Hotărârea nr. 216/2019

HOTARAREnr. 216 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL DECIZIEI CIVILE NR. 3829A/16.10.2018, SITUAT IN BUCURESTI, BD. FERDINAND 1 NR. 141, BL. A, SC. 1, ET. 4, AP. 13, SECTOR 2 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>


I

i CONFORM CU ORIGINALUL

j

OIRECȚIA ASISTENTA TEHNICA Șl 5W;I ?*//

a—


HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului obiectul Deciziei civile nr. 3829A/16.10.2018, situat în curești, Bd . Ferdinand I nr. 141, bl. A, sc. 1, et. 4, ap. 13, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 5096.2/04.04.2019 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 70/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 228/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Decizia civilă nr. 3829A/16.10.2018 a Tribunalului București, Secția a IV-a civilă;

în conformitate cu prevederile:

Articolului 1138 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/26.07.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Deciziei civile nr. 3829A/16.10.2018, situat în București, Bd . Ferdinand I nr. 141, bl. A, sc. 1, et. 4, ap. 13, sector 2.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea/primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va

suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1. Art.5 Direcțiile din cadrul apa

Municipiului București, Administrația

Seismic și Comisia de reprezentare a


ecialitate al Primarului General Consolidarea Clădirilor cu Risc ti în fata cabinetelor no


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, se pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Anca Daniela RaiciuAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir


București, 23.04.2019

Nr. 216

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro