Hotărârea nr. 196/2019

HOTARAREnr. 196 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 474/16.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 65/2019, comisia pentru utilități publice nr. 12/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 207/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Energetica S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Energetica București S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Energetica S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


0 M       SECRETAR GENERAL

<\AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, f                   K Georgiana Zamfir

A (w/ / î           _—

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


guvernantă

. Ji. .1

a;y«renut>8r-^ț-ci yevetiiy'io


_d.7-«d.5tBd;2grg4ill.

^^jg«sh.,gaauaitfc>s>:,,Fy":-_______________

•                   .«-u sarvțjțțL-____________

tonteasimilai


qt_________   ,

&ÎSM!Ț!___

03 tțlw etreeamil cu


eu


cneltuieî cu pia« compensator» sforcnie disponibiiizanlcr


;a crieiturli yițrqrco țnfTect jy țe rryicAi_________

C5 cheltuiofl cu asigurunle gi protecția sociala, fondurile <Vț-JL4 y 4ța nNiqsiii


CtWftufri


_____________

. 1   ?\! UTATUț .ȘftUT fcf sSvptf rdcj

pejpRQfcr..............

] PRCFfn.IL CONTABIL RAMA5 DUPĂ DEDUCERE b.MPn-’^V■ p4- p^OTT .jmcsm . Rezerve            ___ _____________

, Aia rezon.o reprezentând laciiitati fiscale previzuio do lege T ACeporeru y»3k’r or rar -ar :iș cri ar ut yyjițp ICcns'Jtusu» aurseter proprii So Dnantara pantrj prciccieio I coflnantata Cm împrumuturi oxtorno, precum ai pentru

!constituirea aurseta necesare rambursară ratelor dn capital, I plătii dobânzilor, comcjioanoior SI altor costul aferente ifogsicr iifcpnirrMiriri

fio im -tipir* prevăzute rț-Mrti!9                ”71

' ProLtu; contabil rsmas după deducerea sumelor de ia Rd iz^ILiȚze 2«._______,__________„_ ________


.tețiortf**,.»»^* or ryzr'Li cir sr u) yrțr ^ltn


[ Participarea saiariUor ia profit in bm.ia a 10% tir. proSui net. - Par nu mul mult du nivelul unui salariu de baza riutâiu luna; ireala*: la nivelul operatorului oconomc in ororciiiui financiar Ide ififcrmia


. Minimum 50r- varsammie li tugatU ia Stal sau icca! ir,

, căzui regiior autonome or Crvutcnae cuvenite acționarilor In j ; cazul sceietauloi companrlor nationsfe ci eoctetatto cu (capital integrai sau majoritar de stai din care:


fhidnuV CiA                    Sloi        ii» OUp« C3Jt !


țritrttțriehte srtznd p'șaten'.ț & ser*».- i_ _

Ar,j reclama u at,t;a:alea

an» dwtuiy:___

SVR&e PE FINANȚASE A~ NVE 5TITM. OR din itl


Aiacs ilv da 4 fiool, din car .   ____

alocații bugetar» aferente pl*i» engaj«mBnte<ar an anii


CHELTLUEL PENTRU IWEfjTr, ■-

0Ate.C6 FpNOAMEWTARE _

, Nr d+yer vitei prea-oatl tă fincig jjțaui

| *lr irvdiu c* salartati tr-uț______’_________,__

'câștigul mediu lunar pa salariat ilsl'porscana) dalernvnat » Ipe baza cheltuienior ca natura nlariiia T

Câștigul morSu tunar pe saianai (lei. persoana) dotorrrwigt ț ! r-e oaza checuwt tor oo natura satarlwa rocalcu'al ct. Log» i 1 Producuvitalea munci in undau valorica pe total personal is*cCiu.rmrik;.parar*ns: IRcZTM <3;

I PrcductivitaiB* munci in unitais valorice pe iota! psracMt mediu tecafcuiata ci. Legri anuale a bugmuV de siai ! ProducuvItafes munci in ucSstHScâ pe total psrsona mediu’

‘ț.arwate prcdaan 4r.-re.ț>9r$-3y.>i___________ __'


1 Estimări


Estimări an MIT


68,634 Ob3,718 K

Qtț.fic;     17 347.53'

6 371 Șț. ~ i6.2!6 43>j

,|®k22__r


3K j-,


1 785 42t


■Lsloo*,.....<?0R*,

cocs.- soa*u


7?TJg


1,811.26!


297 Uf


Î42%.


Sediu! / adresa BUCURE5H, Splaiul Unii ii, nt 7»

Cod unic de înregistrare R037752029 ftr Registrul comerțului J4C/9172/2O17
Propuneri 8VC 2019 |NÎ


Realit-iî

r

j CONFORM Cil ORIGINALUL

Rd

<N 2!

Aprobat

2018

din care'

Conform HG/Ordln comun

Tiim i realizat

Trimii

(cumulat)

Trimiți (cumulat)

Anul 2019

0

2 /

3

4

5

6b

6c

6d

t

VENITURI TOTALE (Rd.2e Rd.224 Rd-281        '—"       V /'

122.36

135.033,16

13,602.84

1,917.98

17,415.64

$8.847.58

90 934.61

î

Venituri din exploatare (Rd.3rRd.8»Rd 9eRd.X2 r«d.l3+Rd4<}, ciipJare / />

2

124.64

134,389 16

8,938.5$

1,223 98

16,027 64

56,765.63

88.534 OS

•r

din producția vanduta |Rd 4»Rd.5*Rd.6HW.7,, din care:    / Ky Z <

3

124 64

134,389 15

6,938 55

1.223.98

15,027 64

54.837.681

85,696 12

»1) din wanszsrea produselor                         ,7       /

4

32.6293Î

-

energie termica vânduta tBncare                /     \

3l.24S.31

-

energie termica vândut»către RAOET         /             n'tHÎz".

29,07795

energie termic» vanduta ca!re alti ag. Economxf      ^7/       n -■      , 'X

2,171.36

-

Total apa adaos vanduta din tare          (

1.380 00

apa adaos vânduta CP derti                       1/77

\

66.24

.

-

s2) «Un servldî prestate

jl 5

124.64

100,599.86

8,937.49

1,223.98

15,833.72

44.641.26

65,*4Z21j

contract cadru mentenanta Arena Naționala           Vi''

k..

7,174 18

3.43S.S1

373 68

2,538.03

4,702 38

5,866.73

servicii consultanta (proiectare}                           \\ ■   ;      ' t       cj

7

5000

13500

-

115.00

315 00

400 00

lucrări de înlocuit țevi 5ACET                             V^îv* ~7

7

76,57101

1,940 62

9,45000

18.900 00

21,600 00

servicii emitere certificare eficienta energetica              \x-' .-.         • 77

302.51

114 13

14 OO

112 20

112.20

112.20

r

diverse prestări servicii (vantare energie electrica)

5,000 00

-

11,766 29

23.532 59

'—

venituri din lucrări prestate la alte unitat» PMB

_________

4.934 04

1.898 79?    620 30

2,240 551 Î..SSC.5S

2.4?1 20]
mentenanta mai- decembre PMă

301.00

290.70

u

.....

L

...

servicii mentenanta sediu PM8

21606

432 0C

648.00

884 OC

servicii menter.anta Ianuarie martie Arena Naționala

187.44

1S7.44

• j

_

_

_

reparați Arena Naționala

207.43

207.43

—4

venituri din montat cbmele publice

904 00

58 61

523 29

523.29

523.25:

Modernizarea Central» AMZEI

3.275.81

92 75

1.204 60

2.40920

2 676 20>

...

lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrala •» RATB

“Î3ÂÎÎ

....

lucra»! d? reparații ia instalații de ana $1 sanitare către STB

246 29

95 27

150 0-7

___

âio.ofii

L

contract cadru parcare Arena Naționala

273.OO

546.00

venituri din alte contract*

2,708.00

5,416 OOi

o3/ din nedeventr tl “chirii

«

*

♦ 1

_

ad’j alte venituri

r—yi

2,260.00

10$

-

138.92

10,1.96.4J

20,253 81}

_

tradîng energie

599.00

ESCO

500 60

......... -

j servicii formare profesionala

SCOC

-

i-

_

venituri din exploatarea stațiilor de încărcare eîctrice

138 92

277 S3

418 75

_

alte venituri

1.00

10$

-

9.913.58

19.837.16

H

din vanzarea mărfurilor

8

n

0

din subvenții, diferente de preț, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri ,’rTu. JCrSd.il/. OUI «.are.

n

3

-!

ci} diferența de preț ct. prevederilor legale in vigoare.

10

",U1

c2) transferuri cf. prevederilor iegale In vioare

li

..

■ ■

dl

din producția de imobilizări

12

1,928 -X

2,937 89

JLt

venituri aferente costului de producție in curs de execuție

13

'■?

alte venituri de exploatare IRd 15*Rd.l6+Rd 19+Rd.2O+Rd.21l, din care

14

-

..

....

fi)din amenzi sl aenaiitati

15

fii din vantarea activelor si alte operații de capital

16

...

- active corporale

17

*

• active necorporal»

18 !

5

f3) din subvenții pentru Investit»!

19

l4j din valorificare certificatelor CCI

20

15,- alte venituri

21

>

_

2

. .

Venituri firandare (Rd.23*«d.244Rd.2$*«d.26*Rd J7), din care:

!“7T

3.72

544.00

4,66423

694.GQ

1.388.1»

2.BS2.OT

2.300.00

din imobilizări finaciare

23

bl

din investit!! financiare

24

_

din din diferente de curs

25

>

i_______________________________________________

JL

din dobânzi

26

644 CO

4.664 29

694 00

1,388.00

2,082 00

2,30000

-e!

alte venituri financiare

27

3 72

l

3

Venituri extraordinare

28

-

■ ir-

UI___

CHELTUIELI TOTALE (Rd.3O+Rd.l3îaRd.i39}

29

48S.22

95,459.22

H.508.03

4,>75.17

20,137.69

57,851.68

89,732.38

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31-»Rd 79*Rd 86*Rd.ii4), din care

30

485 22

96,858.22

11,508 03

4.676 J7

70,137.69

57.S4S 14

09.71S 85

L

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32«Rd «0»ao 46). din care

31

62 47

80,395 82

3,718.28

1,619 23

11,852 60

43,993 89

69,753 56

AL

Cheltuieli privind stocurile {Rd.33+8d.34+Rd.37+Rd.38+Rd39J, din care:

— 5243

72.476.87

1,356.98

272.10

5,938.80

34,568.30

58.W3.80

0/

cheltuieli cu materiile prime

,VÎ 5O,4>

'X 70,692 69

1118.69

103 ’S

â.237.09

33.227-25

56,737.03

al) cheltuieli cu energia termica achUitlonata de la reni

1

? ^5,540 00

cheltuieli privind combustibilul tehnologic | gaze )

A *

5^. 712.00

-

cheltuieli cu apa rece destinata producerii de eo termica (CPl)

7T^

/

/j

. \\828.00!

_

_

a2) cheltuieli materiale pt înlocuit tivi 5ACET

r

\ ^34\bO4 23!      7.25

3,64500

7,290.00

8,100 M

»3) materiale pentru lucrări diverse

1      i|S< 56

206.17

53.18

106 37

159 55

212.74

a4) materiale contract cadru PM0 pentru Arena Naționala

p?

>. 7/

/  ^^63 63

626.69

50.00

499 09

948.17

I,39?.26

aSi materiale reparații Arena Naționala

< ?<z

/     IjîiSl

33.44

-

»6) materiale lucrări montat cișmele publice

w

-

/73S2M

5635

705 72

205 72

2C5.72

*7) materiale lucrare modernizare Cemtrala Amze»

r

A . /Q.55O5O

4.75

720.2$

1.440 49

1,600 55

38) conuri privind veniturile obținute din tranzacțiile cu energie electrica

b>Z 4,850 00

P

21.133S8

/42,267 76
/   >^'P,UZ-^X

X /z£ Wect'a cA\

X.       quVERNANȚ Ă m ] ț

iNOîCA'ORl                  ZoRPORA*^

Nf

2017

Prevederi an precedent• 2018 (N 1)

F.eafkat

Propuneri BVC 2019 (N)

\\ \*fț /♦ /

Rd.

(N-2)

Aprobat

2018

din cate;                      ■

______________

Conform HG/Cfdln comun

Trim i realkat

"rim II (cumulat!

Trlmlll

(cumulat)

Anul 2019

Oj

1

/ 2

3

3a

4 ~~

.....5..............

Sa

6b

......<fc

6d

L............L .

a9) materiale pentru reallzZe contract RAT8

32.36

1

»Î1O materiale pentru lucrări de reparații ta Instalații de apa sl sanitare către $18

149.39

44 03

I

al îi materiale contract cadru parcare Atena Naționala

60 67

121.33

182.00

...

al2)echlpamenie sl materiale instalare 40 statii încărcare autovehicule electrice

1,825 CO

2.671.001

al3)cheltuieii materiile pentru confecții metalice ui propriu

-

-

-

îoooo1

100 00*

fe|

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

54

0 02

223.00

71.60

69 59

224.92

386.24

$44.57

bl) cheltuieli tu piesele de schimb sl aHe materiale

35

0 02

97.00

57.28

56.59

136 25

221.91

304.57

cheltuieli cu materiale consumabile necesare funcționarii companiei

0.02

97,03

57.78

35.17

70.34

105 51

140.68

materiale consumabile sl echipamente de unic» folosința pt.munckorl

3.00

25.73

54 461      80.20

cartuse/tonere/waste tonei

10.00

23.33

36 55

50 00

alte materiale consumabile

8.43

16 85

25 28

33.70

b2) cheltuieli cu combustitdHI

36

126.00

14.32

13.00

88.67

154.33

240.00

-sL

cheltuieli privind materialele de natur» obiectelor de inventar

37

1.64

187.18

258.92

60.8?

382.32

704.46

1.025.78

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar pi tehnic

1.64

112-58

112 40

40. OC

324 65

609.30

893.96

lire de transport 2 buc

5.00

Ț:

truse medicale

1.00

0.55

0.82

1 00

182t        1.82

ghilotina pi hârtie separat de iaminat+dispozltiv distrugere bănie «ap spiralat

6.50

168

-1

casa de bani

2.00

0.72

-

■î

J

echipamente de protecție

60.00

43 58

2000

56.67

93.341     130 00

JL

cheltuieli privind energia $1 aoa

33

1,375.00

7.77

38.50

144.47

250.4$

356.42

cheltuirii privind canaiUarea TMAU, apa meteo

131.00

L_

cheltuieli cu energia electrica (Inclusiv acclta sl alte taxe)

L22900

*

7

cheltuieli privind consumurile proprii de utiliUti

15.00

7.77

38.5(5

7700

115 50

154'

l

costul cu energia electrica consumata de națiile de încărcări

electrice

67.47

134 9$!     202.42

_

e)

cheltuieli privind mărfurile

39 !

-

1----------q-

___

A2

Chritoieil privind serviciile executate de ierți (M.41-»5id.42

ORffiWALJ

-—

1,874.37

«3.27

2,730.71

-----ț—

5,220.08 •   5,816.12

i_______! »2J_țh?|țuiri| cu întreținerea si reoaratiile
c.iclluiv .lilvmo «eoiicj.>:erne<»c.<c.g te srrep«rati>ccsnt in ♦ verific

O.ISi

1

•i

4

I ~1

aî) servicii ds autoritari metrologice aparate

ii.oo!

.1

____

—J

j 33) ehdtuieH privind reparațiile echipamentelor

/L><

ICO 00

7.611

——

-1

J

——

34) cheltuieli privind service si reparații echipamente (catane, instalații gaz)

/az

105 00

—J

a5't cheltuieli privind lucrări si serviri» CP

J/

/

r'/^'

318 00

•i

-

tz;

î a6) verificare si încărcare stingatoare incendiu +i$U

' '! rU

J. ^-r.A

o\\

40.00

I 37) țenrich asigurate de partener aiociat contr sacru * terci centru A^r

fa Nalion

v.....* ■

'r4’n\

^1.974.09;

1.389 821

-

1,273.23

2.546.55

3.829 Soi

1______

I a8) servicii asigurate de parteneri atacrati sl terti pentru contract.

l l'4*

:= iTi

___J

175.07

350.13

525.20)

1

(a9) servicii asigurate de tertl pentru contract memenanta clădirea

- V

^7^77

_.c.. h

4.18

S35

12.53

16.70!

._,—

I 310) servicii asigurate de terii pentru contract Camele

V

45.00

45.00

45.001

!

aii) servkii asigurate de terii pentru contract reabilitare țevi SAfti

-z.

202.50

405.00,

450 001

I bl

cheltuirii privind chiriile (Rd 43aftd,44) din care:

vA4i

87100

471.92;

224.10

887 15

1542.14

1.831.69-

bl) țatre operatori cu capital intwat/maiarltar de stat

st^

18361

187 731

----- t

bl) către operatori cu capital privat

44

324 39

249.61

200 00

430.00

600 (Vi

b.„. i-'•»$•' 2        X&--«•                 pî'ivjii

chine >p C?L

63.00

...... ■

V

-i

i

b2.21 către operatori eu capitol privat

-chiri» sediul serial

256.39

249 61,

200.00

coboc

60060

800 db

bl) alte cheltuieli de închiriere

44‘

35800

34.52

24.10

437.15

942.18

1,031 69 i

I

C1J

prima de asigurare

45

242 03

' 4 83 ’

15.00

119.36

218 70

318 03 1

cheltuirii rtrfvind colita de «tfeurari vMe,!

vv-

>.Ori

S.UJ

5.03)

___

_____j-__

cheltuieli asigurați auto { RCA )

40 00

4 33

cheltuieli asigurat! auto (MCA* CASCO)

r UJ -.....71

15 00

43.33

71.67

ISO (JOj

i

cheltuieli cu asigurări pentru personal

asigurare statii de încărcare electrice

5.33

10 67

16-.1

i

cheftuteMcu ăsî<u?ari clwHe profesionale

...

197.00

65.57

131.33

197 CC,,

!

A3

Cheltuirii cu alte servirii ewewtste de teri)

(8d.47+Rd.43sRd.SlH«d.57»Ro\62»Rd.63+Rd.S7*Rd.ta*hd.69>ftd.7®), dlncsre:

46

0 34

4,215 83

486.91

1403.36

3,133.09

4,305.51

5

5,S73.»4j

i_________________

»L

cheltuieli cu colaboratorii

47

r

i

_

b)

cheltuirii orivind comisicanele sl onorariul, <f»o care:

48

*

1.307 M

185 95

92 50

39100

564.50

73800

u.

.....

bl) cheltuirii privind consultanta Jurldlcafrepreieorare juridica, litigii sl consiliere in vedere» divizării)

49

$10.60

151.45

92.50

135.00

277.50

370.00

_

b2) alte cheltuieli (sealUarea testului investit oiului privat in vederea divizării, servicii de consultanta si dezvoltare in vederea de fonduri nerambursabile, evaluare terenuri si imobile)

697.00

34.50

205.00

287.00

368 00

L

_

cheltuirii de protocol, reclama si publicitate (f<d.5î rhd.53). din care:

50

-

io ca

4.901

6.25

25.50

32,75

39 00

:

di cheituieli de protocol, din care:

51

-

10.00

4.90

5 ÎS

12 50

ia.75

25 00

- lichele cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

i--

L

-cheltuirii de protocol

10 00

4.90

6.25

12.50

18.75

25.00,

c2) cheltuieli de reclama si publicitate,din care:

53

-

14.00

14.00

14.00

L

- lichele tacfori ptr cheltuieli de reclama si puhikitate. potrivit legii nr. 1S3/2006

tu

54

-

i

- tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiulpietcinS'Cmnvaiss pe piețe existente sau noi, ootrlvit legii nt.193/2006, «^rtccictaSădlesfHdoarX.

5$

-

-

-

• cheltuiri! de promovare a produselor

56

-chleftuieli de promovare si publicitate

Z/^ O 1’*-

14.00

14.00

14 00

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.$8^Hd

r ~£/W

57

dl) cheltuieli de sponsorltare a cfobd

i<&^rrthZ 1       -

58

d2) cheltuieli de sponsorizare a unîtJ

/orTec/t

r>

’y

59

03} cheltuirii privind acordarea ajutcj

retor u^anit^Jt/itjfpyeHf?!

60

04) a;te cheltuieli cu sponsorizarea |

61

-

«L

Cheltuirii cu transportul de ounuri sl ’

62

-

-

1. . •

-

16.67

33.33

50.00

tu țfsnspoftul ch:

rjr

-

16 67

33.33

5000

_

n

cheltuieli de deplotoceJ detașare trons\c'^:>           ""

63

J2O CO

7.1J

30.00

80.00

90.00

’zO.CO

\

~ ir.terr.a

65

61.00

3 01

15.2S

30.50

45.75

61 CC

i “^JL

___

l

- externe

56

59 00

4.10

14.75

29.50

1      44.25

59 0CÎ

LSi.

cheltuieli pottate si taxe de telecomunicații

67

22 00!      17.70

21.00

42.00

î 63)^

9 34 . Ou ii * I. !

direcț\ Yk i J\guverna»tâ indicatori                      V\l_\)RPOfynNĂ '^j

Nr.

Realizat

20)7

Prevederi »n precedent • 2018 (N-l)

Realizat

Propuneri 8VC 2019 (fi)

1

fid.

tN-2)

Aprobat

2018

din care

1

Conform HG/Ordin comun

1

Ttiml realizat

Trim II (cumulat)

Tfiffllîi j

(cumulat)

Anul 2019

A

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

Sd

i

tneluifr’lcu posta sl servicii de cofetărie

4 00

O.33I

3.00

6.00

9.1X5

12.00’

cheltuieli cu leîecomufikatiile

16.00

17.38

-

-

cheftuieii cu serv»cule de internei

2.DC!

-

.

cheltuieli cu teiecomunicat!lie( teiefonie mobila, fixa »; internet)

18.00

36 C0

54.001

72.00

cheltuieli cu serviciile bancare sl asimilate

0 34

10 00

8.05

500

1000

15 00

20.00

')

altechehuleli tu serviciile executate de tertl, din care:

69

274.88

105.88

34.40

124 S0

158 50

20100

; ■

ii) cheltuieli de asigurare si oaz3

70

h

12) cheltuieli privind întreținerea sl funcționarea tehnicii de caicul

71

13) cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

202.00

94.79

32.50

6500

S7.50

130.00

141 cheltuieli cu reevaluarea bnobiluarllor corporale si netorpcrale. din care.

73

-

-

-

-

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

-

iu) cheltuieli privind recrutarea ti plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

75

cheltuieli cu recrutarea de personal

*

-

17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri din care;

77

20 00

5.95

1.50

8.00

8 00

20 00

17.1) cheltuieli privind anunțurile

20 00

5.95

-j

i7 2>costun!e cu anunjurde de recrutare personal

1.50

8 00

800

2T0?

18) cheltuieli reînnoire srmno'uro electronico

0.30

014

0.40

2.00

2.00

1.00

i$l cheltuieli ouditare sltuatil financiare 2018

40 00

5.00

-

-

HO) cheltuieli auditor statutar

12.00

>11 )che'tu<ei> audltare situații financiare

50.00

50.00

50.00

JL

alte cheltuieli cu serviciile executate de terii

78

-

2.472 95

157.32

514.71

2.482 92

3,350 43

3,821 64

servicii executate de terii pentru CPl

880 00

..... • *1

i...

cheltuieli medicina muncii

X

10.00

648

8.50

17.00

25.50

34.00’1

cheltuieli SSMvPSl

//Y‘

20 00

32.S6

6.50

13 00

15SC’

26OO|

i i

studii, analize, expertize rapoarte si strategii prw:rd rețeaua de termoficsre >i centrate termice,- soluțiismatt ener»v: eficient* ene^.șț-,                         - J

eiic,ar>;a energetica ;rs vederea apiiwni principiului ESCO

re? y '«X cc r.j l«

DIRECT! ASISTEN TEHNICĂ

.lift-T'l.-

S-\\

i

1

studii privind preluarea si Implementarea cogenararil la centrale termice, identificare ' rețele subterane. Identificare soluții compensare energie reactiva     /    \ ,

rc'-tr

A

;K.

.....—

diverse servicii de intretinere si reparați) asigurate de terii          /

~Y~1

130.00

18 40

servkti proiectare Site                                                  /''j/-—'"'"

----ZM

6.79

2 50

soc

7 50

10 00Î

amenajarea rețea informatica                                            /

22.00

20 49

— .1

servicii analita si consultanta tehnica autorizare ISCIR

-

12.00

11.00

525

12.50

18-75

25 00;

servkii certificare iSO9OOl-n$O140Ql*lSO18OO3                           /)///

ÎS 00

9 93

1.20

2 40

3 63

4 aoj

servicii tipărire si livrare materiale personalitate +legitimații de seryrcțuriiyfsete

74 00

I

29 58

3125

62 50

93 7$

125 00Î

j

abonament datator apa                                      i OS)IM      1

ți r i

SUAt 1 Is $00

4.52

7 50

15.00

22.50

30 00

servicii proiectare terii                              < —--—ș

5 95

45 00

90.00

100.00

proiectare si execuție racord Enei Ot țevi SACET

..........

0 0S

-—

-

------------

iucru.i        executate ce terii pt oixecttv Ci Amzel                       --■—»>

---------?M0C-

3 50

337 50

675 00

750 001

cheltuieli diverse si obținere avize pentru contractul derulat cu C-GA55M8

86.65

4 40

-1

servicii curățenie sediu

12 95

11 10

12 50

25 00

37 5C

so.eoi

_

L

taxe ONRC ♦ alte taxe

14 00

10.33

20 00

40 00

60 00

80 oni

Țt*T‘,S&r''.’              4!

4.35

223

0.50

0 75

100

1 50‘

servicii executate de terii pentru funcționarea companiei

27 01

54 02

31 04

108 05

tervk't executate de terti pentru derularea contractelor

_

79100

1,582 00

1,672.29

1,672.29

8

Cheltuieli cu Impozite, taxe si varwninte asimilat* frd.îDiHd.Slafid a2efid.53+Rd.B44Rd.8S), din cart

79

734. *0

128.12

70.28

236.23

506.99

--J

ai

cheltuieli cu taxa pt». activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

r

i

1

N

’ """■ ■ lr ------------ ■ -----------------

cheltuieli cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

..

F

jL

cheltuieli cu taxa de licența

52

568 40

97 16

-

63 90

97 90

97 90

d!

cheltuieli cu taxa de autorizare

83

91.00

29 90

42 50

115 83

248 67

384 40

L

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

84

1100

093

1 87

2 80

L

JL

cheltuieli cu alte taxe sl Impozite

85

64 00

106

27 73

55- S7

153 55

263.54

J-------------

c

Cheltuieli cu personalul (Rd.87*Rd.iMxRd.ia4+ftd.ll3)

86

422.55

3,530.00

7,311.50

3.019-56

7,313. B5

12,044.26

17,34733

t—

ca

Cheltuieli de natura salar raia (Rd B8*Rd.92l

87

125 46

7,53153

6,371.56

2,795 04

6.823 93

11.246 36

16,216 43

r

Ci

Cheltuieli cu salariile (Rc.89»Rd.90-»Rd.91). din are:

83

1254S

7,002.53

5,985.22

2.581J5

6,19035

10353.74

14.927.01

i

ai salarii de baza

89

125 46

7.002 53

5,985.22

2,681.25

6.190 35

10.353 74

14,927.01

_

h) Spcrurl. prime sl alte bonificații afetente salariului de bata Icsnfom CCM}

90

ci ahe bonificații (conform CCM)

91

-

L

Q

Scnusuri (Rd.93+8rf.96+eid.97*Rd.9Wd.99), din care:

92

523.00

38S.35

113.73

633. SB

887.62

1.289 42

I

a) chehuleti sociale prevăzute la art 25 din legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările sl completările ulterioare, din care:

93

9300

53 40

-

101.27

147.93

[      267. SC

i

- tichet» dc creta. cf legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare

94

....

- tichet» cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare

95

54 00

53 40

54 60

54 60

127 50

r

• diverse alutoarecf CCM

46.67

9333

. 140 00

1 L

b) lichele de masa

96

246 00

234 70

113.70

277.11

484.4-3

698 57

; c) tichete de vacanta

t~Fl

190 00

98.25

255.20

255.20

323 35

d) cheltuieli privind participarea salariatHor la profitul obtinut in anat piecedent

X

-

.. . .. .

e) alte cheltuieli conform CCM (compensări pensionari)

9?

ca

Alte cheltuiellcu personalul (Rd.lOl+Rd.lO2+Rd 103), din care           A

) IV

7 10C

x

1 a) cheltuieli cu platl.'e compensatorii aferente dispcmbU'tanlor de personaj ♦ f

/m.

a\X

-

• b) cheltuieli cu drepturile salariile cuvenite in baza unor hotararl judecătorești /

7<1^-

"Yx

-

1

i

I c) cheltuieli de natura salarlala aferente reswucturaril.privataari?, admirJhrator / tpecUf. alte comisii sl comitete                                          |        |    /

$QÎ

w/

i

Zfc-V m;

//

t

l 5------
Z^'P,UήK

Zfe dÎr^T'A 2\

Nh guvernantă

&12 CAFOfii          V:X z-^oorJs ATIX/Ă

Nt 1

1

Realitat

2017

Prevederi an precedent• 2018 (N-l)

aeaiitat

Propuneri 8VC 2019 |N}

j

1

\\CCX^V   7

\v> Nu    /

Rd. '

(N-2)

Aprobat

2018

din care

i

XX * >k «”

Conform HG/Ordin comun

T rim 1 realizat

1

Trlm lî (cumulat)

Trtm ;i! i

(cumulat) i

Anul 2019

0

1

2

3

4

s

Sa

6b

6c

6d

!------

1

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a aftor organe de conducere ;i contrat comisii si comitete (3d.l05*«d 108*Rd.lti»Rd.lUk din care:

104

220,36

747.00

727.22

159.77

319.55

479.32

639.09

ai pentru directori/directorat

ws

220.36

269.00

269.11

39.25

76.49

117.74

156.99 ;

•pentru direcUri/dlrectcrat-compenenta fix»

IOC

220.35

269.00

269 11

39.25!

78.49

117.74

156.931

-fornsanenîa variabila

107

-

-

•î

b) pentru consiliu! de administrație/ AGA

108

385.00

374.14

105.75

211.50

317.2S t

423.00 1

-pentru consiliul de administrație? AGA-comeonentă fixa

109 i

385.00

374.14

105.751

211.50

317.25!

423 0C-!

"1

-componenta variabila

J

10

-

j

......... 1

■t

c5 pentru cenzori

111

93 00

83.96

14.78

29.56

44 3î|

59.11

jn,x

dl pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

-

-

cs

Cheltuieli cu conbibutiile datorate de angajator

113

76.73

251.47

213.12

64 84

170.38

318.58'

49201

j

!>

Alta chefcute'rf de explc»t»re țKd,il5^Rd.lia>«d.ll^d42O>RdLm+Rd,12.2)r di« care;

114

0.20

7,138,00

M9.7S

167.00

735.00

1,303.09 1

1,871.13

1

4}

cheltuieli cu majorări si penalitati ifid.H6rfid.117). din cate:

us

-

1

- către bugetul general consciidat

116

-

i '

L_____

• către alti creditori

117

-

r

b) j cheltui privind activele îmcbUUate

118

!

4

î ■■

țL

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul

139

-

4

i

<1} | alta cheltuieli

120

J

e)

cbehuM cw amor luarea ImobHUnrHor corporale sî necorpouk

121

020

3,198.00

34975

157 00

735.00

1.30306

1,871.13!

o

«jujud $1 deprecieri penbu pie/dete de valoare si pfovi:k»ne                din

care:

122

4,000.00

-

/

L

ti) cheltuieil privind ajustările si provizioanele

173

4,000.00

fl.l) proviiroane privind participarea la profit a salariatikx

124

-

L

11.2| provkkwme in legătura cu contractul de mandat

126

.1

r

f?) venituri dm provizioane si ajustări pentru depreciere «au pierderi de valoare, din

care:

12S

-

i

.. :. gnUa>‘«4 }s> ivii ioanelor iho.i2sjrnd.129-ffid.130j,din case

127

-

■ •

■ s

i

- din participarea sahriatilor la profit

128

L

din deprecierea ImobilUarifcr corporale si e activelor circulante

129

1

- venituri dm alte provizioane

130

.

-i

i________________

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32*Rd,135+Rd.l38). din cate:

131

........- .

......

-

13.54

13.54 !

j) i cheltuieli privind dobânzile IRd.l33*Rd.l34), din cate:

132

__

•-<•■, T

11.28

11.26 !

î

alj aferente creditelor pentru investiții

Ț" ?'

." >3T,< •      •

11.28

11 281

aî) aferente creditelor pentru activitatea curenta              (--

1

cheltuieli din diferența de curs valutar (Rd . 136*^.1371, dirs care:     zZ-

<335

11.^.

ntrit c'      . '

V ‘ \

2.26

2 26!

1

.

bl) aferente creditelor pentru investiții

        ZI

136>

c:

A., st ■•

?'1 i

~5

2.261

!__

__

b2) aferente creditelor centru activitatea curent»                      J-

H7

v,".'’.Z-■' .

-

|

e)

alte cheltuieli financiare

_____________

.38

•*e

<■//

z--------------

1

3

Cheltuieli extraordinare

.........-..JT ȚI

■ ....

U9

Ț

i III

REZULTATUL BRUT Iprofit/plerdere) jfid

1-Rd 29)      /   { }

•»n

2,094 St

(2,     4 01

(2,222.05)

1.2O4.6ZI

l -

venituri nemipozapile

.41

..

' -1

cheltuieli nedeductibile fiica!

142

......

pv

______

IMPOZIT PE PROFIT

43

-

6,107.99

283 55

157.76

192.261

OATS DE FUNDAMENTARE

..

"r^

-----

------------------1

'        ii.n                  d..<

.......

144

124.84

134,389.16

S.938.55

1.223 98

16.027.64

56,755 68

88.634 01 j

L ...„

...

- venituri din subvenții si transferuri

145

...........;

j

- alte venituri din care nu se îau >n calcul la de: ei minare a productivității muncii, d, legii anuale a bugetului de stat

146

i

i

Cheltuieli denatura salariata (Rd.87), din care. *■*)

147

125.46

7,531 53

6,371.56

2.795.04

6,823.93

12,246.36

15.216.4$

|

-

cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017

148

2

_

149

i

L_______1. S

.............„......

150

1

4

Cheltuieli cu salariile (R.d.88)

151

125 46

7,002 53

5,985.22

2,681.25

6,190.3$

10.358.74

14,927.01

5

Nr. de personal prognoiat ia finele «oului

152

18000

153.00

179 00

223.00

238 00

243 00

6

Nr. mediu de salariat!

153

167.00

! 126 00

133 «1

las.oo

1 218.00

i     223 0C

h

Câștigul mediu lunar pe salariat flei/perscana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata ț(Rd.l47-Rd.93’-fid.98}/sdi53|/12*10OC

154

3,711.84

'  4,178.68

7,005.12

6.147.68

! $.732.09

5,927.06

1

Castiguf mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baia cheltuldllcr de natura salarlala, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat

153

3,711.34

!  4,178.68

7,005.12

6,147.68

1 5,732.09

5 927 06

Productivitatea muncii in unitatl valorice pe total personal mediu (mii lei/pensana) (Rd.2/Rd.l$3)

1S6

804.73

!      70.94

9.20

86 64

j    260 39

333.75

C>

Productivitatea munci! in unitari valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale « bugetului de stat

157

ț

804.73

70.94

9 20

86 64

260.39

383.75

i

Productivitatea muncii In unitari fizice pe total personal mediu (cantitate produse finlte/perseans) W=QPF/Rd.l53

158

M

X

i              *4


c
Elemente decalcul a productivității munții in unitatl fiifce, din careConform

HG/0rd(n comun


Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ENERGE1ICA BUCUREȘTI SA Sediul ■ Adresa: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr.76

Cod unic de înregistrare RO37752029

Nr, Registrul Comerțului: J40/9172/2017Gradul de realizare a veniturilor totale


mii lei

Nr.

INDICATOR!

Prevederi an N-2 (2017) - mii lei

..........“........

Prevederi an precedent N-l (2018) • mii lei

%

crt.

Aprobat

Realizat

4-3/2

Aprobat

Realizat

7-6/5

0

/

r?

................ . r

4

5

6

7

I

Venituri totale (Rd.1+Rd.2rRd.3)

4,742.00

128.36

2.71%

135,033.16

13.602.84

10.07%

1

Venituri din exploatate

4,742.00

124.64

2.63%

134,389.16

8,938.55

6.65%

2

Venituri financiare

-

3.7P

0.00%

644.00

4,664.29

724.27%

3

Venituri extraordinare            A

.................——..........

■ J

0.00%

-

0.00%


’OMPAMa îUNiCiPAlA ',WPGETfCA < BUCUREȘTI
' Op ,nspr,t ..v>w -ri. Ct »>.«»» i. .N1A MțWf!’-\| ’. Nll’.t,. !|ț ..A |R.'(’URI ’H î S A

I Sediu! Adresa BUCURI SI! Splaiul Unirii. ;>r 76

î I ud unic <Je înregistrare RLW752U29

* Nt Registrul Comerțului: J4U/9172/2017
Anexa nr 4
capital MHiial


Ai e surse

I CHELTUIELI PENTRU INVESTTHL din care:__

1 i Investirii in curs, din «sire

t-------—— ----———— ■» ..

I a) pentru bunurile piopticlale privata a operatorului economii.__

I t-.l perctu bunurile de natura domeniului public u! staiuiui sau a urntaiii ud:ni>tisir.iliv-icrnnriaic


pentru bunurile de natura domeniului priva! al stalului sau ni unitalii admonsaro;-’


( a; pentru bunurile iuatc in concesiune, închinau sau m locație dc gestiune exclusiv cele din domeniu) public sau priva: al

Xi&nA .________

2 i *ov9Sl'lii n<,i- din care.

a) pcatn» imnurile prvpnciate privata a r-pera'nnilui cqimyti»


ț aparat d • .aure eu piacnut I hm. _______

| diverse uulc si ap-uaie țR, niesi-.ta 51 p.tnwf.l

I divyțM; obicutc de inventat

|                 i-7 c. ■■■'.: tb-i.tih.l            mr-.TU 2 »iu>

r                                      ___________

; cnniaipxr xestiar 2 buc

} ganlari imprcitniutc lucrați ♦ lampr :Bi.-z:<: m C-up-et-.'


■auarc l,itn.r .:nr țnrtrarc profer umah centru de energic ^l^■^eițge^>'a ir. Municipiul ilucun-si» rcubilicr_________________'__________________________________ ,

achiziții rbrtiir: scutra pro-.-.’--,a:clcalculait:;irc-Țmiinitoarc»!icentc*soilvri ■^echipamente )


KÎ1G1HĂ0JI


2r.L%s w.

2M.968.O5


1662.91


261.yrR.O5

26’,.%.4 05

1081X1

4 Vî 00


•zi>2 Ăl.-i


t ÎARiX


2îx..y]_

24 (Xij iiiSxi)


605 4»)|

!* 2‘ij

2,y ib'si


HJSittP


a 5’ :

t ,      ~     -             -       -------------------------- —...... -•-- trac —-rrrr

A^SH««5«BE................................... ........ USXORP^RAWÂ ’Srr

i

a. 5'1

statis: 2 but                                                                  \\O X S           "r//

25.<X)|

19 94

4.55

liccnu airtivinis Kt) buc                                                                       \X. A '^fz"

S.iXJ

.

a.56

prese fterere papuci utnemnc caiduri eleccrice I («c                                         \x                zz

7,3f.|

..........

-4.57

■------ -------/' ’• .. —r ■■'" ............... •■■ — —........ ........ ’

MMcminamicti/aw UPS

. •!

a SS

aparat de tnasura u rezistentei prize!;» <ie patnant i but

Il.otli

ii.re

a 5’>

iastalatie ut ridicare M trar.sp.ir- îir» rmnnrasl

7« 55Ș

a M)

participare la nnjtitare capital suciaî SC Ciri.sp SA

1.00,

inii

a 61

79 liccnt; ’Win.htws Server 2<Uf> Client Access 1 .itrensc* centru flcccsul annaiaiiktr la servei

14 40<

10 44

•1

.... r

a i»2

•cuie si -aneire clciiriee

30.00

H.3K

............................. -i

a. 63

autctitilnara dubiu vahins 4’4

moș!

miitHj

.......

a 64

nvuitut-sm ttnrtspiui persului! (mtinitirm) 7 ircuh cu haptrl’v'la rabatabil* 5 but

122 20l

.ir.îî?;

L

a.6.5

M’ll! IU’ bicr.raiit facturare cnursție ck-clîita

silfHX’l               •

„ „ „ swyx-1

;

UW.

î.xcavaiis* Cupa niinitn - 2 trec

-1

-

2311.0 ii

...»f*7 J

hu!d:scxca>atnr X hia.-

j

».6H

intui i«earcau>r {tip Utilcati- 2 buc

-

63A 22’

cilindru emnpac'.ware

714 2-1!

1

a 72

AcvcMitii utilaje (freze. lame. cincane hidraulici:. cnKtpichorc hidraulice»

Uhcoo!

a.73

Autnhasculanla H>4 -6 buc

1954 i(>|

a.74

AiilnbascuhiOa 4x2- 7 buc

2.5.< ."!

itumbvMiîiwa 9 usc - 1 buc

513 Mii

4.76

au-.ouiihJafî’» uajispnH tni$ 2 bec

V

30395!

a. 77

(«rup GISt<II- - 15buc

1.37251)!

u 7H

Invertoart

.

............ l'H.'U

u.?9

laicuiatv pxiacetikna • 30 buc si micite sudura nxiacetili-na

i ki 5b|

("upitir electrozi -3 buc

5(150

a .51

vrut sudura -.' buc

20 i.K)i

a.!î2

iaire dcjxiziiare hirreiii sixieen st avctilwsa 3 buc

li (tO

a «3

re.tenor mobil niulutnii IOCOl-2 buc

5ft.40i

jR4

MnîtifHxjigț: - 3jhue

!                       1 l.iX)}

.1X5

piîtripa de presiune pentru Ieste - 2 buc

6.U

a.S6

imiiu electric 1 buc

“î        •

i                   !i<«’|

1 ««7

!>ispc:ziiiy allBiat conducta

j

711 (K!ț

a. KK

mass:sa de sanfamat (cava

i.ore.re!

L <• *•

I -2 buc

f                          .1

) j a 'Ai

locâltu «fc trasee niMlfilrei.vent<t 1 Iute

i                             i

'(• dsT»!

A-bț-r'u s>>x-4?<-.arc șiatțsj. .                              .......... ..........................................

1              .surei

Lr?

dispersitr hi.urn l buc

r - ---

[                   569.fj0j

a<H

stand rntitd! verHu-ari- supape

--------------------.)--------------------------

!                   ’5 re!

4<ll

jciuziite teren. i.;;i’.structt:; <d durere hala tura de pinductic si dcpe.'itare pentru imitările o•niruciatu

13.77?.33j

L

«.*•$

auturersssn 3 buc

2%. 10!

L _

a <16

autoturisme eluctrice 2 but

344 <î«l.

L.

3 97

rda'.fprBw irumpoi: aui»

r   s

1

a 93

pnirj-timsisKMR -prestam c.tkul static poftim sisicirml de etinduifc

oiotxi!

L...122.

■ sistem csmîixd Mccs stand relxtnv

6.$ki!

;

a. i<Xt ț sniluti

_

ONSiJI *x ic


Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURES11 SA Sediul / Adresa: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr.76

Cod unic de înregistrare R037752029

Nr. Registrul Comerțului: J40/9172/2017


o Q

l-o nn


Anexa nr.S

CÂÂAa
Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut sl rea ere a plăților restante

mii lei

Nr. Cri.

Masuri

termen de realizare

an precedam (2018)

an irent (2019)

an 2020

an 2021

Prelimina: / realizat

Intl ient® (+/-)

Influente (+/-)

Influente (</-)

Rezult it brut (</-)

Plăti restante

Rezultat brut t • '•)

Plăti restanta *

Rezultat brut (+/-)

Plat» restante *

Rezultat brut (+/-}

Plat‘ restante ’

0

1

2

3

4

5

6

7

9

9

!P!

. .                               -        .....                                                                                            _________________________i

Pct. 1

Masuri de imbunaiatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

0

2.095

*

1.202

0

0

0

t

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

TOTAL Pct. 1

2,095

X

V< 2

0

1O1

0

Pct. tl

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute (a Pct. 1

0

1

X

X

2

3

4

X

X

TOTAL Pct. 11

0

0

0

PcL III

TOTAL GENERAL Pct. 1 ♦ Pct. II

2.095

-

1,201

I \ 0

-

0

0

/mS^MNTECONSaJULDI:    /!

/ ADMINISTRARE//         / / -C.

\ CHIRI rtQToRÎN'' /          / /

■ v      v tȘs<

.               '>Q?ț               S ;•

------Ț o\ 1

ov4

? !

o X'

o

r'*’

o

70

Q

Z

>

E

L ■" _

\   A \                 ÎNTOCMIT

Ioana STANCU

P/A A X

\ ZWA -     —-A

.?.s

i            \       '

1