Hotărârea nr. 194/2019

HOTARAREnr. 194 din 2019-04-23 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

T

CONFORM CU ORIGINHOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului propriu al Municiplukfi București pe anul 2019

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice nr. 5555/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice buget, finanțe nr. 63/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 205/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 39 și art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice^ locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2019, pe total și pe secțiuni conform Anexelor 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.

Art.2 (1) Se aprobă bugetele instituțiilor și anexele corespunzătoare cu lista obiectivelor de investiții, conform anexelor 2.1 - 2.49.

(2) Se aprobă numărul de personal permanent și temporar pe anul 2019 conform anexei 2.50 și totalul cheltuielilor de personal și fondul de salarii înscrise în bugetele fiecărei instituții conform anexelor 2.1 - 2.47.

Art.3 Se aprobă utilizarea sumei de 43.879 mii lei din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare din bugetul pe anul 2019, conform art. 58 alin. 1 lit. (a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu a modificările și completările ulterioare.

Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform Anexei 1.1.1 și vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform Anexei 1.1.2.

Art. 5 OPIS-uî anexat și anexele detaliate confom acestuia fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roMUNICIPIUL BUCUREȘTI BUGETUL PROPRIU


PE ANUL 2019


OPISBugetul general centralizat propriu al Municipiului București pe anul 2019

Bugetul local detaliat Ia venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Bugetul creditelor externe

Bugetul fondurilor externe nerambursabiie

DETALIERE BUGETE INSTITUȚII:

Detaliere pe instituții a sumelor aprobate în bugetul local -centralizator                                               __

Biblioteca Metropolitană București                     -

Lista obiectivelor de investiții

9

Muzeul Municipiului București


Lista obiectivelor de investiții

9


Muzeul Național al Literaturii Române


Lista obiectivelor de investiții

9Palatele Brâncovenesti de la Porțile Bucurestiului

*                                                 1                                             J


Lista obiectivelor de investiții Teatrul C. I. Nottara


Lista obiectivelor de investiții

f

Teatrul De Animație Țăndărică

V            J


Lista obiectivelor de investiții

9

Teatrul De Comedie


Lista obiectivelor de investiții

9


Teatrul De Revista Constantin Tănase v


Lista obiectivelor de investiții

9
 • 2.9

2.9-1

 • 2.10

2.11

2.11-1

2.12

2.12-1

 • 2.13

 • 2.14

2.14-1

 • 2.15

 • 2.16

2.16-1

>

 • 2.17-

2.18

 • 2.18-

 • 2.19

 • 2.19-

 • 2.20

 • 2.20-

2.21

2.21-1

72.22

2.22-1

 • 2.23

1   2.23-1

 • 2.24

 • 2.24-

 • 2.25

 • 2.25-

 • 2.26

 • 2.26-

 • 2.27

2.27-1

 • 2.28CONFOR.M


Teatrul Dramaturgilor Romani

Lista obiectivelor de investiții Teatrul Evreiesc De Stat Teatrul Excelsior

Lista obiectivelor de investiții ' Teatrul Ion Creangă

Lista obiectivelor de investiții Teatrul Lucia Sturdza Bulandra Teatrul Masca

Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Mic                     z

Teatrul Odeon

Lista obiectivelor de investita Teatrul Stela Popescu

Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Tineretului Metropolis - -

Lista obiectivelor de investiții Opera Comica Pentru Copii

Lista obiectivelor de investiții

Circul Metropolitan București

Lista obiectivelor de investiții

r

Școala De Arta București

V                                                                                                1

Lista obiectivelor de investiții

9

Clubul Sportiv Municipal București     —-™~?

Lista obiectivelor de investita "

f

Casa Artelor Dinu Lipatti

Lista obiectivelor de investiții Casa De Cultura Friederich Schiller

Lista obiectivelor de investiții Universitatea Populara loan I Dalles^

Lista obiectivelor de investiții Centrul Cultural Expo Arte

Lista obiectivelor de investiții

J ........

Centrul Cultural Lumina

Lista obiectivelor de investiții Centrul De Proiecte Culturale -ARGUB


2.28-1

2.29

2.29-1


Lista obiectivelor de investiții

Centrul De Proiecte Educaționale Si Sportive București -


PROEDUS

Lista obiectivelor de investiții
direcția ej w FtNANClAR >ni £ O CONTABILITATE, -in BUGET     •*'
 • 2.30

2.30-1

 • 2.31

’ 2.31-1

_ 2.32^

2.32-1

2.33


.35-1 .354-1


Centrul De Protecție A Plantelor București

Lista obiectivelor de investiții

f

Centrul Pentru Seniori Al Municipiului București }

_ ? ” Lista obiectivelor de investita           ■ •

............. f                                               ■                       ........

_ Centrul Pentru Tineret Al Municipiului București.

Lista obiectivelor de investiții

r

CREART - Centrul De Creație Artă și Tradiție Al Municipiului București

.334 - Lista obiectivelor de investiții              ......    .......................... ;-

.34 Direcția De Arhitectura Peisagistica A Municipiului București .3^=X^Direcția Generală De Asistență Sociala A Municipiului

București                                                                       •                 .................. ................

Lista obiectivelor de investiții

Direcția Generală De Asistență Sociala A Municipiului București - A Safer Life For Older Woman

Recunoaște și fă o schimbare! Tineri împotriva discriminării și violenței având la bază motive legate de gen și migrațiune Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București - Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile Căminul Pentru Persoane Vârstnice Al Municipiului București Academician Nicolae Cajal

Lista obiectivelor de investita

J

Direcția Generala De Evidenta Persoanelor Lista obiectivelor de investiții           •

f

Direcția Generala De Politie Locală și Control A Municipiului ■ ’7 București

Lista obiectivelor de investiții

Autoritatea Pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

■ Lista obiectivelor de investiții

rororororonororororororono rorororo ro no ro no no rorono


354-2


.354-3


.35.2


.35.2-1 .36 .36-1

.37


.37-1

.38

.38-1

.39 Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

.39-1                   ’

.40-

40-1

.41

.414

42..

.42-1


Lista obiectivelor de investiții f                                    y .....

----------Administrația Fondului Imobiliar Lista obiectivelor de investiții

Administrația Gradina Zoologica BucureștPxy

Lista obiectivelor de investiții          *

. Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București Lista obiectivelor de investiții

J


.43 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București .434          Lista obiectivelor de investiții

f

2.43.14   - Centralizator Spitale- • 2.43.1

 • 2.43.1-

 • 2.43.2

 • 2.43.2-

 • 2.43.3

 • 2.43.3-

 • 2.43.4

 • 2.43.4-

 • 2.43.5

 • 2.43.5-

 • 2.43.6

 • 2.43.6-

 • 2.43.7

 • 2.43.7-

 • 2.43.8

 • 2.43.8-

 • 2.43.9

 • 2.43.9-

 • 2.43.10

 • 2.43.10-

 • 2.43.11

 • 2.43.11-

 • 2.43.12

 • 2.43.12-

 • 2.43.13

 • 2.43.13-

 • 2.43.14

 • 2.43.14-

 • 2.43.15

 • 2.43.15-

 • 2.43.16

 • 2.43.16-

 • 2.43.17

 • 2.43.17- 1


 • - Spitalul Clinic Sfânta Maria

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Spitalul Clinic De Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Spitalul Clinic De Nefrologie Dr. Carol Davila

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Spitalul Clinic Filantropia București

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino

Lista obiectivelor de investita

J

 • -  Spitalul Clinic De Ortopedie Traumatologie Si Tbc Osteoarticular Foișor

»

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Spitalul Clinic Colentina

Lista obiectivelor de investiții

f

 • - Spitalul De Pneumoftiziologie Sf. Ștefan

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Centrul Clinic De Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia București

J

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Spitalul De Copii Doctor Victor Gomoiu

Lista obiectivelor de investiții

J

 • - Spital Clinic Nicolae Malaxa

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Spitalul Clinic Coițea

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Spitalul Clinic De Boli Infecțioase Si Tropicale Dr. Victor Babes

1

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Spital De Boli Cronice Sf. Luca

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele

Lista obiectivelor de investiții

9

 • - Spitalul Clinic De Obstetrica-Ginecologie Prof. Dr. Sîrbu


Lista obiectivelor de investiții

- Spitalul De Psihiatrie Titan Doctor Constantin Gorgos

Lista obiectivelor de investiții

9
 • 2.43.18

 • 2.43.18-

 • 2.43.19

 • 2.43.19-

2.44

 • 2.44

 • 2.44.1

 • 2.45

 • 2.45-

 • 2.46

 • 2.46-

 • 2.47

 • 2.47-

 • 2.47.1

 • 2.47.2

  • 2.48

  • 2.49

  • 2.50


 • - Centrul De Evaluare Si Tratament A Toxicodependentelor

Pentru Tineri Sfântul Stelian

Lista obiectivelor de investiții

 • - Spitalul Clinic De Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia

Lista obiectivelor de investiții

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic Lista obiectivelor de investiții t

Listă sprijin financiar - lăcașuri de cult din Municipiul București 2019

Administrația Străzilor

Lista obiectivelor de investiții

Administrația Municipala Pentru Consolidarea Clădirilor Cu Risc Seismic

Lista obiectivelor de investiții

Municipiul București (Bugetul propriu al Ordonatorului

Principal de Credite)

Lista obiectivelor de investiții

Municipiul București - Bugetul Creditelor Externe

Municipiul București - Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile

STB - Lista obiectivelor de investiții

RADET - Lista obiectivelor de investiții

Numărul de personal permanent și temporar pe anul 2019(/«o DIRECȚIA

l’J g FINANCIAR 6 W i AB Q CONTABILITATE.

\\tf- BUGET ■¥//' \\ fu.MUNICIPIUL BUCUREȘTI


HCGMBNH.    7 1^.0^ fC


ANEXA 1.1


BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2019


- mii lei -

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integrai din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor interne

Bugetul împrumuturilor externe

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

6

1

2

3

4

5

6

7=1+2+3+4+5+S

8

9=7-8

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

6.790.929,20

1.131.008,00

1.945.186,00

0,00

0,00

659,05

9.867.782,25

1.081.875,00

8.785.907,25

Ven îturi c u rente (rd. 03+17)

02

6.121.934,00

111.474,00

1.158.784,00

0,00

0,00

192,00

7.392.384,00

l——’Oroo

•   7.392.384,00

_

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

3.986.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.986.220,00

r.

J                                      p

"Tî       5

Ș    O    Ș

ș 2 L

3.986.220,00

.............p

.. .

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:

04

°t

\ I

\    ?         4

\ i     3

’X \.l.. 1_

3?       i

0,00

a   i

£-*f         f

Impozit pe profit

05

0,00

ro

0,00

VlTT

£

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:

06

3.855.692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.855.692,00

//              \          ..     ~ș- -

\ 3.855.692,00

A « : A

Âu

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal *)

07

600.000,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

s.

600.000,00

4 â ea a

■A

H 1'7 ' V,,1?/

£ !

p/7

600.000,00

r.W

....... f

a? D,RE.;,^ Vs

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08

3.255.692,00

0,00

£|W

0,00

3.255.692,0Q

\\

$               j^rn

. ci cONTABILHATG,  V)

£     0UGE5    Cy

\                   • //

1   3.255.692,00
Cod rând

Bugetul local

Bupetul institut publice finanțe din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor interne

Bugetul împrumuturilor externe

; Bugetul "-fondurilor externe nerambursabiîe

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozite și taxe pe proprietate

10

0,00

0,00

. J..............i?.......

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11

82.028,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.028,00

i    O    î

122 ș

)      Ti      j

82.028,00

i        L

Sume defalcate din TVA

12

30.818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.818,00

;                                      j

. . .ș—          i

30.818,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

0,00

0,00

0,00

|\°°

1                                      î

0,00

\...........A

Taxe pe servicii specifice

14

0,00

0,00

0,00

VP.,00

A. î

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

15

51.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.210,01?

51.210,00

\\

1

d V?      "i,        d

Alte impozite si taxe fiscale

16

48.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.500,0di

48.500,00

Venituri nefiscale

17

2.135.714,00

111.474,00

1.158.784,00

0,00

0,00

192,00

3.406.164,00

3.406.164,00

Venituri din capital

18

5.399,20

0,00

169.993,00

0,00

0,00

0,00

175.392,20

175.392,20

Operațiuni financiare

19

27.000,00

99,00

0,00

0,00

9,39

27.108,39

27.108,39

Subvenții (rd.21+22)

20

268.106,00

1.019.374,00

594.257,00

0,00

0,00

0,00

1.881.737,00

1.081.875,00

799.862,00

Subvenții de la bugetul de stat

21

268.106,00

0,00

1.093,00

0,00

269.199,00

269.199,00

Subvenții de la alte administrații

22

0,00

1.019.374,00

593.164,00

A    J

1.612.538,00

1.081,875,00

530.663,00

M *

IPI îlr .   .

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

23

368.490,00

61,00

22.152,00

0,00

^7,66

391.160,66

\    391.160,66

~!ț-......

‘A—

j/ 1 *11

1

r

-

5 £ FINANCIAR O ? te u cuNiMisorATt:,—ț

w--------
Cod rând

Bugetul local

Bugetul institut publice finaiVM& din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor interne

Bugetul împrumuturilor externe

. Bugetul ■^•-'fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)

24

6.834.808,20

1.131.008,00

1.945.186,00

0,00

87.107,00

659,05

9.998.768,25

1.081.875,00

8.916.893,25

Cheltuieli curente (rd.25 ia rd.33)

25

5.208.755,20

960.717,00

1.899.654,00

0,00

87.107,00

659,05

8.156.892,25

1.081.875,00

7.075.017,25

Cheltuieli de personal

26

420.654,00

320.424,00

1.032.300,00

1.773.378,00

1.773.378,00

Bunuri si servicii

27

655.128,00

636.560,00

836.168,00

2.127.856,00

2.127.856,00

Dobânzi

28

128.784,00

0,00

128.784,00

128.784,00

Subvenții

29

1.600.000,00

0,00

0,00

1.600.000,00

1.600.000,00

Fonduri de rezerva

30

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

31

1.081.875,00

0,00

1.081.875,00

1.081.875,00

0,00

r

o

Alte transferuri

32

168.554,00

0,00

168.55^00

168.554,00

\

p

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile postaderare

33

630.489,20

63,00

24.066,00

0,00

87.107,00

659,05

742.38

>,25

\ î

\ i

g 1

f

742.384,25

\

\

Asistenta sociala

34

438.765,00

1.749,00

440.514,0(5'

Tir

r

« 1

.=21.. i

440.514,00

tas i

Alte cheltuieli

35

82.506,00

1.921,00

7.120,00

91.547,00

p 1

91.547,00

Cheltuieli de capital

36

1.537.503,00

170.726,00

47.518,00

0,00

0,00

0,00

1.755.747,00

^1.755.747,00

u

C T P

Operațiuni financiare (rd.38+39)

37

88.550,00

88.550,00

rwi

88.550,00

\// ..

împrumuturi acordate

38

0,00

-J

nVA

0,00

z 0,00

* (

\ L,i

....... \................

f L®

ți

—rry

r P          '& n A

O DIRECȚIA

Cri FINANCIAR p5I
Cod rând

Bugetul local

Bugetul institu'     publice

finanțe din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor interne

Bugetul împrumuturilor externe

> Bugetul ^fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total b.uget general

Rambursări de credite externe si interne

39

88.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.550,00

88.550,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

0,00

-435,00

-1.986,00

0,00

0,00

0,00

-2.421,00

-2.421,00

0,00

Rezerve

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1)

(rd.01-rd.23)

42

-43.879,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-43.879,00

0,00

-43.879,00

finanțat din excedentul anilor precedenti

Nota:

*) Numai restante din anii precedenti


4/4
MUNICIPIUL BUCUREȘTIHCGMB nr. / / < -5 O

Anexa nr. 1,1.1 J


Municipiul București


Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole,subcapitole paragrafe,titluri,articole si alineate pe anul 2019personal______________________________________

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal______________________________________

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)________________________

Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) Cote defalcate din impozitul pe venitfse scad) Sume defalcate din TVA (se scad )__________

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati


03.18.00


04


04.01

04.01.00

11

11.02


11.02.00


6.790.929^0

600.000,00

600.000,00600.000,00


3.255.692,00


3.255.692,00

3.255.692,00

30.818,00

30.818,00


30.818,00


51.210,■■■

11;

Si

12

Impozit pe mijloacele de transport

16.02

14.500,00

13

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.01

2.000,00

14

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02

12.500,00

15

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.03

30.600,00

16

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.03.00

30.600,00

1 £

î o

\

17

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.50

6.110,00

■î         “1?         >

1    O    S

î    O    î

______ c:     1_______

18

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.50.00

6.110,00

\ o \

\        !    32    !

\    L g  1

\          3{\              j

y      * H \             ■ I__________

19

Alte impozite si taxe fiscale

18

48.500,00

Ajlyl i

20

Alte impozite si taxe

18.50

48.500,00

V A yA r~

21

Alte impozite si taxe

18.50.00

48.500,00

r \ \ U

-----------1----'j.'.U, L.- Ui

22

Venituri din proprietate

30

1.722.870,00

V:               t-7f=r‘",'r.-î -x

iXal£.

23

Venituri din concesiuni si inchirieri *)

30.05

1.722.870,00

24

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.05.30

1.722.870,00

V i'J

A V     r-'A

25

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33

295.330,00

26

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.10

1.050,00

27

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.10.00

Z^/r XI

A            1.050,00

* n

28

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12

i 1 b           ' 1

A : . A

!20M

W--------------frsr^

^eRAXzA

___\ A_______

r.tr».-.. ..   ‘oO'l

cS 'i*NCIAR

I 5      ta militate *■m!

\yt     hugej ’

\ 41

.. ■

Crt

"■.<<;■          . '•<■.:;■.■■■■■ f■■■■■■«■ ■.?■■ ■;■■ i H’&■'■                                             V" -;

29

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12.00

120,00

30

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.28

247.760,00

31

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.28.00

247.760,00

32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50

46.400,00

33

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

46.400,00

34

Amenzi, penalitati si confiscări

35

23.500,00

L g

35

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.01

10.000,00

rn

1 o

36

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.01.02

10.000,00

C\        \   o

/ \           ?     cz

\        O

37

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.50

13.500,00

-y.\ N

38

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.50.00

13.500,00

39

Diverse venituri

36

90.014,00

40

Taxe speciale

36.06

60.000,00

\ w...................

41

Taxe speciale

36.06.00

60.000,00

42

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

36.14

14,00

r /    Q

....

A -7  ____iaj;»

43

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

36.14.00

14,00

’i \                           C<? ■■■■> xj’                  ’9 .

44

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.22

/O  ---V.

1/ iA

II J*. f   L.        ’fU

W       15.000,00

\

45

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.22.00

1 ( '■'«$ V \ A" ■1

)    1           15.000,00

46

Alte venituri

36.50            r y

l5.00(@>

L—----a e-Ă--------------
Alte venituri____________________________________

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local______________________________________________

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local______________________________________________

Varsaminte din secțiunea de funcționare_______

Varsaminte din secțiunea de funcționare_______

Alte transferuri voluntare______________________

Alte transferuri voluntare______________________

Venituri din valorificarea unor bunuri

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului________________________________

Depozite speciale pentru construcții de locuințe Depozite speciale pentru construcții de locuințe Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate_____________________________________

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii____________________

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii_____________________

Subvenții de la bugetul de stat


37.04

37.04.00

37.50

37.50.00

39

39.03

1.937.788,00

1.937.788,00

4.000,00

4,000,00

 • 5.399.20

 • 2.999.20

(*>
V'-V VV^AUfA'' '^A            W-

ițfiiBKgl

^^00

MMM!

64

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

42.16

27,00

65

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.16.01

27,00

66

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41

105.582,00

67

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41.00

105.582,00

o

p

68

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.69

162.497,00

\

o c;

O %

________________L

69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.69.00

162.497,00

w \ \ V \\ l ______________\

S !

iJj

70

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48

368.490,00

z>S

kl

J .. 'VĂ

r'- p      '>•'            '

71

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.01

240.613,00

\y z "o/r.       .

72

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.01.01

240.613,00

73

Fondul de Coeziune (FC)

48.03

127.677,00

74

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.03.01

Jp \J

CW&V

X          127.677,00

zA

75

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

4815       $C

/li T            1

r     v V J

V j <iA      > A

*|              200,0ft

/-----------fa

CO Ă

.g         —ș-eii--------------

M

■Bi

BSl

11'ifiSSOiKIw

s

sHi

76

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.15.01

200,00

77

Total Cheltuieli

6.834.808^0

30.158,53

78

Autoritari publice si acțiuni externe

51

362.915,00

0,00

79

Autoritari executive si legislative

51.01

362.915,00

0,00

80

Autoritari executive

51.01.03

362.915,00

0,00

81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51.01.03

10

160.167,00

Q.QO

82

Cheltuieli salariate in bani

51.01.03

10.01

154.747,00

A—1

0,00

83

Salarii de baza

51.01.03

10.01.01

124.089,00

ș

0,00

84

Sporuri pentru condiții de munca

51.01.03

10.01.05

18.750,00

■n l o

0,00

85

Alte sporuri

51.01.03

10.01.06

53,00

S

0,00

86

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

51.01.03

10.01.12

2.900,00

a

A

t. :■

0,00

87

Drepturi de delegare

51.01.03

10.01.13

256,00

IA

Q

0,00

88

Indemnizații de hrana

51.01.03

10.01.17

5.300,00

A

-LJ---

0,00

89

Alte drepturi salariate in bani

51.01.03

10.01.30

3.399,00

p

0,00

90

Cheltuieli salariate in natura

51.01.03

10.02

2.050,00

\

A

4

0,00

91

Vouchere de vacanta

51.01.03

10.02.06

2.050,00

\

1

1

4—,-----

0,00

92

Contribuții

51.01.03

10.03

3.370,00

A

LJ

A-A

A    0,00

93

Contribuția asiguratorie pentru munca

51.01.03

10.03.07

3.370,00

/WA

,              o,oo

94

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51.01.03

20

120.917,00

JA

1

W! 0,00

95

Bunuri si servicii

51.01.03

20.01

17.979,00

A

o,oo

96

Furnituri de birou

51.01.03

20.01.01

rvON.     650,00

AA 0,00

97

Materiale pentru curățenie

51.01.03

20.01.02

<—10,00

0,00

98

încălzit, Iluminat si forța motrica

51.01.03

20.01.03    /  /

3.850,00

0,00

99

Apa, canal si salubritate

51.01.03

20.01.04 L ( j

t * 1.610,00

c j n'

{>.

0,00

100

Carburanți si lubrifianti

51.01.03

2o.ol^/zJU4;

J y 1.150,00;

tivi;

0,00

IlOlliili

ig®Il

w s

■■■ ffiit

ȘjjJ

SSB

101

Piese de schimb

51 01.03

20.01.06

200,00

0,00

102

Transport

51.01.03

20.01.07

10,00

0,00

103

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

51.01.03

20.01.08

1.860,00

0,00

104

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

51.01.03

20.01.09

1.857,00

0,00

105

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51.01.03

20.01.30

6.782,00

0,00

106

Reparații curente

51.01.03

20.02

160,00

_

8 1 o,oo

107

Reparații curente

51.01.03

20.02.00

160,00

\

A

î „ „„

3 0,00

108

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51.01.03

20.05

516,00

l\

1 1 o’oo

109

Alte obiecte de inventar

51.01.03

20.05.30

516,00

\

8 j o.oo

110

Deplasări, detasari, transferări

51.01.03

20.06

3.670,00

il

- | 0,00

111

Deplasări interne, detasari, transferări

51.01.03

20.06.01

1.800,00

\ l

fe i 0,00

112

Deplasări în străinătate

51.01.03

20.06.02

1.870,00

\V

v> 1 0,00

113

Cârti, publicații si materiale documentare

51.01.03

20.11

39,00

_

1 °’00

114

Cârti, publicații si materiale documentare

51.01.03

20.11.00

39,00

0,00

115

Consultanta si expertiza

51.01.03

20.12

1.030,00

U a - 1 1            V     \\

Z'K.5-          <>-\nno

116

Consultanta si expertiza

51.01.03

20.12.00

1.030,00

pw 110,00

117

Pregătire profesionala

51.01.03

20.13

620,00

1.....0,00

118

Pregătire profesionala

51.01.03

20.13.00

620,00

0,00

119

Protecția muncii

51.01.03

20.14

800,00

0,00

120

Protecția muncii

51.01.03

20.14.00

800,00

0,00

121

Alte cheltuieli

51.01.03

20.30

96.103,00

0,00

122

Reclama si publicitate

51.01.03

20.30.01

\--JA 3.086,00

0,00

123

Protocol si reprezentare

51.01.03

20.30.02     / * /

A 1076-°°

0,00

124

Prime de asigurare non-viata

51.01.03

20.30.03       ||    \

$?&$/ ) > )  305,00

J iAVii'Vii/ j. 6

; 0,00

125

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51.01.03

20.3CLXÎ/Z

sf/jfl/a

vtW/ /  pi.636.0^

Li    L'thtcriA

B

'•WANCfAR .

>N ' ABILITATE m BUGET ' /?,126

127


128


 • 129

 • 130

 • 131

 • 132

 • 133

 • 134

 • 135

 • 136


137


138


 • 139

 • 140

 • 141

 • 142


 • 143

 • 144

 • 145


146ij hii


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI_______

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)______________________

Contribuții si cotizații la organisme internaționale___________________________________

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA______

Ajutoare sociale______________________________

Ajutoare sociale in numerar___________________

Tichete de cresa______________________________

TITLU XI ALTE CHELTUIELI__________

Despăgubiri civile_____________________________

Despăgubiri civile_____________________________

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate__________________________________

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate__________________________________

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)      ___________

Active fixe____________________________________

Construcții____________________________________

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale____________________________________

Alte active fixe_________________________________

Alte servicii publice generale__________________

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale .


51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03


57

57.02

57.02.01

57.02.03

59

59.17

59.17.00

59.4023.04.2019182,00

182,00


2.090,00 2.090,00

2.080,00

10,00 47.911,00 47.000,00 47.000^0I

Mi

«|

147

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

54.05.00

50

2.000,00

0,00

148

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.05.00

50.04

2.000,00

0,00

149

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.05.00

50.04.00

2.000,00

0,00

150

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10

13.000,00

0,00

151

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.00

13.000,00

0,00

152

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

54.10.00

51

13.000,00

o

0,00

153

Transferuri curente

54.10.00

51.01

12.860,00

«Sîk,.

"H

i Q

0,00

154

Transferuri către instituții publice

54.10.00

51.01.01

12.860,00

Z-%

1

______ix:------

0,00

155

Transferuri de capital

54.10.00

51.02

140, Ort

0,00

156

Alte transferuri de capital către instituții publice

54.10.00

51.02.29

14O,oJ

0,00

157

Alte servicii publice generale

54.50

30.737,00

v

KW

QtQO

158

Alte servicii publice generale

54.50.00

30.737,00

x

\ .....--

100

159

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

54.50.00

55

30.737,00

Wx 0,00

160

A. Transferuri interne.

54.50.00

55.01

30.737,00

0,00

161

Alte transferuri curente interne

54.50.00

55.01.18

2.500,00

â

< C t 1 C

I Isi 0,00

162

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

54.50.00

55.01.42

28.237,00

XcW o,oo

xxz

163

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55

129.463,00

vz a £ J

-- 0,00

164

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.00

/ * X.....

129.463,00

0,00

165

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.00.00

r, .

129.463,00

£*■/ ) *11

0,00

166

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55.00.00

oĂ      , V "ZA <

"7 7 J

679,

1Q0

... ■ ■ s

Crt

167

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

55.00.00

20.24

679,00

0,00

168

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

55.00.00

20.24.01

200,00

0,00

169

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

55.00.00

20.24.02

249,00

0,00

170

Stabilirea riscului de tara

55.00.00

20.24.03

230,00

opo

171

TITLUL III DOBÂNZI

55.00.00

30

128.784,00

0,00

172

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.00.00

30.01

112.588,00

r 0,00

173

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

55.00.00

30.01.01

112.588,00

n 1    0,00

174

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.00.00

30.02

16.196,00

1 S o,oo

175

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

55.00.00

30.02.05

16.196,00

\ i ș i 0,00

176

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

55.00.00

81

0,00

\   1 P 1     0,00

177

Rambursări de credite interne

55.00.00

81.02

0,00

4-\L

kS 1     0,00

178

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

55.00.00

81.02.05

0,00

V \   * 1

i 1     0,00

’fe j

179

Aparare

60

3.288,00

,J= 1       0,00

180

Aparare naționala

60.02

3.288,00

X°-o(>

181

Aparare naționala

60.02.00

3.288,00

o.oo

182

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.02.00

20

474,00'

■■■■ •$*' < 4\

,v X

ijM 0,00

183

Bunuri si servicii

60.02.00

20.01

333,OO,

x li.-

Lii 0,00

184

Furnituri de birou

60,02.00

20.01.01

143,00

o,oo

185

Piese de schimb

60.02.00

20.01.06

36,00

0,00

186

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

60.02.00

20.01.08

46,00

0,00

187

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

60.02.00

20.01.09

1/ f

,0

0,00

188

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

60.02.00

20.01.30 II ( / 4—\

M ,oo-“

B-'>1      ?—-Ht------------r

X^,cî^</X       °>00

-gjggio

' li»

ft

M|MI

mcotai

BwtmgiftWl nlftn li

189

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60.02.00

20.05

112,00

0,00

190

Alte obiecte de inventar

60.02.00

20.05.30

112,00

0,00

191

Alte cheltuieli

60.02.00

20.30

29,00

0,00

192

Prime de asigurare non-viata

60.02.00

20.30.03

5,00

0,00

193

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

60.02.00

20.30.30

24,00

0,00

194

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

60.02.00

71

2.814,00

0,00

195

Active fixe

60.02.00

71.01

2.814,00

---------F.....ir:'~

q Q^0

196

Construcții

60.02.00

71.01.01

2.462,00

î               ■>-

|   O

1 0,00

197

Mașini, echipamente si mijloace de transport

60.02.00

71.01.02

262,00;

x---;—~—

î 0,00

198

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

60.02.00

71.01.03

72,0oț

i

\     i   $

\   i   S

______k________$-------1.--------

f 0,00

1

199

Alte active fixe

60.02.00

71.01.30

18,00

\ ,.l

0,00

200

Ordine publica si siguranța naționala

61

124.670,00

0,00

201

Ordine publica

61.03

65.000,00

0,00

202

Politie locala

61.03.04

65.000,00

\v 1

0,00

203

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

61.03.04

51

65.000,00

\ Ifo ss

\ Z

/&>

x   0,00

204

Transferuri curente

61,03.04

51.01

60.515,00

--Ap x-F

W 0,00

205

Transferuri către instituții publice

61.03.04

51.01.01

60.515,00

..J.F.....o,QQ

206

Transferuri de capital

61.03.04

51.02

4.485,00

...... ,

o,oo

207

Alte transferuri de capital către instituții publice

61.03.04

51.02.29

4.485,00

0,00

208

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05

59.670,00

0,00

209

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05.00

59.670,00

0,00

210

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

61.05.00

20     yC °

M            8.817,00

0,00

211

Bunuri si servicii

61.05.00

20.01 / */Z7

2.954,00

0,00

212

Materiale pentru curățenie

61.05.00

20.01.02

v->\

>4        5,0a

57^-----

QjQO■■■li

<<99

-   - - • WWW

jy -j

flSI aia

213

încălzit, Iluminat si forța motrica

61.05.00

20.01.03

500,00

0,00

214

Apa, canal si salubritate

61.05.00

20.01.04

200,00

100

215

Carburanți si lubrifianti

61.05.00

20.01.05

5,00

100

216

Piese de schimb

61.05.00

20.01.06

100,00

0,00

217

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

61.05.00

20.01.08

200,00

0,00

218

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

61.05.00

20.01.09

1.505,00

0,00

219

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

61.05.00

20.01.30

439,00

0,00

220

Bunuri de natura obiectelor de inventar

61.05.00

20.05

4.299,00

9 ! 0,00

221

Uniforme si echipament

61.05.00

20.05.01

160,00

3 i 0,00

222

Lenjerie si accesorii de pat

61.05.00

20.05.03

160,00

(\

s i    0,00

223

Alte obiecte de inventar

61.05.00

20.05.30

3.979,00

\

8 i 0,00

224

Cârti, publicații si materiale documentare

61.05.00

20.11

30,00

\

i 1    0,00

225

Cârti, publicații si materiale documentare

61.05.00

20.11.00

30,00J

* ff °’00

226

Alte cheltuieli

61.05.00

20.30

1.534,00

■W +  1   0,00

227

Prime de asigurare non-viata

61.05.00

20.30.03

34,00

\ \

UllJ 0,00

228

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

61.05.00

20.30.30

1.500,00

1Ww 0,00

229

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

61.05.00

71

50.853,00

+ "'+W 0,00

230

Active fixe

61.05.00

71.01

50.853,00

5 0,00

231

Construcții

61.05.00

71.01.01

1.239,00

L ..<.'0,00

232

Mașini, echipamente si mijloace de transport

61.05.00

71.01.02

49.548,00

■■‘V

0,00

233

Alte active fixe

61.05.00

71.01.30

66,00

0,00

234

Invatamant

65

/o i

162.964,00

0,00

235

învățământ preșcolar si primar

65.03

A     8.010,00

-<•••• z

0,00

236

învățământ preșcolar

65.03.01          /

J s li l p*

8-010,00

o,oo

-----3
învățământ secundar superior_________________

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)____________________________________
8.010,00


 • 252

 • 253

 • 254

 • 255

 • 256

 • 257

 • 258

 • 259


65.07.04

65.07.04

65.50

65.50.00

65.50.00

65.50.00

65.50.00

65.50.00


 • 20.30

 • 20.30.30


681,00

681,00 96.266,00 96.266,00

650,00

650,00

650,00 60.000,00mii lei

a

V■■■■ ■£/#■.'.: :■■■ '&■?:/           ■■■.>>       AA?"■ ■?)K. ■S'

iigigK

■      ■■■:'■ %.><V-' '■ ■■■:=                                                       :<Aî              ■■./

țhMMjg

260

Transferuri curente

65.50.00

51.01

58.225,00

ojoo

261

Transferuri către instituții publice

65.50.00

51.01.01

58.225,00

0,00

262

Transferuri de capital

65.50.00

51.02

1.775,00

0,00

263

Alte transferuri de capital către instituții publice

65.50.00

51.02.29

1.775,00

0,00

264

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

65.50.00

55

4.350,00

0,00

265

A. Transferuri interne.

65.50.00

55.01

4.350,00

0,00

266

Alte transferuri curente interne

65.50.00

55.01.18

4.350,00

0,00

267

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

65.50.00

81

31.266,00

0,00

268

Rambursări de credite externe

65.50.00

81.01

31.266,00

p   /  0,00

269

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

65.50.00

81.01.01

31.266,00

j

[ 0,00

O î

---------------------S------------------------

270

Sanatate

66

413.042,00

A L

g j 0.00

271

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.06

30,00

f\ L

X i 0,00

272

Spitale generale

66.06.01

30,00

[. \ 1

§ ! 0,00

273

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

66.06.01

71

30,00

L \ i X \ i

| | 0,00

274

Active fixe

66.06.01

71.01

30,00

SA

l-l-J 0,00

275

Construcții

66.06.01

71.01.01

30,00

■      Țțpsj

V- 0.00

276

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.50

413.012,00

——w

ASA °'00

277

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.50.50

413.012,00

i A 0.00

278

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.50.50

10

146.478,00

_

|W/  0.00

279

Cheltuieli salariale in bani

66.50.50

10.01

143.255,00

280

Salarii de baza

66.50.50

10.01.01

122.509,00

l-’ ,O.-Z

0,00

281

Sporuri pentru condiții de munca

66.50.50

10.01.05    /©

is.mioo

0,00

282

Indemnizații de hrana

66.50.50

10.01.17       f

N A 5.029.00

0,00

283

Contribuții

66.50.50

10.03           ( 1

1 *1   3.223,00

0,00

284

Contribuția asiguratorie pentru munca

66.50.50

lO.Wj/, 'A’U

W/ J 1  3.223,001

?>r      %

0,00

23.04.2019

Nr. Crț

285

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

66.50.50

20

128.288,00

0,00

286

Bunuri si servicii

66.50.50

20.01

42.258,00

0,00

287

Furnituri de birou

66.50.50

20.01.01

45,00

0,00

288

Materiale pentru curățenie

66.50.50

20.01.02

25,00

0,00

289

încălzit, Iluminat si forța motrica

66.50.50

20.01.03

85,00

0,00

290

Apa, canal si salubritate

66.50.50

20.01.04

6,00

0,00

291

Carburanți si lubrifianti

66.50.50

20.01.05

40,00

0,00

292

Piese de schimb

66.50.50

20.01.06

20,00

0,00

293

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

66.50.50

20.01.08

50,00

1 o

0,00

294

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

66.50.50

20.01.09

140,00

f\

1 ££

35

0,00

295

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

66.50.50

20.01.30

41.847,00

-

\

C >

0,00

296

Reparații curente

66.50.50

20.02

58.000,00

0,00

297

Reparații curente

66.50.50

20.02.00

58.000,00

0,00

298

Medicamente si materiale sanitare

66.50.50

20.04

536,00

Ti

0,00

299

Medicamente

66.50.50

20.04.01

330,00

\ '

dfd

0,00

300

Materiale sanitare

66.50.50

20.04.02

105,00

MBA 0,00

301

Reactivi

66.50.50

20.04.03

20,00

®?ZiLs x%\\ o,oo

302

Dezinfectând

66.50.50

20.04.04

81,00

O 1 îîii o,oo

303

Bunuri de natura obiectelor de inventar

66.50.50

20.05

300,00

VV -4XS/ 0,00

304

Uniforme si echipament

66.50.50

20.05.01

30,00

0,00

305

Alte obiecte de inventar

66.50.50

20.05.30

270,00

0,00

306

Deplasări, detasari, transferări

66.50.50

20.06         Z

O M 4         8,00

0,00

307

Deplasări interne, detasari, transferări

66.50.50

20.06.01

Zr^Sx A 8,00

0,00

308

Consultanta si expertiza

66.50.50

20.12           l( J

A      30,00

0,00

309

Consultanta si expertiza

66.50.50

20.12.00 LJ

/ 1  30,0tf

£ ■? direcția "2-rA        0,00

CmjABlUTA.rF ^nri buget "
Mi

ISBi

IU

■ii

310

Pregătire profesionala

66.50.50

20.13

10,00

0,00

311

Pregătire profesionala

66.50.50

20.13.00

10,00

0,00

312

Protecția muncii

66.50.50

20.14

120,00

0,00

313

Protecția muncii

66.50.50

20.14.00

120,00

0,00

314

Alte cheltuieli

66.50.50

20.30

27.026,00

0,00

315

Reclama si publicitate

66.50.50

20.30.01

2,00

0,00

316

Prime de asigurare non-viata

66.50.50

20.30.03

20,00

o^o

317

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

66.50.50

20.30.30

27.004,00

0,00

318

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

66.50.50

51

62.501,00

0,00

319

Transferuri curente

66.50.50

51.01

35.258,00

o . f^rr ..........-

0,00

320

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

66.50.50

51.01.46

35.258,00

O ■

0,00

321

Transferuri de capital

66.50.50

51.02

27.243,00

r\

.................. i

0,00

322

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

66.50.50

51.02.28

27.243,00

\ î klj

P   |

o   I

Si     i

0,00

323

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

66.50.50

55

28,00

L, \

0,00

324

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

66.50.50

55.02

28,00

F\ ? p/ 1

i

0,00

325

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

66.50.50

55.02.01

28,00

•':pZ

0,00

_

326

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

66.50.50

59

/ 1.049,00

1 /'o

.......

> <3

■-L r- %

■p\  0,00

327

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

66.50.50

59,40

1.049,00

/ J <■

u

&

W o,oo

328

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

66.50.50

59.40.00   \/

1.049,00

1

L

0,00

329

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

66.50.50

71   X/> /

1 / l\

74.656,00

v*

0,00

330

Active fixe

66.50.50

71.01     L \

1 *)l   74.656,0!)

.y,<+ ' r!?

w-

0,00■■■■ ■ ■■ ■ 1

W

..       ■■                      .\......      1                7; ■.■            a.■.?.:■_\y..".X ■.

■MU

Hswlt

liisșiWsWlSIif

s. b ■

331

Construcții

66.50.50

71.01.01

56.105,00

0,00

332

Mașini, echipamente si mijloace de transport

66.50.50

71.01.02

6.284,00

0,00

333

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

66.50.50

71.01.03

79,00

0,00

334

Alte active fixe

66.50.50

71.01.30

12.188,00

0,00

335

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

66.50.50

81

12,00

0,00

336

Rambursări de credite externe

66.50.50

81.01

0,00

C-J

o

0,00

337

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

66.50.50

81.01.01

0,00

!

F

1

I

0,00

338

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

66.50.50

81.04

12,00

M

O

0,00

339

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

66.50.50

81.04.00

12,00

A-

o

Q

0,00

340

Cultura, recreere si religie

67

810.018,00

10.158,53

341

Servicii culturale

67.03

492.978,00

^0.158,53

342

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.03.02

18.000,00

0,00

343

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.03.02

10

10.623,00

te

\ 0,00

344

Cheltuieli salariale in bani

67.03.02

10.01

10.023,00

..

tS * «L

0,00

345

Salarii de baza

67.03.02

10.01.01

8.216,00

\\ o

...........-----------

i) 0,00

346

Sporuri pentru condiții de munca

67.03.02

10.01.05

15,00

&

0,00

347

Alte sporuri

67.03.02

10.01,06

921,00

0,00

348

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

67.03.02

10.01.12

0,00

349

Drepturi de delegare

67.03.02

10.01.13     X

25,00

0,00

350

Indemnizații de hrana

67.03.02

10.01.17   Z^/

525,00

0,00

351

Alte drepturi salariale in bani

67.03,02

10.01.30     ll f

6i.oo

0,00

352

Cheltuieli salariale in natura

67.03.02

10.02 \ \

-----------------v~n <.\ --

)    ||     242 00^

-

<lqo

23.04.2019

WWK&W?

li             *£■

WmH

0,00

353

Uniforme si echipament obligatoriu

67.03.02

10.02.03

10,00

354

Vouchere de vacanta

67.03.02

10.02.06

232,00

0,00

355

Contribuții

67.03.02

10.03

358,00

0,00

356

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.03.02

10.03.07

358,00

0,00

357

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.03.02

20

5.694,00

0^0

358

Bunuri si servicii

67.03.02

20.01

2.988,00

0,00

359

Furnituri de birou

67.03.02

20.01.01

10,00

0,00

360

Materiale pentru curățenie

67.03.02

20.01.02

8,00

0,00

361

încălzit, Iluminat si forța motrica

67.03.02

20.01.03

510,00

..........—-------

0,00

362

Apa, canal si salubritate

67.03.02

20.01.04

25,00

o

O

0,00

363

Carburanți si lubrifîanti

67.03.02

20.01.05

35,00,

-n

Q

0,00

364

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.03.02

20.01.08

300,00

,

0,00

365

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.03.02

20.01.09

300,00

__

Ci c:

Lg|

0,00

366

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.03.02

20.01.30

1.800,00

Wi

0,00

367

Reparații curente

67.03.02

20.02

330,00

r’"

u cx----

0,00

368

Reparații curente

67.03.02

20.02.00

330,00

\ U-

(L00

369

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.03.02

20.05

100,00

/W

0,00

370

Alte obiecte de inventar

67.03.02

20.05.30

100,00

W o,oo

371

Deplasări, detasari, transferări

67.03.02

20.06

80,00

O, V

X o,oo

372

Deplasări interne, detasari, transferări

67.03.02

20.06.01

10,00

0,00

373

Deplasări în străinătate

67.03.02

20.06.02       f A,

X   70,00

"•-•x 0,00

374

Cârti, publicații si materiale documentare

67.03.02

20.11

600,00

0,00

375

Cârti, publicații si materiale documentare

67.03.02

20.11.00 AX

--600.00

0,00

376

Pregătire profesionala

67.03.02

20.13

,<7^7. 0,00

377

Pregătire profesionala

67.03.02

20.13.00 fi ( |

0,00

Y\       BUGET

V\Q-

II |

fi

■fi

WfH

378

Protecția muncii

67.03.02

20.14

70,00

0,00

379

Protecția muncii

67.03.02

20.14.00

70,00

0,00

380

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

67.03.02

20.25

10,00

0,00

381

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

67.03.02

20.25.00

10,00

0,00

382

Alte cheltuieli

67.03.02

20.30

1.476,00

0,00

383

Chirii

67.03.02

20.30.04

3,00

0,00

384

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.03.02

20.30.30

1.473,00

-........T

0,00

385

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

67.03.02

57

1.559,00

o

0,00

386

Ajutoare sociale

67.03.02

57.02

1.55M0

L

■+     I

O   5

0,00

387

Ajutoare sociale in numerar

67.03.02

57.02.01

1.559,dQ

j

_

0,00

388

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.03.02

59

9sj/Xr

i-----------------

Ci     i

c;

0,00

389

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

67.03.02

59.40

95,0^

Li

O

r\ e

0,00

390

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

67.03.02

59.40.00

95,0$

\ l

<4 ? ț

) >

. c r=-

,----£T-----

0,00

391

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.03.02

71

29,00

4 \4°.

X    0,00

.X,

392

Active fixe

67.03.02

71.01

29,00

* -H+

14 °’°°

393

Mașini, echipamente si mijloace de transport

67.03.02

71.01.02

25^00

VU i

0,00

394

Alte active fixe

67.03.02

71.01.30

<1,00

%

L .A o,oo

395

Muzee

67.03.03

40.001,00

X 1.863,21

396

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.03

51       Z O

40.000,00

~\Si    | \ ’v \\

1.863,21

397

Transferuri curente

67.03.03

-

5101 [

Vi 38.870,00

>.   1.860,43

398

Transferuri către instituții publice

67.03.03

51.01.01      \\ X

--------=------v n / \

^#7 î y // 38.870,00,

~           . > ii

li

'X

1.860,43

■■■■■ Crt

MMM

399

Transferuri de capital

673)3.03

51.02

1.130,00

2,78

400

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.03

51.02.29

1.130,00

2,78

401

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.03.03

71

1,00

0,00

402

Active fixe

67.03.03

71.01

Loo

0,00

403

Construcții

67.03.03

71.01.01

1,00

0,00

404

Instituții publice de spectacole si concerte

67.03.04

212.691,00

286,35

405

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.04

51

204.492,00

286,35

406

Transferuri curente

67.03.04

51.01

200.276,00

8,09

407

Transferuri către instituții publice

67.03.04

51.01.01

200.276,00

J pZZJ^02

408

Transferuri de capital

67.03.04

51.02

4.216,00

1 Ș 1 2.78,26

409

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.04

51.02.29

4.216,00

j S 1       278,26

410

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.03.04

71

8.199,0^

\ i a   1         0,00

\..L = . 1 L

411

Active fixe

67.03.04

71.01

8.199,oi

\! S j          0,00

412

Construcții

67.03.04

71.01.01

8.199,00

lLife i       o,oo

413

Scoli populare de arta si meserii

67,03.05

3.001,00

W 1    o,oo

414

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.05

51

3.000,00

0,00

415

Transferuri curente

67.03.05

51.01

2.957,00

W]         0,00

416

Transferuri către instituții publice

67.03.05

51.01.01

2.957,00

(W tete iii; 0.00

417

Transferuri de capital

67.03.05

51.02

43,00

teip x   o^o

418

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.05

51.02.29

43,00

te,„:...tez    0,00

419

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.03.05

71

1,00

0,00

420

Active fixe

67.03.05

71.01             * /

tetei V4 top,

tectete.\          0,00

421

Construcții

67.03.05

pi.oFlftte. 1 / tt / / z///X X +

J ,//LM

0,00

---■ .Vi, r7X---~~ț--------------------


422

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.03.08

60.000,00

0,00

423

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.08

51

60.000,00

0,00

424

Transferuri curente

67.03.08

51.01

59.565,00

0,00

425

Transferuri către instituții publice

67.03.08

51.01.01

59.565,00

0,00

426

Transferuri de capital

67.03.08

51.02

435,00

&£0

427

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.08

51.02.29

435,00

0,00

428

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.03.12

94.302,00

28.008,97

429

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.12

51

93.868,00

28.008,97

o j

430

Transferuri curente

67.03.12

51.01

76.909,00

§ j    24.657,70

431

Transferuri către instituții publice

67.03.12

51.01.01

76.909(60

g       24.657,70

432

Transferuri de capital

67.03.12

51.02

16.959W

5 I     3.351,27

433

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.12

51.02.29

16.959,00

L,

S [     3.351,27

434

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.03.12

71

54,0® $

\

J

g !          0,00

B 1

435

Active fixe

67.03.12

71.01

54,00^

O-Q,00

436

Construcții

67.03.12

71.01.01

54,00

L

u

0,00

437

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

67.03.12

81

380,00

\

L

z,x

; 0,00

438

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

67.03.12

81.04

380,00

a

f.?î °’00

439

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

67.03.12

81.04.00   Xo’

( X t.M- S

A -AJțX      380,00

■ \ /A

1

I

o,oo

440

Alte servicii culturale

67.03.30

X A'H 64.983,00

0,00

441

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.30

</i U

j 64.983,00

■Xt.T ■■

0,00

-

442

Transferuri curente

67.03.30

51.01y   Wfo

62-953-°?

I-..

0,00

'■IWAAaa       £? SifiSSIAI ■{■

ft|;

figȘWl

gl®

443

Transferuri către instituții publice

67.03.30

51.01.01

62.953,00

0,00

444

Transferuri de capital

67.03.30

51.02

2.030,00

0,00

445

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.30

51.02.29

2.030,00

_________0^0

446

Servicii recreative si sportive

67.05

226.413,00

0,00

447

Sport

67.05.01

75.518,00

0,00

448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.05.01

20

7.375,00

0,00

449

Deplasări, de tas ari, transferări

67.05.01

20.06

25,00

j

0 1      0,00

450

Deplasări în străinătate

67.05.01

20.06.02

25,00

f

a 1      0.0Q

451

Alte cheltuieli

67.05.01

20.30

7.350,00

!

g j      0,00

452

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.05.01

20.30.30

7.350,00

A j

0,00

453

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.05.01

51

68.000,00

Ai

\ 1

g |       0,00

£g|

454

Transferuri curente

67.05.01

51.01

66.245,00

V

u

S 1       0,00

455

Transferuri către instituții publice

67.05.01

51.01.01

66.245,00

vo

j       0,00

456

Transferuri de capital

67.05.01

51.02

1.755,00

Vai

0.00

457

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.05.01

51.02.29

1.755,00

o,oo

458

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.05.01

71

143,00

Al. V

p/.v gA o,oo

•         •r' P'           ••Z *' - : ;

■ '                             J

459

Active fixe

67.05.01

71.01

143,00

iaVJ

iif 0.00

460

Mașini, echipamente si mijloace de transport

67.05.01

71.01.02

113,00

0,00

461

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

67.05.01

71.01.03

30,00

0,00

462

Tineret

67.05.02

19.000,00

0,00

463

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.05.02

10

4.642,00

0,00

464

Cheltuieli salariate in bani

67.05.02

îo.oi

L—i       4.457,00

0,00

465

Salarii de baza

67.05.02

io.oi.ojK/7* /

3.650,00

0,00

466

Sporuri pentru condiții de munca

67.05.02

10.0E&-ZJ (

$$$/ |      547,00

0,00
:f.-                                         - ■■.j’.;"./■:::. ■:C’:;■        ■?                       £;j.:.

■■■■: ;■                                         <■' ■            • :?v-' ■;■.■■■■

Hg

gg»M

’■ ■' \ ■ ■£. ■

«aMgiw

467

Alte sporuri

671)5.02

10.01.06

10,00

0,00

468

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

67.05.02

10.01.10

10,00

0,00

469

Drepturi de delegare

67.05.02

10.01.13

60,00

0,00

470

Indemnizații de hrana

67.05.02

10.01.17

170,00

0,00

471

Alte drepturi salariale in bani

67.05.02

10.01.30

10,00

0,00

472

Cheltuieli salariale in natura

67.05.02

10.02

65,00

0,00

473

Vouchere de vacanta

67.05.02

10.02.06

65,00

0,00

474

Contribuții

67.05.02

10.03

120,00

0,00

475

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.05.02

10.03.07

120,00

0,00

476

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.05.02

20

11.251,00

....... 0,00

477

Bunuri si servicii

67.05.02

20.01

1.505,00

I l

_

o (       0,00

478

Furnituri de birou

67.05.02

20.01.01

150,00

X 1       0,00

479

Materiale pentru curățenie

67.05.02

20.01.02

3OW

\ 1

g i       o,oo

480

încălzit, Iluminat si forța motrica

67.05.02

20.01.03

300,od

\ 1

? ! 0,00

481

Apa, canal si salubritate

67.05.02

20.01.04

50,001

\ f

1LJ 0,00

482

Carburanți si lubrifianti

67.05.02

20.01.05

150,00

□ 1 i

§ j        0,00

483

Piese de schimb

67.05.02

20.01.06

20,00

I        0.00

484

Transport

67.05.02

20.01.07

5,00

_

îp i        0,00

485

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.05.02

20.01.08

200,00

\      l

0,00

486

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.05.02

20.01.09

100,00

0,00

----„7, a------------------

487

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.05.02

20.01.30

/      500,00

V,> * ț

ix—ucdJ

IO II 0,00

488

Reparații curente

67.05.02

20.02 (

loo.oo

489

Reparații curente

67.05.02

20.02.00.X

/.V:

0,00

490

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.05.02

20.05^-H

/\

W         575,00

, f , .V s.gi;; -

0,00

491

Alte obiecte de inventar

67.05.02

20.05.30

•W/ / II    575,00

X      o,oo

".'--.'A


IP

3ggfg|Bțg|il

1

BMSB

■ funcționala ^

Hi

492

Deplasări, detasari, transferări

67.05.02

20.06

150,00

0,00

493

Deplasări interne, detasari, transferări

67.05.02

20.06.01

100,00

0,00

494

Deplasări în străinătate

67.05.02

20.06.02

50,00

QLQO

495

Cârti, publicații si materiale documentare

67.05.02

20.11

10,00

0,00

496

Cârti, publicații si materiale documentare

67.05.02

20.11.00

10,00

0,00

497

Consultanta si expertiza

67.05.02

20.12

140,00

0,00

498

Consultanta si expertiza

67.05.02

20.12.00

140,00

0,00

499

Pregătire profesionala

67.05.02

20.13

131,00

0,00

500

Pregătire profesionala

67.05.02

20.13.00

131,00

0,00

501

Protecția muncii

67.05.02

20.14

40,00

0,00

502

Protecția muncii

67.05.02

20.14.00

40,00

J   O            0,00

J____3____i_____________—J

503

Alte cheltuieli

67.05.02

20.30

8.600,00

1 3 i          o,oo

504

Reclama si publicitate

67.05.02

20.30.01

100,00

_

î                            }

; S *          0,00

505

Chirii

67.05.02

20.30.04

2.000,00

\

\

î 2 1         o,oo

506

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.05.02

20.30.30

6.500,00

i \ a____U

S i         0,00

507

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

67.05.02

55

625,00

\

\

L 1        0,00

508

A. Transferuri interne.

67.05.02

55.01

625,00

\ J

1 0,00

509

Alte transferuri curente interne

67.05.02

55.01.18

625,00

±J      0,00

510

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

67.05.02

57

100,00

\i-........ Qjoo

511

Ajutoare sociale

67.05.02

57.02

100,00

w

0,00

512

Ajutoare sociale in numerar

67.05.02

57.02.01            .

: . 100,00

L

, +<-. VSi 0,00

513

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.05.02

59

1.800,00

o

0,00

514

Programe pentru tineret

67.05.02

59.08              1

51 1.800,00

\

0.00

515

Programe pentru tineret

67.05.02

59.08.0j9C^t/'r

1.800,00

.3

0,00

516

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.05.02

L. \ /-s

582,00

;.7     #

gfc/.' /     //

«os r’f

0,00

517

Active fixe

67.05.02

71.01

Y * G ■/ -

/ II       412,oo:

.-X'A’ < > //                        -7

0,00:IgȘf

crt--

WBB iii®

OHM

Ww

■M

518

Mașini, echipamente si mijloace de transport

67.05.02

71.01.02

102,00

0,00

519

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

67.05.02

71.01.03

171,00

0,00

520

Alte active fixe

67.05.02

71.01.30

139,00

0,00

521

Reparații capitale aferente activelor fixe

67.05.02

71.03

170,00

0,00

522

Reparații capitale aferente activelor fixe

67.05.02

71.03.00

170,00

0,00

523

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.05.03

131.895,00

0,00

524

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.05.03

51

83.793,00

0,00

525

Transferuri curente

67.05.03

51.01

80.036,00

^2

? 0,00

526

Transferuri către instituții publice

67.05.03

51.01.01

80.036,00

Q

0,00

527

Transferuri de capital

67.05.03

51.02

3.757,00

-j-y O

0,00

528

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.05.03

51.02.29

3.757,(jftf

1 0,00

529

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.05.03

71

48.102,00

V..

\

\ f O

0,00

530

Active fixe

67.05.03

71.01

48.102,00

0,00

531

Construcții

67.05.03

71.01.01

48.102,00

0,00

532

Servicii religioase

67.06

30.000,00

0,00

533

Servicii religioase

67.06.00

30.000,00

\ /pi

+<•/. 0,00

534

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.06.00

59

30.000,00

O...

- S1 s

Ml 0.0Q

535

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

67.06.00

59.15

30.000,00

/ M 0,00

536

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

67.06.00

30.000,00

\\ •mV fii

MZ 0,00

537

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50

Z #5 ,<—

+\

60.627,00

0,00

538

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50.00

\ A

60.627,00

0,00

539

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.50.00

10 WJW)

/ II

3.500,00

0,00
■■'■ .■: < ■' ■£■:■ > ■■■■■ ■ ■<■ :■ ■' ■■.■ ?î"■■ >' "' ■■ ■: S■                    . -f■ ■::<£*,:£'.:.;'= 'i jjy ft-

BflMSMIiiiiB

MEIM

540

Cheltuieli salariale in bani

67.50.00

10.01

3.368,00

0,00

541

Salarii de baza

67.50.00

10.01.01

2.850,00

0,00

542

Sporuri pentru condiții de munca

67.50.00

10.01.05

290,00

0,00

543

Drepturi de delegare

67.50.00

10.01.13

50,00

0,00

544

Indemnizații de hrana

67.50.00

10.01.17

110,00

0,00

545

Alte drepturi salariate in bani

67.50.00

10.01.30

68,00

0,00

546

Cheltuieli salariate in natura

67.50.00

10.02

52,00

0,00

547

Vouchere de vacanta

67.50.00

10.02.06

52,00

i R !   0,00

548

Contribuții

67.50.00

10.03

80,00

! | j 0.00

549

Contribuții pentru concedii si indemnizații

67.50.00

10.03.06

0,00

i ? j 0.00

550

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.50.00

10.03.07

80,00

î 2 1 0,00

551

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.50.00

20

9.541,00

A! f (Pjoo

552

Bunuri si servicii

67.50.00

20.01

513,00

f \ i e 1 ioo

553

Furnituri de birou

67.50.00

20.01.01

30,00

K \ ș a 1 o,oo

554

Materiale pentru curățenie

67.50.00

20.01.02

5,00

£

f) i 0,00

555

încălzit, Iluminat si forța motrica

67.50.00

20.01.03

56,00

\ x

_

-4-

Z 100

556

Apa, canal si salubritate

67.50.00

20.01.04

10,00

..........A \

l

4

0,00

557

Carburanți si lubrifianti

67.50.00

20.01.05

50,00

L<i

y

șgb. 0,00

558

Piese de schimb

67.50.00

20.01.06

5,00

jA,.?^0.00

559

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.50.00

20.01.08

155,00

B WW Oiioo

560

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.50.00

20.01.09     /

96,00

_

561

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.50.00

20.01.30

1O6’°°

0,00

562

Reparații curente

67.50.00

20.02      * Z/

o

0,00

563

Reparații curente

67.50.00

20.02.00 || | /?

10-00

0,00

564

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.50.00

20.05             1

W/ ) J803»

<<           0,00
565

Alte obiecte de inventar

67.50.00

20.05.30

80,00

0,00

566

Deplasări, detasari, transferări

67.50.00

20.06

50,00

0,00

567

Deplasări interne, detasari, transferări

67.50.00

20.06.01

20,00

0,00

568

Deplasări în străinătate

67.50.00

20.06.02

30,00

0,00

569

Pregătire profesionala

67.50.00

20.13

15,00

0,00

570

Pregătire profesionala

67.50.00

20.13.00

15,00

0,00

571

Protecția muncii

67.50.00

20.14

20,00

0,00

572

Protecția muncii

67.50.00

20.14.00

20,00

_______MO

573

Alte cheltuieli

67.50.00

20.30

8.853,00

o p

0,00

574

Prime de asigurare non-viata

67.50.00

20.30.03

10,00

,-z:

'Tî

_

0,00

575

Chirii

67.50.00

20.30.04

70,00

_

0,00

576

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.50.00

20.30.30

8.773,00

A L

2 1

0,00

577

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.50.00

51

6.800,00

\ j S | o,oo

J\J s

578

Transferuri curente

67.50.00

51.01

6.150,00

\ \ 1

f      o.oo

579

Transferuri către instituții publice

67.50.00

51.01.01

6.150,00

ki J 0,00

580

Transferuri de capital

67.50.00

51.02

650,00

___100

581

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.50.00

51.02.29

650,00

IU0,00

582

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

67.50.00

55

2.500,00

A

0,00

583

A. Transferuri interne.

67.50.00

55.01

2.500,00

4          ■ o,OO

584

Alte transferuri curente interne

67.50.00

55.01.18         /

2.500,00

o

V   VH

Z'Po    ; 0 00

585

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.50.00

71    AA

//// ^^29.920,00

0,00

586

Active fixe

67.50.00

71.01

M"f\    29.920,00

0,00

587

Construcții

67.50.00

71.01.01   /

’TT'x+X 29.735,00

0,00

588

Mașini, echipamente si mijloace de transport

67.50.00

71.01.02   [(   ( /

-------------Z.----------U--------f-----

//l.C'A'CA      90,00


Sg

589

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

67.50.00

71.01.03

55,00

0,00

590

Alte active fixe

67.50.00

71.01.30

40,00

0,00

591

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

67.50.00

81

8.366,00

0,00

592

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

67.50.00

81.04

8.366,00

0,00

593

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

67.50.00

81.04.00

8.366,00

0,00

594

Asigurări si asistenta sociala

68

604.000,20

0,00

595

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06

4.000,00

100

596

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.00

4.000,00

. 0,00

597

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.06.00

57

4.000,00

O a

1 0,00

598

Ajutoare sociale

68.06.00

57.02

4.000,00

-n,

A

I       0,00

599

Ajutoare sociale in numerar

68.06.00

57.02.01

4.000,00

A

X;-

0,00

600

Unitati de asistenta medico-sociale

68.12

36.836,00

I '

O

1Q0

601

Unitati de asistenta medico-sociale

68.12.00

36.836,00

\

O

0,00

602

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.12.00

10

19.239,00

<

vU

1

0,00

603

Cheltuieli salariale in bani

68.12.00

10.01

18.444,00

—f

100

604

Salarii de baza

68.12.00

10.01.01

12.895,00

1

0,90

605

Sporuri pentru condiții de munca

68.12.00

10.01.05

4.449,00

_

L.

03^0,00

606

Indemnizații de hrana

68.12.00

10.01.17

980,00

X’ //A

■ ' ' "'<z<

Ș....TW—,■■■■

0,00

607

Alte drepturi salariale in bani

68.12.00

10.01.30        ,

#/ 120,00

-î?

X 0,00

608

Cheltuieli salariale in natura

68.12.00

10.02

379,00

X/ 0,00

609

Vouchere de vacanta

68.12.00

io.o2.o6    Xy

379,00

x\5

jU5'!;!j *

& 0,00

610

Contribuții

68.12.00

10.03

’ZTxA 416,00

0,00

611

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.12.00

10.03.07       1/   /

'         a 4|6-°°

0,00

612

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.12.00

20          UoșJ

//i&y) ^1)7.191.00

0,00


mii lei

’’ /■:’ <■ ■■ ■’.■ ■■ ■’ ’■ f ■ ’S■■■ ” :t■              ■ ■ •’ - ■ ■’■ ’’■ ■■■ ■ ’■’ ?.i •* ■; ■■%*■ >. ■■?■             ■ !■■■&;■■          .’■ ■■s;: ’-■■ < ■ / ■ ■■ - ■.

Bl

B

IPh «W1ISWS

613

Bunuri si servicii

68.12.00

20.01

2.590,00

0,00

614

Furnituri de birou

68.12.00

20.01.01

15,00

0,00

615

Materiale pentru curățenie

68.12.00

20.01.02

100,00

0,00

616

încălzit, Iluminat si forța motrica

68.12.00

20.01.03

1.000,00

0,00

617

Apa, canal si salubritate

68.12.00

20.01.04

120,00

0,00

618

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.12.00

20.01.08

80,00

0,00

619

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

68.12.00

20.01.09

350,00

0,00

620

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.12.00

20.01.30

925,00

0,00

621

Reparații curente

68.12.00

20.02

800,00

î 8 Q.00

622

Reparații curente

68.12.00

20.02.00

800,00

% 0,00

623

Hrana

68.12.00

20.03

1.911,00

X------

1 1 0,00

624

Hrana pentru oameni

68.12.00

20.03.01

1.911,00

£ 0,00

625

Medicamente si materiale sanitare

68.12.00

20.04

1.720,00!

\

£s           o,oo

626

Medicamente

68.12.00

20.04.01

900,00)

\

Vh

E         0,00

627

Materiale sanitare

68.12.00

20.04.02

700,00

, \

__j--U

1 0,00

628

Dezinfectând

68.12.00

20.04.04

120,00

| 0,00

629

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.12.00

20.05

510,00

\ \ b q^o

630

Uniforme si echipament

68.12.00

20.05.01

10,00

0,00

631

Lenierie si accesorii de pat

68.12.00

20.05.03          . .

50,00

m      o’oo

632

Alte obiecte de inventar

68.12.00

20.05.30

4450,00

fiSâ Uf iii) o,oo

633

Protecția muncii

68.12.00

20.14

sHTx 35800

634

Protecția muncii

68.12.00

20.14.00

358.00

0,00

635

Alte cheltuieli

68.12.00

20.30       f f

-A 9.302,00

12Q

636

Chirii

68.12.00

20.30.04    l|oJ

t > 2,00

0,00

637

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.12.00

20.30.30

----------~--------v/J*

<“x/ /  / 9.300,00

0,00

//           .     5^;;;  ■ :A

.:-.:^^-,.Al..■ i

<729/102 • 645

 • 646

 • 647

 • 648

 • 649

 • 650

 • 651

 • 652

 • 653

 • 654

 • 655

 • 656

 • 657

 • 658

 • 659

 • 660

661


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA_______

Ajutoare sociale_______________________________

Ajutoare sociale in numerar___________________

TITLU XI ALTE CHELTUIELI___________

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate___________________________________

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate___________________________________

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)_____________________________________

Active fixe___________________________________

Mașini, echipamente si mijloace de transport Prevenirea excluderii sociale___________________

Cantine de ajutor social

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani________________________

Salarii de baza_________________________________

Sporuri pentru condiții de munca______________

Indemnizații de hrana________________________

Alte drepturi salariale in bani____________________

Cheltuieli salariale in natura_____________________

Vouchere de vacanta_______________________

Contribuții______________________________________

Contribuția asiguratorie pentru munca__________

TITLUL II BUNURI SI SERVICII_________

Bunuri si servicii________________________________

Furnituri de birou


68.12.00 68.12.00 68.15 68.15.02 68.15.02 68.15.02 68.15.02 68.15.02 68.15.02 68.15.02 68.15.02 68.15.02 68.15.02 68.15.02 68.15.02 68.15.02 68.15.0210.01

10.01.01

10.01.05

10.01.17

10.01.30

10.02

10.02.06

10.03

10.03.07

20

20.0136,00

36,00 17.807,00 17.807,00 4.684,00 4.495,00 3.617,00

570,00 228,00

1,00


IBM»

. ..      ■.■     \■ ;av-. ■                 ....                                        \<:■ .?■<.<■ ■■                                        ■ ■

gj i in   s î ■ o rn h r» i < ^.<1 h i si f

|J||

aga, s»»1 WSS

tlÂÎficstl ÎBWSB

662

Materiale pentru curățenie

68.15.02

20.01.02

30,00

QJW

663

încălzit. Iluminat si forța motrica

68.15.02

20.01.03

450,00

0,00

664

Apa, canal si salubritate

68.15.02

20.01.04

80,00

0.00

665

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.15.02

20.01.08

70,00

0,00

666

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.15.02

20.01.30

900,00

0,00

667

Reparații curente

68.15.02

20.02

1.100,00

0,00

668

Reparații curente

68.15.02

20.02.00

1.100,00

0,00

669

Hrana

68.15.02

20.03

8.900,00

0,00

670

Hrana pentru oameni

68.15.02

20.03.01

8.900,00

0,00

671

Medicamente si materiale sanitare

68.15.02

20.04

25,00

0,00

672

Dezinfectând

68.15.02

20.04.04

25,00

j a 1 q^o

673

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.15.02

20.05

50,00

LJ J o.oo

674

Uniforme si echipament

68.15.02

20.05.01

20,00

1 ™ 0,00

675

Alte obiecte de inventar

68.15.02

20.05.30

30,^0

\ i s 1        0.00

676

Protecția muncii

68.15.02

20.14

122,00

\ 1 S 100

677

Protecția muncii

68.15.02

20.14.00

122,0^

2 1 0,00

678

Alte cheltuieli

68.15.02

20.30

1.204,00

Ht 1        o.oo

679

Chirii

68.15.02

20.30.04

/4.00

-P 1      0,00

680

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.15.02

20.30.30        /

^i. 200,00

H

V            °’o°

681

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.15.02

57

70,00

„/L

KSsW P.oo

682

Ajutoare sociale

68.15.02

57.02        Vi

2Z             70,00

r

1 .......’Via Q.00

683

Ajutoare sociale in numerar

68.15.02

57.02.01

KmN    70,00

—ii , p 3

Oii 0.00

684

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

68.15.02

59    4/

ClSJ z\    45,00

0.00

685

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.15.02

59 40           f

] (

1            4500

wl i 1

0,00

■' ■ ' ■ L -


■ :■■;:■ \                                                                                            V..■.■■■.'■■g?,;. ■        <<■ :-:s-       ;        ..... \

RSP

faajl

686

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.15.02

59.40.00

45,00

0,00

687

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

68.15.02

71

67,00

0,00

688

Active fixe

68.15.02

71.01

67,00

Q..QO

689

Mașini, echipamente si mijloace de transport

68.15.02

71.01.02

67,00

0,00

690

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.50

545.357,20

0,00

691

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.50.50

545.357,20

0,00

692

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.50.50

10

32.576,00

0,00

693

Cheltuieli salariale in bani

68.50.50

10.01

31.273,00

r avi o,oo

694

Salarii de baza

68.50.50

10.01.01

24.854,00

S i 0.00

695

Sporuri pentru condiții de munca

68.50.50

10.01.05

4.533,00

§ i 0,00

696

Drepturi de delegare

68.50.50

10.01.13

10,00

I\

S j 0,00

697

Indemnizații de hrana

68.50.50

10.01.17

1.576,00

LV

o |m

698

Alte drepturi salariale in bani

68.50.50

10.01.30

300,00

1\1

B !    0,00

699

Cheltuieli salariale in natura

68.50.50

10.02

600,00

V j

> /f |0,00

700

Vouchere de vacanta

68.50.50

10.02.06

600,00

i- H

L£      o,oo

701

Contribuții

68.50.50

10.03

703,00

\ ț

~|ț-..........       0.00

702

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.50.50

10.03.07

703,00

\ i

IL        o,oo

703

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.50.50

20

47.764,00

\J

rr > pun, x

0,00

704

Bunuri si servicii

68.50.50

20.01

/ 5 03300

/X

1 -V- VL 0,00

705

Furnituri de birou

68.50.50

20.01.01 //

135,00

.......

1       IV 0,00

706

Materiale pentru curățenie

68.50.50

20.01.02

70>00

XX

k'; +W 0,00

707

încălzit, Iluminat si forța motrica

68.50.50

20.01.03

1.000,00

0,00

708

Apa, canal si salubritate

68.50.50

20.01.04     # * /

XvX     280,00

0,00

709

Carburanți si lubrifianti

68.50.50

20.01.05      li (

//WW 1 >11   98,00

? 0,00

23.04.2019
Lfl

Hgg

710

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.50.50

20.01.08

600,00

0,00

711

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

68.50.50

20.01.09

650,00

0,00

712

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.50.50

20.01.30

2.200,00

0,00

713

Reparații curente

68.50.50

20.02

4.600,00

0,00

714

Reparații curente

68.50.50

20.02.00

4.600,00

0,00

715

Hrana

68.50.50

20.03

2.189,00

0,00

716

Hrana pentru oameni

68.50.50

20.03.01

2.189,00

0,00

717

Medicamente si materiale sanitare

68.50.50

20.04

115,00

0,00

718

Materiale sanitare

68.50.50

20.04.02

45,00

I

L.

Z 1    0,00

719

Dezinfectanti

68.50.50

20.04.04

70,00

Z !     0,00

720

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.50.50

20.05

1.895,00

A L

$ l     0,00

721

Uniforme si echipament

68.50.50

20.05.01

45,00

......\ ;

o 1      (l-OO

722

Lenjerie si accesorii de pat

68.50.50

20.05.03

140,00

o 1     0,00

723

Alte obiecte de inventar

68.50.50

20.05.30

1.710,00

Ax *      0,00

724

Deplasări, detasari, transferări

68.50.50

20.06

300,00

za

Z     0.00

725

Deplasări interne, detasari, transferări

68.50.50

20.06.01

200,00

-V

l\fe j 0.00

726

Deplasări în străinătate

68.50.50

20.06.02

100,00

u

MZ °-00

727

Consultanta si expertiza

68.50.50

20.12

400,00

Joț

i-Z-XX 0,00

728

Consultanta si expertiza

68.50.50

20.12.00

Z 400,00

,| /.v.xZ 0,00

729

Pregătire profesionala

68.50.50

20.13

y 150,00

F1

Ipw a 0,00

730

Pregătire profesionala

68.50.50

20.13.00      C/

150,00

w

t.'.'Z'SsȘz' 0,00

731

Protecția muncii

68.50.50

20.14

432,00

XX'* O '     ,.t v

0,00

732

Protecția muncii

68.50.50

20.14.00       z<

432,00

0,00

733

Alte cheltuieli

68.50.50

20.30    #  / J

32.650,00

0,00

734

Chirii

68.50.50

20-30.04 kd/l

W / *J--1.350^0

-

0,00

X
■ ■■■■■ ...

■■ ......<■■■

ft                jgfi

nSi

.a—

0,00

735

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.50.50

20.30.30

31.300,00

736

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

68.50.50

51

6.730,00

0,00

737

Transferuri curente

68.50.50

51.01

6.400,00

0,00

738

Transferuri către instituții publice

68.50.50

51.01.01

6.400,00

0,00

739

Transferuri de capital

68.50.50

51.02

330,00

0,00

740

Alte transferuri de capital către instituții publice

68.50.50

51.02.29

330,00

0,00

741

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

68.50.50

55

16,00

0,00

742

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

68.50.50

55.02

16,00

0,00

743

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

68.50.50

55.02.01

16,00

o a

0,00

744

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.50.50

57

430.216,00

'T£

a

0,00

745

Ajutoare sociale

68.50.50

57.02

430.216,00

i

-------—--

0,00

746

Ajutoare sociale in numerar

68.50.50

57.02.01

430.216,00^

\     | c:

0,00

747

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

68.50.50

58

57,20

\ *

i

£

d

0,00

748

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

68.50.50

58.15

57,20

d

r

0,00

749

Finanțarea naționala

68.50.50

58.15.01

24,20

0,00

750

Finanțare externa nerambursabila

68.50.50

58.15.02

/ 4 >          33,00

dd

ikLL

751

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

68.50.50

59

Z315,00

r" \

IW iii; o,oo

752

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.50.50

59.40            $,

X/

315,00

xdd

0,00

753

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.50.50

59.40.00     /

£L

315,00

\ ’ e» 11----------------------

0,00

' P"7 --

---«r.Grt,Us

tot sib m

'■j

■■■

754

TITLU Xin ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

68.50.50

71

27.683,00

0,00

755

Active fixe

68.50.50

71.01

27.683,00

0,00

756

Construcții

68.50.50

71.01.01

27.083,00

0.00

757

Mașini, echipamente si mijloace de transport

68.50.50

71.01.02

576,00

0,00

758

Alte active fixe

68.50.50

71.01.30

24,00

0,00

759

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70

720.905,00

0.00

760

Locuințe

70.03

486.308,00

0,00

761

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.03.01

467.809,00

0,00

762

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70.03.01

51

180.593,00

0,00

763

Transferuri curente

70.03.01

51.01

60.638,00

0,00

764

Transferuri către instituții publice

70.03.01

51.01.01

60.638,00

~, 0,00

765

Transferuri de capital

70.03.01

51.02

119.955,00

9 I 0.00

766

Alte transferuri de capital către instituții publice

70.03.01

51.02.29

119.955,00

1 \ ;

3 i o,oo

767

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

70.03.01

71

287.216,00

\\ 1

a 1   0,00

_

768

Active fixe

70.03.01

71.01

287.216,00

țg J<1QO

769

Construcții

70.03.01

71.01.01

287.118,00

l(

g {    0,00

770

Alte active fixe

70.03.01

71.01.30

98,00

\ ,jU

Ml

j£L 1 o,oo

771

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.03.30

18.499,00

f/A

J

0-°°

772

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.03.30

10

Csf        12.053,00

9.      0.00

773

Cheltuieli salariale in bani

70.03.30

10.01

/11.575.00

13 0,00

774

Salarii de baza

70.03.30

10.01.01

9.700,00

0,00

775

Sporuri pentru condiții de munca

70.03.30

10.01.05         9

1.300,00

3--' 0,00

776

Indemnizații de hrana

70.03.30

io.oi.i7 II f /

575,00

0,00

777

Cheltuieli salariale in natura

70.03.30

10.02        ( fk

l     s. i ///.+?

^/|Z|   218,00

0,00

23.04.2019
1

.ateiSTItWftr

778

Vouchere de vacanta

70.03.30

10.02.06

218,00

0,00

779

Contribuții

70.03.30

10.03

260,00

0,00

780

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.03.30

10.03.07

260,00

0,00

781

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

70.03.30

20

5.427,00

0,00

782

Bunuri si servicii

70.03.30

20.01

2.883,00

0,00

783

Furnituri de birou

70.03.30

20.01.01

140,00

0,00

784

Materiale pentru curățenie

70.03.30

20.01.02

35,00

0,00

785

încălzit, Iluminat si forța motrica

70.03.30

20.01.03

400,00

0,00

786

Apa, canal si salubritate

70.03.30

20.01.04

78,00

0,00

787

Carburanți si lubrifianti

70.03.30

20.01.05

15,00

r

O 1    0.00

788

Piese de schimb

70.03.30

20.01.06

25,00

s !     0,00

789

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70.03.30

20.01.08

150,00

Ș! i 0,00

790

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.03.30

20.01.09

600,00

£

0,00

_

791

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

70.03.30

20.01.30

1.440,00

M i i \ h

.2 | 0,00 te 1

792

Reparații curente

70.03.30

20.02

1.000,00

14Jj y -W

jl r~...... j

793

Reparații curente

70.03.30

20.02.00

1.000,00

\ H

__L_-U-

țj ! o,oo

794

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.03.30

20.05

100,00

_

XX o,oo

795

Alte obiecte de inventar

70.03.30

20.05.30

100,00

VĂ 0,00

796

Cârti, publicații si materiale documentare

70.03.30

20.11

5,00

(M V

tey iii; Q.00

797

Cârti, publicații si materiale documentare

70.03.30

20.11.00 /

z .                 5,00

r \ \

X7 o,oo

798

Consultanta si expertiza

70.03.30

20.12 &

W/fr z7 513,00

w

0,00

799

Consultanta si expertiza

70.03.30

20.12.00

513,00

0,00

800

Pregătire profesionala

70.03.30

20.13

V1           1.00

0,00

801

Pregătire profesionala

70.03.30

20.13.00   /* /

î.oo

.. n r; e * 5:?:;

0,00

802

Alte cheltuieli

70.03.30

20.30       II (

feX’U  925,00

i >            0,00

23.04.2019
?£■-. ■ ■■■

H țoii

803

Prime de asigurare non-viata

70.03.30

20.30.03

225,00

0,00

804

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.03.30

20.30.30

700,00

0,00

805

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

70.03.30

57

200,00

0,00

806

Aiutoare sociale

70.03.30

57.02

200,00

0,00

807

Ajutoare sociale in numerar

70.03.30

57.02.01

200,00

0,00

808

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

70.03.30

59

495,00

0,00

809

Despăgubiri civile

70.03.30

59.17

350,00

0,00

810

Despăgubiri civile

70.03.30

59.17.00

350,00

0,00

811

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

70.03.30

59.40

145,00

0,00

"3

812

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

70.03.30

59.40.00

145,00

—n—

Q z: nrs

0,00

813

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

70.03.30

71

324,00

--

0,00

814

Active fixe

70.03.30

71.01

324,00

1

c;:

0,00

815

Alte active fixe

70.03.30

71.01.30

324,00

0,00

816

Alimentare cu apa si amenaiari hidrotehnice

70.05

57.440,00

A

\ 1

dS

0,00

817

Alimentare cu apa

70.05.01

57.440,00

Hr

0,00

818

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

70.05.01

71

57.440,00

z

A

Ba

0,00

819

Active fixe

70.05.01

71.01

57.440,00

■7A

0,00

820

Construcții

70.05.01

71.01.01            (

ST f.      / 50.010,00

l::

j—- *

ii

0,00

821

Alte active fixe

70.05.01

71.01.30        (

7.430,00

---ȚțT"

' ”           /G-',

A 0.00

822

Iluminat public si electrificări

70.06

100.178,00

0,00

823

Iluminat public si electrificări

70.06.00

r *

^\100.178,00

0,00

824

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.06.00

20 / (

'        A94.075.00

0,00

825

Alte cheltuieli

70.06.00

20.30      Lj

) > 194.075,00

-.w,,

0,00

826

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.06.00

20.30.30

, 'J 794.075,00

■? "".......?

.. '‘V -A

0,00

>Cit

•Om' S# SOS®#;

xxx4 -x:? /xxxx'

lllll

827

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

70.06.00

71

6.103,00

0,00

828

Active fixe

70.06.00

71.01

6.103,00

0,00

829

Construcții

70.06.00

71.01.01

4.103,00

0^0

830

Alte active fixe

70.06.00

71.01.30

2.000,00

0,00

831

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50

76.979,00

0,00

832

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50.00

76.979,00

0,00

833

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.50.00

10

1.747,00

0,00

834

Cheltuieli salariate in bani

70.50.00

10.01

1.641,00

0,00

835

Salarii de baza

70.50.00

10.01.01

1.167,00

L

1 0,00

836

Sporuri pentru condiții de munca

70.50.00

10.01.05

190,00

X

j 0,00

837

Alte sporuri

70.50.00

10.01.06

183,00

rx        j

i 0.00

838

Drepturi de delegare

70.50.00

10.01.13

LPO

i \L

1 0,00

839

Indemnizații de hrana

70.50.00

10.01.17

80,00

‘ \ i

E

0,00

840

Alte drepturi salariale in bani

70.50.00

10.01.30

16,00

!

_

0.00

841

Cheltuieli salariale in natura

70.50.00

10.02

66,00

i—

1

S-

itzz:--------

0,00

842

Vouchere de vacanta

70.50.00

10.02.06

66,00

\ \ ‘

0,00

843

Contribuții

70.50.00

10.03

40,00

0.00

844

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.50.00

10,03.07

40,00

1

'v ■

4 0.00

845

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.50.00

20

>3.253,00

.>? -;:1

0,00

846

Bunuri si servicii

70.50.00

20.01

828,00

X o   yț.

4     ■ v

y X

4 0.00

847

Furnituri de birou

70.50.00

20.01.01 2

25’°°

\\’Z

_

-.-m

■ ■' . <"i ’x

0,00

848

Materiale pentru curățenie

70.50.00

20.01.02 $

t+m+N 20-0Q

0,00

849

încălzit, Iluminat si forța motrica

70.50.00

20.01.03      /

■ r.

0,00

850

Apa, canal si salubritate

70.50.00

20.01.04      L /

55,00

1...........-----------------------

0,00


851

Carburanți si lubrifîanti

70.50.00

20.01.05

50,00

0,00

852

Piese de schimb

70.50.00

20.01.06

25,00

0,00

853

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70.50.00

20.01.08

75,00

0,00

854

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.50.00

20.01.09

468,00

0,00

855

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

70.50.00

20.01.30

40,00

0,00

856

Reparații curente

70.50.00

20.02

500,00

0,00

857

Reparații curente

70.50.00

20.02.00

500,00

0,00

858

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.50.00

20.05

50,00

S 1     0,00

859

Alte obiecte de inventar

70.50.00

20.05.30

50,00

? t 1      0,00

860

Deplasări, detasari, transferări

70.50.00

20.06

40,00

i S j      0,00

861

Deplasări în străinătate

70.50.00

20.06.02

40,00

A ! 9 I     0,00

862

Consultanta si expertiza

70.50.00

20.12

300,00

1 \......

ă 1     0.00

863

Consultanta si expertiza

70.50.00

20.12.00

300,00

§3   1       0,00

864

Pregătire profesionala

70.50.00

20.13

20,00

S         0,00

865

Pregătire profesionala

70.50.00

20.13.00

20,00

i r

~ j       0,00

866

Protecția muncii

70.50.00

20.14

15,00

\ p

0,00

867

Protecția muncii

70.50.00

20.14.00

15,00

\ Jp

o-o»

868

Alte cheltuieli

70.50.00

20.30

11.500,00

P

./Pip 0,00

869

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.50.00

20.30.30

11.500,00

.(Bi

o,oo

870

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70.50.00

51

^>^^^34.622,00

V A

■ A /A 0,00

871

Transferuri curente

70.50.00

51.01        X?

29.856,00

- 0,00

872

Transferuri către instituții publice

70.50.00

51.01.01

29.856,00

0,00

873

Transferuri de capital

70.50.00

51.02      #  /

4,766,00

0,00

874

Alte transferuri de capital către instituții publice

70.50.00

51.02.29 . L ( Z

- \ 0,00

23.04.2019
LflLllSiL

3L?i?W..îf           38

Mijii

Of

875

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

70.50.00

71

27.357,00

0,00

876

Active fixe

70.50.00

71.01

7.257,00

0,00

877

Construcții

70.50.00

71.01.01

1.451,00

0,00

878

Alte active fixe

70.50.00

71.01.30

5.806,00

0,00

879

Reparații capitale aferente activelor fixe

70.50.00

71.03

20.100,00

0,00

880

Reparații capitale aferente activelor fixe

70.50.00

71.03.00

20.100,00

0,00

881

Protecția mediului

74

388.420,00

Q.00

882

Reducerea si controlul poluării

74.03

60.284,00

0,00

883

Reducerea si controlul poluării

74.03.00

60.284,00

r............0,00

884

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.03.00

20

50.041,00

.ÎS! 0,00

885

Consultanta si expertiza

74.03.00

20.12

161,00

1 31 1        o,oo

886

Consultanta si expertiza

74.03.00

20.12.00

161,001

.1 *0^0

887

Alte cheltuieli

74.03.00

20.30

49.880,00

\    { îi |       0,00

888

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.03.00

20.30.30

49.880,00

\ 1 2 1 0,00

889

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

74.03.00

71

10.243,00

Wj

m_°r

890

Active fixe

74.03.00

71.01

10.243,00

j        o,oo

891

Construcții

74.03.00

71.01.01

8.841,00

-Li

y           o.oo

892

Alte active fixe

74.03.00

71.01.30

1.402,00

0,00

893

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.05

32.621,00

A..+o,oo

894

Salubritate

74.05.01

Y       / 30.811,00

....-Jgă

,’L> Li 0,00

895

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

74.05.01

20 ( /

30.811,00

o

."             0.0Q

896

Bunuri si servicii

74.05.01

20.01

(7mÎ>    1000,00

WH33L o,oo

897

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

74.05.01

20.01.30     /far

A 1.000,00

0,00

898

Alte cheltuieli

74.05.01

20.30        1 l

--------------------1 f. 1—

O?/Y>) 29.811,00

0,00
 • 899

 • 900

 • 901

 • 902

 • 903

 • 904


 • 905

 • 906

 • 907

 • 908

 • 909

 • 910

 • 911

 • 912

 • 913

 • 914

 • 915


 • 916

 • 917

 • 918

 • 919

 • 920


921


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii______________

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor TITLUL II BUNURI SI SERVICII_________

Alte cheltuieli__________________________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii______________

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)________

Active fixe____________________________________

Construcții_____________________________________

Alte active fixe_________________________________

Canalizarea si tratarea apelor reziduale_________

Canalizarea si tratarea apelor reziduale_________

TITLUL II BUNURI SI SERVICII_________

Consultanta si expertiza_______________________

Consultanta si expertiza_______________________

Alte cheltuieli____________________________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii_____________

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020__________________________________

Programe din Fondul de Coeziune (FC)_______

Finanțarea naționala__________________________

Finanțarea externa nerambursabila____________

Cheltuieli neeligibile___________________________

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)____________________________________

Active fixe


74.05.01

74.05.02

74.05.02

74.05.02

74.05.02

74.05.02


20

 • 20.30

 • 20.30.30

71


23.04.2019


74.05.02

74,05.02

74,05.02 74,06

74,06.00

74.06.00

74.06.00

74.06.00

74.06.00

74.06.00

74.06.00


71.01

71.01.01

71.01.30


74.06.00

74.06.00

74.06.00

74.06.00

74.06.00


74.06.001.810,00


1.810,00 288,00

1.522,00 261.022,00 261.022,00 155,00
 • 935

 • 936

 • 937

 • 938

 • 939

 • 940


Construcții______________________________________

Alte active fixe__________________________________

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe_________________

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite__________________________

Alte servicii în domeniul protecției mediului Alte servicii în domeniul protecției mediului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE________

Transferuri curente____________________________

Transferuri către instituții publice________________

Transferuri de capital__________________________

Alte transferuri de capital către instituții publice Acțiuni generale economice, comerciale si de munca_______________________________

Acțiuni generale economice si comerciale______

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii__________

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI_______

A. Transferuri interne.__________________________

Programe de dezvoltare______________________

Sprijinirea înființării de noi întreprinderi si susținerea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii_________________________________________

Combustibili si energie________________________

Energie termica_____________________________

Energie termica

TITLUL IV SUBVENȚII


80.01

80.01.09

80.01.09

80.01.09

80.01.09

80.01.094.038,OOR \ewas

S.< afBBaagMitM»

■■■■

945

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

81.06.00

40.03

800.000,00

0,00

946

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

81.06.00

40.03.00

800.000,00

0,00

947

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

81.06.00

55

74.997,00

0,00

948

A. Transferuri interne.

81.06.00

55.01

74.997,00

0,00

949

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

81.06.00

55.01.12

74.997,00

0,00

950

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

81.06.00

71

24.267,00

0,00

r o ]

951

Active fixe

81.06.00

71.01

24.267,00

1 0,00

952

Construcții

81.06.00

71.01.01

24.157,00

g 1    0,00

953

Alte active fixe

81.06.00

71.01.30

110,0^

\  Ini m

954

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81.06.00

81

13.427,00

\     1 o i 0,00

955

Rambursări de credite externe

81.06.00

81.01

2.427,00

1\ 1,

j 0.00

956

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.06.00

81.01.01

2.427,00

\ w

I °’00

U i

957

Rambursări de credite interne

81.06.00

81.02

11.000,00

JL-J    0,00

958

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.06.00

81.02.05

11.000,00

\

0,00

<- —.....5-

959

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83

.6:000,00

!!să\WX? W o,oo

.444y.a__.

960

Agricultura

83.03

6.000,00

.....

961

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.03.03

............. .

NI              6.000,00

- 0,00

962

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

83.03.03

// vU

io

---’x A   3.722,00

0,00

963

Cheltuieli salariale in bani

83.03.03

10.01 / * / !

- 3-582-00

0,00

964

Salarii de baza

83.03.03

10.01.01 | I /

.    2.900,00

::: 0,00

965

Sporuri pentru condiții de munca

83.03.03

10.01.05    \

-

0,00


mii lei

an


 • 966

 • 967

 • 968

 • 969

 • 970

 • 971

 • 972

 • 973

 • 974

 • 975

 • 976

 • 977

 • 978

 • 979

 • 980

 • 981


982


 • 983

 • 984

 • 985

 • 986

 • 987

 • 988

 • 989

 • 990


Alte sporuri______________________________

Indemnizații de hrana___________________

Cheltuieli salariale in natura______________

Vouchere de vacanta__________________

Contribuții________________________________

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii__________________________

Furnituri de birou________________________

Materiale pentru curățenie_______________

încălzit, Iluminat si forța motrica__________

Apa, canal si salubritate___________________

Carburanți si lubrifianti____________________

Piese de schimb_______________________

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional________________________________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare______________________________

Reparații curente_________________________

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament________________

Alte obiecte de inventar_________________

Deplasări, detasari, transferări_____________

Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicații si materiale documentare


83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03


10.01.06

10.01.17

10.02

10.02.06

10.03

10.03.07

20

20.01

20.01.01

20,01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01,06

20.01.08

20.01.09


85,00

167,00

70,00

70,00

70,00

70,00

1.940,00

1.468,00

10,00

10,00

35,00

20,00

100,00

20,00

65,00 858,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OLOO

0,00

0,00


83.03.03


20.01.30


350,00


83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03

83.03.03


20,02 20.02.00 20.05 20.05.01 20.05.30 20.06 20.06.01 20.11„__________100,00

_________ 100,00

1Q0'Q0

10,00

90,00

30,00

30,00

2,000,00

0,00t                  tais

-iOR

i«al

■ ?,                                                                                      ■           .; f1;-■: ;■= f ■;

991

Cârti, publicații si materiale documentare

83.03.03

20.11.00

2,00

0,00

992

Consultanta si expertiza

83.03.03

20.12

25,00

0,00

993

Consultanta si expertiza

83.03.03

20.12.00

25,00

0,00

994

Pregătire profesionala

83.03.03

20.13

45,00

0,00

995

Pregătire profesionala

83.03.03

20.13.00

45,00

0,00

996

Protecția muncii

83.03.03

20.14

25,00

0,00

997

Protecția muncii

83.03.03

20.14.00

25,00

0,00

998

Alte cheltuieli

83.03.03

20.30

145,00

0,00

999

Prime de asigurare non-viata

83.03.03

20.30.03

65,00

r .....| o.oo

1000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

83.03.03

20.30.30

80,00

i z 1    0,00

1001

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

83.03.03

71

338,00^

x       1 8 I     0,00

\  șal

1002

Active fixe

83.03.03

71.01

338,00'|

\ i g 1    0.00

1003

Mașini, echipamente si mijloace de transport

83.03.03

71.01.02

148,00

\\ i , Ș j 0.00

1004

Alte active fixe

83.03.03

71.01.30

190,00

1\ hf 1   0.00

1005

Transporturi

84

2.146.657,00

VW    0,00

1006

Transport rutier

84.03

2.146.657,00

\\<......J 0.00

1007

Transport în comun

84.03.02

1.733.287,00

\\ 'A         o.oo

1008

TITLUL IV SUBVENȚII

84.03.02

40

800.000,00

0.00

1009

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

84.03.02

40.03

800.000,00

o,oo

1010

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

84.03.02

40.03.00      y/

800.000,00

® .888 ||ii 0,00

1011

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

84.03.02

55       z/ty

M            51.081,00

0,00

1012

A. Transferuri interne.

84.03.02

55.01

CvA  51.081,00

0,00

1013

Investirii ale agentilor economici cu capital de stat

84.03.02

55.0U2 |    >

---W 7^

0,00

23.04.2019
St                ■St®

1014

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

84.03.02

58

381.437,00

0,00

1015

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

84.03.02

58.01

381.437,00

0,00

1016

Finanțarea naționala

84.03.02

58.01.01

60.169,00

0,00

1017

Finanțarea externa nerambursabila

84.03.02

58.01.02

240.614,00

0,00

1018

Cheltuieli neeligibile

84.03.02

58.01.03

80.654,00

0,00

1019

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

84.03.02

71

460.338,00

0,00

1020

Active fixe

84.03.02

71.01

460.338,00

î g.. 1 0,00

1021

Mașini, echipamente si mijloace de transport

84.03.02

71.01.02

460.338,00

l o i         0,00

1022

TITLU XIV ACTIVE FINANCIARE

84.03.02

72

16.800,00

|   3 t         0,00

1023

Active financiare

84.03.02

72.01

16.800,00]

K « 1 0.00

1024

Participare la capitalul social al societăților comerciale

84.03.02

72.01.01

16.800,00

\i 1 j °’00

1025

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

84.03.02

81

23.631,00

\ 1 0,00

1026

Rambursări de credite externe

84.03.02

81.01

23.631,00

XXJhy t       o,oo

1027

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

84.03.02

81.01.01

23.631,00

r               °’00

_

1028

Străzi

84.03.03

413.370,00

W\ V.- ' XĂv 0,00

1029

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

84.03.03

fff ./  / 21.223,00

■:h        Mi! 0.0Q

1030

Cheltuieli salariale in bani

84.03.03

10.01       C/

20.139,00

< A M ■        0,00

1031

Salarii de baza

84.03.03

10.01.01     /W

16.386,00

o^

1032

Sporuri pentru condiții de munca

84.03.03

10.01.05

\1.790,00

0,00

1033

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

84.03.03

10.01.10 /*/

310,00

0,00

1034

Drepturi de delegare

84.03.03

10.01.13      l| (

m *aoo

0,00

23.04.2019

0,00

1035

Indemnizații de hrana

84.03.03

10.01.17

1.316,00

1036

Alte drepturi salariale in bani

84.03.03

10.01.30

333,00

0,00

1037

Cheltuieli salariale in natura

84.03.03

10.02

511,00

0,00

1038

Vouchere de vacanta

84.03.03

10.02.06

511,00

0,00

1039

Contribuții

84.03.03

10.03

573,00

0,00

1040

Contribuția asiguratorie pentru munca

84.03.03

10.03.07

573,00

0,00

1041

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84.03.03

20

87.844,00

0,00

1042

Bunuri si servicii

84.03.03

20.01

16.920,00

0,00

1043

Furnituri de birou

84.03.03

20.01.01

100,00

(------- ... 0,00

1044

Materiale pentru curățenie

84.03.03

20.01.02

10,00

! £ j o.oo

1045

încălzit, Iluminat si forța motrica

84.03.03

20.01.03

500,00

I A î 0,00

1046

Apa, canal si salubritate

84.03.03

20.01.04

100,00

i |     0,00

1047

Carburanți si lubrifianti

84.03.03

20.01.05

600,00

\_____1 S l_____Q,oo

1048

Piese de schimb

84.03.03

20.01.06

60,00

\ ......j ă

0,00

1049

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

84.03.03

20.01.08

100,oO.

\ sa i

0,00

1050

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

84.03.03

20.01.09

15.300,00

Ai i

0,00

1051

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

84.03.03

20.01.30

150,00

\ \ w          o,oo

a

1052

Reparații curente

84.03.03

20.02

70.000,00

o oo

1053

Reparații curente

84.03.03

20.02.00

70.000,00

o,oo

1054

Bunuri de natura obiectelor de inventar

84.03.03

20.05

500,00

AF A °-00

1055

Uniforme si echipament

84.03.03

20.05.01        T /

150,00

0.00

1056

Alte obiecte de inventar

84.03.03

20.05.30     AC

& /'AX    350,00

0,00

1057

Deplasări, detasari, transferări

84.03.03

20.06

A     5,00

Qjoo

1058

Deplasați interne, detasari, transferări

84.03.03

20.06.01

Ap A A   5.00

0,00

1059

Cârti, publicații si materiale documentare

84.03.03

2011 Li

J---LQ0

0,00
Crt

——î—T——7-"! . ---r—; .. ..... ,■ ... . .. .. .

3>"-»W'. .

■ ? ■■■■ ■

MBiia

1060

Cârti, publicații si materiale documentare

84.03.03

20.11.00

1,00

0,00

1061

Consultanta si expertiza

84.03.03

20.12

150,00

ioo

1062

Consultanta si expertiza

84.03.03

20.12.00

150,00

0,00

1063

Pregătire profesionala

84.03.03

20.13

50,00

0,00

1064

Pregătire profesionala

84.03.03

20.13.00

50,00

0,00

1065

Protecția muncii

84.03.03

20.14

200,00

0,00

1066

Protecția muncii

84.03.03

20.14.00

200,00

0,00

1067

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

84.03.03

20.25

5,00

0,00

1068

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

84.03.03

20.25.00

5,00

i   g   1       °’00

1   £   1

1069

Alte cheltuieli

84.03.03

20.30

13J00

i         1        0,00

1070

Reclama si publicitate

84.03.03

20.30.01

5,W

\    1 A 1       0,00

1071

Chirii

84.03.03

20.30.04

sjto

\ L pg' 1       0,00

1072

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

84.03.03

20.30.30

2,00

wâ 1

1073

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

84.03.03

56

0,00

\ yf i       o,oo

1074

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

84.03.03

56.01

^0,00

W '^1. «,oo

4v-'4U.5--:,

1075

Cheltuieli neeligibile

84.03.03

56.01.03         ?

0,00

As,              o,oo

1076

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

84.03.03

57

300,00

q,qo

1077

Ajutoare sociale

84.03.03

57.02

/>■ 300,00

0,00

1078

Ajutoare sociale in numerar

84.03.03

57.02.01  /»*/?

,.X\       300,00

0,00

1079

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

84.03.03

59  T/g

656,00

0,00

1080

Despăgubiri civile

84.03.03

59.17    ț ,A b

Wf / Ă     300,00

XX'-       0,00

î. . :

âXg® X. Iw» ■

+ '■ 1-

Crf

'■

:'   ■'+®W++’'-

1081

Despăgubiri civile

84.03.03

59.17.00

300,00

0,00

1082

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

84.03.03

59.40

356,00

0,00

1083

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

84.03.03

59.40.00

356,00

0,00

1084

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

84.03.03

71

303.341,00

0,00

1085

Active fixe

84.03.03

71.01

296.504,00

0,00

1086

Construcții

84.03.03

71.01.01

283.675,00

0,00

1087

Mașini, echipamente si miiloace de transport

84.03.03

71.01.02

559,00

0,00

1088

Alte active fixe

84.03.03

71.01.30

12.270,00

1 ă~l 0,00

1089

Reparații capitale aferente activelor fixe

84.03.03

71.03

6.837,00

i       1Q0

1090

Reparații capitale aferente activelor fixe

84.03.03

71.03.00

6.837.0&

i l S i 100

1091

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

84.03.03

81

6,0Q

j g 2^0

1092

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

84.03.03

81.04

6,od

A i 1 |     0,00

1093

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

84.03.03

81.04.00

6,00

/ 0,00

1094

Titlul XX rezerve, excedent, deficit

90

43.879,00

\VW-.J     0,00

1095

Deficit

93.01

43.879,00

\U'( .... 0,00

1096

Total Venituri SF

4.301.728,00

1097

Impozit pe venit

03

600.000,00

1098

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

03.18

600.000,00

\j x+:/

1099

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.18.00

Ll

600.000,00

!                    N.         'vi

V* -----

Nr.


1100


1101 1102

 • 1103

 • 1104


1105


1106


 • 1107

 • 1108


1109


1110


1111


1112


Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)__________________________________________

Cote defalcate din impozitul pe venitfse scad) Cote defalcate din impozitul pe venitfse scad) Sume defalcate din TVA ( se scad )___________

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București (se scad) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati______________________________________________

Impozit pe mijloacele de transport_____________

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)______________________________

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)          _________________

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare________________________

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare________________________

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati______________________________________________

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

»■

n|||||l|

«■■sg

■■II

«HM!!

1114

Alte impozite si taxe fiscale

18

48.500,00

1115

Alte impozite si taxe

18.50

48.500,00

1116

Alte impozite si taxe

18.50.00

48.500,00

1117

Venituri din proprietate

30

1.722.870,00

1118

Venituri din concesiuni si inchirieri

*)

30.05

1.722.870,00

1119

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.05.30

1.722.870,00

1120

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33

295.330,00

1121

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.10

1.050,00

■ i ...O’

1122

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.10.00

1.050,00

p

o ?

;    S   j

1123

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12

120, 0^0

:                                Ș

:    O    J

,1......... i

1124

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.12.00

120,0^

\\ t

o /

££l

1125

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

33.28

247.760,00

tMu

; & t

7 £ /

1126

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

33.28.00

247.760,00

£

_.Z JJ

-V,<           ___________

1127

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50

46.400,00

.•V '

            . ,.X .£ A

1128

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.50.00

46.400,00

1129

Amenzi, penalitati si confiscări

35

23.500,00

1130

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.01

\ 10.000,00

1131

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.01.02

LA w j

M         10.000,00

51/102
■■■        ; '' •/'•••■•■‘V

WB tBjg BSM

Crt

-\?.-.C-.::,S'            ’-i:.

iSs

1132

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.50

13.500,00

1133

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.50.00

13.500,00

1134

Diverse venituri

36

75.014,00

1135

Taxe speciale

36.06

60.000,00

1136

Taxe speciale

36.06.00

60.000,00

1137

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

36.14

14,00

1138

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita

36.14.00

14,00

1139

Alte venituri

36.50

15.000,00

tlFI

1140

Alte venituri

36.50.00

15.000,00

f                                      5

“Tf       f

°   1

1141

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37

-1.933.788,00

f                                I

.......

1142

Vărs aminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03

-1.937.788,oț)

\

\

\

o

t—     f

o

2

O

1143

Vărs aminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.03.00

-1.937.788,00

\\

i s

1144

Alte transferuri voluntare

37.50

4.000,00

1145

Alte transferuri voluntare

37.50.00

4.000,00

w

1146

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40

27.000,00

7

t        S7 <7    -7-

p       P,<7Z

1147

încasări din rambursarea imprumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

40.06

27.000,00

1148

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

40.06.00

fi iț

( od /7W^

-----Wfr.tX \—

27.000,00

/ I >

/ # //

23.04.2019tfj::

1149

Subvenții de la bugetul de stat

42

105.582,00

1150

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41

105.582,00

1151

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.41.00

105.582,00

1152

Total Cheltuieli SF

4.301.728.00

26.526,22

1153

Autorități publice si acțiuni externe

51

331.267,00

0,00

1154

Autorități executive si legislative

51.01

331.267,00

0,00

1155

Autoritari executive

51.01.03

331.267,00

r-Tr.-..„L.0£0

1156

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51.01.03

10

160.167,00

9 0,00

1157

Cheltuieli salariale in bani

51.01.03

10.01

154.747,00

a i m

1158

Salarii de baza

51.01.03

10.01.01

124.089,00

3   1      0,00

1159

Sporuri pentru condiții de munca

51.01.03

10.01.05

18.750,00

/\

______i__________

8 j o,oo

1160

Alte sporuri

51.01.03

10.01.06

53,00

\

S |      0,00

1161

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

51.01.03

10.01.12

2.900,00

l \

~ j      0,00

>A f

----.r~p.___|------------------

1162

Drepturi de delegare

51.01.03

10.01.13

256,00

\

mBP 1     0,00

1163

Indemnizații de hrana

51.01.03

10.01.17

5.300,00

\ \  \|   Q^0

1164

Alte drepturi salariale in bani

51.01.03

10.01.30

3.399,00

\ 0,00

1165

Cheltuieli salariale in natura

51.01.03

10.02

7       2.050,00

WVPoO

1166

Vouchere de vacanta

51.01.03

10.02.06       f

/Z^^S-^2.050,00

0,00

1167

Contribuții

51.01.03

10.03

3.370,00

Qj    .o.oo

1168

Contribuția asiguratorie pentru munca

51.01.03

10.03.07

3.370,00

0,00

1169

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51.01.03

20 /*

A 120.917,00

0,00

1170

Bunuri si servicii

51.01.03

20.01 |[ (

<         17.979,00

0,00

1171

Furnituri de birou

51.01.03

20.01.01   V.o5V;’-

^7/' j   650*00

0,00

1172

Materiale pentru curățenie

51.01.03

20.01.02

0,00
 • 1173

 • 1174

 • 1175

 • 1176

 • 1177

 • 1178

 • 1179


1181

1182

 • 1183

 • 1184

 • 1185

 • 1186


1188

 • 1189

 • 1190

 • 1191

 • 1192

 • 1193

 • 1194

 • 1195

 • 1196

 • 1197


încălzit, Iluminat si forța motrica_________

Apa, canal si salubritate___________________

Carburanți si lubrifianti____________________

Piese de schimb_______________________

Transport______________________________

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional________________________________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare______________________________

Reparații curente_________________________

Reparații curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar_________________

Deplasări, detasari, transferări_____________

Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări în străinătate____________________

Cârti, publicații si materiale documentare Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza__________________

Consultanta si expertiza__________________

Pregătire profesionala____________________

Pregătire profesionala____________________

Protecția muncii________________________

Protecția muncii________________________

Alte cheltuieli_____________________________

Reclama si publicitate


51.01.03__________

51.01.03_________

51.01.03_________

51.01.03_________

51.01.03_________

51.01.03

51.01.03


20.01,03

20.01.04

20.01,05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09


3.850,00

1.610,00

1.150,00

200,00

10,00

1.860,00

1.857,00


51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03


51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03

51.01.03


20.02 20.02.00 20.05 20.05.30 20.06 20.06.01 20.06.02 20.11 20.11.00 20.12 20.12.00

 • 20.13 20.13.00

 • 20.14 20,14.00 20.30 20.30.01160,00

160,00

516,00

516,00 3.670,00 1.800,00 1.870,00


39,00 39,00

1.030,00 030,00 620,00 620,00 800,00 800,00 96.103,00

3.086,00lOBBilii

a

iS

1198

Protocol si reprezentare

51.01.03

20.30.02

1.076,00

0,00

1199

Prime de asigurare non-viata

51.01.03

20.30.03

305,00

0,00

1200

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51.01.03

20.30.30

91.636,00

0,00

1201

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

51.01.03

55

182,00

0,00

1202

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

51.01.03

55.02

182,00

0,00

1203

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

51.01.03

55.02.01

182,00

0,00

1204

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

51.01.03

57

2.090,00

0,00

1205

Ajutoare sociale

51.01.03

57.02

2.090,00

0,00

1206

Ajutoare sociale in numerar

51.01.03

57.02.01

2.080,00

r            0,00

1207

Tichete de cresa

51.01.03

57.02.03

10,00

j ș !    0,00

1208

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

51.01.03

59

47.911,00,

L

5 i 0,00

1209

Despăgubiri civile

51.01.03

59.17

47.000,0(0

\

i

® 1 0,00

1210

Despăgubiri civile

51.01.03

59.17.00

47.000,0®

\         i

______i______________L

S 1     0,00

1211

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

51.01.03

59.40

911,06.

5

,\ 1

.....A ..J

i l 0,00

1212

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

51.01.03

59.40.00

91 i,od^

\

A 1   0,00

jfc_________

1213

Alte servicii publice generale

54

17.360,00

0.00

1214

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.05

2.000,00

z Z

\ A

* b

r,.         °’°°

1215

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.05.00

2.000,00

A

_________Vi ■

-a/ 0 o’°°

......... —

1216

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

54.05.00

50       rr

2.000,00

0,00

1217

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.05.00

50.04

2.000,00

//.ji       7 \ ^ \\

0,00

1218

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.05.00

50.04.00         (

\\o A /

_

2oooo°

0,00

•z

A-.-;.

-«rSt s C*

?£-,:

c-1 twosiigMi® «hii

1219

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10

12.860,00

0,00

1220

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.00

12.860,00

0,00

1221

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

54.10.00

51

12.860,00

0,00

1222

Transferuri curente

54.10.00

51.01

12.860,00

Q,oo

1223

Transferuri către instituții publice

54.10.00

51.01.01

12.860,00

0,00

1224

Alte servicii publice generale

54.50

2.500,00

0,00

1225

Alte servicii publice generale

54.50.00

2.500,00

0,00

1226

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

54.50.00

55

2.500,00

i..............-______Q,00

1227

A. Transferuri interne.

54.50.00

55.01

2.500,00

l ș l 0.00

1228

Alte transferuri curente interne

54.50.00

55.01.18

2.500,00

1 O 1      0.00

1229

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55

129.463,00

! ® | 0,00

a.££2------S

1230

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.00

129.463,00

\    !   g   j       o,oo

\ț â 1

1231

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.00.00

129.463,00

1232

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55.00.00

20

679,00

ț \LH............J 0,00

1233

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

55.00.00

20.24

(

679,00

. /

\ \zd- -C\ o,oo \ /w-   xxx

1234

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

55.00.00

20.24.01          /

200,00

yw ‘.•X’lâ o.oo

i    U—i'. ,2-2---f? ȘJJ--------

1235

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

55.00.00

20.24.02

249’°°

■■ < - - ■ -■ ' 0,00 xr'--X-X '^'7

. . .......

1236

Stabilirea riscului de tara

55.00.00

20.24.03 ! * f /«. if

XAXĂ     230,00

0,00

1237

TITLUL III DOBÂNZI

55.00.00

30 l -Mâ

yy    *11    128.784,00

0,00

1238

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.00.00

30.0.1 Y/V.

J /   112.588,00

-____________<LQO

 • 1239

 • 1240

 • 1241

 • 1242

 • 1243

 • 1244


 • 1245

 • 1246

 • 1247

 • 1248

 • 1249

 • 1250

 • 1251

 • 1252

 • 1253


1254


 • 1255

 • 1256

 • 1257

 • 1258

 • 1259

 • 1260

1261

1262Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente datoriei publice externe_______

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite interne__________________

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

Aparare___________________________________

Aparare naționala_____________________________

Aparare naționala____________________________

TITLUL II BUNURI SI SERVICII_________

Bunuri si servicii________________________________

Furnituri de birou______________________________

Piese de schimb____________________________

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet________

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional_____________________________________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare____________________________________

Bunuri de natura obiectelor de inventar________

Alte obiecte de inventar_______________________

Alte cheltuieli___________________________________

Prime de asigurare non-viata__________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii______________

Ordine publica si siguranța naționala___________

Ordine publica______________________________

Politic locala


55.00.00

55.00.00

55.00,00

55.00.00

55.00.00

55.00.00


30.01.01

30.02 30.02.05

81______

81.02

81.02.05


60 60.02 60.02.00 60.02.00 60.02.00 60.02.00

60.02.00

60.02.00

60.02.00


20

20.01

20.01.01

20.01.06

20.01.08

20.01.09


474,00

474,00

474,00

474,00

333,00

143,00

36,00

46,00


100,00


60.02.00

60.02.00

60.02.00

60.02.00

60.02.00

61

61.03

61.03.04


20.05 20.05.30

 • 20.30

20.30.03

 • 20.30.30


112,00


24,00 69.332,00 60.515,00 60.515,00........ iiW'SS >Wi®

XWX-'X

0,00

1263

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

61.03.04           *

51

60.515,00

1264

Transferuri curente

61.03.04

51.01

60.515,00

0,00

1265

Transferuri către instituții publice

61.03.04

51.01.01

60.515,00

0,00

1266

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05

8.817,00

0,00

1267

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05.00

8.817,00

0,00

1268

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

61.05.00

20

8.817,00

0,00

1269

Bunuri si servicii

61.05.00

20.01

2.954,00

0,00

1270

Materiale pentru curățenie

61.05.00

20.01.02

5,00

0,00

1271

încălzit, Iluminat si forța motrica

61.05.00

20.01.03

500,00

0,00

1272

Apa, canal si salubritate

61.05.00

20.01.04

200,00

o

0,00

1273

Carburanți si lubrifîanti

61.05.00

20.01.05

5,00

0,00

1274

Piese de schimb

61.05.00

20.01.06

100,00

4

O

X*

0,00

1275

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

61.05.00

20.01.08

200,00

D i

__

0,00

1276

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

61.05.00

20.01.09

1.505,00

i \ !

L\ j

o

a

_

0,00

1277

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

61.05.00

20.01.30

439,00

<J

0,00

1278

Bunuri de natura obiectelor de inventar

61.05.00

20.05

4.299,00

LU

țtî

0,00

1279

Uniforme si echipament

61.05.00

20.05.01

160,00

\u

fes 0.00

1280

Lenierie si accesorii de pat

61.05.00

20.05.03

160,00

-w

0,00

1281

Alte obiecte de inventar

61.05.00

20.05.30

.   1979,00

: o,oo

1282

Cârti, publicații si materiale documentare

61.05.00

20.11

V           30,00

: - 0.00

1283

Cârti, publicații si materiale documentare

61.05.00

20.11.00

-feC         30,00

X

'■ ?

0,00

1284

Alte cheltuieli

61.05.00

20.30

1.534,00

0,00

1285

Prime de asigurare non-viata

61.05.00

20.30.03 H " (

nvq

(          34,00

0,00

1286

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

61.05.00

20.30.30 L /

*

---1-----

1.500,00

0,00

V\O <   ■ 17 / 7


Ww MSB

WMM—

iisii

Mi»

■iii

O'  •' X W® - iOWs ■  ■

1287

Invatamant

65

94.491,00

0,00

1288

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50

94.491,00

0,00

1289

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50.00

94.491,00

0,00

1290

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

65.50.00

20

650,00

Q.QO

1291

Alte cheltuieli

65.50.00

20.30

650,00

0,00

1292

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

65.50.00

20.30.30

650,00

0.00

1293

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

65.50.00

51

58.225,00

0,00

1294

Transferuri curente

65.50.00

51.01

58.225,00

0,00

1295

Transferuri către instituții publice

65.50.00

51.01.01

58.225,00

0,00

1296

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

65.50.00

55

4.350,00

r-

.....'5^

1 0,00

1297

A. Transferuri interne.

65.50.00

55.01

4.350,00

T L

------"'71 .

0,00

1298

Alte transferuri curente interne

65.50.00

55.01.18

4.350,0

\          !

__i---------u_

O

0,00

1299

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

65.50.00

81

31.266,0

\                i

A L

O1

0,00

1300

Rambursări de credite externe

65.50.00

81.01

31.266,0

\ i

ft '

\o

0,00

1301

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

65.50.00

81.01.01 ,

31.266,0

w

- 45     1

L

0,00

1302

Sanatate

66

311.101,00

\ \n\5 l

0,00

1303

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.50

311.101,00

ir

. 0,00

1304

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.50.50

311.101,00

' ’-'iX

5 0,00

1305

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66.50.50

10

146X78,00

;;

jgj; 0.00

1306

Cheltuieli salariate in bani

66.50.50

10.01

0^,^43.255,00

o,oo

1307

Salarii de baza

66.50.50

îo.oi.oi      y

122.509,00

i-

? 0,00

1308

Sporuri pentru condiții de munca

66.50.50

10.01.05

O1     15.717,00

0.00

1309

Indemnizații de hrana

66.50.50

10.01.17

5.029,00

0,00

1310

Contribuții

66.50.50

10.03                 |

I * 3.223,00

0.00

1311

Contribuția asiguratorie pentru munca

66.50.50

10.03.07

k       1 /  #3.223,00

0,00
2aMM

ItiffiSf

1312

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

66.50.50

20

128.288,00

0,00

1313

Bunuri si servicii

66.50.50

20.01

42.258,00

0,00

1314

Furnituri de birou

66.50.50

20.01.01

45,00

0,00

1315

Materiale pentru curățenie

66.50.50

20.01.02

25,00

0,00

1316

încălzit, Iluminat si forța motrica

66.50.50

20.01.03

85,00

0,00

1317

Apa, canal si salubritate

66.50.50

20.01.04

6,00

0,00

1318

Carburanți si lubrifîanti

66.50.50

20.01.05

40,00

0,00

1319

Piese de schimb

66.50.50

20.01.06

20,00

0,00

1320

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

66.50.50

20.01.08

50,00

0,00

1321

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

66.50.50

20.01.09

140,00

I--------- 3       0,00

l          ■t"'*          1                        ’

1322

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

66.50.50

20.01.30

41.847,00

p

!                      i

.. .. J 1

1323

Reparații curente

66.50.50

20.02

58.000.06

\ I o !       o,oo

1324

Reparații curente

66.50.50

20.02.00

58.000,00

\ î 2   1       0,00

1325

Medicamente si materiale sanitare

66.50.50

20.04

536,00

| 0,00

1326

Medicamente

66.50.50

20.04.01

330,00

IU m

1327

Materiale sanitare

66.50.50

20.04.02

105,00

= 1 0,00

1328

Reactivi

66.50.50

20.04.03

20,00

\ T n

0,00

1329

Dezinfectant!

66.50.50

20.04.04

- 81,00

2 0,00

1330

Bunuri de natura obiectelor de inventar

66.50.50

20.05               ,

300,00

--ZvVr/'t’

o,oo

1331

Uniforme si echipament

66.50.50

20.05.01         (

/ //^t^   30,00

2 W °-00

1332

Alte obiecte de inventar

66.50.50

20.05.30

27o’°°

2 22 0,00

1333

Deplasări, detasari, transferări

66.50.50

20.06

. 2X"______0,00

1334

Deplasări interne, detasari, transferări

66.50.50

20.06.01 / * / /

y \ 2     8,oo|

0,00

1335

Consultanta si expertiza

66.50.50

[1        i !

20.12 | ' /'

) **)       30,00

0,00

1336

Consultanta si expertiza

66.50.50

20.12.00

/   //       30,00

0,00

23.04.2019miilei

IBM

IM

1337

Pregătire profesionala

66.50.50

20.13

10,00

0,00

1338

Pregătire profesionala

66.50.50

20.13.00

10,00

0,00

1339

Protecția muncii

66.50.50

20.14

120,00

0,00

1340

Protecția muncii

66.50.50

20.14.00

120,00

0,00

1341

Alte cheltuieli

66.50.50

20.30

27.026,00

0,00

1342

Reclama si publicitate

66.50.50

20.30.01

2,00

0,00

1343

Prime de asigurare non-viata

66.50.50

20.30.03

20,00

o

-o

0,00

1344

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

66.50.50

20.30.30

27.004,00

§

0,00

1345

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

66.50.50

51

35.258,00

&

i

o

0,00

1346

Transferuri curente

66.50.50

51.01

35.258,ob

\

c:

Q

0,00

1347

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

66.50.50

51.01.46

35.258,0(\

A

Q

0,00

1348

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

66.50.50

55

28,00

Q.00

1349

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

66.50.50

55.02

28,00

IHL....

0,00

1350

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

66.50.50

55.02.01

28,00

-A

Ax. °’00

_____fryff Vi---------------

1351

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

66.50.50

59

1.049,00

MîlJLOO

1352

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

66.50.50

59.40          G

z 1.049,00

° \A

;          0,00

_

1353

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

66.50.50

59.40.00

f"        1.049,00

0,00

1354

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

66.50.50

81

0,00

Q^o

1355

Rambursări de credite externe

66.50.50

81.01 /**>

0.00

0,00

1356

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

66.50.50

81.01.01     (1 f

V ’■ l

A

0,00

0,00

1357

Cultura, recreere si religie

67

....... V      \ /

WA -------------------V-fc-f -X,

^577 /

683.266,00

26.526,2261 /102

Yyz
Wtffi;

...... . .. ...------------------- .: ■ .. . .-------

. 7 W ? A-      : ■ ’■■                 ■ S<        A)       £ ■■■ ■

ffcaaagM

1358

Servicii culturale

67.03

459.501,00

26.526,22

1359

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.03.02

17.971,00

0,00

1360

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.03.02

10

10.623,00

0,00

1361

Cheltuieli salariale in bani

67.03.02

10.01

10.023,00

0,00

1362

Salarii de baza

67.03.02

10.01.01

8.216,00

0,00

1363

Sporuri pentru condiții de munca

67.03.02

10.01.05

15,00

0,00

1364

Alte sporuri

67.03.02

10.01.06

921,00

0,00

1365

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

67.03.02

10.01.12

260,00

i S | 0,00

S j

1366

Drepturi de delegare

67.03.02

10.01.13

25,00

) M I 0,00

1367

Indemnizații de hrana

67.03.02

10.01.17

525,00

\

A

5 I 0,00

1368

Alte drepturi salariale in bani

67.03.02

10.01.30

61,ob

3

o i 0,00

1369

Cheltuieli salariale in natura

67.03.02

10.02

242,Od

o\ d

f\ q       0,00

1370

Uniforme si echipament obligatoriu

67.03.02

10.02.03

10,00

im îs

U > 1   0,00

1371

Vouchere de vacanta

67.03.02

10.02.06

232,00

\ 0,00

1372

Contribuții

67.03.02

10.03

358,00

i       \      '

\ \-

0,00

1373

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.03.02

10.03.07

358,00

\

XXX 00

1374

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.03.02

20

5.694,00

«Ml .  44 o,oo

1375

Bunuri si servicii

67.03.02

20.01

2.988,00

160'/ Wi 0,00

1376

Furnituri de birou

67.03.02

20.01.01

^10,00

kl

0,00

1377

Materiale pentru curățenie

67.03.02

20.01.02 X/

8,00

0.00

1378

încălzit, Iluminat si forța motrica

67.03.02

20.01.03    X J

510,00

" 0,00

1379

Apa, canal si salubritate

67.03.02

20.01.04

J A 2500

0,00

1380

Carburanți si lubrifianti

67.03.02

20.01.05      /

f35,00

0£0

1381

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.03.02

20.01.08 L

-----—------1

/$$$/ 1 >1 300,00

rr—j~1

0,00Ol

OM

Mila

1382

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.03.02

20.01.09

300,00

0,00

1383

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.03.02

20.01.30

1.800,00

0,00

1384

Reparații curente

67.03.02

20.02

330,00

0,00

1385

Reparații curente

67.03.02

20.02.00

330,00

0,00

1386

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.03.02

20.05

100,00

------------- 0,00

1387

Alte obiecte de inventar

67.03.02

20.05.30

100,00

j 9 i 0.00

1388

Deplasări, detasari, transferări

67.03.02

20.06

80,00

; o i o,oo

1389

Deplasări interne, detasari, transferări

67.03.02

20.06.01

10,00

i Ș 1   0.00

1390

Deplasări în străinătate

67.03.02

20.06.02

70,00

/\     ! 1 i 0,00

1391

Cârti, publicații si materiale documentare

67.03.02

20.11

600,00

1 \ i S 1    0,00

1392

Cârti, publicații si materiale documentare

67.03.02

20.11.00

600,00

K\ i

1. 0,00

1393

Pregătire profesionala

67.03.02

20.13

40,00

O ..A n\

".00

1394

Pregătire profesionala

67.03.02

20.13.00

40,00

> \ qi ii.....J o,oo

1395

Protecția muncii

67.03.02

20.14

70,00

\ 0,00

1396

Protecția muncii

67.03.02

20.14.00

70,00

o,oo

1397

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

67.03.02

20.25

10,00

/fex          V-aA o,oo

li* 3 M?/ ts!)

V.3> o     ț!<;'

1398

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

67.03.02

20.25.00

10,00

o,oo

1399

Alte cheltuieli

67.03.02

20.30           \

/jZ         1.476,00

0,00

1400

Chirii

67.03.02

20.30.04

3,oo

0,00

1401

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.03.02

20.30.30    /

1'47300

0,00

1402

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

67.03.02

57          l l /

^.C'A 3  1.559,00

0,00

1403

Ajutoare sociale

67.03.02

57.02

^S// / *1/   1.559,00

0,00
■■

■■■:.■              -a•■•■•.:■..■•■•■■•• ■■*:■•• • -■ a 1 ■..:■■■:■■              ■. -■■;■:■■.■

fii

• -W®

1404

Ajutoare sociale in numerar

67.03.02

57.02.01

1.559,00

0,00

1405

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.03.02

59

95,00

0,00

1406

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

67.03.02

59.40

95,00

0,00

1407

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

67.03.02

59.40.00

95,00

0,00

1408

Muzee

67.03.03

38.870,00

1.860,43

1409

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.03

51

38.870,00

1.860,43

1410

Transferuri curente

67.03.03

51.01

38.870,00

s

g 1 1.860,43

1411

Transferuri către instituții publice

67.03.03

51.01.01

38.870,00

i

$

3   1 1.860,43

1412

Instituții publice de spectacole si concerte

67.03.04

200.276,ofi

Ș I    8,09

1413

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.04

51

200.276,00

\ i â L

g j     8,09

1414

Transferuri curente

67.03.04

51.01

200.276,00

fi                              1

5   !     8,09

1415

Transferuri către instituții publice

67.03.04

51.01.01

200.276,00

FU

J >        8,09

1416

Scoli populare de arta si meserii

67.03.05

2.957,00

V. □

£ ] 0,00

1417

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.05

51

2.957,00

■ \

(Z7    o,oo

1418

Transferuri curente

67.03.05

51.01

2.957,00

■W

0.00

1419

Transferuri către instituții publice

67.03.05

51.01.01

ggxA o,oo

1420

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.03.08

59.565,00

: A o \ ’

vA

A ' s

/$/ 0,00

1421

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.08

51 6^

59-565>0°

0,00

1422

Transferuri curente

67.03.08

51.01    /* /

/A\A 59.565,00

0,00

1423

Transferuri către instituții publice

67.03.08

51.01.01   (  ( L

59.565,00

0£0

1424

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.03.12

w

J 76.909,00

24.657,70

64/102

23.04.2019


A’

Ort


 • 1430

 • 1431

 • 1432

 • 1433

 • 1434

 • 1435

 • 1436

 • 1437

 • 1438

 • 1439


 • 1440

 • 1441

 • 1442

 • 1443

 • 1444

 • 1445

 • 1446

 • 1447


76.909,00MBS

MSI

••••••


67.03.30 67.03.30 67.05 67.05.01 67.05.01 67.05.01 67.05.01 67.05.01 67.05.01 67.05.01


20

20.06

20.06.02

 • 20.30

 • 20.30.30

51


62.953,00

62.953,00

172.074,00

73.620,00 7.375,00 25,00 25,00 7.350,00 7.350,00

66.245,00


67.05.01 67.05.01 67.05,02 67,05.02 67.05.02 67.05.02 67.05.02 67.05.02 67.05.02


10

10.01

10,01.01

10.01.05

10.01.06

10.01.10


66.245,00

66,245,00 8.418,00 4.642,00 4.457,00

50,00

47,00

10,00IMS

llff

10?

As

1449

Drepturi de delegare

67.05.02

10.01.13

60,00

0,00

1450

Indemnizații de hrana

67.05.02

10.01.17

170,00

0,00

1451

Alte drepturi salariale in bani

67.05.02

10.01.30

10,00

0,00

1452

Cheltuieli salariale in natura

67.05.02

10.02

65,00

0,00

1453

Vouchere de vacanta

67.05.02

10.02.06

65,00

0,00

1454

Contribuții

67.05.02

10.03

120,00

....

0,00

1455

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.05.02

10.03.07

120,00

f

d----

9 | 0,00

1456

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.05.02

20

11.251,00

î

1

3 ?       o,oo

1457

Bunuri si servicii

67.05.02

20.01

1.505,00

t

_

SV;      1

S          0,00

1458

Furnituri de birou

67.05.02

20.01.01

150,00

L

o

- I       0,00

1459

Materiale pentru curățenie

67.05.02

20.01.02

30,0«$

f

O   j

2   1      0,00

1460

încălzit, Iluminat si forța motrica

67.05.02

20.01.03

3OO,oi

\

s !       0,00

1461

Apa, canal si salubritate

67.05.02

20.01.04

50,od

\

-2,  \ ,J

I ]       0,00

1462

Carburanți si lubrifianti

67.05.02

20.01.05

150,00

__

zV

7J 0J0

1463

Piese de schimb

67.05.02

20.01.06

20,00

T

1___u

n         0,00

1464

Transport

67.05.02

20.01.07

5,00

\

\ i Xj

7-.. °-0()

1465

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.05.02

20.01.08

200,00

V

z

0,00

1466

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.05.02

20.01.09

100,00

* \

12__L

°’00

1467

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.05.02

20.01.30          C

z

7

z

~" ,/Z 0,00

1468

Reparații curente

67.05.02

2002        Â

100,00

0,00

1469

Reparații curente

67.05.02

20.02.00      ZZ'

5~^ ,Z\     îoo.oo

0,00

1470

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.05.02

20.05      / * Z

575,00

0,00

1471

Alte obiecte de inventar

67.05.02

20.05.30    /   /

/. /Z

575o°

0,00

1472

Deplasări, detasari, transferări

67.05.02

20.06      u; 4 /

.jp /’■

..z

j *1)     150,00

0,00

1473

Deplasări interne, detasari, transferări

67.05.02

20.06.01

</7/

/ / 100,00

A 4. /Z

0,00

23.04.2019

a: sMB®

m

viralii

gggg

■til

tutwtivîiăiaSB

mcasw

-V

W .^77 :

IM

1474

Deplasări în străinătate

67.05.02

20.06.02

50,00

0,00

1475

Cârti, publicații si materiale documentare

67.05.02

20.11

10,00

0,00

1476

Cârti, publicații si materiale documentare

67.05.02

20.11.00

10,00

Q^o

1477

Consultanta si expertiza

67.05.02

20.12

140,00

0,00

1478

Consultanta si expertiza

67.05.02

20.12.00

140,00

0,00

1479

Pregătire profesionala

67.05.02

20.13

131,00

0,00

1480

Pregătire profesionala

67.05.02

20.13.00

131,00

0,00

1481

Protecția muncii

67.05.02

20.14

40,00

% 3 Q

0,00

1482

Protecția muncii

67.05.02

20.14.00

40,00

î

0,00

1483

Alte cheltuieli

67.05.02

20.30

8.600,00

Irip*1

1

0.00

1484

Reclama si publicitate

67.05.02

20.30.01

100,00j

L

o

L

0,00

1485

Chirii

67.05.02

20.30.04

2.000,00

.... \            i

o

L

0,00

1486

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.05.02

20.30.30

6.500,00

C\ ,

o

Jz:

0,00

1487

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

67.05.02

55

625,00

bw

\>

U|

0,00

1488

A. Transferuri interne.

67.05.02

55.01

625,00

—1

0,00

1489

Alte transferuri curente interne

67.05.02

55.01.18

625,00

..... \ \.......B

0,00

1490

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

67.05.02

57

100,00

0,00

1491

Ajutoare sociale

67.05.02

57.02

100,00

‘X-. >

V\

,,,

0,00

1492

Ajutoare sociale in numerar

67.05.02

57.02.01

100,00

b t

0,00

1493

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.05.02

59

1.800,00

X

0,00

1494

Programe pentru tineret

67.05.02

59.08

rj

L800.00

,777

0,00

1495

Programe pentru tineret

67.05.02

59.08.00       z4

0,00

1496

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.05.03

80.036,00

0,00

1497

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.05.03

51

///

II    L U

-a-nX 7^

80.036,00

0,00

1498

Transferuri curente

67.05.03

5L01 II " 1..J

-------/

80.036,00

0,00

23.04.2019


'ils

Oi

1499

Transferuri către instituții publice

67.05.03

51.01.01

80.036,00

0,00

1500

Servicii religioase

67.06

30.000,00

0,00

1501

Servicii religioase

67.06.00

30.000,00

0,00

1502

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

67.06.00

59

30.000,00

0,00

1503

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

67.06.00

59.15

30.000,00

0,00

1504

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

67.06.00

59.15.00

30.000,00

0,00

1505

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50

21.691,00

; 0,00

1506

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.50.00

21.691,00

j   g   1        0,00

[      73      î

1507

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.50.00

10

3.5OofoQ

ș o           0,00

1508

Cheltuieli salariale in bani

67.50.00

10.01

3.368100

\      O i 0^0

1509

Salarii de baza

67.50.00

10.01.01

2.850,00

\      |Zi

\   1 hO    '         0,00

1510

Sporuri pentru condiții de munca

67.50.00

10.01.05

290,00

\\J4f 1 0^0

1511

Drepturi de delegare

67.50.00

10.01.13

50,00

WTfe |Q^o

1512

Indemnizații de hrana

67.50.00

10.01.17

110,00

\ \ n         0,00

1513

Alte drepturi salariale in bani

67.50.00

10.01.30

68,00

0,00

1514

Cheltuieli salariale in natura

67.50.00

10.02

52,00

s            0,00

1515

Vouchere de vacanta

67.50.00

10.02.06

52,00

1516

Contribuții

67.50.00

10.03

80,00

U-, * 0 V-L . < .)■        ;ț :l

o,™

1517

Contribuții pentru concedii si indemnizații

67.50.00

10.03.06

^7 ."0,00

0,00

1518

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.50.00

10.03.07       (/

80,00

0,00

1519

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.50.00

20

9.541,00

0,00

1520

Bunuri si servicii

67.50.00

20.01

513,00

0,00

1521

Furnituri de birou

67.50.00

20.01.01 /*/

' A A 3000

0,00

1522

Materiale pentru curățenie

67.50.00

20.01.02 f { |

i * '         5 00

0,00

1523

încălzit, Iluminat si forța motrica

67.50.00

20.01.03   VoAJ

------------------V':-Z t?v

LsJUZ®1/ : i      1,

j 1 /   //       56,00

0,00

23.04.2019


gM-

iSiif

1524

Apa, canal si salubritate

67.50.00

20.01.04

10,00

0,00

1525

Carburanți si lubrifianti

67.50.00

20.01.05

50,00

0,00

1526

Piese de schimb

67.50.00

20.01.06

5,00

0,00

1527

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.50.00

20.01.08

155,00

0,00

1528

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.50.00

20.01.09

96,00

0,00

1529

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.50.00

20.01.30

106,00

0,00

1530

Reparații curente

67.50.00

20.02

10,00

î o ]   0,00

1531

Reparații curente

67.50.00

20.02.00

10,00

H L Q.00

1532

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.50.00

20.05

80,00

! g i 0.00

1533

Alte obiecte de inventar

67.50.00

20.05.30

80,00

! n 1   0,00

1534

Deplasări, detasari, transferări

67.50.00

20.06

50,00

( "\ i 5       o,oo

1535

Deplasări interne, detasari, transferări

67.50.00

20.06.01

20,00

\ 1 Ș 1 Q^o

1536

Deplasări în străinătate

67.50.00

20.06.02

30,00

S^XLpf J Q^o

1537

Pregătire profesionala

67.50.00

20.13

15,00

f j Q^o

1538

Pregătire profesionala

67.50.00

20.13.00

15,00

\ Vh 1 o,oo

1539

Protecția muncii

67.50.00

20.14

20,00

\ UL^.-..    0,00

1540

Protecția muncii

67.50.00

20.14.00

20,00

o,oo

1541

Alte cheltuieli

67.50.00

20.30

r ^7      8.853,00

p A AA V^'0,00

1542

Prime de asigurare non-viata

67.50.00

20.30.03            >

^Z/z 10.00

V   -f ,'</    /o.oo

1543

Chirii

67.50.00

20.30.04           \

/ /^>^i>^70,00

WLLW 0,00

1544

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.50.00

20.30.30        /

8.773,00

()00

1545

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.50.00

51         /C

- A

6.150,00

0,00

1546

Transferuri curente

67.50.00

51.01          II /

WU/VA 6-i5°-00

0,00

1547

Transferuri către instituții publice

67.50.00

51.01.01     LA.

l^/l i 1 6.150,00

? 0,00

23.04.2019lllil

1548

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

67.50.00

55

2.500,00

0,00

1549

A. Transferuri interne.

67.50.00

55.01

2.500,00

0,00

1550

Alte transferuri curente interne

67.50.00

55.01.18

2.500,00

0,00

1551

Asigurări si asistenta sociala

68

575.827,00

......... 0,00

1552

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06

4.000,00

0,00

1553

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.00

4.000,00

0,00

1554

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.06.00

57

4.000,00

0.00

1555

Ajutoare sociale

68.06.00

57.02

4.000,00

0.00

1556

Ajutoare sociale in numerar

68.06.00

57.02.01

4.000,00

i         < s

l   O

1 0,00

1557

Unitati de asistenta medico-sociale

68.12

36.800,00

o

! 0,00

1558

Unitati de asistenta medico-sociale

68.12.00

36.800,00

i     2^

I 0,00

1559

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.12.00

10

19.239,00

0,00

1560

Cheltuieli salariale in bani

68.12.00

10.01

18.444,00

\   ! O

1£ '

0,00

1561

Salarii de baza

68.12.00

10.01.01

12.895,00

<    \ ! O

23 ll-dB

0,00

1562

Sporuri pentru condiții de munca

68.12.00

10.01.05

4.449,00

sjB 1

0.00

1563

Indemnizații de hrana

68.12.00

10.01.17

980,00

nț.......J

0,00

1564

Alte drepturi salariale in bani

68.12.00

10.01.30

120,00

0,00

1565

Cheltuieli salariale in natura

68.12.00

10.02

379,00

0,00

1566

Vouchere de vacanta

68.12.00

10.02.06

379,00

22' 0,00

1567

Contribuții

68.12.00

10.03

416,00

W 0.00

1568

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.12.00

10.03.07         C

416,00

7.2.... «

o,oo

1569

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.12.00

20 /

< z^^^-rTfoLOO

5 o,oo

1570

Bunuri si servicii

68.12.00

20.01         V

2.590,00

0,00

1571

Furnituri de birou

68.12.00

20.01.01 /)

M /TX   15,00

0,00

1572

Materiale pentru curățenie

68.12.00

20.01.02

100,00

0,00

1573

încălzit, Iluminat si forța motrica

68.12.00

20.01.03        ll

(       AM-000-00

0.00

1574

Apa, canal si salubritate

68.12.00

20.01.04        1

----------------------------;------------------------------

\ /.W// /   // 120,00

0,001577


 • 1578

 • 1579

 • 1580

 • 1581

 • 1582

 • 1583

 • 1584

 • 1585

 • 1586

 • 1587

 • 1588

 • 1589

 • 1590

 • 1591

 • 1592

 • 1593

 • 1594

 • 1595

 • 1596

 • 1597

 • 1598


-       -A'-XXX

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional_________________________________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare_______________________________

Reparații curente_________________________

Reparații curente

Hrana_____________________________

Hrana pentru oameni__________________

Medicamente si materiale sanitare________

Medicamente_______________________

Materiale sanitare________________________

Dezinfectând__________________________

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament________________

Lenjerie si accesorii de pat________________

Alte obiecte de inventar__________________

Protecția muncii_________________________

Protecția muncii_________________________

Alte cheltuieli______________________________

Chirii_______________________________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale__________________________

Ajutoare sociale in numerar______________

TITLU XI ALTE CHELTUIELI68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00 68.12.00


20.02 20.02.00 20.03 20.03.01 20.04 20.04.01 20.04,02 20.04.04 20.05 20.05.01 20.05.03 20.05.30 20.14 20.14.00

 • 20.30 20.30.04

 • 20.30.30 57 57.02800,00

800,00

1.911,00

1.911,00

1.720,00 900,00 700,^6 120,do 510,00

10,00

50,00

450,00

358,00

358,00 9302^0


2,00 9.300,00 230,00 230,00 230,00 140,00

Wall

IBM

■ ■" ■■<.■-■■■ ■ ■■                     •. .■ ■■■■..■ =                                                                      : ■. '' j- ■'      ■ ■" ■ ? ■ ■? ■ 'V :            ■'' ' "■' :■.. ■■

M; f «MW

\'M

1599

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.12.00

59.40

140,00

0,00

1600

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.12.00

59.40.00

140,00

0,00

1601

Prevenirea excluderii sociale

68.15

17.740,00

0,00

1602

Cantine de ajutor social

68.15.02

17.740,00

0,00

1603

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.15.02

10

4.684,00

0,00

1604

Cheltuieli salariate in bani

68.15.02

10.01

4.495,00

0,00

1605

Salarii de baza

68.15.02

10.01.01

3.617,00

r "v;.....i

1

0,00

1606

Sporuri pentru condiții de munca

68.15.02

10.01.05

570,00

____________J______21______i

0,00

1607

Indemnizații de hrana

68.15.02

10.01.17

228,00

--------------------J----------

0,00

1608

Alte drepturi salariate in bani

68.15.02

10.01.30

80,00

\ 1

_

0,00

1609

Cheltuieli salariale in natura

68.15.02

10.02

86,09

\ î O

0,00

1610

Vouchere de vacanta

68.15.02

10.02.06

86,00

M\ >M

0,00

1611

Contribuții

68.15.02

10.03

103,00

yas.....

0,00

1612

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.15.02

10.03.07

103,00

\ ȚV

0,00

1613

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.15.02

20

12.941,00

\ M.......-

0,00

1614

Bunuri si servicii

68.15.02

20.01

1.540,00

_

___0,00

1615

Furnituri de birou

68.15.02

20.01.01

10,00

......../waL

0,00

1616

Materiale pentru curățenie

68.15.02

20.01.02

30,00

//M *\MM

_________Li.S>.____ .H.'-

W;| 0,00

1617

încălzit, Iluminat si forța motrica

68.15.02

20.01.03            -j

/       450,00

VI w

___________Li_____u. ,          -----

/W 0,00

1618

Apa, canal si salubritate

68.15.02

20.01.04

^^80,00

0,00

1619

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.15.02

20.01.08       'X

70,00

LM ’3

0,00

1620

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.15.02

20.01.30

CA

i M TX   900,00

—MM

0,00

1621

Reparații curente

68.15.02

20.02 / *

Z - AA 1.100,00

0,00

1622

Reparații curente

68.15.02

20.02.00        I I

) *)] 1.100,00

0,00Mia

1623

Hrana

68.15.02

20.03

8.900,00

0,00

1624

Hrana pentru oameni

68.15.02

20.03.01

8.900,00

0,00

1625

Medicamente si materiale sanitare

68.15.02

20.04

25,00

0,00

1626

Dezinfectant!

68.15.02

20.04.04

25,00

0,00

1627

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.15.02

20.05

50,00

0,00

1628

Uniforme si echipament

68.15.02

20.05.01

20,00

0,00

1629

Alte obiecte de inventar

68.15.02

20.05.30

30,00

0,00

1630

Protecția muncii

68.15.02

20.14

122,00

...... 0,00

1631

Protecția muncii

68.15.02

20.14.00

122,00

1   8   1 Q.00

1632

Alte cheltuieli

68.15.02

20.30

1.204/0Q

1 5 1 o,oo

1633

Chirii

68.15.02

20.30.04

4100

\   ! N o^o

1634

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.15.02

20.30.30

1.200,1*0

\ j P 1    0,00

1635

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.15.02

57

70,00

<: \ î h S ( o,oo

1636

Ajutoare sociale

68.15.02

57.02

70,00

\ KUÎ j ioo

1637

Ajutoare sociale in numerar

68.15.02

57.02.01

70,00

p î o,oo

1638

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

68.15.02

59

45,00

\t\\8 i o,oo

1639

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.15.02

59.40

45,00

/JOk °’°°

\\\ ______

1640

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.15.02

59.40.00

q

45,00

'■£8 * W hi) 0-00

1641

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.50

^^^^^>l<287,00

0,00

1642

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.50.50

517.287,00

0,00

1643

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.50.50

10      Z^z

z\ 32.576,00

0,00

1644

Cheltuieli salariate in bani

68.50.50

10.01        1 f

31.273,00

0,00

1645

Salarii de baza

68.50.50

io.oi.oi LA/

y II 24.854,00

0,00

1646

Sporuri pentru condiții de munca

68.50.50

10.01.05

--v

'ZZ. /  4.533,00

0,00

W .fwpwiaiWigB Mi

81

0,00

1647

Drepturi de delegare

68,50.50

10.01.13

10,00

1648

Indemnizații de hrana

68,50.50

10.01.17

1.576,00

0,00

1649

Alte drepturi salariale in bani

68.50.50

10.01.30

300,00

0,00

1650

Cheltuieli salariale in natura

68.50.50

10.02

600,00

0,00

1651

Vouchere de vacanta

68.50.50

10.02.06

600,00

0,00

1652

Contribuții

68.50.50

10.03

703,00

0,00

1653

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.50.50

10.03.07

703,00

0,00

1654

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.50.50

20

47.764,00

rsi o,oo

1655

Bunuri si servicii

68.50.50

20.01

5.033,00

o

S 1     0,00

1656

Furnituri de birou

68.50,50

20.01.01

135,00

g ! o,oo

1657

Materiale pentru curățenie

68.50.50

20.01.02

?O,PQ

o

0,00

1658

încălzit, Iluminat si forța motrica

68.50.50

20.01.03

1.000,00

\

c

o

0,00

1659

Apa, canal si salubritate

68.50.50

20.01.04

280,6o

\

70:

. Aq

0,00

1660

Carburanți si lubrifianti

68.50.50

20.01.05

98,00

7 \ K i /ij

0,00

1661

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.50.50

20.01.08

600,00

\ ! M r

VWg

Q.00

1662

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

68.50.50

20.01.09

650,00

C \ v '

0,00

1663

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

68.50.50

20.01.30

2.200,00

0,00

1664

Reparații curente

68.50.50

20.02

4.600,00

HSg         Vfa 0.00

1665

Reparații curente

68.50.50

20.02.00 ^7^

4j60m

o,oo

1666

Hrana

68.50.50

20.03      </

2.189,00

0,00

1667

Hrana pentru oameni

68.50.50

20.03.01    /\4

2.189,00

0,00

1668

Medicamente si materiale sanitare

68.50.50

20.04

4                115,00

0,00

1669

Materiale sanitare

68.50.50

20.04.02 7*

45,00

0,00

1670

Dezinfectant!

68.50.50

20.04.04 1  ! fa

V♑()()

0,00

1671

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.50.50

20.05   V-A 1^

3-Jr         I ■SF I

W7 ;   /1.895,00,

0,00Crt

WW-? W:'          î;

■:*?■■ ■;■■?;■..1 .■■■?/:■'. ■■■.:?. ■■ ■■ ■..■■ ■ ■■■. '■■; ■v:::..<.<■■■■ ■<:■> ■. ;<?:■■■"■ ■>A-:''. ■■

1672

Uniforme si echipament

68.50.50

20.05.01

45,00

0,00

1673

Lenjerie si accesorii de pat

68.50.50

20.05.03

140,00

0,00

1674

Alte obiecte de inventar

68.50.50

20.05.30

1.710,00

0,00

1675

Deplasări, detasari, transferări

68.50.50

20.06

300,00

0,00

1676

Deplasări interne, detasari, transferări

68.50.50

20.06.01

200,00

0,00

1677

Deplasări în străinătate

68.50.50

20.06.02

100,00

0,00

1678

Consultanta si expertiza

68.50.50

20.12

400,00

0,00

1679

Consultanta si expertiza

68.50.50

20.12.00

400,00

0,00

1680

Pregătire profesionala

68.50.50

20.13

150,00

0,00

1681

Pregătire profesionala

68.50.50

20.13.00

150,00

î

0,00

1682

Protecția muncii

68.50.50

20.14

432,00

0,00

1683

Protecția muncii

68,50.50

20.14.00

432,00

S     Xr

!------------------------------

0,00

1684

Alte cheltuieli

68.50.50

20.30

32.650,00

0.00

1685

Chirii

68.50.50

20.30.04

1.35O,OO\

\ . J=4—

0,00

1686

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

68.50.50

20.30.30

31.300,00

0,00

1687

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

68.50.50

51

6.400,00

'......

..........i

0,00

1688

Transferuri curente

68.50.50

51.01

6.400,00

\......

0,00

1689

Transferuri către instituții publice

68.50.50

51.01.01

6.400,00

\ X

0,00

1690

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

68.50.50

55

16,00

X 0,00

1691

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

68.50.50

55.02         / .

' V •

°’00

X‘- .

1692

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

68.50.50

55.02.01   C//

16,00

o.oo

1693

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.50.50

57

'Zr^X^^X?0.216,00

0,00

1694

Ajutoare sociale

68.50.50

57.02           II

f /^J\W216.00

0,00

1695

Ajutoare sociale in numerar

68.50.50

57.02.01

. fâW / 430.216,00

ik— ■ / /-------4+----------3-----

0.00


■■■■■

0,00

1696

TITLU XI ALTE CHELTUIELI

68.50.50

59

315,00

1697

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.50.50

59.40

315,00

0,00

1698

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.50.50

59.40.00

315,00

0,00

1699

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70

217.744,00

0,00

1700

Locuințe

70.03

78.813,00

0,00

1701

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.03.01

60.638,00

0,00

1702

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70.03.01

51

60.638,00

r........s.......■

i o

0,00

1703

Transferuri curente

70.03.01

51.01

60.638,00

j      "Ti

î Q

0,00

1704

Transferuri către instituții publice

70.03.01

51.01.01

60.638,00.

0,00

1705

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.03.30

18.175,00

\   F13-1

0,00

1706

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.03.30

10

12.053,00

\ i a

0,00

1707

Cheltuieli salariale in bani

70.03.30

10.01

11.575,00

W  —

•foA . |___Cv^_____

0,00

1708

Salarii de baza

70.03.30

10.01.01

9.700,00

0,00

1709

Sporuri pentru condiții de munca

70.03.30

10.01.05

1.300,00

0,00

1710

Indemnizații de hrana

70.03.30

10.01.17

575,00

.\ 0,00

1711

Cheltuieli salariale in natura

70.03.30

10.02

218,00

QxQO

1712

Vouchere de vacanta

70.03.30

10.02.06 /

' 218,00

■®/\ A ''A 0,00

1713

Contribuții

70.03.30

10.03              5?

7 \            -2603)0

SfW 0,00

1714

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.03.30

10.03.07        /

T         260,00

"Q.......Q.oo

1715

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.03.30

20         /.A

5.427,00

o,oo

1716

Bunuri si servicii

70.03.30

20.01

2.883,00

0,00

1717

Furnituri de birou

70.03.30

20.01.01 1*1

'//JtJVd 14°,°0

0,00

1718

Materiale pentru curățenie

70.03.30

20.01.02      | l

kXfyj J      35,00

0,00

1719

încălzit, Iluminat si forța motrica

70.03.30

20.01.03

A jJzk / 400,00

0,00


 • 1726

 • 1727

 • 1728

 • 1729

 • 1730

 • 1731

 • 1732

 • 1733

 • 1734

 • 1735

 • 1736

 • 1737

 • 1738

 • 1739

 • 1740

 • 1741

 • 1742

 • 1743

 • 1744


Apa, canal si salubritate___________________

Carburanți si lubrifiant!____________________

Piese de schimb_______________________

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional_________________________________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare______________________________

Reparații curente_________________________

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar_________________

Cârti, publicații si materiale documentare Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza__________________

Consultanta si expertiza__________________

Pregătire profesionala____________________

Pregătire profesionala____________________

Alte cheltuieli______________________________

Prime de asigurare non-viata____________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale_________________________

Ajutoare sociale in numerar_____________

TITLU XI ALTE CHELTUIELI______

Despăgubiri civile_______________________

Despăgubiri civile


70.03.30 70.03.30 70.03.30 70.03.30 70.03.30 70.03.30 70.03,30 70.03,30 70.03.30 70.03.30 70.03.30 70.03.30 70.03.30 70,03.30 70.03.30 70.03.30 70,03.30 70.03.30 70.03.30


20.02

20.02.00

20.05 20.05.30 20.11 20.11.00 20.12 20.12.00 20.13 20.13.00

 • 20.30

20.30.03

 • 20.30.30

57

57.02

57.02.01

59_____

59.17

59.17.00


925,00


200,00

200,00

200,00

495,00

350,00

350,00SwB®S

1745

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

70.03.30

59.40

145,00

0,00

1746

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

70.03.30

59.40.00

145,00

0,00

1747

Iluminat public si electrificări

70.06

94.075,00

0,00

1748

Iluminat public si electrificări

70.06.00

94.075,00

0,00

1749

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.06.00

20

94.075,00

0,00

1750

Alte cheltuieli

70.06.00

20.30

94.075,00

0,00

1751

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.06.00

20.30.30

94.075,00

0,00

1752

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50

44.856,00

\ 8         o,oo

i 73

1753

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.50.00

44.856,00

!          j       0,00

5                            i

1754

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

70.50.00

10

1.747,6t>

1 8 j 0.0Q

1755

Cheltuieli salariale in bani

70.50.00

10.01

1.641,00

\ .... Jiyg.....I Q.00

1756

Salarii de baza

70.50.00

10.01.01

1.167,oii

A f Ș 1   0.00

1757

Sporuri pentru condiții de munca

70.50.00

10.01.05

190,00

yy s i q^o

1758

Alte sporuri

70.50.00

10.01.06

Tnry    183,00

\ H............o,oo

1759

Drepturi de delegare

70.50.00

10.01.13      /

A    5,00

\ 0£0

1760

Indemnizații de hrana

70.50.00

10.01.17     /  /

A      -A 80,00

or W Q,Qo

1761

Alte drepturi salariale in bani

70.50.00

10.01.30

ZA ' ' ! > L 16,00

y wy o,oo

1762

Cheltuieli salariale in natura

70.50.00

10.02      VX

X 1 /   ,    66,00

VX         o,oo

1763

Vouchere de vacanta

70.50.00

10.02.06

/ 66,00

'AsxA o,oo

1764

Contribuții

70.50.00

10.03

40,00

" 0,00

1765

Contribuția asiguratorie pentru munca

70.50.00

10.03.07

XX    4M0

0,00

1766

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.50.00

20

^7/^^253,00

0,00

1767

Bunuri si servicii

70.50.00

20.01

y/      828,00

0,00

1768

Furnituri de birou

70.50.00

20.01.01

25,00

0,00

ilIlB

-'i.

1769

Materiale pentru curățenie

70.50.00

20.01.02

20,00

0,00

1770

încălzit, Iluminat si forța motrica

70.50.00

20.01.03

70,00

0,00

1771

Apa, canal si salubritate

70.50.00

20.01.04

55,00

0,00

1772

Carburanți si lubrifianti

70.50.00

20.01.05

50,00

0,00

1773

Piese de schimb

70.50.00

20.01.06

25,00

0,00

1774

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

70.50.00

20.01.08

75,00

0,00

1775

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

70.50.00

20.01.09

468,00

0,00

1776

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

70.50.00

20.01.30

40,00

î

------i—

J  "1

5

0,00

1777

Reparații curente

70.50.00

20.02

500,00

£

0,00

1778

Reparații curente

70.50.00

20.02.00

500,00

(■ i

X

0.00

1779

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.50.00

20.05

50,00

K L

L ,L

0,00

1780

Alte obiecte de inventar

70.50.00

20.05.30

50,00

\ 1

0,00

1781

Deplasări, detasari, transferări

70.50.00

20.06

40,00

.-d b

§

0.00

1782

Deplasări în străinătate

70.50.00

20.06.02

40,00

z\ l

u

0,00

1783

Consultanta si expertiza

70.50.00

20.12

         300,00

r~

0,00

1784

Consultanta si expertiza

70.50.00

20.12.00

X

6 M 300,00

... ■

> 0,00

1785

Pregătire profesionala

70.50.00

20.13

20.00

\ ,...M

ți

X-0,00

1786

Pregătire profesionala

70.50.00

20.13.00

P/

/ \ 20,00

i / 5 <1

iXi

Z ? 0,00

1787

Protecția muncii

70.50.00

20.14

/    ■      ■            15.00

X

J

„V--*

f 0,00

1788

Protecția muncii

70.50.00

20.14.00

WA'

?    / ț    15,00

v

is

z -0,00

1789

Alte cheltuieli

70.50.00

20.30

v/

11.500,00

J H 3 *

0,00

1790

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70.50.00

20.30.30

z 11.500,00

0.00

1791

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70.50.00

51

29.856,00

0,00

1792

Transferuri curente

70.50.00

51.01     /A

29.856,00

0,00

;w;       ;.■         ?■;■:■■■      ■■::>■■:■■ iȘ■..M-'Tr.JÎA            !;'•*"a■■■■"■■'■■■'•:■'■ j:■'-■■■'-"

..y..

■ ■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■

1793

Transferuri către instituții publice

70.50.00      '

51.01.01

29.856,00

0,00

1794

Protecția mediului

74

118.660,00

0,00

1795

Reducerea si controlul poluării

74.03

50.041,00

0,00

1796

Reducerea si controlul poluării

74.03.00

50.041,00

0,00

1797

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.03.00

20

50.041,00

0,00

1798

Consultanta si expertiza

74.03.00

20.12

161,00

0,00

1799

Consultanta si expertiza

74.03.00

20.12.00

161,00

0,00

1800

Alte cheltuieli

74.03.00

20.30

49.880,00

; -r 7       0,00

1801

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.03.00

20.30.30

49.880,00

î ș ?         0,00

1802

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.05

30.811,00

i S ;        0,00

1803

Salubritate

74.05.01

30.811,00

i          i         0,00

1804

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.05.01

20

30.811,00

| c 1        0,00

1805

Bunuri si servicii

74.05.01

20.01

1.000,0(1

V i s Ș        0,00

1806

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

74.05.01

20.01.30

1.000,0a

X/'   > f\> j         0,00

1807

Alte cheltuieli

74.05.01

20.30

29.811,00

XllX..........L   Q.00

1808

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.05.01

20.30.30

       29.811,00

7 \ Y         0,00

1809

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06

 'JJX 11.617,00

zWU-,   0,00

1810

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.00

<   Xz \ 11.617,00

zxt       0,00

1811

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.06.00

20       /* Z

:< f: J \   '    155,00

X       li- 0.00

1812

Consultanta si expertiza

74.06.00

20.12        « l

-q 1 ii      0.00

X. J~X .-7 0^0

1813

Consultanta si expertiza

74.06.00

20.12.00 VoA

X X.-. 7    0,00

Wzy 0.00

1814

Alte cheltuieli

74.06.00

203()

X;'" X 155.00

0,00

1815

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

74.06.00

20.30.30

155,00

0,00

1816

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

74.06.00

81

' /1.462,00

0,00

1817

Rambursări de credite externe

74.06.00

81.01 (

11.462,00

0,00
mii lei

sg?

ifffliiil

itliB

1818

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

74.06.00

81.01.01

11.462,00

0,00

1819

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.50

26.191,00

0,00

1820

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.50.00

26.191,00

QxQO

1821

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

74.50.00

51

26.191,00

0,00

1822

Transferuri curente

74.50.00

51.01

26.191,00

0,00

1823

Transferuri către instituții publice

74.50.00

51.01.01

26.191,00

. . _______

0,00

1824

Combustibili si energie

81

813.427,00

7    <"s    T-

!   o

0,00

1825

Energie termica

81.06

813.427,00

?        'TS        î

*■                 j .....

0,00

1826

Energie termica

81.06.00

813.427,00

j      ‘^3

0,00

1827

TITLUL IV SUBVENȚII

81.06.00

40

800.000,00

i g

0,00

1828

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

81.06.00

40.03

800.000,00

1  o  T”

t  1  1

0,00

1829

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

81.06.00

40.03.00

800.000,00

j \      .-zs;          s

! \ > î \ r~'

i \C2

___________t_____

0,00

1830

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81.06.00

81

13.427,00

_____i

‘__p

\ 0,00

1831

Rambursări de credite externe

81.06.00

81.01

2.427,00

, €Vjj

0,00

1832

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.06.00

81.01.01 /o

A /■

A ' '             2.427,00

-----x y

\. ^4

; 0,00

1833

Rambursări de credite interne

81.06.00

81.02      / * f f

; V '• n.000,00

-î ?%0,00

1834

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.06.00

81.02.05        \

, i ;! îi.ooo.oo

-’ >■ /

&

''1 & r"v:-

Sil 1^0,00

?'■ '•

< K .V

--

1835

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83

/     5.662,00

°>°0

1836

Agricultura

83.03

"              5.662,00

0,00

1837

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.03.03

5.662,00

0,00

1838

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

83.03.03

io V/L

3.722,00

0,00
' ■S '       \ .S ? ? ' ■■ ■ ■ ■ ■■

1839

Cheltuieli salariate in bani

83.03.03

10.01

3.582,00

QjOO

1840

Salarii de baza

83.03.03

10.01.01

2.900,00

0,00

1841

Sporuri pentru condiții de munca

83.03.03

10.01.05

430,00

aoo

1842

Alte sporuri

83.03.03

10.01.06

85,00

0,00

1843

Indemnizații de hrana

83.03.03

10.01.17

167,00

0,00

1844

Cheltuieli salariale in natura

83.03.03

10.02

70,00

0,00

1845

Vouchere de vacanta

83.03.03

10.02.06

70,00

0,00

1846

Contribuții

83.03.03

10.03

70,00

0,00

1847

Contribuția asiguratorie pentru munca

83.03.03

10.03.07

70,00

r—......■    0.00

1848

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

83.03.03

20

1.940,00

J s 5 o,oo

1849

Bunuri si servicii

83.03.03

20.01

1.468,00

f            T*EÎ’>             ?

j   o   j       0,00

1850

Furnituri de birou

83.03.03

20.01.01

10,00

j s [       0,00

1851

Materiale pentru curățenie

83.03.03

20.01.02

10,00

.1 .= J Q^o

1852

încălzit. Iluminat si forța motrica

83.03.03

20.01.03

35,OP

\ î          !       o,oo.

1853

Apa, canal si salubritate

83.03.03

20.01.04

20,0a

. g i o,oo

1854

Carburanți si lubrifiant!

83.03.03

20.01.05

, 100,00

V\l W î o,oo

1855

Piese de schimb

83.03.03

20.01.06          J

4         20,00

- J       o,oo

1856

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

83.03.03

20.01.08      A

\   65,00

\ \ U .      0,00

1857

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

83.03.03

20.01.09      I*

f               858,00

0,00

1858

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

83.03.03

20.01.30      Vi;

X;?    Z / 350,00

Xf     W o.00

1859

Reparații curente

83.03.03

20.02

100.00

o,oo

1860

Reparații curente

83.03.03

20.02.00

x ’ 100,00

0,00

1861

Bunuri de natura obiectelor de inventar

83.03.03

20.05

,      100,00

0,00

1862

Uniforme si echipament

83.03.03

20.05.01        Z

0,00

1863

Alte obiecte de inventar

83.03.03

20.05.30

ZZ.90^0

0,00

f y' AVA A

-Sr■■■...

țfâWt fOB' WOI

gMiralațuOBwi

1864

Deplasări, detasari, transferări

83.03.03

20.06

30,00

0,00

1865

Deplasări interne, detasari, transferări

83.03.03

20.06.01

30,00

0,00

1866

Cârti, publicații si materiale documentare

83.03.03

20.11

2,00

0,00

1867

Cârti, publicații si materiale documentare

83.03.03

20.11.00

2,00

0,00

1868

Consultanta si expertiza

83.03.03

20.12

25,00

100

1869

Consultanta si expertiza

83.03.03

20.12.00

25,00

0,00

1870

Pregătire profesionala

83.03.03

20.13

45,00

0,00

1871

Pregătire profesionala

83.03.03

20.13.00

45,00

i o i 0,00

1872

Protecția muncii

83.03.03

20.14

25,00

1 % 1 0,00

1873

Protecția muncii

83.03.03

20.14.00

25,00

i g ?      o,oo

1874

Alte cheltuieli

83.03.03

20.30

145,00

i £ 1     Q.00

1875

Prime de asigurare non-viata

83.03.03

20.30.03

65,00

\      ! Ș? î 0,00

1876

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

83.03.03

20.30.30

80,00’

A 1 § 1 o,oo

1877

Transporturi

84

933.654,00

V\ J j___100

1878

Transport rutier

84.03

933.654,00

AHaW i 0,00

1879

Transport în comun

84.03.02

823.631,00

\ VA ioo

1880

TITLUL IV SUBVENȚII

84.03.02

40

800.000,00

| .........0.00

1881

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

84.03.02

40.03

O v

ț800.000,00

VAtAA 0>00

1882

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

84.03.02

40.03.00 /V

■ ' AA 800.000,00

ț    \     ’     A                            ’

: \ • 1

a vh .?£•• °’00

1883

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

84.03.02

81            V \    .

( / ji 23.631,00

vaAa;;:-â.' ooo

1884

Rambursări de credite externe

84.03.02

8i.oi      a-V'a

-Z -      23.631,00

0,00

1885

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

84.03.02

81.01.01    Va

?             23.631,00

0,00

1886

Străzi

84.03.03

110.023,00

0,00

1887

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

84.03.03

10 <

' //A/'sS 21.22X00

0,001888

 • 1889

 • 1890

 • 1891

 • 1892

 • 1893

 • 1894

 • 1895

 • 1896

 • 1897

 • 1898

 • 1899

 • 1900

 • 1901

 • 1902

 • 1903

 • 1904

 • 1905


Cheltuieli salariale in bani________________

Salarii de baza___________________________

Sporuri pentru condiții de munca________

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Drepturi de delegare_____________________

Indemnizații de hrana___________________

Alte drepturi salariale in bani_____________

Cheltuieli salariale in natura______________

Vouchere de vacanta__________________

Contribuții________________________________

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii__________________________

Furnituri de birou________________________

Materiale pentru curățenie_______________

încălzit, Iluminat si forța motrica_________

Apa, canal si salubritate___________________

Carburanți si lubrifianti____________________

Piese de schimb_______________________

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional________________________________

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare______________________________

Reparații curente_________________________

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar


84.03.03 84.03,03 84.03.03 84.03,03 84.03.03 84.03.03 84.03,03 84.03,03 84.03,03 84.03.03 84.03,03 84.03,03 84.03.03 84.03.03 84.03.03 84.03.03


10.01,10 10.01.13 10,01.17 10,01.30 10,02 10.02.06 10.03 10,03.07 20 20.01 20,01,01 20,01.02 20,01,03 20.01,04 20,01.05 20.01.06 20,01.08 20.01.0920.139,00

16.386,00

1.790,00 310,00 4,00

1.316,00 333,00 511,00 511,00 573,00 573,00 87.844,00 16.920,00 100,00 10,00 500,00 100,00 600,00 60,00 • 1913

 • 1914

 • 1915

 • 1916

 • 1917

 • 1918

 • 1919

 • 1920

 • 1921

 • 1922

 • 1923

 • 1924

 • 1925


 • 1927

 • 1928

 • 1929

 • 1930

 • 1931

 • 1932

 • 1933

 • 1934

 • 1935

 • 1936


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale_______________________

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale_______________________


Cp


84.03.03

84.03.03

84.03.03

84.03.03

84.03.03

84.03.03 84.03.03 84.03.03 84.03.03 84.03.03 84.03.03 84.03.03 84.03.03


84.03.03 84.03.03 84,03.03 84.03.03 84.03.03 84.03.03 84,03.03 84.03.03 84.03.03 84.03.03


20,05.01 20.05.30 20.06 20.06.01 20.11 20.11.00 20.12 20,12.00

 • 20.13 20.13.00

 • 20.14 20.14.00 20.25


 • 20.30

20.30.01

20.30.04

 • 20.30.30

57_____

57.02150,00

350.00


150,00

150,00

50,00

50,00 200,00 200,00
 • 1939

 • 1940

 • 1941

 • 1942

 • 1943

 • 1944


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate__________________________________

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate__________________________________

Titlul XX rezerve, excedent, deficit___________

Deficit_________________________________________

Deficitul secțiunii de funcționare_______________

Total Venituri SD__________________________

Diverse venituri_______________________________

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic_____________________

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Varsaminte din secțiunea de funcționare_______

Varsaminte din secțiunea de funcționare_______

Venituri din valorificarea unor bunuri

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului________________________________

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului39.10

39.10.00

42

42.16


ieconomica

59.40

356,00


356,00


2.400,00

2.400,00

162.524,00Hă an'

.

t™>. '.                                    ■?

MMUi

1956

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

42.16.01

27,00

1957

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.69

162.497,00

1958

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.69.00

162.497,00

.......8"!

Ș 1 [ z 1

1959

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48

368.490^

i               < ---■               !

c:     |

\         o  t

\    J   ©   !

1960

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.01

240.613,00

\țA iW i

1961

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.01.01

240.613,00

■ --

1962

Fondul de Coeziune (FC)

48.03

127.677,00

1963

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.03.01

#   __V \X

127.677,00

! AAnV ■. AM a ZZ     S

1964

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.15

ro

A              200,00

AA‘

1965

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.15.01

vi A Q  i /

\     ■■ - Z

j              200,00

1

1966

Total Cheltuieli SD

2.533.080^0

3.632,31

1967

Autoritari publice si acțiuni externe

51

X      31.648,00

0,00

1968

Autoritari executive si legislative

51.01

/       31.648,00

0,00

■■■

gifWjgig

■■8 m® :0î4'w

1969

Autorități executive

51.01.03

31.648,00

0,00

1970

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

51.01.03

71

31.648,00

0,00

1971

Active fixe

51.01.03

71.01

31.648,00

0,00

1972

Construcții

51.01.03

71.01.01

21.740,00

0,00

1973

Mașini, echipamente si mijloace de transport

51.01.03

71.01.02

5.193,00

0,00

1974

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

51.01.03

71.01.03

863,00

0,00

r o i

1975

Alte active fixe

51.01.03

71.01.30

3.852,00

1    0 j

£ \ 0,00

1976

Alte servicii publice generale

54

28.377,00

. S j o.oo.

1977

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10

140,00

L

o       0,00

X____,        j_________

1978

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.10.00

140,00

\ j         j 0,00

1979

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

54.10.00

51

140,00

VÂf i 0>00

1980

Transferuri de capital

54.10.00

51.02

140,00

\            '     0,00

1981

Alte transferuri de capital către instituții publice

54.10.00

51.02.29

140,00

______0,00

1982

Alte servicii publice generale

54.50

—■<.

„            28.237,00

XA        o,oo

1983

Alte servicii publice generale

54.50.00

. z<CA

1 4'\     28.237,00

A *    "'A 0,00

1984

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

54.50.00

55    /A/A

AA,   28.237,00

A      100

1985

A. Transferuri interne.

54.50.00

55.01    ll l h'

\ " h     28.237,00

1986

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

54.50.00

55.01.42 L.î / .

VA

'    28.237,00

= / ./ %

0,00

1987

Aparare

60

\

X '<■

2.814,00

0,00

1988

Aparare naționala

60.02

2.814,00

0,00

1989

Aparare naționala

60.02.00

2.814,00

0,00

li

:'v<Crt|B

■ ;?r; .■■ ;■.■■:ft:.■ .-4> ■■              J                    ț;:

ijt+fiaiKst

1990

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

60.02.00

71

2.814,00

0,00

1991

Active fixe

60.02.00

71.01

2.814,00

0,00

1992

Construcții

60.02.00

71.01.01

2.462,00

0,00

1993

Mașini, echipamente si mijloace de transport

60.02.00

71.01.02

262,00

0,00

1994

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

60.02.00

71.01.03

72,00

0,00

1995

Alte active fixe

60.02.00

71.01.30

18,00

o ......1     0,00

1996

Ordine publica si siguranța naționala

61

55.338,00

5 !     0,00

1997

Ordine publica

61.03

4.485,00

s j     0,00

1998

Politie locala

61.03.04

4.485,00

2 j o,oo

1999

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

61.03.04

51

4.485,00

4^

2       o,oo

S|

2000

Transferuri de capital

61.03.04

51.02

4.485,00

±V

J     0.00

2001

Alte transferuri de capital către instituții publice

61.03.04

51.02.29

4.485,00

3$ 1 o,oo

2002

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05

50.853,00

+W .........- o.»»

2003

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.05.00

50.853,00

_

2004

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

61.05.00

71

50.853,00

0,00

• ”> Z?        ;' l ,t         CU 1

_

2005

Active fixe

61.05.00

71.01

î                50.853,00

V.*      <<■ ■■ap          a aa

_______________V'-

2006

Construcții

61.05.00

7i.oi.oi yyy

1.239,00

OJM)

2007

Mașini, echipamente si mijloace de transport

61.05.00

71.01.02 / * / L

49.548,00

0,00

2008

Alte active fixe

61.05.00

71.01.30 |    ! /

' ' * 'i!           66,00

0,00

2009

Invatamant

65

’->7 / ll     68.473,00

0,00

2010

învățământ preșcolar si primar

65.03

- ■.■'/ 8.010,00

0,00

2011

învățământ preșcolar

65.03.01

8.010,00

0,00

2012

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01

+ 71.02)

65.03.01

71

8.010,00

0,00


Isll

2013

Active fixe

65.03.01

71.01

8.010,00

0,00

2014

Construcții

65.03.01

71.01.01

8.010,00

0,00

2015

învățământ secundar

65.04

58.007,00

0,00

2016

învățământ secundar inferior

65.04.01

42.518,00

0.00

2017

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

65.04.01

71

42.518,00

0,00

2018

Active fixe

65.04.01

71.01

42.518,00

0,00

2019

Construcții

65.04.01

71.01.01

42.518,00

I 8 1 o.oo

2020

învățământ secundar superior

65.04.02

15.489,00

_______;       . i________q^o

2021

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

65.04.02

71

15.489,00

î   5   ;       o,oo

I    o    1

2022

Active fixe

65.04.02

71.01

15.489,0Q

.1 O j O^o

2023

Construcții

65.04.02

71.01.01

15.489,00

\ i   q ?       0,00

2024

învățământ nedefinibil prin nivel

65.07

681,0Qj

\ 1 \ | 1______0^0

2025

învățământ special

65.07.04

681,00

H-W 1    0.00

2026

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

65.07.04

71

681,00

W »■“

2027

Active fixe

65.07.04

71.01

681,00

ÂA, °-00

2028

Construcții

65.07.04

71.01.01

ÎĂ ~,PX      681,00

Bț ,M M k00

2029

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50

'---1.775,00

jB-JM-w^(()

2030

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.50.00

fi * / :

fi            t ■ ''

1.775,00

Oi^

2031

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

65.50.00

51 Lv

-j J |   1.775,00

'MM     '     o,OO

2032

Transferuri de capital

65.50.00

51.02      \£J

1.775,00

0,00

2033

Alte transferuri de capital către instituții publice

65.50.00

51.02:29      Vd

"BiM    1.775,00

0,00

2034

Sanatate

66

~~   ^'101.941,00

0,00

2035

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.06

30^0

0,00

2036

Spitale generale

66.06.01

SCB

v             30,00

0,00
itf

fii®

|B

l1

gw

<<<*■■..■■■.                                                 ?• ■:". ■•■;■ vi 7!.;;

■■■■ ■ ?■ -•.■ ■.■■■.■;. ■ '■■:■■.■■;■■■■.                                               ,? -.. '■■ ■■■.■■ ■                       . *■■■■■.■■:■ ■;.<■: -. V v.: :

li î

2037

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

66.06.01

71

30,00

0,00

2038

Active fixe

66.06.01

71.01

30,00

0,00

2039

Construcții

66.06.01

71.01.01

30,00

0,00

2040

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

66.50

101.911,00

0,00

2041

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.50.50

101.911,00

0,00

2042

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

66.50.50

51

27.243,00

1 o

[ 0,00

2043

Transferuri de capital

66.50.50

51.02

27.243,00

-        L.^-

0,00

2044

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

66.50.50

51.02.28

27.243,00

i 0-f\ 1 s

0,00

2045

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01

+ 71.02)

66.50.50

71

74.656,00

\ i g

0,00

2046

Active fixe

66.50.50

71.01

74.656,00

u. \ > g :

0,00

2047

Construcții

66.50.50

71.01.01

56.105,00

_

0,00

2048

Mașini, echipamente si mijloace de transport

66.50.50

71.01.02

6.284,00

0,00

2049

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

66.50.50

71.01.03

79,00

0 00

/zVAGxx.    ’

2050

Alte active fixe

66.50.50

71.01.30

12.188,00

zf      1

0,00

2051

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

66.50.50

81        /X

M .-1               12,00

X 0,00

2052

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

66.50.50

81.04      /xy Z

!■ * /

,-----12,00

'      .....i \ y'Â

L       '.\î .<v,>

z 0,00

2053

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

66.50.50

81.04.00     1)    ( I

' '' * ■ 12,00

-

0,00

2054

Cultura, recreere si religie

67

> ■     / 126.752,00

3.632,31

2055

Servicii culturale

67.03

x -■

33.477,00

3.632,31

2056

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.03.02

**iXj

29,00

0,00.   91 / 102


2057

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.03.02

71

29,00

0,00

2058

Active fixe

67.03.02

71.01

29,00

___________________QAQ.

2059

Mașini, echipamente si mijloace de transport

67.03.02

71.01.02

25,00

0,00

2060

Alte active fixe

67.03.02

71.01.30

4,00

0,00

2061

Muzee

67.03.03

1.131,00

2J8

2062

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.03

51

1.130,00

2,78

2063

Transferuri de capital

67.03.03

51.02

1.130,00

2,78

2064

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.03

51.02.29

1.130,00

1   8   !      2,78

2065

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.03.03

71

1,00

|          !        o,oo

O i

2066

Active fixe

67.03.03

71.01

î.dfr

\      ș   o   s       0,00

2067

Construcții

67.03.03

71.01.01

1,00

\ 1 .§ 1 0,00

2068

Instituții publice de spectacole si concerte

67.03.04

12.415,da

\ R\lg j 278,26

2069

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.04

51

4.216,00

i 278,26

2070

Transferuri de capital

67.03.04

51.02

4.216,00

Vv......J' 278,26

2071

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.04

51.02.29

4.216,00

278,26

2072

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.03.04

71

A O

8.199,0Q

b zs Z/\               P

si

2073

Active fixe

67.03.04

7i.oi

\    8.199,00

,♦5 0,00

2074

Construcții

67.03.04

71.01.01     ;    / i

' \ Z.8.199,00

0,00

2075

Scoli populare de arta si meserii

67.03.05

........zzli

/ ,j i îi       44.00

0,00

2076

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.05

51

\ ' V

V ' ? <

-- - W    43,00

• z

0,00

2077

Transferuri de capital

67.03.05

51.02

0,00

2078

Alte transferuri de capital către instituții publice

67.03.05

51.02.29

-43.QQ1

0,00Iw®

«■MO

pggfcw ÎODwKCBJBWWWj

2079

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)

67.03.05

71

1,00

0,00

2080

Active fixe

67.03.05

71.01

1,00

0,00

2081

Construcții

67.03.05

71.01.01

1,00

0,00

2082

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.03.08

435,00

0,00

2083

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67.03.08

51

435,00

0,00

2084

Transferuri de capital

67.03.08

51.02

435,00

1 o ?          0,00

2085

Alte transferuri de capital către ins