Hotărârea nr. 209/2019

HOTARAREnr. 209 din 2019-04-23 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PIETELOR SECTOR 2 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A SPATIULUI SITUAT LA SUBSOLUL HALEI TERMINAL OBOR DIN STRADA ZIDURI MOSI NR. 4, SECTOR 2

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 îrTadministrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spațiului situat la subsolul Haleî Terminal Obor din strada Ziduri Moși nn 4, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 3569/02.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 63/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 221/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 38/2019 și adresa nr. 271/ 13.03.2019 emisă de Administrația Piețelor sector 2;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

L

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă trecerea din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spațiului cu altă destinație situat la subsolul Halei Terminal Obor din strada Ziduri Moși nr. 4, sector 2, în vederea reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea activităților și gestionarea situațiilor de urgență.

(2) Spațiul se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Reabilitarea și amenajarea spațiului menționat la art. 1 vor fi suportate din bugetul Consiliului Local al Sectorului 2.

Art.3 Bunul imobil Hala Terminal Obor aparține domeniului public al municipiului București. Art.4 Schimbarea destinației spațiului atrage după sine abrogarea prezentei hotărâri.

Art.5 Predarea - primirea spațiului precizat la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Administrația Piețelor Sector 2 și Consiliul Local al Sectorului 2 în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.6 Consiliul Local al Sectorului 2 va inventaria spațiul menționat la art.1 conform listei f       anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.7 Operațiunile de modificare a cărții funciare privind înscrierea drepturilor conferite prin aplicarea prezentei hotărâri se vor face prin grija Consiliului Local al Sectorului 2.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,București, 23.04.2019

Nr. 209SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

CONFORM CU ORIGINALUL

L___