Hotărârea nr. 214/2019

HOTARAREnr. 214 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA, SITUAT LA ADRESA CALEA MOSILOR NR. 134, SECTOR 2, BUCURESTI, NR. CADASTRAL 208210, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL AFERENTE PROIECTULUI DE UTILITATE PUBLICA" SPATIUL CULTURAL MUNICIPAL"

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.euCONFORM


H O T Ă R Ă privind declanșarea procedurii de expropri

aflat în proprietate privată, situat la adresa Calea Moșilor nr. 134, sector 2, București, nr. cadastral 208210, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local aferente proiectului de utilitate publică „Spațiul Cultural Municipal”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1391/17.04.2019, al Direcției Patrimoniu și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2187/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 68/23.04.2019, raportul Comisiei cultură și culte nr. 16/22.04.2019 și raportul Comisiei Juridice și de disciplină nr. 226/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

Adresa nr.15441/17.04.2019 transmisă de Direcția Control din cadru! Direcției Generale de Poliție Locală și Control;

adresa Direcției Cultură, învățământ, Turism nr.2161/17.04.2019;

Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 100/Ex/2019 privind inițierea procedurii de expropriere, emis în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

Art. 2 alin. (1) lit. m), alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 4 alin. (2), (5) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilului-monument istoric aflat în proprietate privată, compus din construcții în suprafață totală de 977,70 mp și teren în suprafață de 1.538 mp, situat la adresa Calea Moșilor nr. 134, sector 2, București, nr. cadastral 208210, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local, expropriator fiind Municipiul București, conform planului prevăzut la anexa nr.              .a nr. 2.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imo  privată, compus din construcții în suprafață totală de 97/7/0


ft^ric aflat în proprietate

- 538 mp,B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, Româ menționat la art. 1, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, în valoare de 5.682.410,81 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Suma prevăzută la art. 2 al prezentei hotărâri se virează în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Anca Daniela Raiciu


București, 23.04.2019

Nr. 214


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

208210

1538 mp

Calea Moșilor nr. 134, Sector 2, București

Nr. Cartea Funciară

208210

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

%

Sector 2


Nr.

Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[mJ

1

326891.818

588581.433

14.16

2

326898.399

588593.971

3.65

3

326900.095

588597.203

10.30

I 4

326905.049

588606.238

3.35

“|”5

326906 694

588609.161

14.19

6

326913.633

588621.537

14 17

7

326900.125

588625.813

5.98

8

326894.392

588627.530

13.37

9

326881.601

588631 433

10 07

10

326871.965

588634.370

5.89

11

326870 248

588628.738

3.13

12

326873.234

588627.803

3.56

13

326872.187

588624.399

3.22

14

326869.092

588625.294

3 40

15

326868 016

588622.069

4.34

16

326872.129

588620.689

3.59

17

326870.783

588617.365

6.21

18

326864.668

588618.425

6.93

19

326860 930

588612.594

4.86

20

326857 851

588608.829

0.36

21

326857.640

588608.540

43.62

S =

538 mp


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

1538

Imobil compus din teren si construcții

Total

1538

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

310.82

Construcție locuințe

C2

CL

221.56

Construcție locuințe

C3

CL

71.01

Construcție locuințe

C4

CL

277.05

Construcție locuințe

C5

CL

70.69

Construcție locuințe

C6

CL

26.57

Construcție locuințe

Total

977.70-TOPCXS.R.L. ătuțș și ^împilaANEXA 2


Tabel cu situația imobilului de la adresa Calea Moșilor nr. 134, sector 2, București, nr. cadastral 208210 afectat de expropriere in proiectul de utilitate publica "Spațiul Cultural Municipal”


Nr. Crt.

Nume Proprietar

Adresa

Nr. cadastral

Suprafața teren [mp]

Suprafața Construita [mp]

Valoare teren (lei)

Valoare totala - construcții (lei)

Valoare totala expropiere -(construcții + teren) Lei

Valoare totala expropiere -(construcții + teren) Euro

1

Solacolu Teodora-Emilia, Solacolu Bucur-Cristian, Solacolu Cornelia-lleana, Solacolu Tudor-Constantin, Solacolu Ion Alexandra

Calea Moșilor nr.

134

208210

1.538

C1 = 310,82

C2 = 221,56

C3 = 71,01

C4 = 277,05

C5 = 70,69

C6 = 26,57

4.471.719,00 lei

1.210.691,80 lei

5.682.410,81 lei

1.196.095,56 €

Suprafețe totale TEREN si CONSTRUCȚII propuse spre expropriere (mp)

1.538

977,70

4.471.719,00 lei

1.210.691,80 lei

5.682.410,81 lei

1.196.095,56 €

A se vedea Ipotezele speciale de mai jos :

Curs BNR la 05 aprilie 2019

4,7508 lei


ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor propuse pentru exproprierea imobilului de la adresa Calea Mosilorjnr. 1 utilitate publica "Spațiul Cultural Municipal”


Anexa 2 - EVALUARE - este efectuata in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:


1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan ocupat de construcții (Vtoc).


2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite., sector 2, București, nr. cadastral 208210, in proiectul de3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor intoc\nite pe zonările furnizate de.Grila notariala 2019-------------

./i/___

o'/O g V» * //j

.^pjjefeJe/rrotarilor publici pentru anul 2019, si anume


4. S-a avut in vedere « Studiului de Piața pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare in București » realizat de EURO EXPERT SRL pentru Cambra Notarii5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor reies din extrasul de carte funciara nr. 20138 din 27.03.20196. Din extrasul de Carte Funciara 20138 din 27.03.2019, rezulta ca terenul aferent imobilului este detinut in folosința speciala. In evaluare se analizeaza dreptul de proprietate deplin. Astfel, dreptul de proprietate asupra terenului se va reanaliza la efectuarea raportului de evaluare final.


7. Imobilul se afla pe lista imobilelor expertizate tehnic, incadrate in categoria de urgenta U1 (poziția 972).


8. Asa cum reiese si din extrasul de carte funciara, clădirea se afla intr-o stare extrem de avansata de degradare (RUINA). Din acest motiv, inșp


gctuat la exterior, la o distanta sigura de clădire.


9. Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluării punctuale, valorile pot fi altele, depinzând de Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice ale proprietății si de drepturile de propriefjbțg.efîbpcfruLnivel in parte (subsol, calitatea si tipul finisajelor si