Hotărârea nr. 2/2019

HOTARAREnr. 2 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILO(TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII «MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATII MEDICALE, MANSARDARE SI SUPRAETAJARE, INCLUSIV COMPARTIMENT DE PRIMIRE URGENTA- SPITALUL CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE"»

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 93/14.01.2019 și al Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 1051/14.01.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 1/30.01.2019, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 1/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 2/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 107/07.12.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții «Modernizare și extindere spații medicale, mansardare și supraetajare, inclusiv Compartiment de Primire Urgență - Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor Burghele”», conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua de la bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, jîg


București, 31.01.2019

Nr. 2SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

ANEXĂ LA H.C.G.M.B. NR.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiții

«MODERNIZARE Șl EXTINDERE SPAȚII MEDICALE,5

SUPRAETAJARE, INCLUSIV COMPARTIMENT DE PRIMIRE URGENȚA SPITALUL CLINIC ”PROF. DR. THEODOR BURGHELE”»

Valoarea totală a investiției:             391.104,31 mii Lei fără TVA

465.414,13 mii Lei cu TVA

Din care C+M:                        168.184,35 mii Lei fără TVA

200.139,38 mii Lei cu TVA

Durata de execuție a lucrărilor: 36 de luni.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.