Hotărârea nr. 231/2019

HOTARAREnr. 231 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA FAGARAS NR. 15, SECTOR 1, BUCURESTI

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Făgăraș nr. 15 Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 29/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 244/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 1 - Certificatul de urbanism nr. 209/9/F/44437/10.02.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 66/15.09.2017;

 • -   Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr. 4/11.01.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 20/19.03.2018;

 • -   Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 122/18/SU-BIF-A/29.01.2018 si nr. ’ 121/18/SU-BIF-A/26.01.2018;

 • -  Telekom România Communications S.A.: avizai nr.100/05/03/01/0315/19.02.2018;

 • -  E - distribuție'MunteniaT avizul nr. 206350598/25.01.2018;

 • -  Distrigaz Sud Rețele - Engie: avizul nr. 312.365.865/21.02.2018;

 • -  Apa Nova București: avizul nr. 91800910/30.01.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1636763/29.06.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1591587/1057/07.02.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului .și urbanismul, cu modificările și -completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, Hotărârea C.G.M.B C.G.M.B. nr. 224/15.

  cu valabilitate prelungită . nr. 241/2011, H 12.2015 și Hotărâr revederilor Legii n


  otărârea C.G.M.B. nr.324/2010, nr. 232/2012, Hotărârea ^/12.12.2018;

  >t\ansparența decizională înCu respectarea administrația publică, n

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod


poștal 050013, sector 5 București


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică Io completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Făgăraș nr. 15, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 75/05.12.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 14409/05.12.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETAR GENERALITW- MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Anca Daniela Raiciu                      Georgiana Zamfir


București, 23.04.2019

Nr. 231


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roDirecția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

J
Ca urmare a cererii adresate de S.C. DREN COMPANY S.R.L. prin S.C. SISTEM C S.R.L.(urb. Caraman Constantin) în calitate de proiectant, cu sediul în Municipiul București, Strada Costache Stamate nr. 1, BI.8C, Sc.1, Ap.11, sectorul 4, telefon 02133Q4285.>înregi§tratăJa Primăria Municipiului București cu nr. 1653399 din 22.08.2018; în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


NRPENTRU

„PUZ-STR. FĂGĂRAȘ NR. 15, SECTORUL 1, BlGENERAT DE IMOBILUL: cu adresa în Str. Făgăraș nr. 15, Sector 1, nr. cad. 219841, în suprafață de 482,00 mp proprietate privată a persoanelor fizice/juridice conform Certificatului de urbanism nr. 209/9/F/44437 din 10.02.2017, eliberat de Primăria Municipiului București Sector 1.


INIȚIATOR:


S.C. DREN COMPANY S.R.L.


PROIECTANT:


S.C. SISTEM C S.R.L


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, și este delimitată astfel: la Sud

 • - proprietăți private; la Nord - str. Virgiliu; la Vest - proprietăți private; la Est - str. Făgăraș.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/20.12.2011; H.C.G.M.B. nr. 232/19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018, amplasamentul care face obiectul studiului se încadrează în Unitatea Teritorială de Referință

-(U.T.R.) „CA2” -Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri.

 • - Regim de construire: construire continuu sau discontinuu.

 • - Funcțiuni predominante: se admit funcțiuni de interes general specifice unui centru de afaceri: sedii firme, birouri, servicii, centre comerciale, hotel, locuințe cu partiu special, parcaje.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: egală cu distanța dintre-^aliniamente - pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4m continuat cu tangenta sa la 45 grade.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): pentru clădiri cu 6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 70% , cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole etc.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): pentru clădiri cu 6 niveluri și peste CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în zonele constituite dispunerea clădirilor față de aliniament va respecta caracterul străzii existente.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi care
necesită lumina naturală, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4.00 metri.

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:
 • - U.T.R. „CA2” -Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu peste 45 metri.

 • - Regim de construire: continuu sau discontinuu.

 • - FUNCȚIUNI: locuințe cu spații comerciale la parter.

 • - Regimul maxim de înălțime: S+P+5E (20,00mp).

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 70%.


  CONFORM CU ORIGINAL

  I


 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3,4-3,6 mp.ADC/mp. teren.

»înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: maxim - 20,00m.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: retras 3,00m.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: vor fi respectate specificațiile spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 5,00m.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 1057/1591587/07.02.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulații a PMB.

 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică și Avizului Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1636763/29.06.2018.

Se avizează favorabil planul urbanistic Zonal STR. FĂGĂRAȘ NR. 15, SECTORUL 1, BUCUREȘTI cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz es1WSfti^nfl^'aTfnfll^Snațu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P U Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 209/9/F/44437 din 10.02.2017, eliberat de Primăria Municipiului București.

ARHITECT SEF ARH. ȘT
STAMPILA R.U.R.

SEMNĂTURĂ

(\

«A    \*\   I

/~7             cA    \ț<A a

'sx

XjK    ^45/


PLANȘA A-2

REGLEMENTARI URBANISTICE 1:500

P.U.Z. STRADA FAGARAS NR. 15___

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE S+P+5E, CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI SPATII

TEHNICE PE TERASA

BENEFICIAR: S.C. DREN COMPANY S.R.L.

PROIECTANT GENERAL: SC Sistem C srl, B

J40 Z3669/1992, RO 3385688


Sef Proiect: întocmit: Coordonator:
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

P.U.Z. STR. FAGARAS NR. 15

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE S+P+5E, CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI SPATII TEHNICE PE TERASA

SECTORUL 1, BUCUREȘTI

ACTUALIZARE SI ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE, DIAGNOZA, REGLEMENTARI


P.U.Z. STR. FAGARAS NR. 15 2017
2 - P.U.Z. - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. PRESCRIPȚII GENERALE

1.DISPOZIȚII GENERALE


 • 1.1. Rolul R.L.U.

 • 1.2. Baza legala a elaborării R.L.U.

 • 1.3. Teritoriul de aplicare a R.L.U.

 • 1.4. Conținutul R.L.U.


1.5. Perioada de valabilitate A R.L.U. si modificarea R.L.U.

 • 2. AUTORIZAREA DIRECTA A CONSTRUIRII

 • 3. AUTORIZAREA INDIRECTA A CONSTRUIRIIDIRECȚIA


ISTENȚA


 • 4. OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII URBANISTICE A ZONEI

 • 5. ZONE DE PROTECȚIE SI INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE TEMPORARA

II. PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art. 1 - Utilizări admise

Art.2 - Utilizări admise cu condiționări

Art 3 - Utilizări interzise

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art.4 Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Art.5 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

Art.6 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Art. 7 - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

Art. 8 - Circulații si accese

Art. 9 - Staționarea autovehiculelor

Arti. 10 - Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

Art. 11 - Aspectul exterior al clădirilor

Art. 12 - Condiții de echipare edilitara                                                                                   J

Art. 13 - Spatii libere si spatii plantate

Art. 14- împrejmuiri

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

Art. 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)
TITLUL I ■ PRESCRIPȚII GENERALE

1. DISPOZIȚII GENERALE
 • 1.1. ROLUL R.L.U.


„Regulamentul local de urbanism [... ] aferent Planului urbanistic zonal cuprinde si detaliaza prevederile [... ] Planului urbanistic zonal privitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite, amenajărilor si plantațiilor. După aprobare [... ] Planul urbanistic zonal [ ... ] împreuna cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile în justiție.”

‘Extras din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, ari. 49, alin. 2,3.

Prezentul R.L.U. este aferent P.U.Z. STR. FAGĂRAS NR. 15; prescripțiile R.L.U. sunt obligatorii pentru teritoriului delimitat cu linie roșie continua in planșa A-2 Reglementari Urbanistice, in suprafața totala de 482.18mp.

Prezentul R.L.U. este complementar R.L.U. aferent P.U.G. Mun. București pentru ca: aduce precizări prevederilor R.L.U. - P.U.G. pentru imobilul (STR. FAGARAS NR. 15) din zona cuprinsa în P.U.Z, încadrate in intravilan;

 • 1.2. BAZA LEGALA A ELABORĂRII R.L.U.

La baza elaborării R.L.U. aferent P.U.Z. stau următoarele acte normative si reglementari:

Codul Civil al României;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata în 2004;

Legea nr. 114/1996 - Legea locuinței;

Legea nr. 350/1996 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare

H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (cu modificările si completările ulterioare) si OMPLAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea Ghidului de Aplicare a R.G.U.;

PUG Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, cu toate completările ulterioare

 • 1.3. TERITORIUL DE APLICARE A R.L.U.

Zona de studiu - cuprinzând arealul delimitat de arterele Strada Știrbei Vodă, Calea Plevnei, Str. Virgiliu si Strada Fagaras, unde se justifica intervenția urbanistica, precum si integrarea fondului construit si a funcțiunii propuse.

Se stabilesc reglementari cu caracter director/orientativ pentru toata aria de studiu, astfel incat acestea sa fie compatibile cu funcțiunea propusa, iar reglementarea detaliata a modului de amplasare a obiectiului pe parcela se limitează la parcela proprietate a inițiatorului, pentru care s-a obtinut si prezentat Certificatul de urbanism.

Prezentul R.L.U. este aferent P.U.Z. STR. FAGARAS NR. 15; prescripțiile R.L.U. suntDocumentația de urbanism este realizata in format digital si format analogic, la scara 1/500, pe suport topografic realizat in coordonate in sistemul național de referința Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor si pe baza unor măsurători la teren, cu respectarea si integrarea limitelor imobilelor înregistrate in evidențele de cadastru si publicitate imobiliara, puse la dispoziție de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara al Municipiului București.


1.4. CONȚINUTUL R.L.U.


Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. Planșa A-2. - Reglementari urbanistice 1:500

CONFORM CU O


1.5. PERIOADA DE VALABILITATE A R.L.U. SI MODIFICAREA R.L.U.Conf. Articolul 30 alin.(2) din NORME METODOLOGICE din 26^bruaris_2$16 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism:


Durata de valabilitate a planurilor urbanistice zonale (P.U.Z.) se stabilește prin hotărâre a consiliului local de aprobare a acestora în raport cu scopul elaborării sau cu complexitatea obiectivelor de investiții care le-au generat.


2. AUTORIZAREA DIRECTA A CONSTRUIRII


Este posibila autorizarea directa a construirii în condițiile respectării dispozițiilor prezentului R.L.U. si a reglementarilor prevăzute în planșa 2._Reglementari urbanistice ; Autorizarea este în competenta Primăriei Sectorului 1 București si se desfasoara după următorul flux:

Cererea pentru eliberarea unui nou C.U.

Cererea pentru eliberarea A.C., bazata pe D.T.A.C. care respecta prevederile prezentului R.L.U. si condițiile formulate prin C.U.;

Eliberarea A.C., în cazul în care D.T.A.C. respecta condițiile de la pct. de mai sus.


3. AUTORIZAREA INDIRECTA A CONSTRUIRII

Nu este cazul.


4. OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII URBANISTICE A ZONEI

Prezentul PLAN URBANISTIC ZONAL are ca tema studierea condițiilor de realizare a unei construcții definitive cu funcțiune mixta (comerț, servicii si locuințe colective) și regim de înălțime maxim S+P+5E, situata în București, Sector 1, Str. FAGARAS NR. 15.

In prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București, amplasamentul a fost cuprins in subzona „CA2 = Subzona centrala cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltime medie, mare si cu accente peste 45m, cu regim de construire continuu si discontinuu.

Scopul studiului este stabilirea reglementarilor de urbanism necesar a fi aplicate în utilizarea terenului, în organizarea zonei și în conformarea construcției din zona delimitată, în corelare cu strategia de dezvoltare urbană stabilită prin P.U.G. și R.L.U. ale Municipiului București.

conținutul P.U.Z. trateaza următoarele categorii de probleme:

•Zonificarea funcționala a terenurilor care au generat PUZ

•Indici si indicatori urbanistici: - regim de aliniere; - regim de inaltime; - P.O.T., CUT. •Masuri de protecție a mediului

•Reglementarea accesului pietonal cat si carosabil

•Reglementari - permisiuni si restricții - incluse in Regulamentul Local de Urbanism


■>*


D'HECTia

ASU TENTA K _ TEHNICA Șl JURIDICA


5. ZONE DE PROTECȚIE SI INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE TEMPORARA

Fata de conductele de apa existente in zona, construcția propusa pastreaza distanta minima de 3.00m, zona de exploatare.

Fata de rețeaua publica de canalizare existenta in zona, construcția propusa pastreaza distanta minima de 2.00m, zona de exploatare.

)                           Se vor respecta, pe tot parcursul execuției lucrărilor, distantele minime si si masurile de protecție fata de

cablurile electrice aflate in zona conf. normativelor in vigoare (ordinul ANRE 49/2007, PE 106/2003, NTE 007/08/00, STAS8591/1-91 si Legea Energiei Electrice nr.123/2012. Pe baza de comanda data de benefiiar (executant) UO MT JT Buc Nord asigura asistenta tehnica. Distantele minime si masurile de protecție vor fi respectate pe tot parcursul lucrarilor.ln zonele de protecție ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant provenit din săpături, echipamente, etc care sa micșoreze gabaritele; utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele rețelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.

Se vor respecta prevederile normativului NTPEE-2008, a Legii nr. 123/2012 cu privire la pastrarea zonelor de siguranța si protecție fata de instalațiile de gaze naturale si a Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei si Comerțului.

In cazul in care se întâlnesc rețele de termoficare aflate in stare de conservare sau in funcțiune nefigurate pe plan atașat avizului, viitoarele construcții se vor poziționa la o distanta minima de 1.5m fata de pereții verticali ai canalului de termoficare si se vor anunța reprezentanții RADET.

INTERDICTE TEMPORARA DE CONSTRUIRE - NU ESTE CAZULGENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu;

conform RLU PUG Municipiul București

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA.

art. 1 - Utilizări admise:

- se admit funcțiuni de interes general specifice unui centru de afaceri:

 • •     sedii de companii și firme;

 • •     servicii financiar-bancare și de asigurări;

 • •     servicii autonome avansate (manageriale, tehnice și profesionale);

 • •     servicii pentru cercetare-dezvoltare;

 • •     servicii de formare - informare;

 • •     biblioteci, mediateci;

 • •     poșta și telecomunicații (releu infostructură);

 • •     edituri, centre media;

 • •     activități asociative diverse;

 • •     hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție;

 • •     expoziții, centre și galerii de artă;

 • •     servicii profesionale, colective și personale, servicii specializate pentru comerț și pentru funcționarea zonei centrale, servicii pentru transporturi;

 • •     agenții diverse (imobiliare, de turism etc.)


 • •     restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase;

 • •     centre comerciale, magazine, galerii comerciale, comerț cu obiecte de artă etc.;

 • •    cazino, dancing, cinema;

 • •     centre de recreere și sport în spații acoperite;

 • •     mici unități productive manufacturiere și depozit mic-gros legate de funcțiunea zonei centrale;

 • •     locuințe semicolective/colective cu acces si lot folosit in comun

 • •     locuințe cu partiu special având incluse spații pentru profesiuni liberale;

 • •     parcaje multietajate de descongestionare a circulației în zona centrală protejată.

CA2 - se admit funcțiuni publice reprezentative de importanță supramunicipală și sedii ale unor organisme internaționale și zonal - europene, și amenajări publice (străzi și piațete pietonale, scuaruri, plantații decorative, reclame, mobilier urban și elemente de artă decorativă).

conform RLU PUG Municipiul București

ari. 2 - Utilizări admise cu condiționări:


i;, cu condiția ca, la nivelul parteruluu^^piutj frontul spre stradă să fie destinat unor spații acce>H5ile publicului - comerț, expoziții, restaurai A 1 recreere, servicii personale și colective etc.;

se admit ia parterul clădirilor funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului numai cu condiți^M țJjSS acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor și să nu se grupeze mai mult de astfel de clădiri (cca. 40.0 metri desfășurare de front);                                               V-

se admit locuințe la nivelurile superioare ale clădirilor având alte funcțiuni, de preferință un partiu speciak^ojwM^ de adaptat zonei centrale de afaceri;

se admite conversia în alte funcțiuni a locuințelor situate în clădiri existente cu condiția menținerii a unei ponderi a locuințelor de minim 30 % din totalul ariei construite desfășurate;

se admit restaurante de orice tip cu condiția ca unitățile care comercializează pentru consum băuturi alcoolice să fie situate la o distanță de minim 100 metri de instituțiile publice reprezentative și de lăcașele de cult;

se mențin unitățile productive actuale cu condiția asigurării compatibilității ca funcționare și aspect cu zona centrală.


se admit clădiri cu funcțiuni care nu permit accesul liber al(▼V DIKECTIA ^ISTENT* ya tehnica $>  •

jur,dicaconform RLU PUG Municipiul București
art. 3 - Utilizări interzise

Sunt interzise următoarele tipuri de activități și de lucrări:

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

 • - construcții provizorii de orice natură;

 • - dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă;

 • - dispunerea de piloneți zăbreliți pe terase, cu excepția clădirilor tehnice și industriale;

 • - dispunerea de panouri de afîșaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura clădirilor și deteriorând finisajul acestora;

 • - depozitare en-gros;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - stații de întreținere auto cu capacitatea peste 5 mașini;

 • - spălătorii chimice;

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

conform RLU PUG Municipiul București

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

art. 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Prezentul RLU este specific pentru parcela in suprafața de 482.18mp amplasate pe Strada FAGARAS nr.15. Parcela are o forma trapezoidala cu deschiderea la strada de aprox.18m, o adâncime a lotului de aprox. 31,60m si o deschidere a limitei posterioare de aprox. 13.40m.


art. 5 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament


CONFORM CU ORIGINAL


DIRECȚIA


Conform planșei de REGLEMENTARI URBANISTICE, cu următoarele c

- Clădirea va fi retrasa cu 3,Om de la aliniamentul din strada F

("conform RLU PUG Municipiul București: “în raport cu caracteru IzHofexistente clădirile pot dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente'calcane ale clădirilor învecinate;")


In fasia non-aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția imprejmuirilor, aleilor de acces, platformelor de maxim 0.40m inaltime fata de cota terenului anterior lucrărilor de terasament, platforme pentru parcaj auto; retragerile sau ieșirile (in consola), balcoanele, bow-windourile la nivelele de deasupra parterului pot fi autorizate cu condiția ca acestea sa nu depaseasca 1,5m.


art. 6 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Conform planșei de REGLEMENTARI URBANISTICE,, cu următoarele condiții:


1. Clădirea se va amplasa pe limita de proprietate din partea sudica. Se va alipi la calcanele existente al clădirii din Str. FAGARAS nr. 9-13 si se va păstră o replica a Curții de lumina existenta pe o adâncime de 2,00m

("conform RLU PUG Municipiul București: “clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe vor alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament") • 2.   Fata de limita de proprietate din partea nordica clădirea va fi amplasata pe limita de hotar (limita comuna cu imobilul nr. 17 din str. Fagaras), respectiv retrasa parțial cu 3,00m si 4,00m (fata de limita cu imobilul nr. 53 din str. Virgiliu)

 • 3.   Fata de limita de proprietate din partea vestica (Posterioara) clădirea se va amplasa la o distanta de cel puțin 5,00m

 • 4.   Excepție de la retragerile descrise mai sus fac parte balcoanele care pot fi amplasate cu respecarea codului civil.


art. 7 - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela Nu este cazul.

art. 8 - Circulații și accese

Accesul auto cat si cel pietonal se va realiza direct din strada FAGARAS. Accesul auto se va face prin realizarea unui acces cu bordura coborâta.art. 9 - Staționarea autovehiculelor

 • 1. staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

 • 2. locurile de parcare se dimensionează conform normelor specificeși se dispun în construcții supra /subterane sau în parcaje amenajate la sol.
co^ormcuOR/GWalulParcarea, gararea autovehicolelor vor respecta „ Normele privind asigu numărului minim de locuri de parcară pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul icipîului București si a prospectelor necesare unejs=Țc,F|'^-corecte funcționari a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006

art. 10 • Inaltimea maximă admisibilă a clădirilor.                                                 ș rSENTA £ § ’

Conform planșei de REGLEMENTARI URBANISTICE inaltimea maxima a clădirii ea«$le j^dica' Rhmax=S+P+5E, Hmaxim=20,0 metri                                        vAo *

art. 11 - Aspectul exterior al clădirilor

aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri având în vedere perceperea acestora din clădirile înalte;

se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile înalte;

se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.

*conform RLU PUG Municipiul București

art. 12 - Condiții de echipare edilitară

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • - în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obține avizul autorității competente care administrează resursele de apă;

 • - dată fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

 • - se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;

 • - cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

*Gonfoun RLU PUG Municipiul Bucuiesii
art. 13 - Spații libere și spații plantate

Se va asigura o suprafața plantata la sol de 20% din suprafața terenului si o suprafața de spatii verzi pe terase in proporție de 10%

 • - spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;

 • - se recomandă ca, pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

 • - se recomandă înverzirea teraselor necirculabile ale clădirilor în proporție de 70 %..

 • - parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu

_________________un gard viu de minim 1,20 metri înălțime._____________________________________________________________ *conform RLU PUG Municipiul București


art. 14-împrejmuiri.
 • - gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea înălțimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.60 metri și vor putea fi dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăți v

 • - marcarea limitei aliniament se poate facfprin


p^e $pr>ayea înălțimea de 2,50 metri;

W parterelor cu funcțiuni accesibile publicului retrase de la lvet părapete, jardiniere, etc.; -
TR/FAGARAS NR. 15

2017

*conform RLU PUG Municipiul București


-CONFORM CU ORIGINALUL

i.


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENUL^

TEHNICA Șl


ari. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

P.O.T. maxim 70%

*conform RLU PUG Municipiul București

art. 16 ■ COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

CUT maxim = 3,40 ■ 3,6 mp. ADC / mp. teren

BILANȚ TERITORIAL PUG / EXISTENT / PROPUS:

CRITERIU

PUG

EXISTENT

PROPUS

ZONA/SUBZONA/UTR

CA2

CA2

CA2

S teren

482.18 mp

482.18 mp

482.18 mp

S construita

337.50 mp

247.30 mp

337.50 mp

S desfasurata

1446.54 mp

329.89 mp

1639.40 mp

POT

70%

51.30%

70%

CUT

3.0

0.68

3.40 - 3.60

Hmax (nivel si m)

H=D

P+1 (8m)

S+P+5E (20m)

Spatii Verzi

20%

20%

20%

Accese / Alei / Parcari

-

• 28.70%

10%

A ^4 ^■‘7

HC&H& 21J ft-ofâ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea

Teritoriului                            ___

Direcția Urbanism - Serviciul Urbartism

n .. ’                                       iCONl

..2018                                    j••••• ÂNIA. Iform CU ORI


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLI „PUZ - STR. FĂGĂRAȘ NR. 15, SECTORUL 1, BU


1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.


Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/ 2012, în toate etapele de elaborare a planului, astfel:

 • •  etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 31.10.2017 -14.11.2017;

 • •  etapa de elaborare a propunerilor -15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 12.12.2017 -27.12.2017;

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei - etapa s-a desfășurat în perioada 05.10.2018 -21.10.2018;

 • •  etapa de aprobare - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.


în etapa de avizare, PUZ-ul a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.20/19.03.2018.


- Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

 • •  www.pmb.ro secțiunea UrbOnline;

 • •  la sediul Primăriei Municipiului București în cadrul Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


- Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE” (http://urbanism.pmb.ro), secțiunea Planuri urbanism în consultare.
Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilor, corespunzătoare fiecărei etape a procedurii de informare si consultare, au fost comunicate în mod public, tot prin intermediul portalului "URBONLINE”.

Atât comentariile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

- Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au Drimit


notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.


Nu este cazul.


 • 2. Numărul persoanelor care au participat la acest proces

-domnul George -Daniel Mateescu.

 • 3. Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimatș de public pe parcursul procesului de informare si consultare                       '

Pe parcursul procedurilor de Consultare a publicului, soluția urbanistică propusă a fost contestată de domnul George -Daniel Mateescu (Sesizări anexate în copie la prezentul Raport)

- Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Anexăm punctele de vedere transmise Primăriei Municipiului București, de către elaboratorul documentației de urbanism și/sau inițiator care au fost postate pe site-ul PMB (anexat în copie la prezentul Raport).

 • - Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Nu este cazul.

 • - Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

-referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare,

-referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul comisiei tehnice de circulație nr. 1057/1591587/07.02.2018 al PMB-DTDSC;

-referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.20/19.03.2018.

nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în CJ cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, ISU, Ministerului Culturii și Identității Naționale.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47,                                    i, România

Tel: 021.305.55.00 int. 4016

http://www.pmb.ro

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG- RLU aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 23392/1584657/02.02.2018 emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.61/08.08.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de ț           informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a

teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ - STRADA FĂGĂRAȘ NR. 15, SECTOR 1„ BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.


li