beneficiar, cu sediul în București, Sector 6, Calea Plevnei, Nr.145, prin elaborator SC METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS                          înregistrată la

Primăria Municipiului București cu nr.^ 694440/14/03:01^19^ în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare


se emite următorul:
AVIZ „nue

NR.J21 / 2Z.0/S °RM CU °R,GINALUL

PENTRU

PUZ - CALEA PLEVNEI NR.145, SECTORGENERAT DE IMOBILUL: situat în CALEA PLEVNEI NR.145, SECTOR 6, BUCUREȘTI, terenuri în suprafață totală de 28.220,00mp, conform Certificat de Urbanism Nr.53/1574024 din 25.01.2018, eliberat de Primăria Municipiului București. Imobilul este proprietate privată persoană juridică.


INIȚIATOR:

PROIECTANT:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ

RUR:

S.C. PLEVNEI RESIDENCE IMOBILIAR S.A.

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 6.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015, H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018 și H.C.G.M.B. nr.877/12.12.2018) amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință -(U.T.R.) M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, caracterizată de următorii indicatori urbanistici:

Regim de construire: continuu sau discontinuu turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; sport și recreere în spații acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri; locuințe cu partiu obișnuit; locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale;
înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max): înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

Procent de ocupare a terenului (POT max.): 70%;

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT max): 3,0 mp ADC/ mp. teren;

Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri;

Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea față de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri; clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament;

Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6.00 metri.;

Conform Planului Urbanistic Zonal Coordonator Sector 6: aprobat cu HCGMB nr. 278/2013 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 293/28.11.2013, H.C.G.M.B. nr. 2/26.01.2016 și H.C.G.M.B. nr.357/30.08.2017 amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează parțial în Unitatea Teritorială de Referință -(U.T.R.) M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu saG


înălțimea maximă admisibilă a clădirilor (H max.): 45,00m;    /

Regimul maxim de înălțime (RH max): 2S+P+Mz+3E+11E-12E;

Procent de ocuparș a terenului (POT max.): 50%;

Coeficient de Utilizare â*Terenului (CUT max.): 3,6 mp. ACD/ mp.teren

Retragerea minimă față de aliniament: conform Planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele laterale: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

Retrageri minime față de limitele posterioare: conform planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spre neschimbare;

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și va respect Acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulații a Primăriei Municipiului București Nr. 13905/1648722/ 04.09.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, precum și respectarea specificațiilor Avizului Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB nr. 1661377/28.09.2018.


MVI£.CQ<.Q I0VOICIMII I lanul MIUCJIIISLIU Z.onai LzMLt2/A rLEVNtl NK. 14b, BEU I OK b, BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism Nr.53/1574024 din 25.01.2018, eliberat de Primăria Municipiului București.
□00^11«

JZ/O/3./□©

293

585240.884

327680.793

12.530

294

585232.027

327671.930

14.171

295

585221.948

327681.891

4.999

296

585213.416

32 7 678.3 5 4

64.745

291

585170.742

327722.162

113.526

238

585102.232

327631.638

8.268

299

585096.873

327625.341

26.924

300

585075.046

327641.105

60.649

51

585026.181

327 677.029

68.316

50

584972.013

327718.656

3.67S

49

584969.011

327720.781

2.337

48

584970.334

327722.707

2.807

47

584968.019

327724.294

2.300

46

584966.561

327722.515

8.424

45

584959.685

327727.383

79.449

44

584396.786

327175.922

14.188

43

584905.591

327787.050

44.517

42

584374.070

327818.484

IC.838

41

584880.320

327827.339

1.657

40

584881.760

327826.519

30.278

39

584909.076

327311.544

3.500

38

584910.524

327814.046

24.788^

37

584930.324

327328.959

23.

36

584948.941

327843.111

35

584349.574

327843.588

34

584962.716

327853.406

dL360\

33

584962.9S0

327853.161

Al 9

32

584965.583

327855.C80

oxO'țp

31

584965.285

327855.325

6.

30

584970.563

327859.268

3.74>S:

120

534368.152

327362.133

0.136

29

584968.065

327862.237

3.538

28

584970.705

327864.592

5.810

777868 732 1 13 5S4

1 =>44534.51-ip  P-1060.402m18

327714.199

585114.709

19

327708928

585110.129

20

327695.161

585099.764

21

327684.545

585090.989

22

327694.903

585078178

23

327699.271

585072.454

24

327713.718

585053307

25

327684.258

585033688

26

327676.830

585026.308

27

327720.870

584969.074

28

327722.708

584970.333

29

327724.294

584968018

30

327722.614

584966.631

31

327775923

584896.789

32

327787.030

584905.687

33

327818550

584874.204

34

327827.339

584880.320

35

327819.987

584893.626

36

327811.644

584908023

37

327815495

584913.643

38

327824.024

584923.505

39

327828.021

584928.894

40

327838066

584942.477.

41

327854.020

584964.107

42

327859.237

584970.583

43

327862.194

584968356

44

327864.713

584970.570

45

327876.878

584985.312

48

327856.075

585011.953

47

327869.150

585022.412

48

327857.342

585037.232

49

327866.855

585044.976


I I aS^a®3,2S2 STAȚIE AUTOBUZ

PROPUNERE- REGLEMENTARI TEREN STUDIAT

LIMITA SUBSOL ORIENTATIV

LIMITA EDIFICABILLIMITA BALCOANE IN CONSOLA

SPATII AMENAJATE 1.......


EDIFICABIL - SERVICII/COMERT/LOCUIRE SPATII VERZI W&tA HO-, 2^ SPATII VERZI PE PLACA /I ZONA CE POATE FACE OBIECTUL UNOR CIRCULAȚII AMPLASARE DE_£ LOCURI DE ACCES PARCAJ SUBTERAN, ACCES ORIENTATIV IJ^MO&i.

ACCES PRINCIPAL / *

Plan cadastral 1:500 privind imobilul situat in Calea Plevnei, nr 145, sector 6, București - ahi^METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHJTECTS


BUCUREȘTI, Sector 5, Str. Vaslle Topliceanu nr. 14, Tel: Q72>6t3/oS,fetnail; pift|j|pup=arh(jj)

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

PROIECTAT:

urb.

PROIECTAT:

PROIECTAT:

PROIECTAT:

PROIECTAT:


KBAlUISTIC ZONAL

umutif undtîonal de locuințe si funcțiuni irg^grri^Vitjre: seryrcii, comerț, birouri

i^i, nr.            6, București


FAZA;

P.U.Z.


SCARA.

1/1OOO


BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL MUN. BUCUREȘTI -PRIMĂRIA MUN. BUCUREȘTI

S.C. PLEVNEI RESIDENCE IMOBILIAR S.A. INIȚIATOR:

S.C. PLEVNEI RESIDENCE IMOBILIAR S.A.


nr:iO9 2018" VOLUMUL II '

Calea Plevnei nr. 145

Sector 6,

■ *

Mununicipiul București
Telefon e-mail:


FOAIE DE GARDA

Proiectant

S.C. METROPOLITAhMrîtERNATIyNAL A^HIFE.CTS S.R.L.

J40/5698/2oo5    ----'        "     v\

C.U.I. RO 174o83o7            .

Proiect nr.

Io9/2ol7                                    j

Inițiator

S.C. PLEVNEI RESIDENCE IMOBILARS.A.    X/

\X ■"                  .-s. -■ ZZ

Beneficiar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTl-PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Titlul documentației

P.U.Z. -ANSAMBLU MULTIFUNCȚIONAL DE LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE:SERVICII, COMERȚ, BIROURI

Amplasament

Calea Plevnei, nr. 145, Sector 6, București

Data

2ol8COLECTIV DE ELABORARE

Specialitate Urbanism

.... .

S.C. METROPOLITAN

Set. Proiect: urp-Adfr

INTERNATIONAL ARHITECTS

A

S.R.L.

P ro i e ct at^gflMlMl

F «■BL s

u

u r

urb:<£*NHHMM

u r b.

u r b                  ,

Specialitate

Monumente

Autor: dn?-arh. Irina Iz

lstorie-arhitectural-(atestati

MCC)

Autor:

Specialitate

Altimetrie/    studiu    de

Sef Proiect: qitfMMM

vizibilitate

P roi ectat

S.C. ENVIZO S.R.L.

l/

X xX

V v\        ,.>• \

----->X-s. l< i 4 As.-----

---—-—.a. -—v                ,' Zs !i

P.U.Z. - Ansamblu multifuncțional de locuințe si’fun^iiJ^câ'mpie^eritare: selfvicH, comerț, birouri Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, Mun. București Z ^Cj'/ \   '

Document: Regulament Local de Urbanism                                   \    '.X

-----------------------------------------------------------------------—--------—--------------------------h\--' \ •---------Xp
CONȚINUT:

TITLUL I -PRESCRIPȚII GENERALE

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI

TERITORIALE DE REFERINȚA

TITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 Domeniu de aplicare

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ 7

 • 2.1 Unități Teritoriale de Referință

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Articolul 8- CIRCULAȚII Șl ACCESE

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Articolul 14 - ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPAREA TERENULUI (POT) Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI


no>

oK' -


P.U.Z. - Ansamblu multifuncțional de locuințe si funcțiuni complementare: servicii; comerț, birou^b Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, Mun. București

Document: Regulament Local de Urbanism                                \     '

 • 1.1 Domeniu de aplicare

Prezentul regulament aferent Planului Urbanistic Zonal - IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTA -ANSAMBLU MULTIFUNCȚIONAL DE LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE: SERVICII, COMERȚ, BIROURI, Calea Plevnei, nr. 145, sector 6, București, se aplica pe teritoriul delimitat cu linie roșie din planșa de reglementari care face parte integranta din prezentul regulament, si avand lemente de reper la nivel local, astfel:

la nord/est - Calea Plevnei;

la sud/est - Complex Rezidențial „Orhideea Gardens", Complex

Studențesc Grozăvești;

la vest - Ansamblu residentia 1/ Consiliul Superior al Magistraturii;

la vest/nord - Shopping Mall Centrul Comercial Orhideea si șantierul

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

P.U.G. București

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2ooo, unde zona studiata se incadreaza in U.T.R.

M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte

Utilizări admise:

- instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale, servicii sociale, colective și personale, sedii ale unor or^dqizații politice, profesionale etc., lăcașuri de cult, comerț cu amănuntul, activități manufacturiere,f depozitare mic-gros, hoteluri, pensiuni, agenții de turism, restaurante, baruri, cofetării, cagenele etc.fsportși reI

C°NFORM cu


Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme dimensiuni):

 • - Conform PUG București 2000;

 • - în cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1Q

minim 30.00 metri;- pentru celelalte categorii de funcțiuni, se reco          izarea terenului în parcele

având minim 500 mp și un front la stradă de minim 12.00 metri, în cazul construcțiilor înșiruite dintre două calcane laterale și de minim 18.00 metri în cazul construcțiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcție de necesități vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

 • - în cazul parcelarului existent suprafața minimă a parcelei construibile este de 300 mp.

 • - terenul liber dintre construcțiile existente pe care se poate realiza inserția unor clădiri comerciale se va delimita printr-un P.U.Z. elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcții amplasate pe arterele majore sau PUD pentru cele amplasate pe străzi secundare, prin care se va asigura coerența cadrului construit, respectarea distanțelor minime față de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile și pietonale existente, conservarea arborilor existenți.

Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

- Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare ele vor fi însă obligatoriu mai mari de:

 • ■ echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 -10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente;

 • ■ la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a ll-a și de 6.00 metri pe străzi de categoria a IIl-a.

 • ■ în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea;

 • ■ clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime față de aliniament care nu va depăși 20 metri (aliniament posterior).

 • ■ în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor:

- in funcție de latimea străzii intre aliniamente (metri):

- pentru un profil de 35 - 40m (Calea Plevnei), inaltimea maxima admisibila = 40m (P+12) Procent maxim de ocupare a terenului - P.O.T.

P.O.T. Maxim = 70%, posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri).

Coeficient maxim de utilizare a terenului - C.U.T.

C.U.T. Maxim =3,0 mp. ADC/mp. teren
//-c~

P.U.Z.-Ansamblu multifuncțional de locuiflte^srf Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, Mun. București Document: Regulament Local de UrbanismTITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

 • 2.1 Unitati Teritoriale de Referința

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la următoarea zona si unitati teritoriale de referința:

M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

conform cu originalul ’


Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

M2 -sunt admise următoarele functini:

se admit funcțiuni de interes general specifice unui centru de afaceri: -sedii de companii și firme în clădiri specializate pentru birouri; -servicii financiar-bancare și de asigurări; -servicii deformare - informare;

-activități asociative diverse;

-hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție;

-expoziții, centre și galerii de artă;

-servicii profesionale, colective și personale, servicii specializate pentru comerț și pentru funcționarea zonei centrale, servicii pentru transporturi;

 • - invatamant primar, gimnazial,

 • - gradininte cu program redus sau prelungit;

-agenții diverse (imobiliare, de turism etc.)

-restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase;

-centre comerciale, magazine cu piaza interioară, galerii comerciale, galerii de arta si expoziții, comerț cu obiecte de artă, muzee cu specificul locului - identitatea sitului etc.;

-mici unități productive manufacturiere și de depozitare mic-gros legate de funcționarea zonei centrale;

-locuințe cu partiu obinuit/special având incluse spații pentru profesiuni liberale;

-parcaje multietajate de descongestionare a circulației în zona centrală protejată.

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

M2 -sunt admise următoarele utilizări:

 • - clădirile vor avea parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale;

 • - se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanta

  Articolul 3-UTILIZĂRI INTERZISE            ,

  M2 -sunt interzise următoarele utili; -------F

  P.U.Z.-.Ansamblu multifuncțional de loșuinte^LfLrp^trtîniconTpIșmehtare: servicii, co Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, Mun. București Document: Regulament Local de Urbanism  METROPOLITAN INTERNAT! Se c t o i

  Telefon:

  e-mail:  :ts  conform cu orig/nalul

  activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incqm6de^rî construcții provizorii de orice natura;

  statii de întreținere auto cu capacitate de peste 5

  curățătorii chimice;

  depozitari de materiale refolosibile-;- ......-

  platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

  depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sauloxice; activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;
lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasamente care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI

M2 -conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

conform P.U.Z. -U.o4.00 - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

- terenul are care face obiectul prezentului regulament are o suprafața de 28.220, oo mp din care 2.767.oo mp (cf CF 215852)

Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

M2-

conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

(conform clădirii păstrate (C17) din studiul "actualizare documentație inventariere Fabrica de Paine, Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, București")

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE si POSTERIOARE ALE PARCELELOR

M2 -conform P.U.Z. U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

 • -  la Nord (către Calea Plevnei) - conform clădirii păstrate (C17) din studiul "actualizare documentație inventariere Fabrica de Paine, Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, București"

 • -  la Est - conform clădirii păstrate (C44) din studiul "actualizare documentație inventariere Fabrica de Paine, Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, București"

la Sud - minim 10, oo metri pe limita de proprietate la Vest - minim 8, 5o metri pe limita de proprietateArticolul 7 - AMPLASAREA CLADIRIL^ l/KlEtiE PARCELA.

______________l!

P.U.Z.-Ansamblu multifuncțional de idcuintelsi f Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, Mun. Bucure^ Document: Regulament Local de Urbanism ’


M2 - conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari

- clădirile se vor dispune la distanta de minim H


ice\onificare Funcționala.

ar nu mai puțin de 10,oo metri si conform avizului


Articolul 8- CIRCULAȚII SI ACCESE

M2 -conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

 • -  terenul are acces Calea Plevnei, intrarea si ieșirea din subteran (parcarea subterana) se va realiza din străzile propuse in interioul incintei

 • -  Accesul pietonal major din Calea Plevnei si cu tranzitarea de la un capat la altul prin alei pietonale fara incomoda traficul auto de suprafața

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

M2 -conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

staționarea autovehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice, in conformitate cu H.C.L. nr. 66 din 6.o4.2oo6 "privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație".

Articolul 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

M2 conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

inaltimea maxima a clădirilor va fi: Hmaxim = 45,oo metri

RH maxim = 2S+Ds+P+Mz+2E+3E+4E+5E+7E+9E+11E + 12Er

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

CA2 -conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

conform P.U.Z. cu condiția integrării in particularitățile zonei si armonizării cu vecinătățile imediate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de "coerenta" si "eleganta".

- Cu respectarea capitolului 8 din studiul "actualizare documentație inventariere Fabrica de Paine, Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, București" precum si a avizului Ministerului Culturii pentru fazele următoare de proiectare - arhitectura - prin care se vor stabili fațade, material si culori etc...fee Zonificare Funcționala.


/

itare:servicii, Comerț, birouri /


Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

M2 -conform P.U.Z. -U.o4.0o - ReglepișnVări

_

P.U.Z. - Ansamblu multifuncțional de locuint^-si fuțcti Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, Mun. București Document: Regulament Local de Urbanism

METROPOLITAN intIHITECTSConstrucția va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;

se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile


rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

• racordarea la utilitati va avea ca baza de record si distribuție in incinta, rețele existente pe drumul servitute (cf CF 215852) pentru Complex Rezidențial „Orhideea Gardens"CONFORM CU ORJ£


Articolul 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

M2 - conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

- conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare

Se vor asigura 20% - spatii verzi pe sol natural si restul de 10% p

- conform P.U.Z. - U.04.00 - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala se vor asigura spatii de joaca pentru copii - amplasare de principiu.

-Tereul in prezent are platforme betonate si circulații carosabile;


Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

M2 -conform P.U.Z. -U.o4.0o - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala.

 • - pentru spatiile comerciale, împrejmuirea către strada si acces sa fie transparenta si cu soclu

opac de maxim o,6o metri, sau conform cu temei beneficiarului.

 • - pentru celelalte limite laterale (cu vecintati), împrejmuiri opace (rezistente la foc (respectarea

"normativului privind protecția de securitate la incendiu" in conformitate preverile actuale ale I.S.U. București)) si cu soclu opac de o,6o metri, sau conform cu temei beneficiarului.


Se impune o zona de protecție a monumentului istoric "Fabrica de pâine, situat in Calea Plevnei, nr. 145, Sector 6, Municipiul București, avand coordonate stereo '70 puncte de contur (x, y), conform anexa Ordin nr. 2682/29.08.2018 emis de Ministerul Culturii si Identității Naționale.


SECȚIUNEA III: - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

- P.O.T. maxim 5o%


Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

- C.U.T. maxim = 3,6 (x)


Bilanț teritoritorial


P.U.Z. - Ansamblu multifuncțional de locuinteAi funștiu Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, Mun. București Document: Regulament Local de Urbanism Varfe: servicii, comerț, birouri


Telefon: e-mail:

CRITERIU

P.U.G.

P.U.Z^6fv’'

/ >

EXISTENT

PROPUS

Zona/subzona/UTR

UTRM2

SUBZONA MIXTA, cu Jnaltimi mixte de P+14 niveluri cu accente înalte

UTR-M2

SUBZONA MIXTA, cu înălțimi mixte de P+14 niveluri cu accente înalte

Cf. Acte

UTR M2a

MIXT / LOCUIRE COLECTIVA, BIROURI, SERVICII, COMERȚ

S teren

-

8420 mp

28 220 mp

28 220 mp

100 %

S construita

5052 mp

16 031 mp

14 110 mp

50%

Sdesfă surată

-

-

26 145.6 mp

101 600 mp

P.Q.T.

70%

70%

56.8 %

50%

C.U.T.

3.0 mp A.D.C. / mp teren

3.0 - pt. accente >45-50m CUT se va justifica prin EUZ

0.92

mp A.D.C / mp teren

3.6 mp A.D.C. / mp teren

H max (nivel si m)

P+12 niveluri / 35-40 m

conform profil stradal

-

2S+P+MZ+11E+12ER 45 m

Spații verzi

-

-

-

LA SOL: 5644mp *

PE PLACA: 2822mp

oo xP X© o\ oS

Accese Alei Parcări

12189  43.2

mp %

5644 mp    *♦

20%

Din suprafața totala de construcții, 1.268mp o reprezintă construcții menținute conform obligațiilor MCC, in urma studiului istoric.

* Spațiu verde total 30% din Stotal, din care 20% spatii verzi pe sol, 10% sp. verzi amenajate pe placa (platforme betonate /pe terase, jardiniere.etc ) ** Circulații carosabile +circulatil pietonale+parcari+rampe subsol


Nota:

 • •   (x) majorare cu 2o% cf prevederilor art. 32 din Legea 35o/2ool privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificările si completările ulterioare (C.U.T. maxim 3,6 (3+3x2o%) mpADC/mpteren)

 • •   Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism se aplica numai asupra terenului care a generat P.U.Z. Plan Urbanistic Zonal - terenul din Calea Plevnei nr. 145, Sector 6, București.

 • •   procentul de 10% se va asigura pe placa prin amenajari peisagera care sa poata susține plantarea de arbuști de talie joasa si ocazional inaltime medie.

 • •    la construcțiile propuse au fost luate in calcul si suprafețele construcțiilor păstrate conform studiului istoric - actualizat "privind inventarierea ansamblului monument isotric" din anul 2018 (luna aprilie) realizat de doamnele dr. arh. Irina lamandescu, arh. Anca Filip .

Asupra celorlalte terenuri care sunt incadrate in U.T.R. "M2 - Sllbzona mixtă CU clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte si sunt cuprinse in zona de studiu se vor aplica prevederile celei mai recente documentații de urbanism sub incidența ca reia intra.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr......../^.Ol.2019RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLIci^ț

PUZ - CALEA PLEVNEI NR.145, SECTOR 6


 • 1.     Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului Genera! al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 29.12.2017 -12.01.2018

 • •  etapa de elaborare a propunerilor -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 17.07.2018-01.08.2018;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 16.10.2018 - 31.10.2018

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB. -

• ? *

 • 2.     Datele și locOrile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost' invitați să cfezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.     Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare. -documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.


 • 4.     Localizarea rezidenților, proprietarilor și buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

 • 5.      Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează sălr£z problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Nu este cazul.

 • 6. '• “ Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul plan a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împre

Nu este cazul.

 • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecțiî șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef,\pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al Comisiei Tehnice de Circulație a PMB Nr. 13905/ 1648722/ 04.09.2018 emis de Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr. 100/02.11.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.


Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - CALEA PLEVNEI NR.145, SECTOR 6”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.