Hotărârea nr. 228/2019

HOTARAREnr. 228 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE PERSOANELOR JURIDICE CONSTITUITE IN TEMEIUL ORDONANTEI 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIATII SI FUNDATII SI LEGII NR. 14/2003 A PARTIDELOR POLITICE INTOCMITE, CONFORM HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 113/2017, DE CATRE COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA. ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Spațiu Locativ și cu Altă Destinație nr. 1846/11.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 83/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 241/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 113/29.03.2017 privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice în vederea înscrierii pe listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații și Legii nr. 14/2003 a partidelor politice pentru anul 2019, întocmite de către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii 341/2004 conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă Destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii 341/2004 prin Direcția de Spațiu Locativ și cu altă Destinație și instituțiile de interes local ale Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


I

j t

Lista de priorități la niveîuFanuftHSO            ribuireă           u cu altă destinație

către persoanele juridice constituite în temeiul Ordonanței 26/2000, întocmită conform H.C.G.M.B. nr. 113/2017

Nr. Crt.

Nume

Nr. înregistrare și data

Punctaj

1

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate

1690472/14.12.2018

100

2

Asociația Armonia Educativă

1694635/28.12.2018

95

3

Asociația Tinerilor Uniți

1668607/09.10.2018

90

4

Asociația Centrul Cultural European Româno -Panarab CCERPA

1667537/05.10.2018

85

5

Asociația în Beneficiul Copiilor cu Dizabilități -ABCD ’

1672570/19.10.2018

85

6

Asociația Colectiv GTG 3010

1664286/26.09.2018

80

7

Fundația Nane pentru Copii cu Dizabilități

1668601/09.10.2018

80

8

Fundația Donatorilor Benevoli de Sânge

1667534/05.10.2018

75

9

Asociația Down Plus București

1672568/19.10.2018

75

10

Asociația Culturală Unesco lulia Hașdeu

1672577/19.10.2018

65

11

Asociația Centrul de Studii Europene lași

1668619/09.10.2018

60

12

Asociația Sutter

1701893/25.01.2019

35

13

Asociația Revoluționară a Femeilor din Decembrie

1989

1653908/23.08.2018

25

14

Fundația Pictor Ion Murariu

1672569/19.10.2018

25

15

Asociația Seniorilor 2015

1689184/12.12.2018

25

16

Asociația Pro Matache

166543/05.10.2018

15

17

Federația    Națională    pentru    Demnitatea

Revoluționarilor

1642304/12.07.2018

10

18

Asociația Speranța Seniorilor

1672574/19.10.2018

10

19

AsociațjaXgntribuabililor la Fondul pentru Mediu —.zrĂrS.——---

1703158/30.01.2019

10

Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr.

Lista de priorități la nivelul anului 2019 pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație persoanelor juridice constituite în temeiul Legii nr. 14/2003, întocmită conform H.C.G.M.B. nr. 113/2017


Nr.

Crt.

Nume

Nr. înregistrare și data

Punctaj

1

Partidul Reformator

1624499/15.05.2018

40

2

Partidul Neamul Românesc - Sediu Central

1683746/23.11.2018

40

3

Partidul Neamul Românesc - Sediu Municipal

1683748/23.11.2018

40

4

Partidul Monarhist

1668616/09.10.2018

35