Hotărârea nr. 206/2019

HOTARAREnr. 206 din 2019-04-23 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 103/2015 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA FUNDATIEI RONALD S. ROMANIA A IMOBILULUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1015 MP SITUAT LA INTERSECTIA STRAZII CLUCERU UDRICANI CU STRADA IULIU BARASCH, SECTOR 3, IN VEDEREA AMENAJARII UNUI TEREN DE SPORT SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 165/2017


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

J


pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 2015 privind darea în folosință gratuită Fundației Ronald S. România a imobtttt+trrteren în suprafață de 1015 mp situat la intersecția străzii Cluceru Udricani cu strada luliu Barasch, sector 3, în vederea amenajării unui teren de sport și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 165/2017

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 4597/15.04.2019 si al Direcției Generale Investiții nr. 1350/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei de patrimomiu nr. 60/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 218/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere solicitarea nr. 130/04.03.2019 a Fundației Reut - Complexul Educațional Lauder - Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder Romania) si adresa Companiei Naționale de Investiții (CNI) nr. 3905/20.04.2018;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții - C.N.I. - S.A și a Hotărârii Guvernului nr. 526/2008 privind recunoașterea Fundației Ronald S. Lauder ca fiind de utilitate publică;

or art. 36 alin. (2) lit.3^ art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 locală, republicată, ctr modificării a șj completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:       ... .

Art.l Se aprobă preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București de la Fundația Reut (fosta Fundația Ronald S. Lauder România) a terenului ce a făcut obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 103/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 165/2017 în vederea realizării obiectivului de investiții ”Sală de Sport” prin Compania Națională de Investiții - S.A.

Art.ll Imobilul teren menționat la art. I ce aparține domeniului public al municipiului București identificat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se va preda Companiei Naționale de Investiții - S.A.

Art.lII Modificările cu privire la radierea dreptului de folosință notat în cartea funciară nr. 227837 se vor face prin grija și cheltuiala Fundației Reut.

Art.IV Art. 2, art. 3, art. 4 și art. 5 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 103/ 2015 se abrogă și restul prevederilor rămân neschimbate, iar Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 165/2017 se abrogă.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1
100044882921

iți&iuVjn»

J1 r' Cjrf.W-i- XI

/•t axcțșvvnf wefrTîUi-'


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul

Dosarul nr. 1363 / 12-01ț

ÎNCHEIERE Nr. 1363

Registrator: IOAN ADRIAN ȘTIRB


Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BUCUREȘTI domiciliat-fn Loc. București Sectorul 5, Bdul Elisabeta, Nr. 47,Jud. București privind Intabulare sau inscrierejarovizorie in cartea funciara, In bazai

-Act Normativ nr.151/26-09-1989 emis de Consiliul de Stat al RepubliciLSocialiste România;

-Act Administrativ nr.943/27-01-2016 emis de Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru;

-Act Administrativ nr.944/27--01-2016 emis de Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului^ a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare;~tarifuLabhitat in suma de 60 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța interna nr.1262280/12-01-2017 in suma de 300          . z:

pentru serviciul avand codul 231

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista Impedimente la înscriere


DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la;

  • - imobilul cu nr. cadastral 227837, înscris in cartea funciara 227837 UAT București Sectorul 3 avand proprietarii: MUNICIPIUL BUCUREȘTI in cota de 1/J de sub B.l, ;

  • - se notează rectificarea părții a ll-a a cărții funciare, în sensul că dreptul de proprietate asupra imobilului este deținut de "Municipiul București" și nu de "Statul Român", cum din eroare a fost menționat sub Bl; asupra A.l sub B.4 din cartea funciara 227837 UAT București Sectorul 3;

Prezenta se va comunica părților:


Municipiul București *) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la corn unica redare se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sectorul 3, se înscrie in cartea jilâciara si se sol oneaza de către registratorul-sef

Data soluționării,

08-03-2017*; Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, reciție ți înscriere In evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.


Carte Fundară Nr. 227837 Comuna/Oraș/Munldpiu: București S


Cancel


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan

Sectorul 3, Str Dr.luliu Barasch, Nr. 10, Jud. București

Nr.

Cri,

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

227837

982


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

85693 / 18/12/2Q15

Act Administrativ nr, 15740. din 16/12/2015 emis de PMB-Directia Pa 73220/24-11-2015 emis de OCPIB; act administrativ nr. 15739/16-12-2015 act administrativ nr. 103/28-05-2015 emis de CGMB; act administrativ nr. 2

trimoniu (act administrativ nr. ■mis de PMB-Directia Patrimoniu; 1764/09-07-2015 emis de AFI;);

Bl

Intabulare, drept dej PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1                  A             .     '

Al/8.4

1) MUNICIPIUL BUCUREȘTI

1363 / 12/01/2017

Act Normativ nr. 151, din 26/09/1989 emis de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste homănla; Act

Administrativ nr. 944, din 27/01/2016 emis de Primăria"Municipiului București -.Direcția Patrimoniu; Act Administrativ nr. 943, din 27/01/2016 emis de Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru;

04

se notează rectificarea părții a ll-a a cărții funciare. In sensul că dreptul de proprietate asupra Imobilului este deținut de "Municipiul București" șl nu de "Statul Român", cum din eroare a fost menționat sub Bl;

Al


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

85693 / 18/12/2015

Ăct Administrativ nr. 15740, din 16/12/2015 emis de PMB-Directia Patrimoniu (act administrativ nr. 73220/24-11-2015 emis de OCPIB; act administrativ nr. 15739/16-12-2015 emis de PMB-Directia Patrimoniu; act administrativ nr. 103/28-05-2015 emis de CGMB; act administrativ nr. 21764/09-07-2015 emis de AFI;);

CI

Intabulare. drept de FOLDSINTApe o perioada de 49 de ani

Al

1) FUNDAȚIA RONALD S. LAUDER - ROMÂNIA. CIF:9666291
Carte Fundară Nr. 227837 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

227837

932

70.
Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

tir. ropo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

932

-

ALungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din p


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <- (m)

1

2

6.006

2

3

10.09

3

4

4314

4

5

9335

5

6

8.576

6

7

24.188

7

8

39.451


Document cane conține date cli'caracter personal, protejate de prevederile Legii


Pagina 2 din 3


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment i~ (ml

6

9

28.773

9

1

11.412


Carte Funciară Nn 227837 Comuna/Oraș/Munidpiu: București Sectorul 3


— Lungimile segmentelor sunt determinata in planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *•« Distanța dintre puncte este formată din Begmente cumulate ca sunt mai mici decât valoar milimetru.


Certific că prezentul extras corespunda cu pozițiile in vigoare birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentifica/e/ de către notarul publlcare se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterjfajSucceslunlIor, iar inter susceptibile de orice modificare, in condltl S-a achitat tariful de 300 RON,-Chitanța j publicitate imobiliară cu codul nr.

Data soluționării.

21-02-2017

Data eliberării,

-J—J__

08. MAR 201712-01-2017 In suma

I

i

Ictelor juridice prin iile prezentate sunt


00, pentru serviciul de


București


©JGENIA


ture

erentZS fi O

<-> uj o ~ UI h- ~ Q x £ S

£ <t>.


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii


Pagina 3 din 3