Hotărârea nr. 230/2019

HOTARAREnr. 230 din 2019-04-23 PRIVIND MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI STABILITI PRIN REEGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI APROBAT PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 269/2000 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE PENTRU UNITATEA TERITORIALA DE REFERINTA V3B – COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE

romania2019.euHOTĂ RÂTR b

privind modificarea indicatorilor urbanistici stabiliți 6lin Regulamentul local de urbanism aferent Planului

Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 cu modificările și completările ulterioare pentru unitatea teritorială de referință V3b -complexe și baze sportive

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 923/16.04.2019;

Văzând raportul Comisiei urbanism și amenajarea teritoriului nr. 28/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 243/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 21487/18.03.2019 și Acordul elaboratorului Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București emis de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu - București - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting nr. 266/15.04.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 277/26.11.2018 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 232/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/11.12.2013 privind declararea de interes public și de importantă națională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 877/12.12.2018, modificat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018;

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Art.ll Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, nr. 877/12.12.2018, modificat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 341/14.06.2018, pentru unitatea teritorială de referință V3b - complexe și baze sportive se modifică astfel:

în cuprinsul zonei V3b - Complexe și baze sportive (Stadionul Giulești, Parcul Sportiv Dinamo, Complex Sportiv Steaua, Stadionul Progresul, Arenele B.N.R., Baza Sportivă Pescărușul (Bucureștii Noi), Baza Sportivă C.C.C.F. ( Bucureștii Noi - Străulești), Baza Sportivă Politehnica, Baza Sportivă Granitul, Baza sportivă Grivița, Clubul Sportiv Metalul, alte baze și cluburi sportive)

 • - SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ V3b - sunt admise construcțiile și instalațiile specifice conform proiectelor legal avizate;

 • - Articolul 10: înălțimea maximă admisibilă a clădirilor - cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P + 2 niveluri.

 • - SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZAREj^few^UJ


 • - Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

V3 - POT cu construcții, circulații, platforme = maxim 30% .

 • - Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

V3 - CUT maxim 0.35 mp. ADC/ mp. teren sau conform normelor s avizat conform legii;

Vor avea următorul conținut: -SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂ V3b - sunt admise construcțiile și instalațiile specifice conform"âheka-nHȚUf>ctul 1 8- Construcții și amenajări sportive din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

V3b- pentru funcțiuni publice se vor respecta normele specifice în vigoare sau tema beneficiarului.

 • - SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

 • - Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

V3b - POT cu construcții= maxim 50% cu suplimentare POT circulații, platforme=20% conform HGR 525/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • - Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT). V3b - CUT maxim conform normelor specifice în vigoare sau temei beneficiarului.

Art.lll Celelalte prevederi ale Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.IV Prezenta hotărâre modifică Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 cu modificările și completările ulterioare și este valabilă pe toată durata de valabilitate a acesteia.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului București precum și ale Primarilor Sectoarelor Municipiului București, ale căror teritorii administrative sunt cuprinse în aria de studiu a documentației de urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.