Hotărârea nr. 225/2019

HOTARAREnr. 225 din 2019-04-23 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE MODIFICARE A HOTARARII GUVERNULUI NR. 830/2000 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI, DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DESTINAT CONSTRUIRII DE LOCUINTE PRIN AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

! CONFORM CU ORIGINALUL

L


HOTĂRÂRE privind solicitarea către Guvernul României de mo 830/2000 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului, din administrarea

Ministerului Apărării Naționale în administrarea Consiliului General al Municipiului București, destinat construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 6541/19.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 85/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 297/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa nr. 18354/09.08.2018 a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/5094/T.G./08.04.2019;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 7/2013, Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 378/2018 și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 510/2018;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României modificarea Hotărârii Guvernului nr. 830/2000 în sensul trecerii din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București a unei părți din terenul situat în Șoseaua Olteniței nr. 219 , sector 4 (actual Șoseaua Vitan Bârzești nr. 20 A, sector 4) transmis în administrarea Consiliului General al Municipiului București și declararea acestei părți din bun de interes public național în bun de interes public local, în vederea construirii Centrului de Excelență în Terapie Oncologică prin Protonoterapie de către Municipiul București.

Art.2 Partea de imobil menționată la art. 1 se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Schimbarea destinației imobilului prevăzut la art.1 atrage după sine abrogarea prezentei hotărâri, iar imobilul revine de drept în domeniul public al statului.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 23.04.2019

Nr. 225B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

ANCP1 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

j iA s',v‘ni>.s.u.A
Dosarul nr. 36843/06-12-2013


ÎNCHEIERE Nr. 36843


REGISTRATOR Ciubotarii Sirhona

ASISTENT REGISTRATOR Rusu LâuraAsupra cererii introduse de STROESCU DRAGOS ION privind Prima inTegistrare^^obilelo^u^ftatilor individuale (tui,), si in baza documentelor atașate':

act administrativ nr. 7/29-01-2013 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, act administrativ nr. 244/08-05-2008 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; act administrativ nr. 45/28-02-2011 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; act administrativ nr. 135/21-06-2001 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; hotarare nr 50/31.05.2006 emisa de CL Sector 4; hotarare nr 2 /18.01.2007 emisa de CGMB; certificat nr 12293/20.08.2013 emis de PMB-Serviciul Cadastru; documentație cadastrala nr 36843/06.12.2013 emisa de OCPIB;

- act administrativ nr. 830/21-09-2000 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;

Vazand referatul inspectorului de cadastru si/sau referatul asistentului-registrator, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadcu modificările si completările ulterioare, tariful de 0 lei achitat prin documentul de plata:
  • - imobilul cu nr. cadastral 220293, inscris in cartea funciara 220293 UAT București Sectorul 4;

  • - se înscrie provizoriu dreptul de PROPRIETATE pana la depunerea extraselor de pe inventarul centralizat atestat de Guvern in condițiile legii conform art 40 al 5 din Legea 7/1996 rep. mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : STATUL ROMAN, sub B.l din Cartea funciara 220293 UAT București Sectorul 4;

  • - se intabulează dreptul de ADMINISTRARE pana la intabularea definitiva a dreptului de proprietate in favoarea STATULUI ROMAN mod dobândire Lege in cota de 1/1 asupra Al in favoarea : CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, sub B.2 din cartea funciara 220293 UAT București Sectorul 4;

Prezenta se va comunica pârtilor:

Statul Roman,

Stroescu Drăgos Ion, Consiliul General Al Municipiului București.

Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4, se înscrie in cartea funciara si se soluționează de către registratorul-AX'CPl

AG F IA     o NA

ii 1 •<; ,»          J.M M.- Si

ilt.lBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4


A. Partea î. (Foaie de avere)


TEREN intravilan

Adresa: București Sectorul 4, Șoseaua Vitan Barzesti, rir. 20ANr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp}

Observații / Referințe

Al

220293

Din acte: Masurata: 58636

BUN APARTINAND DOMENII^tUI PUbJjC

//           . -y O,


__________________________B. Partea Ii. (Foaie de proprietate) înscrieri privitoare la proprietate.............

36843 / 06.12.2013....... ,


Observații
Act administrativ nr. 7, din 29.01.2013, emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, adt administrativ nr. 244/08-05-2008 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; act administrativ nr. 45/28-02-2011 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; act administrativ hr. 135/21-06-2001 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; hotărâre nr 50/31.05.2006 emisa de CL Sector 4; hotarare nr 2 /18.01.2007 emisă de CGMB; certificat nr 12293/20.08.2013 emis de PMB-Serviciul Cadastru; documentație cadastrala nr 36843/06.12.2013 emisa de OCPIBînscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, pana la depunerea extraselor de pe Inventarul centralizat atestat de Guvern in condițiile legii cdnform art 40 al 5 din Legea 7/1996 rep., dobândit prin Lege, cota actuala 1 / 1_______________________

1 | STATUL ROMAN

Act administrativ nr. 830, din 21.09.2000, emis de GUVERNUL ROMÂNIEI_______

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, pana la intabularea definitiva a dreptului de proprietate in favoarea STATULUI ROMAN, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

1 | CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


C. Partea III. (Foaie de sarcini)


înscrieri privitoare la sarcini

NU SUNT


Observații / Referințe


Aoexa Nr. l la Partea l                             .'...''

. TEREN intravilan—-

Adresa: București Sectorul 4, Șoseaua Vitan Barzestl, nr. 2QA.

Nr. cadastral

Suprafața rnaș,urata (mp) *

,                     .O.bs.e.rvatli / Referințe          '<.

220293

58636

L_

BUN ĂPAR.TINAND DOMENIULUI PUBLIC

.....

.......... f‘*Z ”

-* Suprafața este determinata in planul de proiecție.Stereo 70.

:7'7»^7‘<pETAL!r ciNiARg imobil;  7-.:/>■ /

\1ff-9-. ~ '              V                        ' ■ ... ....;?.L „rrr,* H—

^'A

CONFORM CU ORIGINALUI

'1219Q54

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.


Punct început

2 ' ? 3.


Puțicf ?

ș.farsiț

""‘5‘5'Sj2

■» ■ I ■ —■

■ - 3

■■ ■ ..:4 ' ' ' ’/ s r ■ ;6 S ^7


Lungime segment (m)

r " '"1' ;. '.' 100,2


' 187,6


18,0

13,1

8,8

60,9 -2877-3 191,0

13,1


Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr. r"

Topografic

Observații / Referințe

’ 1

. curți • construcții

PA

Din acte:-; lasurata:5863

6

.-in.,.'.- .4.,rrr.?-.-.                                                  ...   ,r... .                .-----—771------:-------

Documentcare conține date cu^ar^ct^LDersodal.pj^te^aț^ie pFevederi/e'Legii-Nrr'677,'720:ar:^^"~‘^^^'pplQ\n^ 2 din 3

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Certific că prezentul extras corespunde intru.totul cu pozițiile in vigoare din caftea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de O RON, pentru Serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211,

Data soluționării,

20/1.2/2013


Dată eliberării,

. ./ ...../.....Referent,