Hotărârea nr. 205/2019

HOTARAREnr. 205 din 2019-04-23 PRIIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA DIRECTIEI REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR DIN CADRUL MINISTERULUI DE INTERNE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 654 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SOSEAUA PIPERA, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 99580 SI IDENTIFICAT CU NUMARUL CADASTRAL 217106HOTĂRÂ

privind solicitarea către Guvernul României <de emjtere a unei hotărâri pentru  transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Direcției Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului de Interne în domeniul public al Municipiului București a unui teren în suprafață de 654 m.p. din imobilul situat în sectorul 2 al Municipiului București, în Șoseaua Pipera, înscris în Cartea Funciară nr. 99580 și identificat cu numărul cadastral 217106

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generală Infrastructură nr. 747/ 11.04.2019 si al Direcției Patrimoniu nr. 5765/10.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr.58/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 216/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere solicitarea nr. 4654243/07.01.2019 a Direcției Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului de Interne;

In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului de Interne prin Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor, în domeniul public al Municipiului București a unui teren în suprafață de 654 m.p. din imobilul situat în sectorul 2 al Municipiului București, Șoseaua Pipera, înscris în Cartea Funciară nr. 99580 și identificat cu numărul cadastral 217106, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.

Art.2 Terenul menționat la art.1, se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, va avea destinația de trotuar.

Art.3 în cazul nerespectării destinației terenului, acesta revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului de Interne prin Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor conform prevederilor legale în vigoare.

Art.4 Predarea - preluarea terenului tra între părțile interesate, în termen de 60 Guvernului.

Art.5 Hotărârea Consiliului Generăl al modifică în mod corespunzător.

face pe bază de protocol încheiat ta intrării în vigoare a hotărârii

j București nr. 318/17.11.2010 se

I * II     ’ .              \ JB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București;


Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretariatului General al Municipiului București

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data d( ~1


Anca Daniela Raiciu
București, 23.04.2019

Nr. 205

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2
ANCPI

Afct.Ș fl.V \ VpD# A<. V l> « i: A .» A 1 1 t C VI fi iif »*


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 217106 București Sectorul 2Cod verificare

0068300489'


Ntf CF X/echi:99580

Vb^Ki: 11124/2/3


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 2, Sos Pipera, Nr. 49,Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

217106

654

;CF 58135 PI/ l;teren din ma^ufatori 46530,82 mp; pe teren se afla o construcție in cuxs~de~etlTficare>4-^cn —1

•2? 03

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

379417 / 30/09/2010

Autorizație Construire nr. 32P / 1991 emis de - (HOTARARE nr. 27/27.01.2010 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;);

Bl

NOTARE, drept de CONSTRUIRE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al

,. STATUL ROMAN PRIN ADM I.N.A., se noteaza autorizația de construire in vederea edificării unei ' construcții cu reqim de inaltime S+D+P+2 E

Protocol nr. 1542683, din 26/08/2005 emis de INTRE PARTI (PROTOCOL nr. 18898 / 2005/26.08.2005 emis de MAI DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR;HOTARARE nr. 27/27. 01.2010 emis de CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin ATRIBUIRE, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN MAI DIR PERMISE DE CONDUCERE SI INMAT

379417 / 30/09/2003

Act nr. -;

B3

se noteaza in baza adresei nr. 45648/24 12 2008 emisa de către OCPI București Serviciul Cadastru avand ca obiect "suprapunerea imobillelor avizate cu numerele cadastrale 6572, 11124/1,11124/2, 8218" se noteaza in cartea funciara 58135 situația de suprapunere a imobilului din Sos Pipera nr 45-47 (număr cadastral 6572- CF 52299) cu imobilul din Sos Pipera nr. 49 (număr cadastral 11124, dezmembrat ulterior in 111124/1- CF 39106 si 11124/2 CF 58135) si cu imobilul din Sos Pipera nr. 43 (număr cadastral 8218 CF 52298).

Prezenta nota se face in CF 58135 a imobilului identificat cu număr cadastral 11124/2.

AlC. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

379417 / 30/09/2010

Act nr. -;

CI

: Imobil supus exproprierii in baza Legii 198/2004 pentru lucrări de interes public "Supralarg.ire Șoseaua Pipera" conform Hotărârii CGMB 27/2010. Prezenta nota se face in cartea funciara 99580 a imobilului identificat cu nr. cadastral 11124/2/3 proprietatea lui STATUL ROMAN PRIN MAI DIRECȚIA PERMISE DE CONDUCERE SI ÎNMATRICULĂRI

Al


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Carte Funciară Nr. 217106 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectoiul 2 ——---------------------------------------ț >

Anexa Nr. 1 La Partea O

Pagina 2 din 3


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

217106

654

;CF 58135 PI/ ljteren din măsurători 46530,82 mp; pe teren se afla o construcție in curs de edificare;

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

654

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<« (m)

1

2

45.076

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Carte Funciară Nr. 217106 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 2

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(** (m)

2

3

5.995

-3

4

118.736

4

5

3.866

5

6

8.961

6

7

6.645

7

8

18.247

8

9

16.161

9

1

23.727


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/03/2019, 09:47


C O       Mesecdr .7at ■ geoportal.ancpi.ro^eoportai/Irncbiie/Harta.ntrnl

Aplicații


3 Goog'e


importare din IE Q Yahoo £u| Gazeta Sporturilor0 B365.ro - mobi’iJJ

Hr

lyr

Q. Bacau