Hotărârea nr. 200/2019

HOTARAREnr. 200 din 2019-04-23 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURII DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILUL- MONUMENT ISTORIC AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA, INCADRAT IN CLASA 1 RISC SEISMIC, SITUAT LA ADRESA STRADA FRANCEZA NR. 36, SECTOR 3, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE CONSERVARE SI PROTEJARE DE INTERES PUBLIC LOCAL

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>


HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilul              istoric aflat în

proprietate privată, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa strada Franceză nr. 36, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 6008/12.04.2019, al Direcției Generale Investiții nr. 1330/11.04.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2898/11.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 54/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 211/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 576/Ex/2018, privind inițierea procedurii de expropriere, emis în baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

  • -   Art. 2 alin. (1) lit. m), alin. (3) lit. e), art. 5 alin (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 4 alin. (1), (2), (5) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilul - monument istoric aflat în proprietate privată, compus din construcție în suprafață totală de 616,26 mp și teren în suprafață de 205 mp, situat la adresa strada Franceză nr. 36, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local, expropriator fiind Municipiul București, conform planului prevăzut la anexa nr. 1 (A-D) și a listei prevăzute în anexa nr. 2.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul - monument istoric aflat în proprietate privată, compus din construcție în^soprafață totală de 616,26 mp și teren în suprafață de 205 mp, menționat la art. 1,,-surrșJ^^tLa estimată a despăgubirilor ce va fi

alocată din bugetul propriu al Municipiului București, în valoare de 1.593.330,50 lei, conform raportului de evaluare parte a anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.3 Suma prevăzută la art. 2 al prezentei hotărâri se virează în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.5 Anexele nr. 1 (A-D) și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

iirecția


GENEnA'-Â lltVESTr>« “1/
MM l. A- •


RELEVEU Subsol Scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața ( mp)

Adresa imobilului:

Su= 126.77 St= 145.35

Str Franceza nr 36,subsol, sector 3

Carte Funciara colectiva nr.

UAT          |        București, Sector 3

Cod Unitate Individuala (U)                       CF individuala
CALCUL SUPRAFEȚE

Nr crt

Denumire

Suprafața (mp)

1

CAMERA

10.33

2

CAMERA

15.84

3

CAMERA

8.17

4

CAMERA

48.25

5

HOL

44.18

SUPRAFAȚA UTILA

126.77

6

CASA SCĂRII

8.78

7

LIFT

1.77

8

CASA SCĂRII

03

SUPRAFAȚA TOTALA

145.35

Suprafața desfasurata = 197.82 mp
S.C. GEO-TOPO S.R.L. ing Vasile Cătălin


MARTIE 2019


Str FrancezaRELEVEU

Parter

Scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului:

Su =129.35

St= 147.46

Str Franceza nr 36,parter, sector 3

Carte Funciara colectiva nr.

UAT          |        București, Sector 3

Cod Unitate Individuala (U)                       CF individuala
Nr crt

Denumire

Suprafața (mp)

1

CAMERA

9.17

2

CAMERA

16.65

3

CAMERA

4.45

4

CAMERA

3.96

5

CAMERA

35.43

6

BAIE

2.53

7

HOL

45.88

8

HOL

o

SUPRAFAȚA UTILA

129.35

9

LIFT

1.45

10

CASA SCĂRII

7.87

LL

CASA SCĂRII

8.79

SUPRAFAȚA TOTALA

147.46

desfășurată =190.82 mp


—Suprafața


'c,pAU PETRII

si

^SEISMIC7Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzm77T777


'4 0   9I)«>


S.C. GEO-TOPO S.R.L. ing Vasile Cătălin


MARTIE 2019Nr. cadastral ai terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului:

Su= 143.75

St= 162.57

Str Franceza nr 36, etaj 1, sector 3

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

București, Sector 3

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala


------2.3

a

__1


Nrcrt

Denumire

Suprafața (mp )

1

CAMERA

9.61

2

CAMERA

17.95

3

CAMERA

9.69

4

CAMERA

56.38

5

BAIE

2.61

6

HOL

47.51

SUPRAFAȚA UTILA

143.75

7

CASA SCĂRII

8.78

8

CASA SCĂRII

6.61

9

LIFT

1.45

10

BALCON

1.98

SUPRAFAȚA TOTALA

162.57


întocmit:

Data

S.C. GEO-TOPO S.R.L. ing Vasile Cătălin

MARTIE 2019


RELEVEU

Etaj 2 Scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului:

Su= 143.89

St= 160.88

Str Franceza nr 36, etaj 2, sector 3

Carte Funciara colectiva nr.

UAT

București, Sector 3

Cod Unitate Individuala (U)

CF individuala


/


CALCUL SUPRAFEȚE


Nr ort

Denumire

Suprafața (mp)

1

CAMERA

55.20

2

CAMERA

9.92

3

BAIE

6.20

4

CAMERA

12.04

5

CAMERA

10.09

6

BAIE

2.83

7

HOL

47.61

SUPRAFAȚA UTILA

143.89

8

CASA SCĂRII

6.90

9

LIFT

1.45

10

CASA SCĂRII

8.64

SUPRAFAȚA TOTALA

160.88

fata desfasurata =199.16 mp


CERT!FJCat nr ^FOR/ZARg


întocmit:

Data

S.C. GEO-TOPO S.R.L. ing Vasile Cătălin

MARTIE 2019


ANEXA 2


W ,CA-


Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere in proiectul de utilitate publica "Conservare si protejare imobil de la adresa str. Franceza nr. 36, sector 3, București"


Adresa


Valoare totala exproplere -(construcții + teren)


Suprafețe totale TEREN si CONSTRUCȚII propuse spre expropriere (mp)Valoare totala exproplere -(construcții + teren) Euro


334.452,25 €


334.452,25 €


A se vedea Ipotezele speciale de mai jos :


imobil de la adreșa str. Franceza nr. 35, s


ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor propuse pentru expropriere pentru xecutarea lucrărilor de utilitate publica - "Conservare si protejare Bucu


  • 3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost eăBmatif p anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019

  • 4. S-a avut in vedere « Studiului de Piața pentru anul 2019 privind valorile minime imobiliare in București real

  • 5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor reies din documentația primita de la SC GEOTOPO SRL p^nfrH li|(ș)atnstalatii; 0,85 pentru lipsa anvelopa, compartimentări; 0,7 pentru suprafețe afla privind valorile minime imobiliare in București ».

    : 0,7 pentru încadrare clădire cu risc seismic ridicat. Aceste corecții


^^Nr. 12766 r Valabil 2019

e-