Hotărârea nr. 195/2019

HOTARAREnr. 195 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BEGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.


.<

CONSILIUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.—_ ____

i CONFORM CU ORIGI

i


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Transport București STB S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 476/16.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 64/2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 45/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 206/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitățiie administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București - RA prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București STB SA;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății de Transport București STB S.A., conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București STB S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


X    SECRETAR GENERAL

\ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

\ C j       Georgiana Zamfir

/ * //

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro
i CONFORM CU ORIGINALUL


’/q:

\ DIRECȚIA j

o\\

GUVERNANTA

2' m,

1

\\>

kCOkPOR^iVA

C/P


rd

Realizat1

Pre im, nai

20,6

Prcc

23*1 °

---n

o— '

2021

%

g - ?f r-

10 = 8'7

0

1

2

3

4

6 = 5.4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

1.017.648

1.241.482

122.00

1.272.519

1.301.787

102 50

102.30

1

Ven

ti.ri totale din exploatare. d>n care:

2

1.015 4579

1 240 632

122 15

1 271 648

1 300 896

102 50

102.30,

a)

subvenții cf prevederilor legale în vigoare

3

516.046

0

0.00

0

0

0 00

0.00I

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0.00

0

0

0 00

0.001

Venituri financiare

5

1.969

850

43.17

871

891

102.50

102.30!

3

Venituri extraordinare

6

ol

0

C.00

0

0

0.00

oToo]

II

____

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

1.016.638

1.241.482

122,12

1.272.519

1.301.787

102.50

102,30

Oho

’tuieii de exploatare, din care:

8

1.015.126

1.240.642

122.22

1.271.658

1.300.906

102.50

102.30

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

229.3C2

282.482

123.19

289 544

296.204

102 50

102.30

B.

cheltuieii cu impozite, taxe și vărsâm.tnte asimilate

10

15 434

17.500

113.39

17 938

18.350

102.50

102.30

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

714.925

913.103

127.72

935.931

957.457

102.50

102.301

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd 13 + rd 14)

12

691.711

887.311

128.28

909.494

930.412

102.50

102.30

01

ch. cu salariiie

13

649.140

835.511

128.71

856.399

876.096

102 50

102.30

02

bonusuri

14

42 571

51 800

121.68

53.095

54.316

102.50

102.30

!

03

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

6.500

5 000

76.92

5 125

5 243

102 50

102.30

|cbe*tuien cu pian compensatori: aferente disconip'iizariior de

-r

r

r Ar

r

r

rnn

n nn I

04

Cheltuieli aferente cortractu’ui de mandat s a altor organe de conducere si control comisii s comitete

17

839

1.949

232 30

1.998

2 044

102 50

I

1Q2.3C;

05

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

15.875

18.843,      118.70

19.314

19.758

102.50

102.30

D.

alte

cheltuieli de exploatare

19

55 465

27.557       49.68

28.246

28.896

102.50

102.30

2

Cheltuieli financiare

20

1.512

840

55.56

861

881

102.50

102.30

3

Cheltuieli extraordinare

21

O1

oi        0.00

0

0

0 00

0.00

i in

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.010

0

0,00

0

0, 0.00

o.ooi

1 IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0,00

0

o;       ooo

0.00!

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.010

0

0,00

0

o

0,00

0.00!

1

Rezerve legale

25

1.42C

1.420

100.00

1.420

1.420

100.00

100.00

2

Alte

rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0 00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent:

27

G.GO

ooo

0.00

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

4

cofinanțate din împrumuturi externe precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital.

28

0.00

0.00

0.00

Plat

. acoanznor. comisioanelor si aitor costuri aferente acestor

5

Alte

repartizări prevăzute de lege

29

_

o^ool

ooo1

0.00

1

6

Pro

27

tui contaoii rămas după deducerea sumelor de !a rd 25 25 28. 29

30

0.00

ooo

0.00

Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net

7

dar

nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar

31

G.CC

0.00

0.00

realiza! la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul

8

regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu cap tal integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

ooo

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

CCG

ooo

0.00

b!

- dividende cuvenite bugetului local

33a

G.GO

ooo

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

0.00

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia rd 31 - rd 32 se

0

repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI D'N FONDURI EUROPENE

36

86

150

174.42

154

157

102 50

102.30

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

177

150

84.75

181

186

120 95

1C2.30

ai

cheltuieli materiale

38

0

10

0.00

0

0

OOO

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

146

100

68.49

150

•T

102.50

102.30

Ci

che

tuieii privind prestările de servicii

40

0

c

0.00

0

0

0 00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

--X

0

0.00

0

0

0.00

0.00

6 1

alte

cheltuieli

40

129 03

32

33

102 50

102.30

VIII

SURSE DE FINANȚARE A IN'. EST "IILOR din care

X

M.9&

f ^4\249

419.03

238.715

232 438

69.55

97.37

1

Alocații de la buget

//4-i '1

< ’ £84^9

366.90

238 715

232.438

83 90

97.37

I alocații bugetare aferente plătii angajamentele din anii    /

| anteriori                                                           /

45

' /ț...

0.00

-

rȘÂfi®

K °-00

IX

(CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                       |

419.03

238.715

232 4G3-

K   69.55

VaV.37|

/ k.; ic

'/     > I

\X <

i   \    /

/ - < .

2;

> !1 x

IDATE DE FUNDAMENTARE

47

0.00

0 00

o.ooj

1

L

Nr de personal prognoza! la finele anului

48

13 6C'i

11 714

110 50

11.714

11 714

100.00

100.CC

4j

1C. 2 " 3

' 1

- 3    -

- -

- ' r* f

tr? •* ■

Câșt.gi.:--ed u kmarce salar a- e persca-ă de:e-r..-at pe oaza cne:t.ue: ’cr ce ratară sa a -a â 'i

--

6.217.03

112.46

6 353.77

2 2 i

ICz.'jl

■*

Câștigul med.u lunar pe salar at (lei. persoană; determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială. recalculat cf. Leg. anua e a bugetului de stat "i

51

0.00

0.00

5

m ’ e'ce-soanâ. ' m’ 2 d 49;" °           =

IUO f i

W/.td

10d.5c

’”05

lUz oO

132.301

6

Productiv tarea munci in un rât. valorice ce teta: personal mediu recalculată c: Legii anuaie a bugetului de stat

53

0 03

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

C 00

C 00

0 00

î

ShGrlț Je' tc:a ie      2 ?’e -zer t..n tela'e     7rd. 1x\‘?

55

gc.ș rj

100 10

1 000 00

1 CCC 00

130.00

100.0'3!

9

Plăti restante

56

0

o

0-031

c

0

0.00

cioc]

10

Creanțe restante

57

130.717

122.984

94.08

58.000

57.300

47 16

98.79

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.

BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1 Cod unic de înregistrare RO 1589886


ANEXA Nr. 2


Detalierea indicatorilor economico-financiari provăziiți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat

2018

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform H AGA 15/ 21.12.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

2

3

3a

4

5

6 a

8 6

I)

6 c

6

7

8

?.\'N

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22

XA

1

826.334

1.025.633

1.017.648

288.2

57

£59

3

1.403

915.998

1.241.482

122,00

123,15

/N

V>'..

•îrS\ ° '•

Venituri^pîâle din exploatare (rd. 3 :^rdy8 jl r^l. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. ■44^in^âre:

2

823.851

1.023.333

1.015.679

30

< J

c::

O

33

G> 59 z

>

2.988

915.176

1.240.632

122,15

123,28

/ l

I

/Zu'

n

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. G + rd. 7), din care:

3

181.989

453.399

441.030

2T9.0

So

1.720

883.650

1.175.458

266,53

242,34

n

a1)

din vânzarea produselor

4

783

888

593

\ 136

\ 260

360

467

78,75

75,73

a2)

din servicii prestate

5

174.959

446.346

433.831

278.000'

569.600

880.500

1.171.497

270,04

247,96

*) incasari din titluri de călătorie

170.938

174.000

172.065

S^.OOO

1    74.500

109.500

148.215

86,14

100,66

<) diferența de tarif

------------1---------------------------------------------------------

0

4.200

4.900

8.500

\ 18.000

27.500

34.177

697,49

0,00

^șpmpensație

0

263.041

251.867

229.000

\ 475.500

726.500

987.307

392,00

0,00

din redevente si chirii

6

6.070

5.800

6.434

900

1.800

2.700

3.370

52,38

106,00

alte venituri

7

177

365

172

30

60

•,     90

124

72,09

97,18

■ dl b)

>14-^.

^ifr/vânzarea mărfurilor

„X

8

814

900

752

350

700

l                        O .;

2 e\\

4.100

1.483

197,21

92,38

/C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

569.700

509.546

516.046

0

0

Iod z-

'AZ?  c

r

$

) ) 0,00

90,58

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

569.700

509.546

516.046

0

0

0

<^7 ’ 11      —

0

0,00

90,58

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,0C

d)

din producția de imobilizări

12

8.463

16.200

15.494

0

1.428

2.856

29.148

188,12

183,08

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

3.418

500

500

1.500

4.500

5.500

6.277

1.255,40

14,63

0

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 1G + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

59.467

42.788

41.857

7.020

14.640

22.070

28.266

67,53

70,39

f1)

din amenzi și penalități

15

8.511

1.050

1.072

250

I

500

750

1.100

102,61

12,60

li

li ' z

>3

_

f2J^

*

din vânzarea activelor și alte werații de capital (rd. 17 + rd.

din care:

16

0

600

1.061

E

I

O z Tf o 33 3£

/ 40

70

92

8,67

0,00

Â7' /

4

V apfyve corporale

17

0

600

1.06A

2?0

O c

O   l

za /

40

70

92

8,67

0,00

\ . •

.j A.

aj-

x aptivo necorporale zz

18

0

0

0

z

J*-

r-

0

0

0

0,00

0,00

ift

Z/

T3)"’

din subvenții pentru investiții

19

47.879

37.900

37.000

200

^4

.000

19.600

24,837

67,13

77,28

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

\\

s 0

0

0

0

0,00

0,00

z'

f5)

alte venituri

21

3.077

3.238

2.724

550

1

1

.100

1.650

2.237

82,12

88,53

->’A/

Mi

■^1

^fehituri financiare (rd. 23 + rd. 24

+ fd'.\25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

&

22

2.483

2.300

1.969

357

415

822

850

43,17

79,30

1

L         ‘

iâi

dimpiobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

■<

w

pîil investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00


CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)


Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:


cheltuieli cu piesele de


cheltuieli cu combustibilii


cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar


cheltuieli privind energia și apa


cheltuieli privind mărfurile


Cheltuieli priviruJ.^Qnziciile executate de

rd. 45), din

, f ‘ f /


Cheltuieli cifîntrețț/nerea șf


137.996


174.252


47.500


99.500


156.800


214.499


34.170


40.000


43.137


12.500


90.822


118.200


114.513


1.105


2.200


1.981


31.967


34.60


6.360^


725


7.000


1.146


1.700


500


1.000


1.500b2)


elileiiYolaboratorii


Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. G8_+ rd. 69 + rd. 78), din care: diertuieliY'dYjOd comisioanele și onorădi/l, djrrdare:

de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

cheltuieli de protocol, din

- tichete cadou potrivit Legii nr. 1^3/2006, cu modificările ioare

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare- ch. de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 01), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

4

• ' ’* r. '■

de sponsorizare in ■dgrHeniile educație, «m^^mânt, social și sport, Ai patte:

59

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

t 'S' '

d.Șf'

/ | ►—• ’

1- jpejatrjp cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

X--

<

clțsde/ sponsorizare pentru \lte>acțiuni și activități

61

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

wÂpyF

o >

^heJlLupli de deplasare, detașare, 5#$\sfer, c^in care:

63

19

120

98

20

50

75

95

96,94

515.79

2 (TI 5, ® to rn c 5. 21

- c^!

66t

ItuielJcu diurna (rd. 65 + rd. lineare:

64

3

20

16

4

7

11

15

93,75

533,33

-ir<^

alâ

65

9

41-

3

1

1

1

2

2

200,00

50,00

/LS3^

^fterna

66

1

17

15^

o o

! 6

9

13

86,67

1.500,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

271

300

314

25q

TI o

500

750

1.000

318,47

115,87

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

108

110

1 A

X 1

A(

o cr

70

120

150

131,58

105,56

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

9.080

7.666

9.960

iOO

o

G>

300

5.169

8.644

86,79

109,69

flT

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0

0

\

I)

---2E1-

>

1— CZ r—

0

0

0

0,00

0,00

:x

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de pâlcul

71

1.832

2.288

1.471

1

500

J L

1.

300

1.500

2.000

135,96

80,29

VJ

-

Wteltuieli cu pregătirea

profesională

72

39

150

113

4j

20 /

40

60

80

70,80

289,74

t

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

\      ’P-'N'A

Z\ *

c

°$L o 3

3 z Szî

'\'4-^zZ5l

o.

%

■ zi z '*”

c I r-//

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de cohducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 10^72011

76

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

N^* țJL

=•■■

b/Z

z

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

4

6

4

1

2

4

5

125,00

100,00

j)

alte cheltuieli

78

0

0

0

o0

0

0

0

0,00

0,00

s* s

f, ■

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + ^d=d-.=8^<r rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din 33    C\care:,

79

12.528

16.748

15)434

>\

I

-n

O

-10

6.602

10.846

17.500

113,39

123,20

f rș

/['■,■

!' •■* /

„ '■*■) •«■■ ■

cFrsc

^pl(

afta\i pt. activitatea de \itQe\a resurselor minerale

80

0

0

) |0

0

0

0

0,00

0,00

/§ v-?v U?

•-•/. '■

’a? 7^

w

jsonc

ujrcgejjvența pentru ^rsign^rea bunurilor publice și

81

0

0

>

£5

242

376

505

0,00

0,00

reswus^i^/mineraie

L

"-V. •

\

L

£^

(^.Vuji^xa de licență

82

255

600

?6a

.100

\\

■I

250

300

516

141,37

143,14

"efi^cu taxa de autorizare

83

0

22

\9

' 50

■/)

100

150

118

1.311,11

900,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

25

28

38

§

/

10

20

33

86,84

152,00

'I

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

12.248

16.098

15.022

4:000

6.000

10.000

16.328

108,69

122,65

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

568.729

721.528

714.925

215.294

445.186

682.228

913.103

127,72

125,71

> că

/

Cheltuieli de natură salarială (rd. B8 + rd. 92)

87

453.083

698.800

691.711

209.050

432.900

661.950

887.311

128,28

152,67

f (

$ V

t

tâwpltuieli cu salariile (rd. 89 + rd.

9'0-j- rd. 91), din care:

88

422.677

655.550

649.140

196.800

408.600

622.500

835.511

128,71

153,58

?\ U

*■ •*>

ăX'șalarii de bază

89

267.717

405.913

398.152

113.291

245.597

374.166

502.200

126,13

148,72

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)


c) alte bonificații (conform CCM)Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:__________

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*. cu modificările și completările ulterioare, din care:


îete de creșă, cf. Legii nr. 193/5006, cu modificările ulterioare;


- ticj/etc cadou pentru

eltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;


d)j^k privind participarea als^iaților la profitul obținut în anul

(Qeyt


eValtetelleltiiieli conform CCM.

—- --

Itj/ cheltuieli cu personalul (rd.

10V+ ra. 102 + rd. 103), din care:

-CZ----------

a^h. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
3.200


32.500


IglO


19.000


550


6.500
2.000


4.500


5.000
b) pentru consiliul de dmiairfaatie/consiliul de pravegh^re, din care:


- componenta fixă


:u AGA și cenzori entru alte comisii și comitete constituite potrivit legii


D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 +

V1 22), din care:

^el^cu majorări și penalități 10/yd. 117), din care:_______


7 \ n-* l<

gtr$ bugetul general consolidat

creditori

Tjhsltbj^li privind activele jmohlfizate_________________________

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor Corporale și necorporale

%------------------------------*■ 1 ' ...... ............

ajțiștări și deprecieri pentru pipere de valoare și provizioane

3-rd. 126), din care:108


309


973


510

309

1.068

1 733

1.949

232,30

173,35

100

400

685

790

240,12

188,00

100

200

300

405

155,77

148,57

0

200

385

385

557,97

0.00

200

650

1.021

1.123

220,20

165,05

200

350

500

602

118,04

165.05

0

300

521

521

0,00

0,00

9

18

27

36

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

4.435

9.218

14.045

18.843

118,70

13,79

6

7

13.800

20.700

27.557

49,68

115,00

/

0

0

0

0,00

3,40

\\

I

0

o

0

0

0,00

3,40

0

§

0

0

0,00

0,00

\

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

222,95

6.718

13.800

20.700

27.557

49,65

105,94

0

0

0

0

0,00

7,16

0

0

0

0

0,00

15.000,00115.100


735


52.390


55.600


55.500


f1.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

0

0

c

0

0

0

0,00

0,00

fi.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

5.017

700

509

0

0

0

0

0,00

10.15

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

5.017

510

509

0

0

0

0

0,00

10,15

// *

>pANVA

O G>

- oho participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

/ o\Z s \ l

\

.\x 1

r?3 < -o/<t âr 7

5j i m • o . i i >

?■

i ell r-;/ T7/ k//

- dinldeprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

5.017

510

509

0

□p

o o

0

0

0,00

10,15

\x *

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

_Q_ NFOR

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd.

135 + rd. 138), din care:

131

2.480

2.300

1.512

(\

355

0 41 )

815

840

55,56

60,97

A'

3

xa)

cîlfHtpieli privind dobânzile, din

7A

132

2.413

1.900

1.464

V

\ 35

\ \

x

O

§40)

3

800

820

56,01

60,67

l / ' u ‘ -

L

i?--. .

(frp^ente creditelor pentru ipyestiții

133

2.413

1.900

1.464

o vT

IALUL

800

820

56,01

60,67

Vx

Tv.

’vx

'■ V

âTerenle creditelor pentru Activitatea curentă

134

0

0

0

n

\

0

0

0

0,00

0,00

V''

(^i&tp'foli din diferențe de curs

.yăfiitar, din care:

135

67

400

48

/A!)

! A

10

\      15

II

20

41,67

71,64

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

67

400

48

a

■ 10

/        15

20

41,67

71,64

G(-'-N

z-’’

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

x

0

0

0

0

0,00

0,00

// LL

•2/, c><

$ițe cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

$./<

(ț'heltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

X'

£\

'. r. ■ ■ '

-■

WULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

7.761

0

1.010

0

0

0

0

0,00

13,01

4^}..^ ■

venituri neimpozabile

141

0

0

0

0

0

0

0

, 0 00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

581

0

0

0

0

0

0,00

0,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

823.851

1.023.333

1.015.679

287.930

592.988

915.176

1.240.632

122,15

123,28

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

569.700

509.546

516.046

0

0

0

0

0,00

90,58

/ *

i

B co^oR

\ <>

r. 2/

3f

- alte venituri care nu se iau în '<^lermTbd e te r m i na rea -p®JtluctiviKiții muncii, cf. Legii aru hle a Mugetului de stat

146

zZ V

:^'

Q&£ltuie/de natura salarială (rd. ^f), dij/care: **)

147

453.083

698.800

691.711

299.050

432.900

661.950

887.311

128,28

152,67

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

422.677

655.550

649.140

196.800

408.600

622.500

835.511

128,71

153,58

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

10.300

10.82Q

10.601

11.714

11.714

11.714

1

1.714

110,50

102,92

5

Nr. mediu de salariați

153

10.206

10.820

10.279

11.714

11.714

11.714

1

1.714

113,96

100,72

k

AAi

..A.<

te*

V

< Cj j

Câștigul mediu lunar pe salariat ’H^i/persoană) determinat pe baza cHUeJhjtielilor de natură salarială [(rd. W/- ftL 93* - rd. 98)/rd. țw$2hooo

154

3.699,48

5.303,45

5.527,31

X

X

x\

6.2

A

I s

V.oa

3

8

112,48

149,41

C'J

\ Ay '

\

1  1. t

kj

3> J

• it?

i0aștiguf mediu lunar pe salariat ^Jjgi/^r^oană) determinat pe baza ckfelhjielilor de natură salarială, redalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

X

X

A

\

\

§

Q

1

r-

7

cQ:

.a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

80,72

94,58

98,81

X

X

X

V

05,91

107,18

122,41

/

/ / [J W\ \v\ vf'

x

Vv.

  • V

  • V

  • V

'

LV.

Productivitatea muncii în unităti vâlqrice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

<

X

xentitatea de produse finite )


- pref mediu (p)162


168

169


Ut^la^art. 25 alin, (3) lit. b din Legea nr. 2


7/2015 privind Codul fiscal, cu moditicăniMARIAN MITROI


0,00


94,08


95,34

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale |)CfrH (5            rpCvu

Nr. cri.

Indicatori

Prevederi an 2017

%

4 = 3/2

Prevederi an 2018

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd.

2 + rd. 3) din care:

264.010

256.634

97.21%

248.846

244.835

98.39%

1

Venituri din exploatare’)

261.860

254.151

97.06%

246.546

242.866

98.51%

2.

Venituri financiare

2.150

2.483

115.49%

2.300

1.969

85,61%

3.

Venituri extraordinare

0

0

0.00%

0

0

0,00%


MARiAN MITROIANE.\ A Nr. 4               i ~

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare                 Q) l/Vu .       cAăM-

M .Oh. 4pl6


Mii lei

II

INDICATORI

Data finalizării in vestit iei

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

Preliminat

an curent

2019

an

2020

an

2021

1

A

1

S

6

-

8

SI RSE DE I IN AMARE A

INA ESEU IILOR, din care:

129.650.04

81.915.83

343.248.60

238.715.28

232.438.38

1

Surse proprii, din care:

5.910.33

4.366.40

58.719.39

0.00

0.00

a) - amortizare

5.910.33

4.366.40

58." 19.39

0.00

0.00

b) - profit

2

Alocații de la buget

123.739.71

77.549,43

284.529.21

238.715.28

232.438.38

3

C redite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

u origina"

-Ut

- (denumire sursă)

i

- (denumire sursă)

X

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII. din care:

129.650.04

8T791<S3

C

343.248.60

238.715.28

232.438.38

1

Inv estiții în curs, din care:

1.179.11

1.177.47

105.628.43

0.00

0.00


  • a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

  • b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

  • c) pentru bunurile ele natura domeniului privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:


- lucrări din alocații C'GMB


Modernizarea centralei termice de la sediu! Depoului C'olentina HCGMB nr. 132 30.06.2015 (plată restantă aferentă anului 2017)


Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai 21 si carosabil de la B-dul C'olentina la Str. D-na Ghica HCGMB nr 380 11.09.2017 (plata restanta aferenta anului 2017)


Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41

HCGMB nr. 717 2018 (plată restanta aferentă anului 2018) Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41

HCGMB nr. 717 201S

105.62S.43
Decembrie

2017


Decembrie

2018


Delimitarea amprizei Imiei ele trame ai i 10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de trame a: si carosabil HCGMB nr 124 28.03.2018 (plată restantă aferentă anului 20 IS)______________

Delimitarea amprizei liniei de trame ai I 10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai si carosabil HCGMB nr 124 28.03.2018

Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389 2018_____________________

Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389 2018- plata restanta aferenta anului 2018

Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 7 90 ">nt Q


2 Investitii noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- lucrări din alocații C’GMB


informarea călătorilor pentru stadiile liniilor de tramvai 21 - HCGMB nr.

: r ynt n

i 16 — \J i O

Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41

HCGMB nr. 717 2018__________

Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1 10 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai si carosabil HCGMB nr 124 28.03.2018


Reactivare si modernizare Autobaza Giurgiului HCGMB nr 389 2018______________________

Instalare sisteme informare călători în stații, pe peroanele de tramvai -lima 21, HCGMB nr. 718 2018 Consolidare si enterventii la clădirile Uzinei de Reparații STB situata in Mun București str Dr. C’alistrat Grozov ici nr 2-8


2019


2018


2018


2018


2018


2019-2021


11.476.14


11.142.91


15.00


5.962.00


1.200.33


3.965.58


61.94


8.380.20    43.772.68


8.380.20    43.772.68


3.965.58


bi.hW 7^3.7


43.772.68


43.772.68


72.68Extinderea delimitării amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție pe tronsonul modernizat al liniilor 19.23.2“. cuprins intre Sos Mihai Brav u-Str Dristor de pe Bdul Cărnii Ressu pe o lungime de cca.0.4 c.s.

Extinderea delimitării amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpisori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniilor 7.11.25 cuprins intre C’FR Progresului-Piata Eroii Revoluției pe Sos Giurgiului, pe o lungime de cca 7.6km c.s.

Extinderea delimitării amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpisori flexibili, pe tronsonul intre Sos Mihai Bravu-So Pantelimon de pe Sos lancului. pe o lungime de cca 2.4km c.s._________

Extinderea delimitării amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin garduri de protecție petraseul liniei 45. pe tronsonul modernizat cuprins intre Bdul laminorului si Bdul Bucureștii Noi. de pe Sos Chitilei. pe o lungime de cca 4km c.>.

Extinderea delimitării amprizei caii de rulare a tramvaielor fata de carosabilul destinat traficului rutier, prin stalpisori flexibili, pe tronsonul modernizat al liniei 47. cuprins intre Sos Progresului- str Sebastian de pe Cal 13 Septembrie . pe o lungime de cea 0.7 km c.s.


Realocarea rețelei de contact in intersecțiile afectate de supralargirea străzii Fabrica de Glucoza

235.6S


0.00

Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-BD-C13

201S

86.61

Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la DA-SCD-

BD-C8

2018

73.03

Lucrări de montare contoare gaze naturale

2018 '

61.94

Modificare rețea troleibuz în vederea eficientizării accesului troleibuzelor la capete de linii, de la intersecția Calea Văcărești cu Șos. Mihai Bravu

2018

71.20

Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii -

Baza 1- Victoria- C7

2018

26.41

Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală țerniică mu'-ti'î 1-,ro> io <

Linii -

Baza 4- Bucureștii Noi - CIO

wq

<? ' ■>

Lucrări de realizare a unui sistem de încălzire centrală (cu centrală termică murală proprie) la Secția Linii -

Baza 4- Bucureștii Noi - C8 • C9

2018

5.92

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a! statului sau a! unității administrativ teritoriale:

a) pciitiu bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

Xa

c) pentru bunurile de naturaX

T7

\ 1

A \

domeniului privat al statulufi său / imitării administrativ teritqriale:|

\

V \ 1

U' V '

/

______t___

f .1.J


sg ș

61.94

\

__A;

-----

O o

_

form cu ork

3INALUL

A

direcția / .„comxu/â__2

t

7~i 1   î^'\GUVEKNA?t!m—nm--------------------------;--ț'

k     1\1\rpp*a™âJ       k

?k-1/     \\>             ZU             \


mâv£^


dj pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Cap.C Alte cheltuieli de investiții, din care:

93.667.01

57.348.64

203.745.97

192.627.60

188.665.70

Alte cheltuieli (le investiții, din alocații CGMB:

88.089,91

53 044.18

145.026.58

192.627.60

188.665.70

Dotări independente din alocații

CGMB

87.433,29

52 451,56

142.832.65

192.627,60

188.665.7O

Mașini, echipamente si mijloace de transport

87.433,29

52.451,56

142.832,65

192.627,60

188.665. 70

Modernizare tramvaie V3A-93 modernizate in varianta V3A-PPC-CA- plata restanta din anul 2017

Decembrie

2017

7.606.72

7.606.72

Autovehicul specializat pentru intervenție la înălțime PRB (plata restanta aferenta anului 2017<

Decembrie

2017

295.12

295.12

Autobasculante de 8.5 tone (plata restanta aferenta anului 201")

Decembrie

2017

641.30

641.301

Autoremorchere pentru tractarea vehiculelor defecte (plata restanta aferenta anului 2017)

Decembrie

2017

3.043.00

3.042.97

Autovehicul specializat pentru efectuarea lucrărilor de ungere a rețelei de contact troleibuze (plata restanta aferenta anului 2017)

Decembrie

2017

383.18

383(11

Mașina de echilibrat dinamic rotoarele motoarelor electrice (plata restanta aferenta anului 2017)

Decembrie

W

2.591.82

2.591.82

-

Instalație de semnalizare a prezentei vagoanelor de tramvai in pasajul Lujerului (plata restanta aferenta anului 2017)

Decembrie

2017

960.08

960.08

Automate vanzare titluri de călătorie

RATB (plata restanta aferenta anului 2017)

Decembrie

2017

1.543.50

1.543.43

Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori (plata restanta aferenta anului 2017)

Decembrie

2017

81.52

81.52

X DIRECȚIA

V -f=RHANTA \

Mg

/cv\

7c\\

ml

Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori

2018

12.145.74

6.358.1"

Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 2018

Decembrie

2018

Zr -

) M 4 7

---

K     5.787.57

>• \*

/

/

Modernizare tramvaie V3A-93 in varianta \'3 A-PPC'-CA

2018

Ț * /

JpOOfiO

/M *        1

<■'----------------------

A

st i.

* -

1 *

iModernizare tramvaie V3A-93 in varianta V3A-PPC-CA - plată restantă din anul 2018

Decembrie

2018

10 250.74

Modernizare tramvaie V3A-93 in v arianta V3A-PPC-CA

2019

18.842.10

Modernizare tramvaie \’3A CH-PPC' cu sistem de climatizare in salonul de calatori

2018

422.00

Modernizare tramvaie \'3A C’H-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori

2019

18.977.05

Modernizare tramvaie \’3A C'H-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori - plată restantă din anul 201 <8

Decembrie

2018

CONFORM(

ÎU ORIGINA

LUL

421.72

Modernizare tramvaie V3A-M CA și V3A-PPC CA cu sistem de climatizare in salonul de călători

2019

7.468.80

Achiziție tramvaie noi din gama de 27 m cu podea total coborâtă (obiectiv nou eșalonat pe 4 ani)

2018

1.00

Achiziție tramvaie noi din gama de

1 8 ni cu noden total coborâtă

2019-2022-

9.151.10

118.964.30

118.964.30

Modernizare tramvaie Bucur I I -

C’A cu sistem de climatizare in

v agonu1 de călători

3.664.59

Fabricare tramvaie Bucur LI-C'A cu podea parțial coborâtă cu acționare în curent alternativ și.climatizare salon pasageri în cadrul Diviziei Reparații Mijloace de Transport (program multianuial pe 3 am)

•.. . /

r £ Vi    c.

2019

/

~.45 0.20

59.601.60

67.051.80

Modernizare troleibuze ASTRA

IPdSBL’^ c : sistem de el; mc* iz arc in salonul de calatori

2018

" 1

- ~ < 1 A '

Modernizare troleibuze ASTRA

IR1SBUS cu sistem de climatizare in salonul de calatori

2019

6.683.16

Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de aștepare în stație

2018

1.088.85

Sistem de informare călători despre traseele RATB și timpii estimați de aștepare in stație - plată restantă din anul 2018

Decembrie

2018

1.088.85

Echipamente și licențe software pentru platforma centrală Sistem Taxare

2018

3.983.27

3.983.26

r

Centru de prelucrare ia 4 ^fe     A

(x.y.z.w )           / O   —

1.992.04


Centru de prelucrare in 4 axe

ixa.z.u ) - plată restantă din anul 2018


Strunguri paralele S\ 500________

Strunguri prelucrat osii treia de roti


Strunguri prelucrat osii tren de roti -plată restantă aferentă anului 201 8


Strung profilat bandaje tren de roti aure ea te de rulare

_________Ss__ Strung profilat bandaje tren de roti agregate de rulare - plată restantă aferentă anului 2018_____________

Elevator camioane 4 coloane. 22 tone______________________________

Mașina de rulat filete profite______

Mașini de frezat cu cap pivotant universal__________________________

Statii de spalare automata pentru autobuze_______________________

Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si tf.'ll •Ut-», ț -7 >


Statii de spalare automata fixe cu accesorii pentru tramvaie si troleibuze - plată restantă din anul 201SDecembrie

20 ÎS‘W’n


Autovehicul specializat pentru intervenția la inaltime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pentru deplasare pe șina de tramvai________

Autovehicul specializat pentru intervenția la inaltime la rețeaua de contact dotat cu boghiu pentru uCpiuoare pe snu Jc tramvai - piața restantă aferentă anului 2018________

Autovehicule speciale dotate cu agregat termic de sudura pentru întreținere si reparații linii de tramvai Automacara 12-16 to_______________

Camion specializat pentru transport mărfuri periculoase________________

Autoremorcher dotat cu instalație de ridicat___________________________________

Buldoexcavator cu anexa picon Vehicul specializat pentru polizare si profilare șina de tramvai__________

Motostivuitoare 3.5 tone___________

Automate de vanzare titluri de __

călătorie RATB                 A2018


2018


2018


2018


2018


290.96


290.95


767.55


243.66


243.66


343.70


343.69
Upgrade versiune actual

SAP ECC 6.0 la SAP

Upgrade versiune ac

SAP ECC' 6.0 la SAP E4 HÂNA ..

Tehnologii și componente software necesare infrastructurii informatice pentru conformitate cu regulamentele GDPR - plată aferentă anului 2018


Servere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic________________________

Sen ere si echipamente hardware necesare infrastructurii sistemului informatic - plată restantă aferemtă anului 2018_____________________

Abkant hidraulic C'NC___________

Foarfecă hidraulică NC cu traversă basculantă______________________

Presă cu batiu în formă C_________

Mașină de găurit industrială cu stand și coloană pentru metaleCONFORM CU ORIGI


2019


2019


2019


2019


2ui9


282.87


Strung convențional SC 2580* 1500


2019

624.11


Mașină de frezat convențională -cursa 1000____________________

Electrocar cu platforma de 2 to Plasmă cu filtru absorbție_______

Instalație de metalizat____________

Mașină hidraulică C’NC de îndoit țevi__________________________________

Mașină de găurit radială pentru


Stații de spălare automată (autobuze)________________________

Elevatoare pentru activitățile de întreținere și reparații a parcului de troleibuze__________________________

Echipament de dezghețare a firului de contact vagon, inclusiv montaj și PIF_____________________________

Autovehicule speciale dotate cu agregat termic de sudura pentru întreținere si reparații linii de tramvai


Autovehicul specializat pentru intervenția la înălțime la rețeauaTfeT*-contact cu sistem de rul^r^e^KiaA de tramvai (autotum) /


2019


2019

2019

2019


2ul9


2019


2019


2019
90.72


' 637.89


137.45


487.66


1.190.00


404.60

iRECț'A


AlW A


(A


Dotarea Dispeceratului ( ircuîației cu echipamente moderne de monitorizare și dispecerizare în timp real a circulației mijloacelor de transport in comun, cât și a vehiculelor de intervenție

2019

2.165.80

t

Autovehicule cu caroserie tip combi cu 5 locuri

2019

1.428.00

Utilaj multifuncțional utilizat pentru intervenții la calea de rulare

2019

2.082.50

Sistem de comunicație voce pe infrastructura TETRA

2019-2021

2.650.00

2.649.60

2.649.60

Sistem de plată directă a călătoriei cu cârd bancar de tip contactless la validatoarele din vehiculele aflate în exploatare de STB SA - achiziție validatoare

1 1.412.10

2OI9-2(

20

CC

INFORM CU (

ÎRIGINALUL

1.630.30

Cheltuieli vie expertiză, proiectare și de execuție priv ind consolidările și intervențiile

656.62

592.62

2.193.93

0.00

0.00

Consolidare si intervenții la clădirile

Decembrie

L/.mci ne repaiaci KA 1 B țpiuu restanta aferenta anului 2017)


Extindere și amenajare hală destinată efectuării I I P la vehicule articulate cu lungimea de 18 m Autobaza 1 itan expertiză tehnică și DAU_____

Extindere și amenajare hală destinată efectuării II P la vehicule articulate cu lungimea de ÎS m Autobaza Titan expertiză tehnică și F) A[ I . nlof-5 nctnnt’i n C. anului 20ÎS___________

Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la Autobaza Alexandria expertiză tehnică și DAU_______________

Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la Autobaza Alexandria expertiză tehnică și DAU - plată restantă aferentă anului 2018

Implementare sistem interactiv de informare a călătorilor pentru stații ie de tramvai Olteniței - studiu de fezabilitate și proiect tehnic


Implementare sistem interactiv dp informare a călătorilor peis liniilor de tramvai 41 - sj? (fdiQii fezabilitate și proiect ijGUVERNANTĂ


rporativ


E1 a bora re de e x pcrti ze teh n i ce pentru clădiri, linii de tramvai. rețea de contact, echipamente tehnologice . cabluri de curent continuu și sistem de încălzire îa mijloace fixe din administrarea STB

i

1.500.00

)19

CONF

-—

ORM CU ORI

SINAL^G

l

Alic cheltuieli de investiții. din surse proprii RATB:

5.577,7^

?A’. 719.39

0.00

0.00

Dotări din surse proprii RAT B

2018

5.363.54

4.286.16

2019

2'19.39

Achiziții imobile

2019

56.000.00

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție pricind consolidările

195.26

Expertize tehnice pentru clădiri, linii de tramvai, rețea de contact, echipamente tehnologice si cabluri de curent continuu din administrarea RAIB

20 ÎS

195.26

Alte cheltuieli asimilate investițiilor:

18.30

18.30

0.00

0.00

0.00

Implementare usi rezistente la foc la siiOsoi si parter sediu centrai RA i B

■>m q

I 9

1 2 30

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

23.327.78

23.327.78

25.494.00

2.315.00

0.00

a) - interne

b) - externe

23.327.78

23.327.7S

25.494.00

2.315.00

Oh


- mii Ici -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2018

An curent 2019

An 2020

An 2021

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezult it brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți

restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pcl. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1

31.12.2019

X

X

0

0

0

0

0

0

2

Măsura 2

31.12.2019

X

X

0

0

0

0

0

0

TOTAL pct. I

X

X

0

0

0

0

0

0

Pot. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1

31.12.2019

X

0

0

0

0

0

0

X

X

TOTAL pct. II

X

0

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

0

8 ] 0

SE----1-------

0

0

0

0ANDREI GEORGE CRECI

DIRECTOR GENERAL