Hotărârea nr. 199/2019

HOTARAREnr. 199 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " REPARATII CAPITALE POD DIN BETON ARMAT SITUAT IN PARCUL TINERETULUI"

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reparații capitale Pod din beton armat situat în Parcul Tineretului”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 2611/02.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 67/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 210/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nr. 3180/14.03.2019;

Luând în considerare avizul nr. 108/07.12.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reparații capitale Pod din beton armat situat în Parcul Tineretului”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 23.04.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Anca Daniela Raiciu 4

București, 23.04.2019

Nr. 199SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Reparații capitale Pod din beton armat situat în Parcul Tineretului”.

1. Valoarea totală( INV), inclusiv TVA: 4.142.257 lei

Din care:


  • 2. Construcții - montaj ( C+M), inclusiv TVA : 3.740.326 lei

  • 3. Eșalonarea investiției:

  • - Anul I - elaborare D.A.L.I. : 155.000 lei;

  • - Anul II - Proiectare și execuție: 3.987.257 lei

  • 4. Durata de realizare :

Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni