Hotărârea nr. 207/2019

HOTARAREnr. 207 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNIIPIULUI BUCURESTI NR. 144/11.03.2019 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA SI GESTIONAREA CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC A UNUI NUMAR DE 45 DE LOCUINTE DE NECESITATE DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE


O/Recr *Î-C\. rc^TA PCI! șs IS

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Munici^rntuf București nr. 144/11.03.2019 privind transmiterea în administrarea și gestionarea către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unui număr de 45 de locuințe de necesitate de la Administrația Fondului Imobiliar


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Investiții nr. 1381/17.04.2019, Direcției Patrimoniu nr. 6338/17.04.2019, Administrației Fondului Imobiliar nr. 20456/15.04.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2960/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 61/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 219/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii C.G.M.B. nr. 368/2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București;

  • - Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Hotărârii C.G.M.B. nr. 144/11.03.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Titlul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 144/11.03.2019 se modifică după cum urmează: "Hotărâre privind transmiterea în administrarea și gestionarea către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unui număr de 27 locuințe de necesitate, de la Administrația Fondului Imobiliar".

Art.lI Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.1 Se transmit către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic un număr de 27 locuințe de necesitate situate în sectoarele 1,2,3,4,5 și 6 de la Administrația Fondului Imobiliar, conform anexei la prezenta hotărâre, locuințe care vor fi utilizate pentru relocarea propriei

utilizate pentru relocarea propriețanro^o intervenție-consolidare, conform ^mspfeițiik măsuri pentru reducerea riscu/i s/fsi completările ulterioare."


?adlor din imobilele supuse lucrărilor de Ișty^Je din Ordonanța nr. 20/1994 privind \cdrtatrucțiilor existente, cu modificările și < \      \\                                                                        i ’


lesa

o I

oEl

MW


Art.lll. Anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 144/11.03.2019 se modifică conform anexei xare face parte din prezenta hotărâre.

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 144/11.03.2019 rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Administrația Fondului Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEQINȚÂBucurești, 23.04.2019

Nr. 207’
ANEXA LA


H.C.G.M.B Nr.Compozitorilor)


Camil Ressu (fost Ion Șulea)


Doamna Ghica (fost Gherase


exclusiv


exclusiv


exclusiv


£ x în „ - £ R o o m Q


ADMINISTRAȚIA^)


Tip locuință/ Modalitatea de intrare în evidența/ administrarea AFI


Tip proprietate


poziția din lista anexă la HCGMB nr.186/2008 (v. volum 1 )


Observații


succesiune vacantă HCGMB nr.61/27.03.2014

locuință de necesitate, conform HCGMB nr. 418/26 07 2018


domeniul privat al Municipiului

BucureștiDPG

140/22.01.2019-relocat din Kogalniceanu nr.30, sector 5. proprietar

Nu s-a prezentat pentru definitivarea contractului


succesiune vacantă HCGMB nr.165/

01.08.2016 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018


domeniul privat al Municipiului

Bucureștistare bună


succesiune vacantă HCGMB 224/19.04.2018

locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018


domeniul privat al Municipiului

București


succesiune vacantă HCGMB nr.416/26.07.201 8 locuință de necesitate, 'Conform HCGMB nr.

. «PI8/26.07.2018

-

C^uccesiune *'Xedântă HCGMB ^<>^81/22.02.2018 locuință de necesitate, conform HCGMB

nr.

418/26.07.2018


domeniul privat al Municipiului

Bucureștitransmis la DSLAD necesită lucrări de igenizare și salubrizare Face obiectul HCGMB nr.25/31.01.2019


necesită lucrări de salubrizare și igienizare Face obiectul H.C.G.M.B.

nr.25/31.01.2019transmis la DSLAD necesită lucrări de salubrizare și igienizare Face obiectul HCGMB nr.25/31.01.2019Drumul Taberei


921897


921640


Cotă indiviză apartamentexclusiv


Grigore C.Moisil (fost Prelungirea Maica Domnului)


luliu Maniu (fost Păcii)


Jean Steriadi (fost Ion Șulea)


Lt.Sachelarie Visarion


exclusiv


exclusiv


nu este înscrisă cota în HCGMB nr.321/ 3110 2016


exclusiv


exclusiv


Tip locuință/ Modalitatea de intrare în evidența/ administrarea AFI


Tip proprietate


Observații


succesiune vacantă HCGMB nr 314/19.07.201 7 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018


succesiune vacantă HCGMB nr.414/26.07.201

8 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07 2018


succesiune vacantă HCGMB nr.519/31.10.201 7 locuință de necesitate, conform HCGMB

nr.

418/26.07.2018


succesiune vacantă HCGMB nr.867/12.12.201 8 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018 succesiune vacantă HCGMB nr.321/

31.10.2016 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

, 418/26.07.2018


succesiune ivacantă HCGMB yir.767/22.11.201 ' 8        locuință

de necesitate, conform HCGMB

nr.

418/26.07.2018


domeniul privat al Municipiului

Bucureștitransmis la DSLAD necesită lucrări de salubrizare și igienizare Face obiectul HCGMB nr.25/31.01.2019


domeniul privat al Municipiului

Bucureștinecesită lucrări de salubrizare și igienizare Face obiectul H.C.G.M.B.

nr.25/31.01.2019


domeniul privat al Municipiului

Bucureștitransmis la DSLAD/ necesita lucrări de igienizare și salubrizare, Face obiectul HCGMB nr.25/31.01.2019


domeniul privat al Municipiului

Bucureștinecesita lucrării de salubrizare și igienizare


domeniul privat al Municipiului

București


nu este înscrisă cota în HCGMB nr.52/

31 03 2015


nu este înscrisă cota în HCGMB nr.56/

28 02 2017


nu este înscrisă cota în HCGMB nr.80/

22 02 2018


922890


921820


Străduinței


Tineretului y


exclusiv


exclusiv


exclusiv


exclusiv


Spațiu liber


nu este înscrisă cota în HCGMB nr.626/ 26 09 2018


exclusiv


exclusiv

Tip locuință/ Modalitatea de intrare în evidența/ administrarea AFITip proprietate


Observații


suprafața desfășurat.


succesiune vacantă HCGMB nr.52/31.03.2015

locuință de necesitate, conform HCGMB nr. 418/26.07.2018


domeniul privat al Municipiului

BucureștiDPG

138/22.01.2019-relocat din

Kogalniceanu 30, proprietar Nu s-a prezentat pentru definitivarea contractului


succesiune vacantă HCGMB nr.56/28.02.2017 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018


t succesiune Iacantă HCGMB r.223/19.04.201

3 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

18/26^7.2018


succesiune văcantă HCGMB 80/22.02.2018 locuință de necesitate, cdnform HCGMB nr.

18/26.07.2018


succesiune vacantă HCGMB nr.268/30.06.201

7 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018


succesiune ^vacantă HCGMB W.415/26.07.201 locuință de necesitate,


domeniul privat al Municipiului

Bucureștitransmis la SSLAD necesita lucrări de igienizare și salubrizare,


domeniul privat al Municipiului

Bucureștitransmis la DSLAD/ necesita lucrări de igienizare și salubrizare, Face obiectul HCGMB nr.25/31.01.2019


domeniul privat al Municipiului

București

necesita lucrării de salubrizare și igienizare Face obiectul H.C.G.M.B.

nr.25/31.01.2019


succesiune vacantă


transmis la DSLAD necesita lucrării de salubrizare și igienizare Face obiectul H.C.G.M.B.

nr.25/31.01.2019f.Tip locuință/ Modalitatea de intrare în evidența/ administrarea AFI succesiune vacantă HCGMB nr.82/22.02.2018 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.2018 succesiune vacantă HCGMB nr.417/26.07.201

8 locuință de necesitate, conform HCGMB nr.

418/26.07.20’8


locuință de necesitate HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD HCGMB nr.81/2016, respectiv HCGMB 54/2016 prin Oficiul 7


locuință de necesitate HCGMB nr.236/2()05 preluare SSLAD HCGMB nr.81/2016, respectiv HCGMB 54/2016 prin Oficiul 7

locuință de necesitate HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD HCGMB nr.81/2016, respectiv HCGMB 54/2016 prin Oficiul 7

locuință de necesitate HCGMB nr.236/2005


r \ preluare SSLAD \ HCGMB


nr.81/2016, ispectiv HCGMB 54/2016 prin Oficiul 7


Tip proprietate


domeniul privat al Municipiului București Face obiectul H.C.G.M.B. nr 25/31 01.20 19

domeniul privat al Municipiului

București Face obiectul H.C.G.M.B. nr.25/31.01.20 19


domeniul public al Municipiului

București


domeniul public al Municipiului

București


domeniul public al Municipiului

București


domeniul public al Municipiului

București


poziția din lista anexă la HCGMB nr.186/2008 (v. volum 1 )
Observații


transmis la DSLAD necesita lucrării de salubrizare și igienizare Face obiectul H.C.G.M.B.

nr.25/31.01.2019


necesita lucrării de salubrizare și igienizare Face obiectul H.C.G.M.B.

nr.25/31 01.2019cotele calculate în funcție de suprafața totala a celor 10 ap. cotă PMB =493,32 m.p., căreia li corespunde 11.11 %Nr. crt.

Nr.

Inventa r PMB

Tip Arteră

Arteră

Nr.

Bl.

Sc./

Corp

Et.

Ap.

Sector

Cotă indiviză apartament (%)

Dependințe

25

920769

Calea

13 Septembrie.

224

V53

2

10

68

5

0.599

exclusiv

26

920171

Calea

13 Septembrie.

224

V53

2

10

69

5

0.599

exclusiv

27

920174

Calea

13 Septembrie.

224

V53

2

10

70

5

1.879

exclusivNumăr camere

Titlu locativ

Număr titlu locativ

Dată titlu locativ

Suprafață utilă (mp)

Situație juridică

Tip locuință/ Modalitatea de intrare în evidența/ administrarea AFI

Tip proprietate

poziția din lista anexă la HCGMB nr.186/2008 (v. volum 1 )

Observații

1

Spațiu liber

26.60

locuință de necesitate HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD HCGMB nr.81/2016, respectiv HCGMB 54/2016 prin Oficiul 7

domeniul public al Municipiului

București

8098

1

Spațiu liber

26.60

locuință de necesitate HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD HCGMB nr 81/2016, respectiv HCGMB 54/2016 prin Oficiul 7

domeniul public al Municipiului

București

8098

3

Spațiu liber

i

i

O o sr Ti O X)

*7 g

83.43

locuință de necesitate HCGMB nr.236/2005 preluare SSLAD HCGMB nr.81/2016, respectiv HCGMB 54/2016 prin Oficiul 7

domeniul public al Municipiului

București

8098

i

a c o

G)

2 > r~ c:

> r-0//iVT3'£i


^t/non®