Hotărârea nr. 222/2019

HOTARAREnr. 222 din 2019-04-23 PRIVIND MODIFICAREA POZITIEI NR. 6378 DIN ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 REFERITOARE LA IMOBILUL PARC PECINEAGA, SECTOR 5, BUCURESTI, IN VEDEREA INTABULARII
privind modificarea poziției rff din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 referitoare la imobilul Parc Pecineaga, Sector 5, București, în vederea intabulării

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 5943/11.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 78/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 236/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Poziția nr. 6378 din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, se va modifica în sensul înscrierii suprafeței reale de 7092 mp a imobilului Parc Pecineaga, Sector 5, București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Imobilul prevăzut la art. I se va înscrie în cartea funciară specială a Municipiului București.

Ârt.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.
Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului

7092 mp

Str. Pecineaga.Sector 5. Mun. București

Cartea Funciara nr.

UAT |      Sector 5.Mun. București
A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

7092

Teren intravilan - Parcul Pedneaga;imprejmuit cu gard de beton intre pd. B.7.8.9 . gard metalic intre pd. 11,12.13 si in rest neimprejmuit.

Total

7092

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

---Suprafața totală a imobilului = 7092 mp

snCVA'lT*^>Xi        . -   —-Suprafața din act = 7002 mp
Nr. crt.

Cod clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiri i, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar RON

Situația juridica

Elemen te de identific are descrip tive

Adresa                         Vecini

Tip artera

Denumire artera

Nr. Postai

Sector

Tip act

Nr./data

Emitent

1

2

3

4

5

6

7

6378

PARC PECINEAGA

7092MP

INTERSECȚIE

PECINEAGA X AL SALAJ

5

5.176.826

lei

Hotărâre

160/2001

CGMB