Hotărârea nr. 213/2019

HOTARAREnr. 213 din 2019-04-23 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE CIRCA 3751,39 MP, SITUAT IN BUCURESTI, INTRAREA NAVIGATORILOR, NR. 8, SECTOR 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 3591/05.03.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 67/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 225/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 2044/28.02.2019 emisă de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București;

în conformitate cu prevederile:

art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București, imobilul - teren în suprafață de circa 3751,39 mp, situat în București, Intrarea Navigatorilor, nr. 8, Sector 1, imobil ce se identifică conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se transmite în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 Imobilul va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Art.4 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, se va modifica în mod corespunzător.

Art.5 Imobilul prevăzut la art. 1, se va înscrie în cartea funciară specială a Municipiului București.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Anca Daniela Raicio

București, 23.04.2019

Nr. 213


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.rosas»--

sjw

Sfî’-J

isi isa i SS3J | »3®a

■''“x

'ța.iss asess 35SS5I i-_:a ss :wm m îs shsî.’h SJHi-iJI ass'iis «as»» ssars ai agi a

■Șl.'

:_jj

B5

SH ®î 3!

59

lll *’ tU * te-lB

aSâ'^r «asm a«MF.s MMBFR JS32ES R9>K*« : ifcfH s» 8

■jj isi S! s: as »l ss

ffli

nas»n

8îSS3 1 ®'33)38

Si

W4

BS

gj ș ■ isw .istf .;;•) riTiș 1-»

./JT.i i :i .1 ■33Tm 1 •.;ia        ■ r

;;■»£) r: -i i i

:< 4 ■ 1

*Ștg^'.’4 ’t ■ ■’j .,;< >

-i S 1 ! 1 1 ■> J ',11115

; i •■ "’1 4 'i.'l.l T1T

- 'ii •I J 1

, •." 1 »U- V \"11 n' u-i . ‘par-r n .-I i ~yi

.r.rt";

‘r:i

■;■■> > .■ : I < -

i; >.]■.(

iii • iWi-.i.t i î 3'ÎS il

VLH’-

) i ! i 1 i ' i : !

•3 î <1 !7‘

I —    y

! > . 1 j

).! ' V 1*1 . .

1 -i T’iT

3WJ 11 ■ <■ • ';■; >■

,ni-ni 'îi-; i ■:• i :•■ T i ’; ’

■ i :i i ) ; ! i ••'i . y- ii i (-ii i : t i i i ?â.•■! ;-; jJ : i iUMaȘMahb.m

..t i

■•■•; ;: i •; i;t •> 1

J.4J ii

Inqf lin “ i > f : i « r;

: fr: ■ ; r-

fes

:i •')

’H in~i ■’■' i

) j i î

• -rn n •i-ra ■

J 11 ’

7:!-i'1 1 iii .i'7 J.

'11

7 V:'! <

1 • t • ;•

' ! • ' .1 i ' ■ u ’i i J ■ ' 7 î 21 <- ii . 4'1:1., • ;-> (

P . -.     |        ■