Hotărârea nr. 232/2019

HOTARAREnr. 232 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA NAVIGATIEI NR. 2A (LOT 1 SI LOT 2), SECTOR 1, BUCURESTI


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 30/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 245/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 1702/81/N/29250/06.10.2017;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 38/29.03.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția  Urbanism: avizul preliminar nr.

53/15.05.2018;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 52/23.07.2018;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1144/ZP/13.08.2018;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română: avizul de principiu nr. 13882/759/25.07.2019;


Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 911912/16.04.2018;

Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53.536/19.04.2018;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 13505/18.04.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: avizul nr. 416.947/09.08.2018;

Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT-3152/09.05.2018; Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1661815/28.09.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1620411/7694/02.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/19<6^43riifn^xaprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și cori^et^ "   " aâre;

curești aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. rin (Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010,   /

==- Planului Urbanistic General a/f

nr. 269/21.12.2000, cu valabifflatef pr$£

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, secto/Țfeife jrgștf,' România; tel.: 021305 55 00;

CONFORM CU ORiGINHotărârea


Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea

C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în


administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Navigației nr. 2A (Lot 1 și Lot 2), Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 67/16.11.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. ' _     1666121/16.11.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019;SECRETAR GENERAL /MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 23.04.2019

Nr. 232B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTIDirecția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Direcția Urbanism - ServiciulUrbanism

5ROMAN IA


1918 2018 I SĂPBĂTOPIM ÎMPREUNĂ


SERVICIUL URBANISM

Ca urmare a cererii adresate de METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS SPL / ik

RUR /D,E în calitate de elaborator al documentației de urbanism, cu sediul în București,

. 10, reprezentant al inițiatorului, AKCENT DEVELOPMENT SRL, cu sediul în București, ieutor 6, Strada Pădurarilor nr.47 / lot 3, înregistrată cu nr.1666121 din 02.10.2018 și nr. 11716 / 03.10,2018 - DGDUAT/PMB în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completării^ ulterioare, se emite următorul:


AVIZ L~

NR.......... I .l&JLZQ.l.

PENTRU


PUZ - STRADA NAVIGAȚIEI NR.2A (lot 1 și lot 2) / SECTOR 1

GENERAT DE IMOBILUL situat în București, Strada Navigației nr.2A (lot 1 și lot 2) / sector 1, în suprafață cumulată de 20.629,OOmp, proprietate privată persoane juridice / conform regimului juridic consemnat în Certificatul de Urbanism nr. 1702 / 81 / N / 29250 din 06.10.2017, emis de Primăria Sectorului 1, București.

INIȚIATOR:                         SC AKCENT DEVELOPMENT SRL

ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI:      METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    urb

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, Sector 1, între Bulevardul Bucureștii Noi și Șoseaua Chitilei,.

PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR:

• Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018), amplasamentul este cuprins în

 • - (U.T.R.) -A2a - subzona activităților productive și de servicii / unități predominant industriale.

 • - Regim de construire: construire continuu sau discontinuu.

 • - Funcțiuni predominante: sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferitele tipuri de unități; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităților și / sau este necesară schimbarea destinației se cere P.U.Z. (reparcelare / reconfigurare).

-înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: în conformitate cu viitorul P.U.Z.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): 80%.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): 15 (mc. / mp. teren)

 • - Retragerea minimă față de aliniament: Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de : 10,00 metri pe străzile de categoria l-a și a ll-a și de 6,00 metri pe străzile de categoria a lll-a. La intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria I, a ll-a și de 6.0 metri pe străzi de categoria a lll-a. -

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: conform prevederilor viitorului P.U.Z.Conform tendințelor de dezvoltare în fosta arie de producție Șoseaua Chitilei - Bulevardul Bucureștii Noi, zonă care în prezent se restructurează preponderent în funcțiune rezidențială /mixtă, UTR propus va fi asimilat subzonei M2 I funcțiune mixtă, regim de înălțime P+14, cu accente înalte.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

 • - U.T.R. M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte;

-''Regim de construire: Zona este formată, ca fond construit, în mare parte din clădiri colective d medii și înalte, cu sau fără parter comercial cu front continuu sau discontinuu.


 • - FUNCȚIUNI: locuințe colective cu funcțiuni complementare (spații comerciale la parterȚ

 • - Regimul maxim de înălțime: 2S+P+8E+9E-10Eretrase.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 50%.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3,0 mp.ADC/rr

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: maxim = 40,00m.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: retras 5,00m.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 5,00m.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 7694/02.07.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1661815/28.09.2018.


Se avizează favorabil planul urbanistic Zonal STRADA NAVIGAȚIEI NR.2A, SECTORUL 1, BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr.U.04.00. anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmiPLAN URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLUDtLpCUINTE CU pz\XteRcomercîal

STJV^A NAVIGAȚIEI NR. 2A, SECiqR 1, BUCUREȘTI

FAZA:

P.U.Z.

gll

U.04.ÎJO REGLEMENTARI URBANISTICE

REVIZIA: 4

s.c. akceITFgeveEopment s.r.l

INIȚIATOR:

S.C. AKCENT DEVELOPMENT S.R.L

PROIECT nr:87 2017


DIRECȚIA URBANISMPLAN URBANISTIC ZONAL

LOCUINȚE COLECTIVE SI CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Strada NAVIGAȚIEI, nr. 2A,

Sector 1,

Mun. București

2ol8

Page: 1/10
COLECTIV DE ELABORARE

Urbanism

/r K UR

S.C. METROPOLITAN

Sef. Proiect: v.

îfi

INTERNATIONAL

Proiectant:

ARHITECTSS.R.L.

Proiectant-

*                   *7/

Proiectant.

■ -r e

Proiectant.

CUPRINS - REGULAMENT LOCAL DE URBANISMTITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE

 • 1.1 Domeniu de aplicare

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

 • 2.1 Unități Teritoriale de Referință

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Articolul 3-UTILIZĂRI INTERZISE...................................'

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl        ..........................

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI ........ PARCELĂ.

Articolul 8- CIRCULAȚII Șl ACCESE

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ


TITLUL I-PRESCRIPȚII GENERALE


DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOf AL DE URBANISM

-AVIZ NR.

VIZAT SPRE


 • 1.1 Domeniu de aplicare

Prezentul regulament aferent Planului Urbanistic Zonal - LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, Strada Navigației nr. 2A, Sector 1, București, se aplică pe teritoriul delimitat cu linie roșie neintreruptă din planșa de reglementări care face parte integrantă din prezentul regulament, la nivel local, astfel:

- la nord


- Bulevardul Bucureștii Noi

- la sud - Șoseaua Chitilei

- la vest


- Strada Renașterii


- la est        - Intersecția B-dul Bucureștii Noi cu Sos. Chitilei

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

Certificatul de Urbanism emis pentru aceast teren, il incadreaza pe acesta in U.T.R.

A2 - subzona activităților industriale si servicii

A2a - subzona unităților predominant industriale

Utilizări admise:

- activități industriale productive nepoluante desfășurate în construcții industriale mari, cercetarea care necesită suprafețe mari de teren. Cuprind suprafețe de parcare pentru angajați, accese auto sigure și suficient spațiu pentru camioane - încărcat, descărcat și manevre. în mod obișnuit, activitățile permise sunt cele care creează disconfort/incomodare, necesită spații mari în jurul clădirilor pentru depozitarea materiei prime și a produselor obținute și care nu generează emisii poluante.

Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme dimensiuni):

 • - Conform PUZ;

 • - Pentru a fi construi bile parcelele vor avea un front minim la stradă de 5o,oo metri în toate UTR din zona A și o suprafață minimă de 3.ooo mp. Parcelele cu dimensiuni și suprafețe mai mici decât cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activități productive. Dimensiunile se păstrează și în cazul parcelelor noi apărute prin divizijjpea upo?jfcrcele anterioare (prin schimb,  înstrăinare, etc.). în cazul în care în momentul apfobânLprez^ntd(ăi\fegulament parcelele auDIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOfAL DE URBANISM


Sector             i, Romania

Telefon:                 (Ro17408307)

e-mail:4
dimensiuni mai mici decât cele specificate anterior, este necesară relocarea unităților productive respective în termen de 5 ani de la data aprobării prezentului regulament.

Amplasarea clădirilor fata de aliniament:

 • - Prin P.U.Z. se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare ele vor fi însă obligatoriu mai mari de :

 • ■ 10,00 metri pe străzile de categoria l-a si a ll-a;


 • ■ 6,oo metri pe străzile de categ. a IIl-a.

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor:

 • - inaltimea maxima admisibila = 2om

Procent maxim de ocupare a terenului - P.O.T.

P.O.T. Maxim = 8o%,

Coeficient maxim de utilizare a terenului-C.U.T.

C.U.T. Maxim = 15 mp. CUT volumetric.

Alte documentații

ducumentatii de urbanism tip P.U.Z. -


Intre anii 2ol2-2ol3 au fost elaborate si aprobate

Plan Urbanistic Zonal si P.U.D. - Plan Urbanism de Detaliu care reglementa terenul vecin (Bucureștii Noi nr. 43) (functinui, inaltimi si circulații majore)

P.U.Z. Bucureștii Noi, nr. 43, sector 1 - aprobat prin H.C.G.M.B. Nr, 171/19.o7.2olo si expirat

R.M.H. = S+P+Ds+2E - Hmax = 25m

R.M.H. = S+Ds+P+4E - Hmax = 39m

R.M.H. = S+DS+P+14E - Hmax = 47m

P.O.T. = 50%;

C.U.T. =3.2

Aviz de urbnism nr. 5/4/o3.12.2oo8/R/o5.o3.2oo9/R/21.ol.2olo

In baza caruia a fost elaborata si aprobata o documentație de urbanism tip P.U.D. - Plan Urbanism de Detaliu

-AvizArhitectSef. Nr. 10/38/22.05.2013

— H.C.L.S.l. nr. 19/28.08.2013 (nexpirat) si in baza acestuia a fost obtinuta o Autorizație de Construire nr. 133/14/B/25996 din 16.04.2014-centru multifuncțional

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE Șl UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

 • 2.1 Unități Teritoriale de Referință

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la următoarea zonă și unități teritoriale de referință: M2 (de tipul M2 cf. P.U.G. București) - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+lAniyelu£j^P+8E-9E/10E retrase)

...Strada Mssne TopHceanu nr.

S e                   România


DIRECȚIA URBANISM regulament lqcal de urbanism aviznr. ÂsL..

VIZAT SPRE N

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ CONFORM CU ORIGINALUL

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construi ontinuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

 • - locuințe colective; (locuințe cu partiu special sau obișnuit)

 • - servicii bancare;

 • - comerț cu amănuntul;

 • -  instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

 • -  sedii ale unor companii și firme, birouri, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

 • -  servicii sociale, colective și personale;

 • -  sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

 • -  restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

 • -  parcaje la sol și multietajate.

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

 • - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică;

 • -  funcțiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de funcționare specific si vor fi prevăzute cu vitrine luminoase noaaptea, unde se recomanda ca activitatiile in care accesul public este liber sa nu reprezinte mai mult de 3o% din lungimea străzii incluse in zona mixta sis a nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 7o metri

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distant mai mica de loo metri de servicii si echipamente publice si de biserici;

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

clădirile cu activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

construcții provizorii de orice natură;

stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini; curățătorii chimice;

depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantități maMETROPOLITAN INTERNATIONAL £RHITECTS

Sector

Telefon:

e-maiDIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LO£AL DE URBANISM ■■ AVIZ NR. Jl'E


VIZAT SPRE

j CONFORM CU ORIGINALUL activități care utilizează pentru depozitare și producție te publice sau din instituțiile publice; L—• lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE $1 CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/1OE retrase

 • - conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională (X).

 • - in cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de l.ooo mp, cu front la strada de minim 3o metri;

 • - pentru celelalte categorii de funcțiuni, se recomanda lotizarea terenului in parcele avand minim 5oo,oo mp si un front la strada de minim 12,oo metri sau conform temei benficiarului in baza planșei de reglementari (X).

Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

 • -  aliniere de minim 4,oo metri fata de trotuar si respectiv minim 6,oo metri fata de carosabil (Edificabil- modulele de locuire (stanga C3 - dreapta C4), fata de artera nou propusa (preliungirea Străzii Modestiei) ce va lega Sos. Chitilei la sud cu B-dul Bucureștii Noi la nord , din dreptul intersectării cu Strada Pajura (conform P.U.Z. Bucureștii Noi nr. 25 - in avizare -Aviz de Oportunitate nr. 114/o6.11.2ol7 )

 • -  conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

- conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

la Nord min. - 5,oo metri - fata de limita de proprietate pentru - modulul 1 (CI), modulul 2 (C2), modulul 3 (C3);

la Nord min. 15,5o metri (coltul din stanga) - fata de limita de proprietate pentru -modulul 5 (C5);

la Sud-Vest - min. 5,oo metri - fata de limita de proprietate pentru - modulul 1 (CI); la Sud-Vest min. 8,oo metri - fata de limita de proprietate pentru - modulul 2 (C2); la Sud min. 12,9o metri - fata de limita de proprietate ^nțru^Țnodulul 3 (C3);

la Sud min. 7,5o metri - fata de limita de propriej'âte pentru - r^ocj^iul 4(C4);

la Sud min.7,5o metri - fata de limita de proprietate ^erytrumoduLurv5(C5);la Sud-est min. 5,oo metri - fata de limita de proprietate pentru - modulul 5 (C5); la Est min. 6,9o metri - fata de limita de


Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE

PARCELĂ.                                       I

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si

maxime de P+8E-9E/10E retrase

Min. 16,oo metri la zonele de întoarcere ale modulelor ce coVrrpun ansamblul de locuințe colective si respectiv 31,oo metri intre module (la zona mediana a modulelor) - conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

Articolul 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

 • - Accesul se face din Strada Navigației si Strada Modestiei

 • - conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice -Zonificare Funcțională.

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice, în conformitate cu H.C.G.M.B.. nr. 66 din o6.o4.2oo6 "privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație".

Nota:

se vor putea realiza 1, 2 subsoluri in funcție de numărul rezultat ca urmare necesarului de locuri de parcare cu respectarea a H.C.G.M.B.. nr. 66 din o6.o4.2oo6

in cazul in care se va constata necesitatea de a se mai realiza un subsol se va putea solicita realizarea acestuia la următoarele faze de proiectare - autorizarea lucrărilor de construcții

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

-înălțimea maximă a clădirilor va fi: P+8E-9E/10E retrase, respectiv de 42 m (conform aviz AERO nr. 13.882/759 din 25.07.2018);

- conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice -Zonificare Funcțională.

Nota:

se vor putea realiza 1, 2 subsoluri in funcție de numărul rezultat ca urmare necesarului de locuri de parcare cu respectarea a H.C.G.M.B.. nr. 66 din o6.o4.2oo6;         jfaDIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LO'

METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Se c t o r 5- Bucure s t i , R o m a n i a

TeleforțflMWMpS (Ro17408307)

-AV1ZNR.

VIZAT SPRE


in cazul in care se va constata necesitatea de a se mai realize un sub realziarea acestuia la următoarele faze de proiectare - autorizan

utea solicita lucra ilor de construcții.


Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/1OE retrase

 • -   conform P.U.Z., cu condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile imediate;

 • -  aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență" și "eleganță".

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

 • •      toate cele 5 module vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • •      se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

 • •      se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;

 • •      se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV;

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

- conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementări Urbanistice - Zonificare Funcțională.

SPAȚIU VERDE PE SOL NATURAL                         2o%

SPAȚIU VERDE PE PLACA (TERASE)                         lo%

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

- spațiile comerciale și alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii și pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc..

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu și discontinuu si inaltimi maxime de P+8E-9E/10E retrase

- P.O.T. maxim 5o%


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR.          // ?□/>?

MELBQPQLITAN INIEBM^nQNAL ARHITEgJS rS e c t o r                  s t i , R o m a n i a

T e 1 e f orr£glll|BBML( Ro17408307)

VIZAT SPRE NESCHl^ARE-

i

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si di maxime de P+8E-9E/10E retrase


- CUT maxim = 3,oo

Notă:

Prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism seupt'rcă'TTUtTraî~asuiprâ

generat P.U.Z. (terenul din Strada Navigației nr. 2A, Sector 1). Asupra celorlalte terenuri ~c sunt încadrate în U.T.R M2 - Subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu si discontinuu și sunt cuprinse în zona de studiu se vor aplica prevederile celei mai recente documentații de urbanism sub incidența careia intră.


zrPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ombnia20l9.eu

r «J Crraaj vixr» îizocxne


DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl -AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


Nr. 1666121/16.11.2018


l

țCOHFORM cuorigin


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII CULUI
PUZ - STRADA NAVIGAȚIEI NR.2A (LOT 1 Șl LOT 2) / SECTOR 1

 • 1.  Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr.136/2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • • etapa anun^de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 30.03.2018 -15.04.^0^8

 • • etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 20.04.2018 - 05.05.2018

 • • etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare: 30.05.2018 -14.06.2018

 • • etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

 • 2.  Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.  Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Atât comentariile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura, standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice si Informare sau prin e-mail.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. Români^-' /   /{',,) A* " ’

Tel: 021.305.55.00                                                          j:      /                 i

http://www.pmb.ro                                                          I             ///


V

UKAS

BO «»1 ■ BO 1W     OO1


 • 4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buleți informative sau alte materiale scrise.

  [conform cu ori

  L*Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces. - i

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimâtede public pe~parcur informare si consultare.

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau observațiile și rezervele exprimate de public.

 • 6. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

 • 7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții dirj PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, ISU, Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG - RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr.7694/02.07.2018 emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.52/23.07.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de                H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului


x'o!                                 /


UKAS

MAM4GMNT STRIMI

50 9001 • rso i*xn       OOI


Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA NAVIGAȚIEI NR. 2A, (lot 1 și lot 2) SECTOR 1„ BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T? nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem Consiliului General al Municipiului București însușirea prezentului raport.

r-------

I CONFORM CU ORIGINALUL

/ar 5


X'E Șl


I