Hotărârea nr. 22/2019

HOTARAREnr. 22 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA UTILITATII PUBLICE DE INTES LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “REABILITARE-BULEVARDUL UNIRII DE LA·PIATA CONSTITUTIEI LA PIATA UNIRII CU TRAVERSARE LA STRADA GEORGE GEORGESCU" DIN CADRUL PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA "ZONA CENTRALA"


” Reabilitare Bulevardul Unirii de la Piața Constituției 1â Piața Unirii cu traversare fa strada George Georgescu ” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona Centrală”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală Investiții nr. 163/ 21.01.2019;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 21/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 24/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 103/2012 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană "Zona centrală,,;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului General nr. 251/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții " Reabilitare Bulevardul Unirii de la Piața Constituției la Piața Unirii cu traversare la

J                                              1                                        J

strada George Georgescu ";

  • - Art. 18 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 1, art. 2 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. bj, lit. c), alin. (4) lit. e) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se declară de utilitate publică de interes local lucrările pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare Bulevardul Unirii de la Piața Constituției la Piața Unirii cu traversare la strada George Georgescu” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană ”Zona Centrală”.

(2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic Zonal - Piața Constituției - Antim - Bdul Unirii - Plan Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului General nr. 12/2006.

(3) Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică'4eIvjnteres local ” Reabilitare Bulevardul Unirii de la Piața Constituției la Piața Unirii cu-țraversarâ la ștrada George Georgescu”, potrivit planului de amplasament prevăzut înanexT          A

integrantă din prezenta hotărâre.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55

(4) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde pe care se execută lucrările aferente obiectivului de investiții de la alin. (1) și se modifică corespunzător Registrul Spațiilor Verzi al Municipiului București.

Art.2 Expropriatorul este Municipiul București. Aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului București va lua măsurile pentru pregătirea documentațiilor necesare declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea obiectivului de investiții ” Reabilitare Bulevardul Unirii de la Piața Constituției la Piața Unirii cu traversare la strada George Georgescu", ce vor fi supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.        p—-—


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Anca Daniela Raiciu q


SECRETAR

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 31.01.2019

Nr. 22

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1■-™~/ */ / *.

/ > / >


PiHRon^nir^ z Genrge-Mario KUIBUȘ


11 - 651


BENE FT IAR MUNEPIUL 3JCURE5 ~

DENUMIREA PROIECTULUI INDIVIDUAL 51 ADRESA:                       toavcdcadf i a

12 REABILITARE BD. UNIRII DE LA PIAȚA CONSTITUTIEILA PIAȚA UNIRII CU TRAVERSARE L STR. GEORGE GEORGESCU                         .                 i

amfya i a Pi AN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA - ZONA CENTRALA


COORDONATOR:

RE-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS

SEF DE PROIECT:

RE-ACT NOW STUDIO

MARIO GEORGE KUIBUS

RE-ACT NOW STUDIO

ÎNTOCMIT:

IITITLU PLANȘA:


PLAN DE

SITUAȚIE


I >*50


ZONA ’lKTERVftjT


A002J

SCARA:

1: 500 DATA. '

FEBRUARIE 2(


jf' ■ *’'• * .


■* -W.

TS


-r.


'•i.


■o ■


n./


V/7A


fZ//T


~7 ■"■ ■/ *"*■

\/h!dmto


fl'/g

"7®


r-02


O,*?

<6" i


iI-b'i


\

■\

o X


■!


ș J

»

!

î


©Z

ÂT3Z


hoz


7Z


r/T~i

W

'Zo


zz


fi


«i.


r„


-JZh


'TKZSg?


■a-

î ; •<"


/r//d

;t ,‘X/C ' '.■>


'l


i.


“•x*

■_

’ '7Z---ZZZ


.■«.

«U


Zfi


ti


. ■ .     .'. o - y/;
L • .       v.,. ...   *   . O ■*.// ’

-WTr-^Â      Z-

eo VA i\v» ^°5aia ® v>zz -y-< Wy^iiaPp m


l.BU1


•S


',<■

ilc

--EZH3MÂm-7— ■Zi—


Lr


_

Gaorgt -Mario KUIBUȘ


George-Me’-'c

KUIBUȘ


'fnEFICIAR: MUNICIPIUL BUCUREȘTI '


fe'KK                     PIATA U“ “ TRAVERSRE L

STR. GEORGE GEORGESCU_____x,„c ,,nD»iuX tomă rFNTRALĂ

fcNEXA LA PLAN

COORDONATOR:

>EF DE PROIECT:

NTOCMIT;.........


INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ - ZONA CENTRALĂ

MARIO GEORGE KUIBUS NARIO GEORGE KUIBUS OANA PURICE


„ Fjjfc i.~ _.-m1t

FAZA: CU.


LEGEbCA :

Zrcr d^^cț’!aZ șS pt-ANiHCA^E/q§| *■~rn\

NȚP>


TITLU PLANȘA:


PLAN DE SITUAȚIE


PLANS: lO SCARA;

1: 50 DATA;

FEBRUAR)