Hotărârea nr. 218/2019

HOTARAREnr. 218 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 41/12.04.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA DRUMUL TABEREI NR. 53, BL R6, SC. 2, ET. 8, AP. 80, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂREromania2019.eu
privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 41/12.04.2019, situat în București, strada Drumul Taberei nr. 53, bl. R6, sc. 2, et. 8, ap. 80, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 6157.1/15.04.2019 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 72/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 230/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de Vacanță succesorală nr. 41/12.04.2019;

în conformitate cu prevederile:

Articolului 1138 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ari. 45 alin. (3), art.                  alin. (2) și art. 123 alin.

(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata^cu modificările și completările


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUC HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 41/12.04.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea/primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrației Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 23.04.2019

Nr. 218

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL

ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 41/12.04.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

' - -J ' ■ I

Cota de 1/2 din apartamentul compus din 2 (două) camere și dependințe cu o suprafață utilă de 47,96 mp, împreună cu o cotă indiviză de 1,03% din părțile și dependințele comune ale imobilului bloc și o cotă indiviză de 8,74 mp din terenul aferent apartamentului, aflat în folosință pe toată durata construcției.