Hotărârea nr. 201/2019

HOTARAREnr. 201 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU UNELE SPATII AFLTE IN PROPRIETATE PRIVATA DIN IMOBILUL-MONUMENT ISTORIC, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STRADA FRANCEZA NR. 14, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


romania2019.eu

MomarM lo Goneai Un*rtl


CONFORM CU ORIGI

H OTĂR^R-e-^
/ v                  • n

/’^ecrM

- * Sre**^ z ^hniqa S) -'I'Rioic/' f ,fo„ *, _ X^o 0 a^° .

N i ►   '


privind declanșarea procedurii de expropriere pentru unele spații aflate în proprietate privată din imobilul - monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa strada Franceză nr. 14, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 6117/15.04.2019, al Direcției Generale Investiții nr. 1365/16.04.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2897/11.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 55/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 212/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 576/Ex/2018, privind inițierea procedurii de expropriere, emis în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Art. 2 alin. (1) lit. m), alin. (3) lit. e), art. 5 alin (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 4 alin. (1), (2), (5) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a spațiilor proprietate privată în suprafață totală de 218,99 mp și a suprafeței de 71,75 mp, teren în cotă parte indiviză din imobilul - monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa • strada Franceză nr. 14, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local, expropriator fiind Municipiul București, conform planului prevăzut la

anexa nr. 1 și a listei prevăzute în anexa nr. ,2.Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire^h^jjj totală de 218,99 mp și a suprafeței de 71,75^;

li *

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bi art. 1, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, în valoare de 841.821,27 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri se virează în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.5 Anexele nr. 1A, 1B și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 23.04.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


RELEVEU ETAJ 2 APARTAMENT 9 Scara 1:100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

2157I4-CI-UI4

Su= 35.74mp

St= 57.01mp

Str Franceza nr 14, etaj 2, ap 9, sector 3

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

București, Sector 3

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala


CONFORM CU ORIGINALUL


0>REC'

TEHN'C* si jUR(OlC *

*


*           S'1


np

FC

I)


. ^r’       Denumire încăpere         Suprafața (mp]

încăpere

1

Bucătărie

11.28

2

Camera

22.26

3

Wc (comun)

2.20

Suprafața ufUa

36.74

4

Balcon

1.75

5

Hol (comun)

7.25

6

‘ Coridor ( comun )

7

Hol (comun)

8

Boxa

12.27

Suprafața totala      67.01


SUPRAFAȚA DE TEREN(dettnut in indtvixiuns)~21 .IBmp

SUPRAFAȚA PART! COMUNE (deținui in indiviziuns.casa scorii principala+casa scorii serviciu)-22.62mp
Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Su= 85.34 mp

St= 85.34 mp

Str Franceza nr 14, parter, sector 3

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

București, Sector 3

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala:CU* țentri t tCA S•riOlCri

*

.91a "3


Casa scării principale


Casa scării de serviciu


' Nr.

încăpere

Denumire incapere

Suprafața [mp]

1

Vestibul

4.95

2

Cam ara

1.46

3

W.C.

1.47

5

Baie

4.33

6

Bucătărie

5.11

7

Culoar

12.47

8

Veranda

15.41

9

Camera

10.26

10

Camera

16.79

11

Hol

13.09

Suprafața utila

85.34

Suprafața totala

85.34SUPRAFAȚA PARTI COMUNE (detinut in indiviziune: casa scării jrrincipala+casa scării serviciu)=S4.02mpTabel cu situația imobilelor afectate de expropriere In proiectul de utilitate publica "Conservare si protejare imobil de la adresa str. Franceza nr. 14, sector 3, București"Nr, Cri.

[•_

7

î /

Vi

Nume Proprietar

, Adresa

Suprafața Indiviza teren [mpl

Suprafața totala, apartament [mp.]

Suprafața partl comune din Imobil ImpJ

Suprafața construita totala    [mp.]

Valoare construcții [Lei]

Valoare totala teren [Lai] .... ■

Valoare totala teren + construcții [Lei]

- ?"

Valoare totala teren + construcții [Euro]

1

Proprietar neidentificat

Strada Franceza nr 14, parter

50,57

85,34

54,02

139,36

380.620,20 lei

171.772,74 lei

552.392,94 lei

115.951,50 €

2

SC Exceliance Office Center SRL

Strada Franceza nr 14, etaj 2, ap. 9

21,18

57,01

22,62

79,63

217.485,55 lei

71.942,78 lei

289.428,34 lei

60.753,22 €

. Suprafața totale TEREN Si GQNȘTRUCTII propuse spre •;' <                        expropriere (mp)’’

71,75

- ■

?£■<     ■ ■ •i.          ■ «

rit                                  1

......... >1

218,90

598.105,75 lei

243.715,52 lei |    841.821,27 iei |     176.704,72 €

A,se.vedea lpotezele>speclale.demai jos
ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor propuse pentru expropriere pentr str. Franceza nr. 14, sector 3, București"ilitate publica - "Conservare si protejare imobil de la adresa

ANEXA 2 este realizata In ipotezele, speciale; stricte descrise maț Jos*.

.**•. V* x 1

IGINA

.

1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan ocupat de construcții.

Oi \

O \\

I\\\ A   O A r-           //  • 3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estințate pBș util zonările furnizate de Grila notariala 2019


ocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume


e-a— v<

EU^p EXPERT SRL pentru Camera Notarilor Publici București pentru 2019.


5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor reies din documentați


6. Corecții aplicate: 0,7 pentru incadrare clădire cu risc sei