Hotărârea nr. 226/2019

HOTARAREnr. 226 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SOCIETATII TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 493/19.04.2019 al Direcției Guvernanță Corporativă;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 76/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 294/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:


Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., conform anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roOperatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3


Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent

(N)

%

Estimări an

N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

7.641

62,108

8.13

93,663

141,984

1.51

1.52

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7,641

62,065

8.12

93,098

141,236

1.50

1.52

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

0

0

0

0

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

0

43

565

748

0.00

1.32

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

9,313

62,060

6.66

90,238

133,661

1.45

1.48

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

9.313

62,060

6.66

90,238

133,661

1.45

1.48

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2,025

33,137

16.36

52,634

78,951

1.59

1.50

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

89

158

1.78

190

205

1.20

1.08

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.840

26,285

3.84

33,847

49.868

1.29

1.47

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

6,307

24,775

3.93

31,634

47,451

1.28

1.50

C1

ch. cu salariile

13

6,307

24,006

3.81

31,634

47,451

1.32

1.50

C2

bonusuri

14

0

769

0

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0

0

C4

Cheituieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

378

1,028

2.72

1.268

1,342

1.23

1.06

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații iegale

18

155

482

3.11

945

1,075

1.96

1.14

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

359

2,480

6.91

3.567

4,637

1.44

1.30

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-1,672

48

(0.03)

3,425

8,323

71.34

2.43

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

8

548

1,332

71.34

2.43

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-1,672

40

(0.02)

2,877

6,991

71.34

2.43

1

Rezerve legale

25

0

—575

1,398

71.88

2.43

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

27

/ 0

--

0

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

l

28

0

0

in^ulî

> 3 ~ tri o -Oî

* o° Zz fia

0

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0.00

0.00

S

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

janta

373

5,593

15.01

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din

31

o

{.\         o

0

0.00

0.00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

# t

'JZ

0

cm

&:l   186

2,797

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

■gr—

<$-■/ 0

0

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugdtul(fiUod&f       'X

A-'z-x'A

33a

\ 0

/           o

0.00

0.00

c)

- dividende cuveniteAltor aefionafi \ X /    ! 7':<

k 34

0

WA

0

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pfe (Jfc^t&ațiife prevăzut^ î>a »—< Rd.31 - Rd.32 se repaiaiz^ăza Iar afțe reze/ye șiJ constituie sursă propne ^fițiaplațâ^         '

r

L

0

\IRE6

A

\.

2,797

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDU^UROP^BNE '

36

0

0

0.00

0.00

VI I

CHELTUIELI ELIGIBILE DH^NpORI EUROPE^ din care

37

0

0

0

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

0

* 0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

_

0

0.00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an

N+1

Estimări an N+2

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0.00

0.00

VI li

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

care:

43

3

26.58

9.40

3.20

0.00

0.00

1

Alocații de ia buget

44

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

3

26.58

8.74

9.40

3.20

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0

0

0.00

0.00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

119

581

4.88

635

720

1.09

1.13

2

Nr.mediu de salariați total

49

108

569

5.27

618

704

1.09

1.14

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12

50

5

4

0.75

4

6

1.18

1.32

4

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat

51

4

4

0.80

4

5

1.17

1.32

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

71

109

1.54

151

201

0.00

1.33

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

C 4

0.00

n oc

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

1.219

999

0.82

963

941

0.96

0.98

9

Plăți restante

56

0

0

0.00

0

0

10

Creanțe restante

57

0

0

0.00

0

0

Director General

Mihai-Robert Corbu


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: S.C TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI. STR. BABA NOVAC NR. 9. SECTOR 3

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019


.               Anexa nr.2                           .ervicii prestate vențe și chirii


sferuri de exploatare faceri nete


j6bvonțiiJbf. prevederilor legale tratTOfenJn, cf. prevederilor legale


enituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din


___9,334

_____0

9,334


MII lei

Propuneri an curent

JN3

trim II

trim III

trim IV

%

%

6b

6c

Gd

7=6/5

8=5/3a

21,195

23,192

13,682

0

63

21,152

23,192

13,682

0

63

21,152

23,192

13 682

0

63

0

0

0

0

0

21,152

23,192

13,682

0

63

0

0

0

0

.fi

0

0

0

0

/7o

0

0

0

0

0

0

0

0

dL

0

0

0

o

Iz! o

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

______w

0

o z .

0

0

0

v?

0

\             o

-n

O

0

0

0

0

\ 0

0

0

0

0

\ 0

o <=

0

0

0

y   0

\ 0

\

0

0

0

\

0

0

0

v

v—2—

0

0

0

1.

iS

0

. 0

0

0

0

0

\\.2

A

-— im

0

0

0

0

0

0

0

\0

0

0

0

\\o

\0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

k____ 0

0

0

21,/«6

m § 33,^

A\         13.652

0

23

211186

q\

1 5 m «

5 5 ? 73.1Ș7

13,652

0

23

1»_

o*

X     1&?8*

'7

//            5,021

0

70A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din

32

25.83

1,448

1,448

30,082

603

11,918

13,163

4,398

0

56

a)

cheltuieli cu materiile prime, materiale

33

23.57

1,260

1,260

28,882

420

11,542

12,767

4,153

0

53

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

0.00

133

133

692

96

229

258

109

0

0

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.00

9

2

44

A

7

16

19

0

0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0.00

51

41

289

26

08

100

76

0

0

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

0.36

17

17

241

46

69

80

45

0

48

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1.90

37

37

267

39

79

58

92

0

20

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

0.00

45

44

234

49

73

72

40

0

0

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0.00

19

18

85

10

28

32

14

0

0

b)

tmeiroreirprivina cnirnTrțKa.4J+K'a.44) ain

42

0.00

7

7

63

11

16

18

18

0

0

bl)

- către operatori cu capital inteqral/majoritar de stat

43

0.00

7

7

63

11

16

18

18

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0.00

0

0

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

45

0 00

19

19

87

28

29

22

8

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+R d.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

3.25

533

533

2,821

319

872

1,048

583

0

164

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

175

175

402

35

103

176

88

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0.00

7

7

20

5

5

5

5

0

b1)

cneiruieii privina consultanța

49

0.00

5

5

2

0

1

1

1

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd,53), din care:

50

0.11

1

1

562

0

202

229

132

0

-

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0.11

1

1

62

0

20

22

20

0

0

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

52

0

7/ U—

c2)

cheltuieli de reclamVși publicitate,

53

0.00

0

0

500

o    ,

182

207

112

I

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

54

0.00

0

0

0

O z -n

O   <

0

0

0

I

0

7T Vf

d

o

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, stuaiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu

55

0.00

0

0

1 ' 0

33

s

O

C. 0

0

0

0

0

%

\Q„-

-ch.de promovare a produselor

56

0.00

0

0

\    \ 480

O o

180

200

100

d)

po n so riza re a

(Rifc5a+hd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0.00

0

0

V--- \ 0

\ 71

\ Q 0

0

0

0

0

0

58

0.00

0

0

i Z o

0

0

0

0

d2Î\

edbdat/e/

59

0.00

0

0

0

0

0

0

0

'£->• / ’

77a

c/J^j,ertfn; cluburile sportive

60

0.00

0

0

l       °'

r~ o

0

0

0

0

i/o

rj

•S ’■

wp

1 1 jl

cheltuieli de sponsorizare pentru afecțiuni

61

0.00

0

0

\ 0

___0

0

0

0

0

l vs

chelti/e

i cu transportul de bunuri și

62

0.56

144

144

\ 97

30

30

30

0

f)

cjjeltuieKdG^feplasare, detașare, transfer,

63

0.00

0

0

A'

\ °

0

0

\Y M- \ 0

j- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din

64

0.00

0

0

. -< »

•&\\ °

0

0

A

-interna

65

0.00

0

0

Jl 0

A"’ «

OH        0

0

0

-externa

66

0.00

0

0

iVo

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

1.07

32

32

w

a/      21

28

21

0

30

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0.35

1

1

o.

$2- 1

2

1

0

4

•)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0.20

103

103

404

z

137

143

63

0

515

D

cheltuieli de asigurare și pază

70

0.00

79

79

234

"    '  41

65

79

50

0

0

2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0.00

15

15

401

11

15

8

_____________7

0

0

•3)

cheltuieli cu pregătirea

72 I     0.00

8

8

124

9

55

55

5

0

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și

73

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

•5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de

75

0.00

0

0

0

u

0

0

0

0

0

•6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de

76

0.00

1

1

5

2

2

1

0

0

■7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

0.20

0

0

3

1

1

1

1

0

1

i)

alte cheltuieli

78

0.96

70

70

1,244

191

375

436

244

0

73

B

as

(R

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte imitate

1.80+Rd.B1 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), clin

79

0.77

90

89

158

42

67

24

26

0

116

a)

ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

ch cu taxa de licență

82

0.00

0

0

13

5

9

0

0

d)

ch cu taxa de autorizare

83

0.00

0

0

6

2

3

0

1

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

0

0

0

0

0

0

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

0.77

90

89

139

35

55

24

25

0

116

C.

(R

Cheltuieli cu personalul

J.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

381.34

6,841

6,840

26,284

2,676

7,516

8,023

8,070

0

18

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

235 91

6,308

6,307

24,774

2,490

7,214

7,522

7,547

0

27

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

235.91

6,308

6,307

24,006

2,490

6,997

7,247

7,272

0

27

a) salarii de bază

89

235.91

6,308

6,307

24,006

2,490

6,997

7,247

7,272

0

27

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0.00

0

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

. ZZ- °

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+

Rd.99), din care:

92

0.00

0

0

769

0

218

276

276

0j

■Z—j

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din

93

0.00

0

0

0

\ 0

\ 0

0

0

il    ’

cn

U  0

• tichete de creșă, cf. Legii nr.

193/2006, cu modificările

94

0 00

0

0

0

\ 0

___ 0

0

O

A

A

I

- tichete cadou pentru cheltuieli ^ociale potrivit Legii nr. 193/2006, c» modificările ulterioare;

95

0.00

0

0

0

0

/ o

1 1 0

0

\Q -

A s

bNchdf

axlAmasă;

96

0.00

0

0

0

tl

/ g /0

0

0

0

c) tic\ete de yacanta;

97

0.00

0

0

769

(1

276

0

0

d) rihApriȘMdi'participarea salariaților la ptpfitJl oETÎnut in anul precedent

98

0.00

0

0

0

^ \ \\ H. \\y

1     O-     /- -■

0

0

X     o.

e)'alttfchtejtul^li conform CCM.

99

0.00

0

0

0

1     *   In

1____________L u.

0

0

e-3

Atie/liefFme^i cu personalul

?Rd.10l+Rd?102+Rd.103), din care:

100

0.00

0

0

--<*■

(§ îț    c Ș! 30

HM \\\°

o .

0

0

a) ch. cu filă ți te compensatorii aferente {iispbnițmizărilor de personal

101

0.00

0

0

I

~ > g S m

y ro    ~ o m r>

i 52     1 o

0

0

A

b) ch<cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti

102

0.00

0

0

0

<2            ■ :■ i

'         .                      (I

w vi

i                            /

£l 0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0.00

0

0

0

" 0

0

1 c:

\ r~

Ț——— o

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a al'or organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd 105+Rd 108+Rd 111+ Rd 112). din care:

104

75.28

379

378

1,028

169

169

345

345

0

5

a) pentru directori/directorat

105

43.53

133

133

597

62

62

237

237

0

3

-componenta fixă

106

43.53

133

133

597

62

62

237

237

0

3

-componenta variabilă

107

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pentrL de supra

consiliul de adininistrație/consiliul veghere, din care:

108

31.75

2071           207

392

98

98

98

98

0

7
-componenta fixă

109

31.75

207

207

392

91

98

98

98

0

7

-componenta variabilă

110

0.00

0

0

0

(

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0.00

39

39

39

10

10

10

10

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0.00

0

0

0

(

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de

113

70.15

155

154

482

17

133

155

178

0

2

0. Alte cheltuieli de exploatare

{Rd.1154Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.12

2), din care:

114

0.00

360

359

2,480

341

740

857

535

a)

cheltuieli cu majorări și penalități, din care:

115

0.00

0

0

0

0

0

0

0

- către bugetul general consolidat

116

0.00

0

0

0

u

0

0

0

- către alți creditori

117

0.00

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0.00

0

0

24

5

7

7

5

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

0

0

0

0

0

0

0

ci)

alte cheltuieli

120

0.00

48

48

993

98

365

425

105

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

0.00

312

311

1,463

245

368

425

425

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.126), din

122

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f1.2>

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de

126

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor , din care:

127

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la

128

0.00

0

0

0

. —    IL

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor coroorale.si a activelor circulante

129

0.00

0

0

0

1    O z

O >

\

0

0

0

0

/ / 0

- venituri din alte provizioane

130

0.00

0

0

0

2 >

<                   o

0

0

0

7/ io

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.00

1

0

0

”T1

o ,

"H

\ 0

0

0

fi l;

1

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

132

0.00

0

0

0

o‘

\ 0

\ 0

0

Fcl

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0.00

0

0

0

?  \    k0

\ \ 0

0

-

a2)

aferente creditelor pentru

134

0.00

0

0

0

0

0

"V—

cheltuia căre?^

i din diferențe de curs valutar, din

135

0.00

0

0

0

3J G)°

V

0

\,L/

■?/

bl>4

aferente creditelor pentru investiții

136

0.00

0

0

0

Z.0

A            °

0

aferente creditelor pentru

137

0.00

0

0

0

o

0

0

/

C)

alte ch&

nieKTIpățiciare

138

0.00

1

0

0

r-0

\ 0

0

0

/ 73

Cheltuia

i\xtraordînare

139

0.00

0

0

0

r-o

A'\o

o

0

~L

■'/.

n~

0.00

0

0

0

0

A

Ah

0

0

10

rezult

ATilL BRUX (profit/pierdere) (Rd.1-

140

-289.19

27

-1,672

48

4

‘             ' VA

4

30

0

/

■X

venitutLneflmpozabile

141

0.00

0

0

0

0

r

> r

XK

\| 7 5 ii         0

0

0

-

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0.00

0

0

0

0

V

0

0

MPQZIT PE’PRQFIT

143

0.00

4

0

8

1

T

W  ' T

5

V

ÎTÂ'TE    UNDĂMENTARE

0.00

0

0

0

0

o

0

0

Venituri totale din exploatare, din care(rd2)

144

A)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a buqetului de stat

146

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

147

235.91

6,308

6,307

24,774

2,490

7,214

7,522

7,547

0

27

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

235.91

6,308

6,307

24,006

2,490

6,997

7,247

7272

0

27

4

Nr. de personal proqnozat la finele anului

152

30.00

150

119

581

150

480

575

581

5

3.97


5

Nr.mediu de salariați

153

20.00

140

108

569

141)

470

565

569

5

5.40

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura satariala[(Rd147-Rd93-Rd98)/Rd153J/12

154

982.96

4

5

4

6

5

4

4

0

0

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat

155

982.96

4

4

3

6

5

4

4

0

0

7

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)

156

6.10

67

68

109

29

45

41

24

0

11

b)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii aanuale a bugetului de stat

157

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

158

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

5.00

0

0

0

0

0

0.00

- preț mediu (p)

161

6.10

0

0

0

0

0

0.00

- valoare=QPF x p

162

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

163

0.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

7

Plăți restante

164

0.00

0

0

0

0

0

0

0

8

Creanțe restante, din care:

165

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital inteqral/majoritar de stat

166

0.00

0

0

0

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

167

0.00

0

0

0

0

0

0

0

■ de la bugetul de stat

168

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

- de la bugetul local

169

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

- de la alte entitati

170

0.00

0

0

0

()

0

0

0

0

0.00

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente(soldul ramas de ramburasat)'

171

0.00

. 0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

3,400

122

0.04

9,343

7,641

0.82

1

Venituri din exploatare

3,400

122

0.04

9,343

7,641

0.82

2.

Venituri financiare

0

0

0.00

0

0

0.00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

0


Director General
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CCMB

Operatorul economic S C TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S A

Sediul/Adresa BUCUREȘTI STR BABA NOVAC NA 3 Sector 3

Cod unic de înregistrare 37392692

Nr Registrul Comerțului J40/13C76/2017
b) pentru bunurile de natura domeniului public a! statului sau ai unității administrativ teritoriale_____________________

 • - (denumire obiectiv) _________________________________________

 • - (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a! statului sau ai unității administrativ teritor-ale

CONFORM CU ORțGWLOt


26964


24212.24

20824 28


UNElTE SCULE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE Buldoexcavator 3BUC

Excavator 1 BUC

Autobasculanta 2BUC_________

Scneia metalica zmcata 30C0CBUC

Autoturisme cBUC

■C


84 35

1126GDepozit matenaie si Container cgarizare si funcționare șart.ar

Container 4buc

Licențe sorturi proiectare - civerse specialități 12BUC___________

Licențe softuri devize 3BUC___________________

Licențe Office si Windows 30BUC

Uneite mica mecanizare


o) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale. __________________________________________________

 • - (denumire obiectiv)


 • - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu: public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale__________________________

 • - (denumire obiectiv)_______________________________ ______

 • - (denumire obiectiv)


Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:__________

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

 • - (denumire obiectiv)


 • - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului cudIic a: statului sau al unității aommistrativ teritoriale

 • - (denumire obiectiv)

 • - (denumire obiectiv)1

c; pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a' umtăț" administrativ teritoriale

---------1

vcv    1

- (denumire obiect-v)

k         *

- (denumire coiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune închiriate sau în locație ae gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a! statului sau ai unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectivi

■■ "

__

- (cenumire ob’snt?/)

. ..

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

2,660.00

288.90

2.371.10

1

DOTĂRI ORGANIZARE ȘANTIERE

30/06/2013

323

81 40

827 60

MOBILIER 31 APARATURA TESA

31'05/2019

312

121 50

503 50

1

AMENAJARE Si DOTARE SEDIU SOCIAL/PUNCT LUCRU

31'05/2019

910

86 00

8S8 50

1

'DOTĂRI BAZA DE PRODUCȚIE

3C'06/2013

SCS

341 60

1

6

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care

ț

1

a) - interne

b)- externe
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J40/13076/2017

Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


Măsuri


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Măsura 1 încasarea facturilor restante si creșterea gradului de încasare a debitelor curente


Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului si in alte localitati învecinate


Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I


Cauza 2


an precedent (N-1)


an curent (N)


an N+1


mii lei an N+2


Termen de realizare


Preliminat / Realizat


Influențe (+/-)


Influențe (+/-)


Influențe (+/-)întocmit, Ec. Gabriela Pre