Hotărârea nr. 204/2019

HOTARAREnr. 204 din 2019-04-23 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A PASAJULUI SUPERIOR KM 6+645 BUCURESTI-ROSIORI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>


romania2019.euj CONFORM CU ORIGINALU

L


“hotărâre

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a urjei

domeniul public al statului și administrarea Ministeruliy^FransțiGrtunlor în domeniul public al'  Municipiului București a Pasajului superior Km 6+645

București - Roșiori


âri-bentru transmiterea din


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generală Infrastructură nr. 739/10.04.2019 și al Direcției Patrimoniu nr. 5907/10.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 57/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 215/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” - S.Ă. Regionala C.F. București - Divizia Linii nr. L.3/2/58/29.01.2019 si adresa Primăriei Sectorului 1 nr. 21055/2018/ 3504/3596/30.01.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 61/28.02.2019;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. 5 lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru trecerea Pasajului superior Km 6+645 București - Roșiori din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului București, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local, în scopul reabilitării și întreținerii.

Art.2 Imobilul prevăzut la art.1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Predarea - preluarea pasajului superior se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretariatului General al Municipiului București

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Secretarul General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


Anca Daniela Raiciu


București, 23.04.2019

Nr. 204
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1ilDATELE DE IDENTIFICARE


ale bunului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, care se transmite în domeniul public al municipiului București


Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Elemente-cadru de descriere tehnică

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilul(CUI)

Persoana juridică care preia imobilul (CUI)

Valoare

-lei-

1

2

3

4

5

6

7

8

164253

8.10.04

Pasaj superior Km 6+645 București-Roșiori

Dalat din beton armat

Secția L 1 București-

L100D.1-Km 6+645 București-

Roșiori

Ministerul Transporturilor CUI 13633330

Municipiul București CUI 4267117

60.673,70

O

" /§\ ■ / Ti \ / rr

/ '               X

f      7. < i \

Z Z . x x A

> '■ f           -^.x \ r

■ : ‘

o \

Q-z

> r" c r-

i n\\o\