Hotărârea nr. 202/2019

HOTARAREnr. 202 din 2019-04-23 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTEI PARTI DETINUTE DIN IMOBILELE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI CALEA VICTORIEI NR. 136-138, B-DUL LASCAR CATARGIU NR. 16 SI B-DUL. G-RAI GHEORGHE MAGHERU NR. 7, IN ZONA DE ACTIUNE PRIORITARA , IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU REABILITAREA STRUCTURAL - ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRILOR SI CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL - AMBIENTALE A ACESTORA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9DIRECȚIA 2: <r asistență J5 TEHNICĂ Ș' JURIDICĂ _____________________________________________________________________________________________________ Ă^0,. t ;

HOTĂRÂRE      V»s«s*‘

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobniar in-âdministrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei părți deținute din imobilele situate în municipiul București Calea Victoriei nr. 136-138, B-dul Lascăr Catargiu nr. 16 și B-dul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 7, în zona de acțiune prioritară, în vederea realizării lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturală a anvelopei clădirilor și creșterea calității arhitectural - ambientale a acestora

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1367/16.04.2019, Direcției Patrimoniu nr. 6163/16.04,2019, Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2962/15.04.2019 și Administrației Fondului Imobiliar nr. 2586/15.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 56/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 213/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 153/05.07.2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor;

  • - Legii nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice și a normelor de aplicare a acestora;

  • - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 384/26.07.2018 privind aprobarea “Regulamentului de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, în municipiul București”;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii C.G.M.B nr. 571/22.11.2017 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul București pentru asigurarea contribuției proprii a deținătorilor

(                clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenție privind creșterea calității arhitectural-

ambientale a clădirilor prin masuri de reabilitare structural-arhitecturala a anvelopei acestora;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotei deținute din imobilele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada realizării

lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural creșterea calității arhitectural - ambientale a

Art.2 Se menține dreptul de admij^tfere imobilelor prevăzute la ârt. 1 în ceea chiriei.


Administrația Fondului Imobiliar asupra âreș contractelor în vigoare și încasarea


Art.3 La finalizarea lucrărilor menționate ce vor fi efectuate prin intermediul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aceasta urmează să informeze Administrația Fondului Imobiliar cu anexarea documentelor doveditoare.

Art.4. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Administrația Fondului Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anca Daniela Raiciu ;


București, 23.04.2019

Nr. 202’  • 1. Calea Victoriei nr. 136-138 (scara A+B), sector 1 - cota 4,78%;

  • 2. Bd. Lascar Catargiu nr. 16, sector 1 - cota 1,18%;

  • 3. Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1 - cota 0,06%;