Hotărârea nr. 193/2019

HOTARAREnr. 193 din 2019-04-23 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI IULIUS FILIP

CONSILIUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE.         .....

privind conferirea titlului de "Cetățean de OnQare jHVWicipiului București” domnului lulius Filip

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 1944/10.04.2019;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 15/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 204/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" domnului lulius Filip în semn de recunoaștere a activității sale și a contribuției la disidența anticomunistă și lupta pentru libertate în România.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.04.2019.


București, 23.04.2019

Nr. 193