Hotărârea nr. 198/2019

HOTARAREnr. 198 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE, REPARATII CAPITALE, RECONSTRUCTIE, EXTINDERE SI SUPRAINALTARE A CONSTRUCTIILOR C1 SI C2 DIN INCINTA SEDIULUI ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, AMENAJARI CONFORM NORMATIVELOR PSI IN VIGOARE"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

j CONFORM CU ORIGINALULH O T Ă RÂ RX7

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici afererrțroocumentațier

■â a lucrărilorde


intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, reparații capitale, reconstrucție, extindere și supraînălțare a construcțiilor C1 și C2 din incinta sediului Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, amenajări conform Normativelor PSI în vigoare”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 2614/02.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 66/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 209/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București nr. 2363/26.03.2019;

Luând în considerare avizul nr. 21/20.03.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadru! Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, reparații capitale, reconstrucție, extindere și supraînălțare a construcțiilor C1 și C2 din incinta sediului Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, amenajări conform Normativelor PSI în vigoare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

București, 23.04.2019

Nr. 198
SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


INDICATORI TEH CCPEtONOMICT* £

aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare, reparații capitale, reconstrucție, extindere și supraînălțare a construcțiilor CI și C2 din incinta sediului ALPAB, amenajări conform Normativelor PSI în vigoare”

  • 1. Valoarea totală( INV), inclusiv TVA: 11.764.745,40 lei

Din care:

  • 2. Construcții - montaj ( C+M), inclusiv TVA : 7.242.816,00 lei

  • 3. Eșalonarea investiției:

- Anul I - elaborare D.A.L.I.: 156.000 lei;

- Anul II - Proiectare: 549.735,00 lei

-C+M: 7.242.816,00 lei

- Alte cheluieli: 3.816.194,40Tei

Durata de realizare : Durata de execuție a lucrărilor este de 8 luni