Hotărârea nr. 210/2019

HOTARAREnr. 210 din 2019-04-23 PRIVIND DECLARAREA CA BUN CE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STRADA MAGURICEA NR. 20A, SECTOR 1, PRECUM SI IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA EFECTUEZE TOATE OPERATIUNILE PENTRU DEZMEMBRAREA CADASTRALA A ACESTUIA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


l——”   ’

I CONFORM CU ORIGIN j


HOTĂRÂRE

privind declararea ca bun ce aparține domeniului public al Tnunicipiului București a imobilului proprietate a Municipiului București, situat în strada Măguricea nr. 20A, sector 1, precum și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să efectueze toate operațiunile pentru dezmembrarea cadastrală a acestuia

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15702/29.11.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 64/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 222/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București; Luând în considerare :

  • - avizul conform nr. 11378/2018 emis de Ministerul Educației și Cercetării;

  • - adresa nr. 1856/2017 a Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților

J                                    J                                                 »                                                                                             »                              J

Sanitare Publice Sector 1;

  • - adresa nr. N 36075/2018 emisă de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul Primăriei Sectorului 1;

  • - Hotărârea nr. 227/2017, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 223/2018 adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 1 cu Nota de rectificare a erorilor materiale;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

  • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 ( privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București imobilul situat în strada Măguricea nr. 20A, sector 1, înscris în cartea funciară nr. 230411.

Art.2 Se împuternicește Consiliul Local Sector 1 București să efectueze toate operațiunile necesare pentru dezmembrarea cadastrală a imobilului proprietate publică a Municipiului București situat în strada Măguricea nr. 20A, sector 1, în trei loturi, respectiv:

  • - Lotul 1 în suprafață măsurată de 1172 m.p. în vederea desfășurării activităților de învățământ de către Școala Gimnazială Herăstrău situată în strada Borșa nr.27, sector 1;

  • - Lotul 2 în suprafață măsurată de 488 m.p. cu destinația de loc de joacă;

  • - Lotul 3 în suprafață măsurată de 889 m.p. cu destinație de piață agroalimentară. Art.3 Lotul 1 va fi alipit

Școala Gimnazială Herăstrău


Art.4 Loturile menționate la art. 1 se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Lotul 1, lotul 2 și lotul 3 rămân în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.6 Schimbarea destinației celor trei loturi atrage după sine abrogarea prezentei hotărâri.                          -   .

Art.7 Administratorul loturilor 1, 2 și 3 va inventaria bunurile conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela RaiciuBucurești, 23.04.2019

Nr. 210


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


Pian de amplasament si delimitare a cu propunerea de dezlipire


--- - ——---

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

230411

S = 2549 mp

Cartea Funciarâmr.

230411

Adresa Imobilului


Mun. București,Sector


^ADMINISTRAȚIA^


Situația actuala

Situația Viitoare

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

230411

A" f 2549 3/

■ -7^

C‘izvvC jrHjr-*

1 *

Intravilan curți construcții

1172

1Cc

Lot 1, Curți construcții

488

2Cc

Lot 2, Curți construcții

889

3Cc

Lot 3, Curți construcții

Total

254V2

.Xll r'

2549

- x
Numele si prenumele executantului: S.C. ReGelCAD S.R.L/prin iog; Talpeand \larian


Semnătură si stampila:


^CpTl


i •ț