Hotărârea nr. 220/2019

HOTARAREnr. 220 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 7901,80 MP, OCUPAT DE SPATII VERZI, SITUAT PE BARAJUL TEI SI PE MALUL LAULUI TEI, SECTOR 2


.............--“HTO TARARE \\p'

privind transmiterea din administrarea Administrației Dcfa^rîijjî ublic Sector 2 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a terenului în suprafață de 7901,80 mp, ocupat de spații verzi, situat pe barajul Tei și pe malul Lacului Tei, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nr. 4501/1/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 76/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 234/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

  • -   Solicitarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nr. 3246/15.03.2019 privind trecerea în administrarea sa, a unei secțiuni din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 233052, ocupat de spații verzi, situate pe barajul Tei și pe malul Lacului Tei, din administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

  • -  Adresa Administrației Domeniului Public Sector 2 nr. 3438R/03.04.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, a terenului în suprafață de 7901,80 mp, ocupat de spații verzi, situat pe barajul Tei și pe malul Lacului Tei, sector 2, reprezentând secțiune din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 233052, identificat conform ortofotoplanului scara 1:2000, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1, se transmite în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, în vederea administrării unitare a zonei, pe parcursul întreținerii și exploatării investiției "Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă lor), precum și a întreținerii și exploatării barajului Tei de pe Valea Colentina din Sectorul 2.

Art.3 Predarea/primirea bunului imobil menționat la art. 1 se va face între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, hotărâri.

Art.4 Bunul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.5 Se împuternicește Administrați,___ ^arcuri și Agrement București să efectueze formalitățile de publicitate imobiliară pentp^dâcerea fa m^eplinire a prezentei hotărâri, în numele Municipiului București.

r

i

V


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Art.6 Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea procedurilor de publicitate imobiliară să comunice Direcției Patrimoniu documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, în legătură cu bunul menționat la art. 1.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro