Hotărârea nr. 211/2019

HOTARAREnr. 211 din 2019-04-23 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CONSTRUCTIILOR C11 SI C12 SITUATE IN BULEVARDUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 12, SECTOR 3, IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a construcțiilor C11 și C12 situate în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, în vederea casării și demolării

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 5712/11.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 65/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 223/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea nr. 181/2018 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 3 si Avizul conform nr. 8370/2019 emis de către Ministerul Educației >                                                                                                                                                                                                                                                                               J

Naționale;

In conformitate cu prevederile:

  • - Art. 10 alin. (2) și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

  • - Art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă trecerea construcțiilor C11 și C12 ce fac parte din Liceul Anghel Saligny situat în Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 13, sector 3, clădiri înscrise în cartea funciară nr. 212952 din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, demolării, valorificării și ulterior pentru realizarea unei construcții noi cu destinația de grădiniță.

(2) Bunurile prevăzute la art. 1, alin. (1) se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa la Hotărârea Consili ierreral al Municipiului București nr. V/

168/2008 se modifică în mod corespunzător. Art.3 Schimbarea destinației atr^ge/lu^ăB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector

Art.4 Scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea si valorificarea va fi adusă la

9                  ’                                    J                                                  9

îndeplinire de către Consiliul Local al Sectorului 3, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guverului nr. 112/2000.

9

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir


București, 23.04.2019

Nr. 211B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro
ANCPL

uiw

B i. 4.’A *•’ 1-A i

flRegistrator: TUDOR BRATICEVICI

Asupra cererii introduse de CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 domiciliat in - privind Actualizarea informații tehnice in cartea funciara, in baza:

-Act Administrativ nr.2438252/25-09-2018 emis de Primăria Sector 3 București;


fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța interna nr.1286200/27-09-2018 in suma de 300

pentru serviciul avand codul 251M, 262

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere


DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

  • - imobilul cu nr. cadastral 212952, înscris in cartea funciara 212952 UAT București Sectorul 3 avand proprietarii: MUNICIPIUL BUCUREȘTI in cota de 1/1 de sub B.2, ;

  • - se notează actualizarea informațiilor tehnice, ca urmare a desființării construcției C.8?asupra A.l, Al.l, Al.2, Al.3, Al.4, Al.5, Al.6, Al.7, Al.9, A1.10, Al.11, Al.12, Al.13, Al.14 sub B.4 din cartea funciara 212952 UAT București Sectorul 3;


Prezenta se va comunica părților:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

NE1CU ANDREI COSTIN
*) Cu drept de reexaminare in t e\de 15 zile de la comunicare, care se depune la Bir Cadastru si Publicitate Imobilia/a Sectarul 3, se inscrie in cartea funciara si se solution către registratorul-sef

Data soluționării,


13-11-2018


(ÎSTTC^K)PLAN DE AMPLASAMENT$1 DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000

Număr cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului:

212952

19528 mp

bulevardul Nicolae Grigorescu nr,12, sector 3, mun. București.

Carte Funciară nr.

212952

UAT

sector 3* 0? rJ,n 0d,ni el ANCPI

iWO’jL...................


Jmobil împrejmuircu gard din beton, metalic sau de plasă. Intre oct.

43-1 -î-l^leste împrej. cu retragere pentru acces. între pct. 5-6-7-SCI £2


corectitudin corespon


urda teren, ieixbdastrale ți


l.jceu~ P+2F7zuJjrie, an constr. 1967.

l-iceii ~P+2~E, zidărie. an constr. 1967~

_ Ticeu,~~Sp+P+2E7zid§ne, an constr, 176'7,

Sală de s'pbrLParter, struct. metalica și zidărie, an constr. 2004~ _ __       _ Intrare cleviȚparter, zidărie. ~

___"Ateliere. Parter, zidărie, an constr. 1960~ PostTrafo, zidărie.

Magazie. Parter, str tct. tnetalică'șrzîdăfiei __________ Glîeîîa. Parter, zidărie. ................

Ateliere, Parter, zidărie, un constr 19607"


I Confirm introducerea iffl atribuiiiăg


Ufcbaza.dedate integrală șj