Hotărârea nr. 208/2019

HOTARAREnr. 208 din 2019-04-23 PENTRU APROBAREA AMPLASAMENTULUI, IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARCAJ AUTO SUBTERAN DE RESEDINTA CU 3S IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR. 46, STRADA SLT. STANESCU GHEORGHE NR. 2, SECTOR 2, PARCARE CE FACE PARTE DIN OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM RUTIER CU LINII DE TRAMVAI PE SOSEAUA PANTELIMON SI SOSEAUA IANCULUI" SI A UNEI SALI DE SPORT DEASUPRA PARCAJULUI

CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu


P<«w4rfo atxnânM ta CcraM ttatrt Etocoonopentru aprobarea amplasamentului, în veaerearealizării unui parcaj auto subteran de reședință cu 3S în incinta Școlii Gimnaziale nr. 46, strada Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, parcare ce face parte din obiectivul de investiții ” Reabilitare Sistem Rutier cu Linii de Tramvai pe Șoseaua Pantelimon și Șoseaua lancului” și a unei săli de sport deasupra parcajului

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală Infrastructură - Direcția Urmărire Lucrări Mari Infrastructură nr. 738/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 47/22.04.2019, Comisiei patrimoniu nr. 62/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 220/ 22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere Adresa Direcției Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 nr. 7475R/26.09.2019, adresa Ministerului Educației Naționale nr. 24633/ 25.01.2017 și Certificatul de urbanism nr. 604/58S/11.05.2016;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 1,6 și 11 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă amplasamentul în vederea realizării unui parcaj auto subteran de reședință cu 3S sub terenul de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 46, strada Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, parcare ce face parte din obiectivul de investiții "Reabilitare Sistem Rutier cu Linii de Tramvai pe Șoseaua Pantelimon și Șoseaua lancului”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă realizarea într-o etapă următoare a unei săli de sport deasupra parcajului auto, după elaborarea unui studiu de fezabilitate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Anca Daniel? OqW"București, 23.04.2ui» Nr. 208

SECRETAR GENERAL CUREȘTI, mfirMODIFICARE P-U.D. STR. SLT. STANESCU GF 1.. PENTRU INCLUDERE SALA DE SPORT IN FAZA 2 yzi”                i r "i~

< —


I ȘCOALA GENERALA

NR. 46


Str. SltStanescu Gheorghe, nr.2l nr. cad. 213294


ELEVI


■ ACCES PUBLIC


SALASPORT+ PARCAJ SUBTERAN 3S+P


BLOC 102

QțSÎVSÎB


LEGENDA:

BEfilMJTEtlNlc

LIMITE


PLAN QE SITUAȚIE FAZA 2

■/La/exA-

CIRCULAȚII
STAREA TEHNICA A CLĂDIRILOR


1 CONSTRUCȚII OE LOCUIT [     " |BILANȚ TERITORIAL faza 1JM

ACCES AUTO


ACCES PIETONUL


PARCARl


SPATII VERZI PESTE PLACA SUBSOL 1


1.1 Suprafața teren (aprox.)

= S082 mp

17.4%

A

SuprafaU-cqnstrulta la sol

’Ww - -

«1060mp

3.

-Swrdrau dcslasurata

• 31B0mp

^u'jfc’Sftrta teren amenajat i25; 8 ij țj’Jgi^*renurl »POrtX»P«”<)


5.

.ii .T.tron nwunpnatat

JL1________________.___________________

Procent de ocupare al terenului (P.O.T.)

Coeficient de utilizare ■ terenului (C.U.T.) =0.52


BILANȚ TERITORIAL-situația propusa faza 2 MUNiCîPit.i       ;n

■ ’ eMZ'mp


Suprafața cțtjsfastlfara ; ; Suprafața Teren amenajâf (ap<px.i

'A


Procent deocupare al«yț/ujiul (P.O.Tji la^ar-? Covflcicni dț u(iliki?e‘a terenuluiIc.^fTjHîâ

Pentru acest imobil Sd ob.tinut certjftcqtul

din 11.05.2016 si s-a aprobat Mantii tirbanWc’tfe detaliu Str. SltStanescu Gheorghenr.2;sector2. avtztetfiicnK82CA7/3din22.09.2016 aprobat prin Hotararea nr. 207J2t1 1.2016 a Consiliului Local al Sectorului 2.

Prin documentația PUD avizata se propune construirea unui parcai de reședința subteran 3S pe zona terenului de sport existent, cu refacerea terenului de sport peste planseul subsolului 1.

Se propune includerea in faza 2 a construirii unei săli de sport regim de inaltime parter pe amprenta terenului de sportLOCLMN COLECT P«IO

VERIFICATOR

n" ~         i

V.                     ‘

w ud

VERICATOR/EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXP6RTIZA?tRlOATA^^     /

2

BIROU DE ARHITE

R

S

CTURA PINI

CJ40/4135/2003CU ir Ltortda nr 5. Buc

IL1E SRL

i R015312022

zxesb. wctor 2

Beneficiar ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI RtlBLIC SECTOR>2. BUCUREȘTI « cu sediul in București, Sos. Electronicii, nr. 44

iproiect nr

231/2016

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

1/500

Titlu prwct:

MOOifICARE P.U0 STR SLT STANESCUGHEORGHE NR2. SECTOR 3. BUCUREȘTI PENTRU INCLUDERE SALA 06 SPORT IN FAZA 2

Faza:

CU

SEF PROIECT

PROIECTAT

' Data:

03.2017

Titlu planșa:

Planșa nr:

A01

PLAN DE SITUAȚIE FAZA 2

DESENAT