Hotărârea nr. 217/2019

HOTARAREnr. 217 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 25/01.04.2019, SITUAT IN BUCURESTI, STRADA GEORGE ENESCU NR. 7, ET. 4, AP. 24, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


CONFORM CU ORIGINALUL I

L.

HOTĂRÂRE


privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunul&i-i vacanță succesorală nr. 25/01.04.2019, situat în București, strada George Enescu nr. 7, et. 4, ap. 24, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 3426.2/04.04.2019 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 71/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 229/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de Vacanță succesorală nr. 25/01.04.2019;

în conformitate cu prevederile:

Articolului 1138 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, repubteațăy>Jc^jfr^)dificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 25/01.04.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea/primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrației Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ'


Anca Daniela Raiciu

București, 23.04.2019


Nr. 217SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 25/01.04.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

Apartamentul cu nr. cadastral 25319-C1-U37, intabulat în CF nr. 253918-C1-U37, compus din 2 (două) camere de locuit și dependințe, având o suprafață utilă de 61 mp, împreună cu cota parte de 221/100 aferentă apartamentului din părțile și dependințele comune din imobilul-bloc în care acesta este situat, care prin natura și destinația lor sunt în proprietate comună și perpetuă a tuturor proprietarilor, și împreună cu dreptul de proprietate asupra cotei părți de 1151/100, respectiv suprafața indiviză de 11,51 mp, aferentă apartamentului din terenul situat sub construcție.