Hotărârea nr. 221/2019

HOTARAREnr. 221 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADRNINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5202 MP, SITUAT PE MALUL LACULUI TEI, SECTOR 2


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nr. 1711185/2783/4/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 77/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 235/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

!   - Solicitarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nr. 2106/19.02.2019 privind

trecerea în administrarea sa, a unei secțiuni din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 233087, ocupat de spații verzi, situate pe malul Lacului Tei, din administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

Adresa Administrației Domeniului Public Sector 2 nr. 4849R/15.04.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, a terenului în suprafață de 5202 mp, situat pe malul Lacului Tei, sector 2, reprezentând imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 233087, identificat conform documentației cadastrale, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1, se transmite în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, în vederea administrării unitare a zonei, pe parcursul întreținerii și exploatării investiției "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor).

Art.3 Preda rea/pri mi rea bunului imobil menționat la art. 1 se va face între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Bunul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.5 Se împuternicește Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București să efectueze formalitățile de publicitate imobiliară pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în numele Municipiului București.

Art.6 Administrația Lacuri, Parcuri șiȚBucurești are obligația ca în termen de 15

zile de la finalizarea procedurilor de ^jrftfîteitcitb ^frio^ară să comunice Direcției Patrimoniu documentele emise de către Oficiul de

adăștru ș( Publi^J^te Imobiliară București, în legătură cubunul menționat la art. 1.

.......

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013,

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela RaiciuSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1
'ancpî


ACtS'Tl * 'N ATUJ.’i Ai A ot                »i

mur rr rit r«o»iU.MV


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 233087 București Sectorul 2Nr. cerere

16834

Ziua

14

Luna

03

Anul

2019

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 2, Jud. București, in Zona cadastrala 51 cuprinsa intre Calea Floreasca, Str. Gheorghe Titeica, lacul Colentina si proprietăți particulare, Sector 2, București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

233087

5.202

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

44236 / 24/09/2014

Act Administrativ nr. 308, din 16/12/1999 emis de Consiliul General al Municipiului București;

Bl

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI, CIF:4267117

B2

înscrierea provizorie, drept de ADMINISTRARE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 PRIN ADP SECTOR 2, CIF:426626

3

C. Partea III. SARCINI .înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Carte Funciară Nr. 233087 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 2

Anexa Nr. 1 La Partea I                            “


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

233087

5.202

inDate referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

7

-

-

-

S spatii verzi = 7 mp

2

drum

DA

18

-

-

-

S alei = 18 mp

3

curți construcții

DA

4.501

-

-

-

S spatii verzi = 4240 mp

S parcari = 224 mp

S construcții = 37 mp

4

drum

DA

250

-

-

-

S alei = 250 mp

5

drum

DA

426

-

-

-

S alei = 426 mp


Date referitoare


a construcții


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

233087-C1

construcții industriale si edilitare

9

Fara acte

S. construita la sol:9 mp; Post trafo

Al.2

233087-C2

construcții industriale si edilitare

28

Fara acte

S. consț^^a lasol^Z8 m^\ Platforma beton 4(5 /or


Document care conține date cu caracter personal, protejate deCarte Funciară Nr. 233087 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 2


Lungime Segmente

1) Vaîorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

11.93

4

5

11.248

7

8

8.716

10

11

4.113

13

14

13.247

16

17

7.72

19

20

14.583

22

23

27.987

25

26

5.06

28

29

3.091

31

32

1.635

34

35

1.656

37

38

15.901

40

41

8.718

43

44

5.1

46

47

4.162

49

50

12.047

52

53

1.281

55

56

12.551

58

59

6.584

61

62

3.705

64

65

4.427


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

5.791

5

6

16.737

8

9

12.519

11

12

3.594

14

15

7.091

17

18

2.693

20

21

21.907

23

24

21.278

26

27

5.534

29

30

3.592

32

33

1.72

35

36

17.675

38

39

16.454

41

42

15.141

44

45

37.846

47

48

21.276

50

51

14.813

53

54

6.91

56

57

2.717

59

60

6.459

62

63

19.728

65

1

11.509


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

11.609

6

7

8.309

9

10

7.954

12

13

6.454

15

16

8.841

18

19

19.126

21

22

24.4

24

25

10.125

27

28

2.842

30

31

1.367

33

34

4.499

36

37

21.296

39

40

16.14

42

43

33.513

45

46

29.969

48

49

10.608

51

52

4.571

54

55

10.791

57

58

4.413

60

61

5.053

63

64

4.94


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici deeâ
Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile preyâzute dej^rt. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronîcrpentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.Pagina 3 din 3