Hotărârea nr. 219/2019

HOTARAREnr. 219 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A BUNURILOR IMOBILE PODUL DE NUC SI IZVORUL EMINESCU AMPLASATE IN PARCUL CISMIGIU

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE privind transmiterea din administrarea Administrației MonumentelQfsi Patri în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a bunurilor imobile Podul de Nuc și Izvorul Eminescu amplasate în Parcul Cișmigiu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2548/12.04.2019, al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 1434/12.04.2019 și al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nr. 2036/18.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 75/23.04.2019, raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 6/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 233/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa nr. 2036 emisă de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**mW0MSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 sVapift^transmiterea din administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a bunurilor imobile Podul de Nuc și Izvorul Eminescu amplasate în Parcul Cișmigiu, în vederea includerii acestora în lista obiectivelor „Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru reabilitarea peisagistică a parcului Cișmigiu”.

Art.2 Bunurile Podul de Nuc și Izvorul Eminescu aparțin domeniului public al Municipiului București și se identifică conform planului anexă care face parte integrantă, din prezenta hotărâre.

Art.3 Predarea/primirea bunurilor imobile menționate la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București va inventaria bunurile precizate la art. 1 conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, iar Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic își va modifica evidențele în mod corespunzător.

Art.5 Operațiunile de modificare a cărții funciare privind înscrierea drepturilor conferite prin aplicarea prezentei hotărâri se vor face prin grija Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București

din data de 23.04.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciu

București, 23.04.2019

Nr. 219B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


H. BĂLCF-SCO » k              V..


PLAN TOPOGRAFIC CUPRINZIND AMPLASAMENTUL CORPULUI DE PROPRIETATE (intravilan)

SCARA 1:2000


UNIC1PIUL BUCUREȘTI

>mihadm. SECTOR 1 ifROKTA 179141


ifhHbilului:


</. REGINA ELISABETĂ WrJ6 JlȘMIGIU

QE^ÎNF^emastral al bunului imo


CONFORM CU O


Xflf


'Jr-


-I


(WW. WtSMrvW