Hotărârea nr. 227/2019

HOTARAREnr. 227 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A.CONSILIUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI___

CONFORM CU ORI

i

|j.


RiRECȚIA «SISTEM!' i=HNICÂ =

JURIDICA


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anu


al Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 495/19.04.2019 al Direcției Guvernantă Corporativă;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 77/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 296/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Cimitire București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Cimitire București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Lascăr Catargiu nr. 34, sector 1

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: .140/1439/2018

ANEXA 1BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019


VENITURI

Venituri totale din exploatare, din care:


subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare


transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare


Venituri financiare


Venituri extraordinare'

. <<■.--’Z


Estimări an 2021


53.388

53.044


54.616

54.264


r-
II

CHELTUIELI TOTALE

7

2.187

28.591,00

1.307,20

29.306

29.980

1,03

1,02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.187,20

28.591,00

1.307,20

29.306

29.980

1,03

1,02

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

236,00

18.841,00

7.983,47

19.312

19.756

1,03

1,02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

10

0,20

30,00

15.000,00

31

31

1,03

1,02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.899,00

9.267,00

487,99

9.499

9.717

1,03

1,02

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)

12

1.315,00

7.638,00

580,84

7.829

8.009

1,03

1,02

C1

ch. cu salariile

13

1.315,00

7.638,00

580,84

7.829

8.009

1,03

1,02

C2

bonusuri

14

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizării or de personal

16

0,00

0,00

0,00

.

\ \ o

0

I » O !

\      l \    ’>

\ / x /

\  ___cs________

0,00

0,00Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete


cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale


alte cheltuieli de


Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare


REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)


IMPOZIT PE PROFIT


PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:


Rezerve legale


871,15


0,00


0,00
0,00


0,00


17.899

23.495


3.409


18.346

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de legeAcoperirea pierderilor contabile din anii precedenți Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi


Alte repartizări prevăzute de lege


27


28


29Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25, 26, 27, 28, 29Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

- dividende cuvenite altor acționariProfitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

0,00


1,02alocații bugetare aferente plății angajamente lor din anii anteriori


Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1


Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat


0,00


0,00


120,00


271,00


1,03


18,00

254,00

1,03


1,03


O rn


Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < OPERAȚII /ANGAJAT>

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 Plăți restante


Creanțe restanteCONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIĂR CONTABIL


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Lascăr Catargiu nr. 34, sector 1

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018ANEXA 2BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

< mii lei>

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza t anul 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Aprobat

Preliminat

din care:

7=6/5

8=5/3a

cf. HG / Ordin comun

cf.

Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

/

Realizat

8

|     2T

■T»

0

1

2

3

3a

4

4a

5X

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

0

4.040

O

<= c

6.672

15.540

14.788

52.086

0

0

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+R d.13+Rd.14), din care:

2

0

4.000

r

20

\ s: \ > \ r~

<

6.588

15.456

14.704

51.750

0

0

I

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

0

4.000

\   -j

\ \

\0

6.588

15.456

14.704

51.750

0

/

a1)

din vânzarea produselor

Zi

A 4/c h

V' \

\ \

0

0

a \\

* \ C //O  \ V

vr.

/

a2)

din servicii prestate

|. ■x

0

•: I

i

’     1.500

7----------J

\

< \ -A C

0

6.588

15.456

14.704

51.750

0

\\v    <

V *


J

a3)

din redevențe și chirii

6

0

0

0

0

/l, f f ti

a4)

alte venituri

7

0

2.500

0

0

H -

m

O » m

;u z o 'L"

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.’11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

o O z

3

0

0

0

d)

din producția de

12

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului

13

0

La

0

0

0

0

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.2 O+Rd.21), din care:

14

0

ORIGINAfij

0

0

0

0

0

0

0

f1)

din amenzi și penalități

15

0

l

x.

0

0

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

0

-----

\\

\Y

0

"'o

' £     r   o' *

O   s. - - — r-

2    '.«• o

o

0

0

0

0

- active corporale

17

‘L 0

n       Xr

0

0

W 0

- active necorporale

18

' ' 6

c \    0

0

0

\\-ZA (J

f3)

din subvenții pentru investiții

K

19 î

i 0

•       7 i

0

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

/ 5

&

f5)

alte venituri

21

0

0

0

0

h’

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.2

6+Rd.27), din care:

22

0

40

0

84

84

84

336

0

0

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

din dobânzi

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

84

84

84

336

0

0

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

0

3.456,85

2.187

6.377

8.563

6.881

28.591

1.307,20

0

/)

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

0

3.456,85

2.187

6.374

8.560

6.878

28.591

1.307,20

0

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),

31

0

597,02

i p......1

o

j       23Ș

3.430

6.117

4.430

18.841

7.983,47

0

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.3

8+Rd.39), din care:

32

0

\ 35Ș,85

o no

00

"C3----------

2.846

5.570

3.878

16.602

20.002,41

0

a)

cheltuieli cu materiile

33

0

VIA40

2.518

5.405

3.640

15.770

0,00

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0

W

\ £ jo

163

0

173

346

865,00

0

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0

3^0

A'

- ,

10

20

2.000,00

0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0

11', 35

<_ “» >

“   5. x _

8

iV

163

0

163

326

4.075,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

/;• '

•37,

<oT==5a! .....

0

---rU------------

"X

X* \

X

257,00

42

li

/

141

141

41

390

928,57

\\//o lW(î’


d)

cheltuieli privind energia și

38

0

10,00

1

24

24

24

96

9.600,00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0,00

0

0,00

'Q'

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

0

93,00

21

157

89

89

424

2.019,05

0

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0

0,00

0

0,00

0

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

0

57,00

19

88

88

88

352

1.852,63

0

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

7,00

5

3

3

3

12

240,00

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

50,00

14

85

85

85

340

2.428,57

0

c)

prime de asigurare

45

0

36,00

2

69

1

1

72

3.600,00

0

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.5 7+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

0

c

\  150,17

I °

!

! O

I ©2,o|

427,00

458,00

463,00

1.815,00

1.375,00

0

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

\ 0,00

l "

0

0

0

0

0,00

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

!' *           1

X   i

h 9

\J > 0,40 r~    !

18

18

18

72

18.000,00

0

b1)

cheltuieli privind^ co ns u Itanța ju ridică^

0

0,40

8

8

8

32

8.000,00

' V-o

c)

cheltuieli de prâtQc61(^\ reclamă și publicitare (Rd.51+Rd.53), diricațe:

ik

•1

0

-t

0,00

------------------------------------------

>   «_Sa.

C -r Zj. 4.

12,70

*-• Y'

54

54

54

216

1.700,79

-cheltuieli de protocol, din care:

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare


51


0,0052


0,00


0,00d)


cheltuieli de reclamă c2) și publicitate, din care:

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare


- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare


- ch.de promovare a produselor


53


55


0,00


0,00d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

0,00

0,00

0,00

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0

0,00

0,00

0,00

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

0

0,00

0,00

0,00

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0,00

0,00

0,00

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

1,00

0,80

109

151

151

562

70.250,00

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

3,00

2,00

20

20

20

80

4.000,00

0

- cheltuieli cu diurna

(Rd.65+Rd.66), din care:

64

0

1,00

A-00

1

1

1

4

400,00

0

-interna

65

0

1,00

A

0

1

1

1

4

400,00

0

-externa

66

0

0,00

O,o\)

0

“) -»

0

0

0

0,00

0

g)

cheltuieli poștale și taxe

67

0

1,50

h *

n

0

1

3

3.000,00

0

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0

8,00

A iq^fr

: «t

5

0

»

V-

8

8

32

310,68

0

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

93,50

X, o,oo

Y

53

> s i

I

42

46

190

0,00

0

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

32,20

/ ' \

I                  3

0,00

V

i?

4?

37

41

170

0,00

0 4

i2)

cheltuieli privind întreținerea și    /

funcționarea tehnicii de calcul -------i—A

x /z

f71 '

\ 0

___1—i__

X

i

61,30

\\’> p

> I %

0,00

X

0

0

0

0

0,00

---X

//> Iz

L

X *

0\
cheltuieli cu pregătirea profesională cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

-aferente bunurilor de natura domeniului public

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale_______________

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

alte cheltuieli


B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd .84+Rd.85), din care:        /

O

O

O ??

-5? m


a) ch. cu taxa pt.activitatea b) ch. cu redevența pentru b

■ \81 ..
C)

ch. cu taxa de licență

82

0

0,00

0,00

0,00

1

*

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0,00

0,00

0,00

o

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

0

100,00

0,20

6

12

12

30

15.000,00

0

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) , din care:

86

0

2.759,83

1.899,00

2.821,00

2.314,00

2.319,00

9.267,00

487,99

0

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

0

2.133,70

1.315,00

2.411,00

1.909,00

1.909,00

7.638,00

580,84

0

C1

Cheltuieli cu salariile

88

0

2.133,70’

1.315,00

2.411

1.909

1.909

7.638

580,84

0

a) salarii de bază

89

0

1.883,70

1.315,00

1.759

1.259

1.259

5.036

382,97

0

b) sporuri, prime și alte

90

0

250,00

0,00

640

640

640

2.560

0,00

0

c) alte bonificații (conform

91

0

0,00

0,00

12

10

10

42

0,00

0

c2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.9

8+ Rd.99), din care:

92

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0

a) cheltuieli sociale

93

0

0,00

0,00

0

I n°

0

0

0,00

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0,

L

oo:

I S

; z:

"n

. O

i   X

| S J i

0,00

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

'                     Z,

_

*■

0

0,00

> r~~

. S .A\

i

0,00

M &

b) tichete de masă;    //

0

0,00

0,00

------------------------------» f

"O -

c) tichete de vacanță; / \

-------—

z/97

\ (

ir- A0

0

0,00

X

0,00

0d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

0

0

0,00

0,00

/ 'r

kc

e) alte cheltuieli conform

99

0

0

0,00

0,00

0 s

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

0

0

0,00

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

0

0

0

0,00

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza

102

0

0

0

0,00

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente

103

0

0

0

0,00

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:

104

0

565,00

537

HZ

J\î7

177

707

131,66

0

a) pentru d i recto ri/d i recto ra t

105

0

135,00

113

i

I 45

O? I \ o\ \ 2 \ î \ vt \ 45

\ /

45

180

159,29

0

-componenta fixă

106

0

135,00

113

■ 45;

C A

£

4$

180

159,29

0

-componenta variabilă

107

0

0,00

0

< ( C Z

n

■ \ \

0,00

0

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

0

380,00

374

l

C

1

i

1 117

\ kc       \-

> r

1    ' ’ O v

467

124,87

$

-componenta fixă

"j09

380,00

374

117

117

1

I

17

467

124,87

4?

-componenta variabilă        *

<■. ■/

r

0,00

0

0,00

0,


o o £ S » mc) pentru AGA și cenzori

111

0

50,00

50

15

15

15

60

120,00

-4

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0,00

0

0,00

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+R d.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113

0

61,13

\ 47JD0

r

I

C C

C ;

<

) >

3

5

2

□ o

5

228

233

922

1.961,70

0

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***

0

0,00

\\

0,(§

A ■

1

I

0,00

0

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***

0

0,00

0,00

\ \

0,00

0

c) ch. privind contrib. la asig, soc. de sănătate***

0

10,00

6,30

/\ V

10

30

476,19

0

d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%

0

51,10

40,70

i \ x I,. \

1

91

li

91

364

894,35

0

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

0

0,00

0,00

0,00

0

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

0

0,00

0,00

132

132

132

528

0,00

0

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.12 0+Rd.121+Rd.122), din care:

114

0

°>03

52,00

117,00

117,00

117,00

453,00

871,15

s.

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

'

i > î V:0

- _____

’' y

'/ /       7

• / ■' '

îl

■ !

\ O \

~l\ A

1 °'00/

0

7

7

7

23

0,00

0

- către bugetul general

116

V 0

--1,--—

0

5

5

5

15

0,00

0

- către alți creditori

117

0

0,00

2

2

2

8

0,00

3

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

0,00

0,00

5

5

5

20

0,00

n

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0,00

0,00

0,00

0

d)

alte cheltuieli

120

0

0,00

1,60

10

10

10

40

2.500,00

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

0

0,03

50,40

95

95

95

370

734,13

0

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

122

0

0,00

0,00

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

0,00

0,00

r

CON

0

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

0

0,00

o,ooz

O

33

3

o c:

0

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0

0,00

0,00

\

O ZQ Q Z

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

- ” *

*Xp,00

-T—--------

0

4

/ .9

_

\ \

1

\
f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd. 135), din care:

127

0

0,00

0

—;—i

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

0,00

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0,00

0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0,00

0

#DIV/0!

0

2

Cheltuieli financiare

(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0

0,00

0

0,00

0

f

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

0

0

0

r

o o z

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

d

35

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

\

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

0

0

> r-c r~

UT

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

0

0

/

1

\ \ 1

\

j .        | Zr> \

0,

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

iz'

1&7‘,

---v:—

, / /

/

• i '3.‘ '• .

\ ^0

/Zi

A

/ 0 r       '     --------------------------------------------------

0

' ■

>>5 3 Z

z

06

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile [(Rd.147-rd 93-rd 98)/Rd.153)]/12*1000

154

0

1.581

6.088

3.090

50,75

n ț

0

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

155

0

0

0

0

0,00

0

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu

(lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

0

26,67

c c

i i

i

251

0,00

0

b

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

157

0

0

t

3

3

c c c ”1

i /

! \

)

y

0

0,00

0

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

3 r c r

w

c

personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <OPERATII

>

158

0

123.670

0

/

■- \ \\

0

0,00

0

c1)

Elemente de calcul a

159

0

i'.-. -

’ * X »•’

0,00

0

r

- cantitatea de produse finite (QPF) <OPERATII>

XX /ice

03

^0

*x

45.756

0

0,00

X

Z-z>

IX Uf

1'

- preț mediu (p)     f

1

\ <4

800

0

0,00

'V

- valoare=QPF x p j

L

162J

<0

-

36.605

0,00

0"- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

163

0

100,00%

0,00

I

0

8

Plăti restante

164

0

0,00

0

9

Creanțe restante, din care:

165

0

0,00

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

0,00

0

- de la operatori cu capital privat

167

0

0,00

0

- de la bugetul de stat

168

0

0,00

0

- de la bugetul local

169

0

0,00

0

- de la alte entitati

170

0

-

0,00

0

10

Credite pentru finanțarea

171

0

0,00

0


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Lascăr Catargiu nr. 34, sector 1

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: .140/1439/2018


Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

ANII 2017-2018


<mii leî>

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%      4=3/2

Prevederi an precedent 2018

%     7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

o

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

z -n O

33 s

o

\

/

ISO o

' - ■.

V, -   & 7

x

;£!l

-

1

Venituri din exploatare

------------r-

o

33

O

1 \

1 £

2.

Venituri financiare

NALUI

(

Venituri extraordinare

1-----------

CONDUCĂTORUL compartimentului financiar contabil

odra Alexandru

i

i

•AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Lascăr Catargiu nr. 34, sector 1

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018Anexa nr. 4 (Mulu. c QU

.224- 2013

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

2019


<mii lei>

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

91.000

1.227

95.400

410

9.750

1

Surse proprii, din care:

0

50

400

410

9.750

a) - amortizare

50

400

410

420

b) - profit

7.856

9.330

2

Alocații de la buget

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

a) - interne

0

0

b) - externe

0

0

4

Alte surse, din care:

91.000

1.177

95.000

0

0

- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL

0

î.i 4.

- investiții din capitalul subscris

91.000

1.177

95.000

A /«

/ /

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

91.000

1.177

95.400

- A £ -A/

1

Investiții în curs, din care:

0

o

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

y l -

- terenuri

l

Iii 4

- împrejmuiri, amenajări

co

\IFORM CU

ORIGINALUL

-

- mașini și utilaje specificeJK--J

'•/Z/pce

bypentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1

rx

\!C-

V \

w

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

89.500

406

95.174

9.321

9.550

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

89.000

300

95.174

9.321

9.550

terenuri

31-Dec-19

73.000

74.277

Mașini si utilaje specifice

31-Dec-19

1.500

300

4.467

500

500

Capele si hale

31-Dec-19

2.500

2.000

3.821

4.050

Clădire pentru sediul social al companiei

31-Dec-19

0

0

12.430

împrejmuiri, amenajari

31-Dec-19

12.000

2.000

5.000

5.000

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

✓ o M A

A- <—" v Pr

- (denumire obiectiv)

|f

- (denumire obiectiv)

CONF

ORM C.il OF

•FINALUL

II

A

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

V

/

* 11

( V

- (denumire obiectiv)

f -

- (denumire obiectiv)

liț-

2 -•

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

JU-'-

A   *

'       .               s

5001

a /

/

- amenajare punct de lucru Lipscani nr. 3, sector 5

500

106

L£ co/?

sil

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

1.500

771

226

210

220

Mobilier/Aparatura specifica/Aparate de măsură si control specifice

31-Dec-19

100

27

100

105

Echipamente tehnica de calcul

31-Dec-19

500

431

22g

15

Autoturisme

31-Dec-19

900

313

// <

r / j

-w

1 \ IPO

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

V

V

‘ A- ■ /

>■' A-

i '

a) - interne

’’ ■?     ’L •

b)- externe

. Xx

CONFORM CU ORICONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

Lăcrămioara Alexandru


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CIMITIRE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: București, Bd. Lascăr Catargiu nr. 34, sector 1

Cod unic de înregistrare 38790403

Nr. Registrul Comerțului: J40/1439/2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante anul 2019

Anexa nr.5


<mii lei>

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Preliminat / Realizat

InJIuențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Reziiltăt

bri\t \

Plăti restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

r A

\ 6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de

)\

1

CREȘTEREA

31.12.2018

X

X

I

2

Măsura 2

31.12.2018

X

X

O

33

n

Măsura n

31.12.2018

X

X

s; o

\... \ \

TOTAL Pct. I

X

X

c j

O j

\ \0'

r o

0

0

0

Pct. II

Cauze care

\ \

\ \.....

1

Cauza 1

31.12.2018

X

X

? I

2

Cauza 2

31.12.2018

X

X

r-

V.

‘t—

n

Cauza

31.12.2018

X

X

r~ —■— --,

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL

0

0

0

0

0

ÂTORU