Hotărârea nr. 223/2019

HOTARAREnr. 223 din 2019-04-23 PRIVIND RESPINGEREA CERERII S.C. SATURN S.A. CU PRIVIRE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR IN BAZA PREVEDERILOR HOTARARII GUVERNULUI ROMANIEI NR. 834/1991 PENTRU CELE 3 INCINTE, IN SUPRAFATA DE 4.3115,00 MP, SITUATE IN BUCURESTI, STR. ZETARILOR, NR. 29- 31 , SECTOR 5


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

J
itîL

TEHW'C^' -<

* O -O i


HOTĂRÂRE privind respingerea cererii S.C. SATURN S.A. cu privire la eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.

834/1991 pentru cele 3 incinte, în suprafață de 43115,00 mp, situate în București,

str. Zețarilor, nr. 29-31, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 5875/10.07.2019 și al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 851/10.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 79/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 237/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • - Decizia Civilă nr. 455/2017, pronunțată la data de 14.02.2017 în dosarul nr. 16538/3/2015 de către Curtea de Apel - secția a - VIII - a - Contencios Administrativ și Fiscal;

  • - Adresa nr. R - 251258/27.02.2018 eliberată de Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5;

  • - Adresa nr. 18/1970/2018 eliberată de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului;

  • - Certificatul Constatator nr. 152413/29.03.2017 eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

  • - Extrasul de Carte Funciară nr. 230158 referitor la imobilul, situat în str. Zețarilor, nr. 33, Sector 5 și a notei de constatare la teren, întocmită de către Serviciul Cadastru;

în conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Criteriilor nr. 2665/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se respinge cererea S.C. SATURN S.A. cu privire la eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în baza prevederilor Hotărârii Guvernului

României nr. 834/1991 pentru cele 3 incinte, în suprafață de 43115,00 mp, situate în București, str. Zețarilor, nr. 29-31, sector 5.

Art.2 Terenurile în suprafață de 43115,00 mp, prevăzute la art. 1 se identifică potrivit planului topografic scara 1:2000, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Terenurile în suprafață de 34. nr. 1, respectiv incinta nr. 2, se vor desfășurării unor activități economice, potrivit prevederilor art. 4 din Hotărâre


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, s„^respectiv 6036,00 mp reprezentând incinta tftur fondt^o&cial destinat realizării de investiții sau e\Qfd'fttățile locale ale Municipiului Bucureșți, â^einr. 834/1991.


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului București și Consiliul Local Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

SECRETAR GENERALB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro