Hotărârea nr. 197/2019

HOTARAREnr. 197 din 2019-04-23 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT-PILOT TIP "SISTEM DE TRANSPORT ALTERNATIV-ELECTRIC SCOOTER SHARING IN MUNICIPIUL BUCURESTI"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 6021/02.04.2019;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 46/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 208/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului

București;


In conformitate cu prevederile:

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea București - Ilfov;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 211/2017 privind amplasarea rastelelor de biciclete în vecinătatea instituțiilor publice de pe teritoriul Municipiului București, modificată si completată cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 389/2017;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 623/19.02.2017 privind Acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea încheierii Convenției privind finanțarea proiectului "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, între Municipiul București și Ministerul Mediului, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 61/22.02.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de Cooperare între Municipiul București și Lime Technology Network

SRL referitor la implementarea unui proiect - pilot de transport alternativ de tipul "Electric Scooter

Sharing” în Municipiul București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al municipiului București să semneze, pentru și în

numele Municipiului București, Acordul de Cooperare prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Polițiile Locale ale sectoarelor 1 -6 și Lime Technology Network SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.

București, 23.04.2019

Nr. 197SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


Art. 1 Părțile                                                                  ---

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București B-difCHegina Elisabeta nr. 47, S'&et^E^^od

2. LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL, cu sediul în.......

la Registrul Comerțului sub nr........................., CIF ...

de domnul..........................în calitate de Administrator.

........., înregistrată

, reprezentată legal


au convenit următoarele:

Art. 2 Obiectul acordului si prezentarea proiectului-pilot

Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți, precum și responsabilitățile ce le revin din implementarea activităților aferente proiectului-pilot privind implementarea unui sistem de transport alternativ - Electric Scooter Sharing în Municipiul București.

Sistemul de electric scooter sharing, este un serviciu comun care pune la dispoziție și permite oamenilor să împrumute o trotinetă electrică pentru o perioadă scurtă de timp.

Nevoile actuale din orașele supra-aglomerate, valorile în creștere ale poluării la nivel global, tendința de sendentarism sau crearea unor sisteme de transport alternative și eficiente sunt câteva din problemele la care electric scooter sharing-ul se regăsește la nivel de soluție și poate răspunde concret la acestea.

Sistemul de Electric Scooter Sharing adaugă o opțiune atractivă de mobilitate care completează mersul pe jos și transportul public. Posibilitatea de a folosi trotineta electrica pentru "primii / ultimii kilometrii" ai călătoriei are un impact pozitiv asupra atractivității transportului public.

Prezentarea proiectului-pilot

Electric Scooter Sharing-ul imaginat de LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL se bazează pe un device discret montat pe trotineta electrica cu mai multe funcții controlat printr-o aplicație de telefon. Acesta urmează un flux tehnologic ușor și modem spre a ușura interacțiunea cu utilizatorul final.

Acesta se bazează pe o independență exponențială în privința acțiunii utilizatorului în sensul că, acesta poate ridica sau poate parca trotineta electrica într-o multitudine de spații create în puncte esențiale ale orașului.

De asemenea, interacțiunea cu sistemul se face numai prin telefonul mobil sau un device similar. Identificarea locației unei trotinete electrice disponibile, rezervarea acesteia, funcția de autolock, plata prin intermediul telefonului, GPS tracking sau senzor de mișcare sunt atributele specifice ale acestui device.

Avantajul sistemului, care se controlează în totalitate printr-o aplicație mobilă, este acela că poate oferi informații din mai multe paliere care au legătură directă sau indirectă cu mersul pe trotineta electrica/bicicletă. Interacțiunea cu sistemul și, implicit, posibilitatea aceasta oferă un alt tip de plimbare cât are nevoie și o poate lăsa într-o multitudine de spații în interiorul orașului în funcție de plasarea sa la finalul utilizării. Acest lucru conferă o lejeritate în acțiunea utilizatorului și poate fi un aspect determinant în decizia lui de a folosi serviciul.


Caracteristica flexibilă a electric scooter sharing-ului propus de LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL predomină acestă idee și vine ca un răspuns la formele alternative de transport în cazul orașelor sufocate de mașini.

Trotinetele electrice LIME vor fi limitate la o vizeta maxima de 24km/h, astfel incat conform prevederilor Ordonanței de Urgenta nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice acestea nu se vor incadra la categoria moped, respectiv nu se vor incadra lâTTt^goruTe^e'V^Tcu^p^îii care se eliberează


Smart Bike Sharing in Municipiul București" prin H.C.G.M.B. nr. 549/23.08.2018    -<5.*

a aprobat amenajarea de locuri de parcare pentru biciclete (rastele): la toate gurile de metrou existente, în zonele adiacente parcărilor publice, acolo unde spațiul permite, fără obstrucționarea căilor de acces la locurile de parcare existente sau a traficului pietonal; în toate parcurile și grădinile publice administrate de instituțiile din subordinea Consiliului General al Municipiului București sau ale consiliilor locale ale sectoarelor 1-6; la toate instituțiile de interes public aflate pe raza teritorială a Municipiului București (teatre, biblioteci, muzee, alte clădiri reprezentative etc.), precum și în zonele de promenadă, pietonale și de agrement, în condițiile alocării bugetare ale fiecărei entități implicate.

Amplasarea rastelelor se va face de către administratorii străzilor sau a terenurilor respective, numai după obținerea avizului Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București.

 • (1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4) Părțile nu se obligă la exclusivitate una față de alta. PMB nu oferă exclusivitate unui singur Operator, ci încurajează și susține orice Operator care dorește să dezvolte un proiect similar, precum și cooperarea între diverși Operatori și dezvoltatori de servicii conexe.

Principalele obiective ale proiectului:

 • - Diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului si sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehicule;

 • - încadrarea emisiilor în valorile-limită admise la nivel European, pentru aerul ambiental;

 • - Fluidizarea și decongestionarea traficului auto general;

 • - Ridicarea potențialului de utilizare a transportului alternativ;

 • - Creșterea mobilității urbane;- Creșterea sănătății locuitorilor municipiului București.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • (1) Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL trebuie să le implementeze:

a) Va pune la dispoziția cetățenilor Bucureștiului un sistem de tip Electric Scooter Sharing după cum urmează:

1000 trotinete electrice pe perioada valabilității acordului;

parcări în format fizic pentru trotinetele electrice si parcări în format virtual (zone desemnate de aplicație, unde utilizatorul este obligat să parcheze pentru a nu crea dezordine);

 • b)

 • c)


d)


Implemenatarea unui sistem de management Online care să asigure funcționalitatea proiectului; Implementarea unui sistem de închiriere cu ajutorul dispozitivelor ”sm prin semnal GPRS, GPS și Bluetooth - prin aplicația LIME: Promovarea site-ului www.pmb.ro


CONFORM CU OR

(2) Responsabilități și angajamente fin ane ic re între părți Toate costurile legate de implementarea proiectului jpi TECHNOLOGY NETWORK SRL, Municipiul București (n financiar.inetei electrice


•'i-


către LIME :t de vedere


Art. 5. Perioada de valabilitate a Acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data de 20.12.2019.

După analizarea rezultatelor obținute în urma implementării proiectului pilot, în situația în care reiese necesitatea și oportunitatea proiectului, există posibilitatea prelungirii actului existent sau încheierea unui nou act juridic.

Art. 6. Drepturile și sarcinile părților

Drepturile părților

au dreptul să se consulte reciproc, cu regularitate, să fie informate despre progresul în implementarea proiectului și să se furnizeze rapoarte.

Sarcinile Părților

ambele părți se obligă ca prin acest proiect să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației pietonale și a traficului auto general.

în cazul unui prejudiciu, părțile nu răspund solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul;

Cerințele Municipiului București:

LEME TECHNOLOGY NETWORK SRL se obligă ca la finalul perioadei de utilizare, trotinetele

electrice să fie parcate doar în spațiile indicate de către aplicație;

Aplicația LIME va fi utilizată în sistem integrat de către Municipalitate în vederea dezvoltării infrastructurii de transport alternative (identificare trasee-piste; determinarea amplasării și

dimensionarea locurilor de rastele, precum și a elementelor de semnalizare, etc.)

Se vor prezenta sondaj^»sifapoarte - în mod obligatoriu lunar, sau de câte ori va fi nevoie la cererea Municipiului Bu^ri^ti,Qe'?baz^’cărora se vor stabili/definitiva zonele de parcare a trotinetelor electrice. Tipul, formatul și conținutul acestora se vor stabili de comun acord, astfel încât să răspundă la obiectivele proiectului pilot.Pe baza rapoartelor emise și în funcție de fluxul mare de trotinete electrice parcate într-o locație virtuală, LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL se obligă ca periodic să construiască noi rastele de trotinete electrice/biciclete, în completarea celor existente.

Să aibă acces la date/valori despre rutele cel mai des utilizate (sub formă de grafice evidențiate în procente și/sau culori), pentru a putea îmbunătăți fluența în trafic sau dezvoltarea/îmbunătățirea infrastructurii existente.

Consultarea cu Municipalitatea pentru stabilirea stațiilor/dock-urilor fixe pe domeniul public, coroborat cu respectarea normelor de amplasare.

Responsabilizarea/informarea/recomandarea utilizatorilor aplicației de a nu încurca traficul pietonal, la terminarea utilizării trotinetei electrice odată cu andocarea/staționarea în perimetrul

recomandat, prin stabilirea unui regulament clar de utilizare.

.                                                                               z -      m u

Stabilirea unui program temporal de utilizare, pentru durata maximă de utilizare și penp^^^noad^,^ favorabilă de utilizare, în funcție de condițiile meteo.

Sarcinile LIME TECHNOLOGY NETWORK SRL |

a.-----------------------------------ț nf0RM CU originalul

Va pune la dispoziția cetățenilor Bucurețtiului>:bU,N             —

un sistem de tip Electric Scooter Sharing ce curpinde-un-nu

in perioada de valabilitate a Acordului. Aceste trotinete electrice vor avea rol de a testa fiabilitatea și funcționalitatea sistemului și de a monitoriza care sunt zonele unde se adună cele

mai multe trotinete, etc.

parcări în format fizic pentru trotinetele elctrice și parcări în format virtual (zone desemnate de aplicație, unde utilizatorul este obligat să parcheze pentru a nu crea dezordine).

numărul de parcări fizice și virtuale se va evalua în funcție de rezultatele testării

 • b. Va implementa un sistem de management online al trotinetelor electrice cu reumplere a zonelor deficitare și golirea celor aglomerate 24 ore din 24. De asemenea se vor emite rapoarte în timp real a trotinetelor electrice defecte sau accesate neutorizat.

 • c.  Va implementa un sistem de închiriere cu ajutorul dispozitivelor ”smart” a trotinetei electrice prin semnal GPRS, GPS si Bluetooth - rezervare prin aplicația LIME, deblocare antifurt, rulare și apoi blocare a trotinetei electrice prin aplicație precum și plata automată a cursei.

 • d.  Va promova pe site-ul www.pmb.ro harta sistemului de transport alternativ cu trotineta electrică.

Art. 7 Proprietatea

(1) Pe durata de valabilitate a prezentului Acord fiecare parte isi păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor sale.

 • (2) înainte cu 30 de zile de finalizarea prezentului Acord toate investițiile în infrastructură (rastele,dockuri....) făcute de LIME vor fi îndepărtate de către acesta, sau la cererea Muncipalității

vor fi cedate spre folosire publică, fără costuri sau alte implicații financiare.

 • (3) înainte de sfârșitul proiectului, părțile vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și

drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului, (vezi pct.2)Părțile semnatare ale prezentului Acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului-pilot și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord.

Art. 9 Legea aplicabilă

 • (1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin Act Adițional, oricând interesele lor cer acest lucru, sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord.

Art. 10 Dispoziții finale

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Acord, sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. întocmit în număr de .............

exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.
Semnături

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Direcția Transporturi


Semnătura

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației Semnătura Data și locul semnării