Hotărârea nr. 229/2019

HOTARAREnr. 229 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PE STRUCTURI DE CAMERE, INTOCMITE CONFORM PREVEDERILOR LEGISLATIEI APROBATE PRIN ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 754/2018, DE CATRE COMISIA DE EVALUARE A SITUATIILOR SOCIALE DEOSEBITE IN CARE SE GASESC CETATENII MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOLICITANTI DE LOCUINTE SOCIALE

CONSIUUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

fru^:=Wr#

I

J

i CONFORM CU ORIGINALUL

i


HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor leg aprobate prin ariexa rir. 1 la Hotărârea ConsrtiulUi General al Municipiului București nr. 754/2018, de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu altă Destinație nr. 1845/11.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 84/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 242/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 20 din Legea din nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 21 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018 privind aprobarea criteriilor -și punctajelor pentru întocmirea listelor de priorități, cât și a listei cu documentele necesare în vederea realizării locuințelor sociale aflate în patrimoniul și administrarea Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă listele de priorități pentru atribuirea locuințelor sociale pe structuri de camere pentru anul 2019, întocmite de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, cu persoanele nominalizate în anexele 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale, prin Direcția Spațiu Locativ și cu altă Destinație vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

București, 23.04.2019

Nr. 229
SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro