Hotărârea nr. 212/2019

HOTARAREnr. 212 din 2019-04-23 PRIVIND IMPETERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, IMOBILUL SITUAT IN ALEEA CICEU NR. 7A, SECTOR 4

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

’.r

(

i CONFORM CU ORIGINALUL


romania2019.eu

-----

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului            ioneze pentru și în numele

municipiului București, imobilul situat în Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 4765/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 66/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 224/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea nr. 46/2019 adoptată de către Consiliul Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2), lit. f), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 4 să achiziționeze în numele și pentru municipiul București, terenul situat în Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4, ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta.hotărâre,.în vederea amenajării unui spațiu verde cu dotări pentru activități de divertisment.

Art.2 Terenul achiziționat prevăzut la art. 1 se declară ca bun ce aparține domeniului public al municipiului București și va fi administrat de către Consiliul Local al Sectorului 4, iar schimbarea destinației atrage după sine revocarea dreptului de administrare.

Art.3 Bunul menționat la art. 1 va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.5 Documentația cadastrală va fi întocmită pe baza datelor și a documentelor deținute de către Consiliul Local al Sectorului 4, în numele municipiului București.

Art.6 Consiliul Local Sector 4 are obligația ca în termen de 15 zile de la finalizarea operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comunice Consiliului General al Municipiului București documentele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu bunurile menționate la art. 1.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

4. iicwfb % mm.a9.to3

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4^


ANCEI

V.rMU * »rirtvv>.» •St s.i » n r 11 ■>; n unrrtn iwn»î|Hfc»


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 200434 București Sectorului'


A. Partea I. Descrierea imobil


TEREN Intravilan


23564

io

. 04

2019Adresa: Loc. București Sectorul 4, Str Ciceu, Alee, Nr. 7A, Jud, București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

200434

2.536

teren in proprietate

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

204186 / 27/03/2008

Contract Vanzare-Cumparare nr. 432, din 25/03/2008 emis de BNP ILIESCU DAN;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin CUMPĂRARE, cota actuala 1/1

Al

1) SC EASTERN KRONSTADT SRL


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

200434

2.536

teren in proprietate

—      /ă T .V

este

de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL


Date referitoare la teren


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecțj

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•* (m)

1

2

23.663

2

3

30.172

3

4

47.158

4

5

29.392

5

6

17.841

6

7

4.112


Document care conține d


Pagina 2 din 3


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.536

-

-

-

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<« (m)

7

8

4.896

8

9

3.413

9

10

31.802

10

1

6.488


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

10/04/2019, 10:53

CONFORM CU ORIGINALUL


Formular versiunea 1.1