Hotărârea nr. 224/2019

HOTARAREnr. 224 din 2019-04-23 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 138/30.06.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTRILITATE PUBLICA "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI" IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești” în vederea efectuării lucrărilor de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 6242/16.04.2019 și al Direcției Generale Infrastructură;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 52/22.04.2019, raportul Comisiei patrimoniu nr. 86/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 295/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

în conformitate cu prevederile:

art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 9 alin. (51), art. 11 alin. (65), din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 4 alin. (1) și alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 25/01.02.2006 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supraiărgiri și pasaje rutiere și pietonale" - anexa nr. 6 „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești”;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești” în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 603/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41”;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 1/31.01.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prekrn^re^G^encea - Domnești” în vederea continuării lucrărilor de interes public localX O Legii nr. 24/2000 privind normele de teiyii^a republicată, cu modificările și complet^ri^ ult^ri^'âre


V

UKAS

no nai ■ bo 14001       001Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și pct. 14 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republj           modifig^Eile și


completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUL

HOTĂRĂȘTE:

r/‘

/


Art.l După art. 5 al Hotărârii Consiliului General al Municipiuluî’BucuîeștnirH-3e/30.06t2015 se introduce un nou articol având următorul conținut:

„Art. 51 Denumirea lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești” se modifică în „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal Tramvai 41”.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București, din data de 23.04.2019.București, 23.04.2019

Nr. 224’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România

UKAS -^asr

BOfOOl'BO MOO1

001


Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro                                              Pag. 2