Hotărârea nr. 215/2019

HOTARAREnr. 215 din 2019-04-23 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 12/07.03.2019, SITUAT IN BUCURESTI, CALEA PLEVNEI NR. 44, BL. A, SC. B, ET. 5, AP. 61, SECTOR 1 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC


privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 12/07.03.2019, situat în București, Calea Plevnei nr. 44, bl. A, sc. B, et. 5, ap. 61, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 7184/07.03.2019 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 69/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 227/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de Vacanță succesorală nr. 12/07.03.2019;

în conformitate cu prevederile:

Articolului 1138 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 12/07.03.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea/primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.4 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțiile din cadrul apara Municipiului București, Administrația Seismic și Comisia de reprezentare a


„ specialitate al Primarului General al ic^aîâ țru Consolidarea Clădirilor cu Risc Mutești în fața cabinetelor notariale/


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bupentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 23.04.2019.

ședința ordinară a Consiliului General al


București, 23.04.2019

Nr. 215B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


\n

Anexa 1DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 12/07.03.2019

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Calea Plevnei

nr. 44, bl. A, sc. B, et. 5,

ap. 61, sector 1.

Apartament compus din 2 (două) camere de locuit și dependințe (vestibul, cămară, bucătărie oficiu, debara, baie, balcon), în suprafață utilă de 45,33 mp și în suprafață construită de 64,82 mp, împreună cu cota indiviză de 1,15% din părțile de folosință comună ale imobilului, precum și cota indiviză din dreptul de folosință a terenului aferent în suprafață de 7,77 mp atribuit pe durata existenței construcției prin Decizia nr. 599/15.04.1974 a Consiliului Popular Sector 7 - Comitetul Executiv.