Hotărârea nr. 203/2019

HOTARAREnr. 203 din 2019-04-23 PRIVIND ASIGURAREA INTEGRALA A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE, A CHELTUIELILOR PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL-ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A IMOBILELOR SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI CALEA VICTORIEI NR. 12A, NR. 25, NR. 103-105 SI NR. 214 IN ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCU

HOTĂRÂRE privind asigurarea integrală a finanțării de la bugetul loc;Mta fondurilor alocate anual cu

această destinație, a cheltuielilor privind realizarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturală a anvelopei clădirilor și creșterea calității arhitectural - ambientale a imobilelor situate în municipiul București Calea Victoriei nr. 12 A, nr. 25, nr. 103-105 și nr. 214 în zona de acțiune prioritară

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1366/16.04.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2957/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 68/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.214/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

a

In conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 153/05.07.2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor;

  • - Legii nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice și a normelor de aplicare a acestora;

Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 384/26.07.2018 privind aprobarea “Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în municipiul București”;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 571/22.11.2017 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul București pentru asigurarea contribuției proprii a deținătorilor clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenție privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin masuri de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei acestora;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă finanțarea de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind reali structural - arhitecturală a anvelopei cl^ unui număr de patru imobile situate î cum sunt precizate în anexa care fac# pa

lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea ^grea calității arhitectural - ambientale a Q^jști, în zona de acțiune prioritară, așa “ djh prezenta hotărâre.Art.2 Finanțarea de la bugetul local prevăzută la art. 1 se va face în condițiile constituirii dreptului de creanță și recuperării cheltuielilor de la deținătorii notificați, în condițiile legii, ai acestor clădiri ce le posedă în proprietate/administrare.

Art.3 Recuperarea sumelor destinate finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 1 de la deținătorii acestor clădiri ce le posedă în proprietate/administrare se face în condițiile Legii nr. 153/05.07.2011 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 571/22.11.2017;

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.
ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.^O

1. Calea Victoriei nr.12 A, sector 1 ;

2.


4.


Calea Victoriei nr. 25, sector 1 ;

Calea Victoriei nr. 103-105, sector 1 ;

Calea Victoriei nr. 214, sector 1 ;§3. o°J X